intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

KỸ THUẬT DI TRUYỀN - PHẦN 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
169
lượt xem
52
download

KỸ THUẬT DI TRUYỀN - PHẦN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG NUCLEIC ACID 1. ĐIỆN DI - Gel agarose - Gel polyacrylamide 2. QUANG PHỔ KẾ : Đo mật độ quang (OD – Optical density) 13 ĐIỆN DI DNA TRÊN GEL AGAROSE - Điện di theo phương nằm ngang - Giá thể là gel agarose - Phát hiện với màu nhuộm ethidium bromide, ...… phát huỳnh quang dưới đèn tử ngoại - Khả năng phân giải trung bình, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là nồng độ agarose 14 ĐIỆN DI TRONG TRƯỜNG XUNG (PULSED-FIELD ELECTROPHORESIS) 15 ĐIỆN DI TRÊN GEL POLYACRYLAMIDE - Điện di theo phương thẳng đứng - Giá...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT DI TRUYỀN - PHẦN 2

 1. PHAÂN TÍCH ÑÒNH TÍNH VAØ ÑÒNH LÖÔÏNG NUCLEIC ACID 1. ÑIEÄN DI - Gel agarose - Gel polyacrylamide 2. QUANG PHOÅ KEÁ : Ño maät ñoä quang (OD – Optical density) 13
 2. ÑIEÄN DI DNA TREÂN GEL AGAROSE - Ñieän di theo phöông naèm ngang - Giaù theå laø gel agarose - Phaùt hieän vôùi maøu nhuoäm ethidium bromide, ...… phaùt huyønh quang döôùi ñeøn töû ngoaïi - Khaû naêng phaân giaûi trung bình, phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá, ñaëc bieät laø noàng ñoä agarose 14
 3. ÑIEÄN DI TRONG TRÖÔØNG XUNG (PULSED-FIELD ELECTROPHORESIS) 15
 4. ÑIEÄN DI TREÂN GEL POLYACRYLAMIDE - Ñieän di theo phöông thaúng ñöùng - Giaù theå laø gel polyacrylamide - Phaùt hieän vôùi maøu nhuoäm Coomassie blue, nhuoäm baïc, phaùt hieän treân phim tín hieäu ñoàng vò phoùng xaï - Khaû naêng phaân giaûi cao, phaân bieät ñöôïc nhöõng trình töï chæ caùch nhau 1 nucleotide 16
 5. ÑIEÄN DI PROTEIN TREÂN GEL POLYACRYLAMIDE 17
 6. ÑIEÄN DI 2 CHIEÀU PROTEIN TREÂN GEL POLYACRYLAMIDE 18
 7. KYÕ THUAÄT RFLP (RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM – ÑA HÌNH KÍCH THÖÔÙC CAÙC TRÌNH TÖÏ CAÉT GIÔÙI HAÏN 19
 8. VNTR (VARIABLE NUMBER OF TANDEM REPEATS) Phaân tích VNTR ñeå nhaän bieát tính ña hình di truyeàn ôû caù theå. Söû duïng maãu doø keát hôïp vôùi RE ñeå phaân tích VNTR 20
 9. ÖÙNG DUÏNG KYÕ THUAÄT ÑIEÄN DI TRONG NGHIEÂN CÖÙU PHAÛ HEÄ Ví duï veà vieäc söû duïng PCR vaø ñieän di trong xaùc ñònh phaû heä. Ñaây laø phaû heä cuûa Sa hoaøng, vôï, 3 con, baùc só gia ñình vaø caùc ngöôøi haàu 21
 10. KYÕ THUAÄT “ELECTROPHORETIC MOBILITY SHIFT ASSAY : PHAÙT HIEÄN NHAÂN TOÁ TRANS Caùc phaân ñoïan protein ñöôïc uû vôùi moät ñoaïn DNA ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu phoùng xaï vaø coù mang moät trình töï CIS. Caùc toå hôïp treân sau ñoù seõ ñöôïc phaân tích baèng ñieän di khoâng bieán tính (ñoái vôùi protein). Caùc phaân ñoïan DNA khoâng gaén protein seõ di chuyeån xa hôn caùc phaân ñoïan trong ñoù trình töï CIS lieân keát vôùi protein (7, 8 trong hình). Nhö vaäy caùc phaân ñoïan protein töông öùng vôùi caùc toå hôïp 7 vaø 8 seõ ñöôïc xaùc ñònh. 22
 11. CAÂU HOÛI - PHAÀN 2 1. Caùc ñieåm khaùc bieät trong phöông phaùp tieán haønh ñieän di treân gel agarose vaø gel polyacrylamide 2. Caùc öùng duïng cuûa ñieän di treân gel agarose, ñieän di treân gel polyacrylamide 3. Phöông phaùp ño maät ñoä quang (OD) : - Nguyeân lyù vaø caùch xaùc ñònh haøm löôïng nucleic acid - Nguyeân lyù vaø caùch xaùc ñònh ñoä saïch cuûa nucleic acid 4. Nguyeân lyù vaø caùch tieán haønh phöông phaùp RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) 5. Nguyeân lyù vaø caùch tieán haønh phöông phaùp VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) 6. Nguyeân lyù vaø caùch tieán haønh phöông phaùp Electrophoretic Mobility Shift Assay 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản