Kỹ thuật di truyền (tiết 2)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
280
lượt xem
119
download

Kỹ thuật di truyền (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KTDT cho phép tạo ra những giống, chủng vi sinh vật có khả năng sản xuất trên quy mô công nghiệp với nhiều loại sản phẩm sinh vật như axit amin........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật di truyền (tiết 2)

  1. Kü thuËt di truyÒn ( TiÕt 2) Gi¸o viªn : nguyÔn Kh¾c sÕ
  2. TÕ bµo cho Vi khuÈn Plasmit ADN Enzim c¾t Enzim c¾t Enzim nèi Plasmit t¸i tæ hîp TÕ bµo nhËn E.Coli ADN
  3. Adn tÕ bµo cho adn thÓ thùc khuÈn En zim c¾t Enzim c¾t Enzim nèi And t¸i tæ hîp And e.coli TÕ bµo nhËn e.coli
  4. TÕ bµo cho Vi khuÈn Plasmit ADN Enzim c¾t Enzim c¾t T¸ch ADN ra khái TB cho vµ t¸ch Plasmit khái vi khuÈn Enzim nèi C¾t gen ra khái ADN vµ c¾t Plasmit ë ®iÓm x¸c ®Þnh nhê Enzim c¾t Plasmit t¸i tæ hîp Nèi gen vµo ®iÓm c¾t cña Plasmit nhê Enzim nèi TÕ bµo nhËn E.Coli ADN §−a Plasmit t¸i tæ hîp vµo TB nhËn - VK E.Coli
  5. I.C¸c b−íc trong kü thuËt cÊy gen • T¸ch ADN ra khái tÕ bµo cho vµ plasmit ra khái vi khuÈn • T¸ch gen ra khái ADN vµ c¾t plasmit ë ®iÓm x¸c ®Þnh nhê enzim c¾t. • Nèi ®o¹n gen vµo ®iÓm c¾t cña plasmit nhê enzim nèi ®−îc plasmit t¸i tæ hîp. • §−a plasmits t¸i tæ hîp vµo tÕ bµo nhËn ( E.coli)
  6. II.øng dông kü thuËt di truyÒn : 1. Trªn vi khuÈn: * KTDT cho phÐp t¹o ra nh÷ng gièng, chñng vi sinh vËt cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt trªn quy m« c«ng nghiÖp víi nhiÒu lo¹i s¶n phÈm sinh häc nh− axit amin, Protein, Enzim, Vitamin, Hoãc m«n, thuèc kh¸ng sinh. - VÝ dô: ChuyÓn gen tæng hîp hoãc m«n Insulin tõ ng−êi vμo VSV nhê VSV s¶n xuÊt ra hoãc m«n Insulin ( ch÷a bÖnh ®¸i th¸o ®−êng). 2. ChuyÓn gen gi÷a c¸c sinh vËt: * KTDT cho phÐp chuyÓn gen gi−· c¸c sinh vËt ( Chñ yÕu thμnh c«ng ë trªn thùc vËt ) nh»m t¨ng n¨ng suÊt, søc chèng chÞu cña c©y trång. - VÝ dô: ChuyÓn gen kh¸ng thuèc diÖt cá tõ c©y thuèc l¸ c¶nh vμo c©y ®Ëu t−¬ng, c©y b«ng.
  7. Cñng cè 2. ThÕ nμo lμ kü thuËt cÊy gen? 3. T¹i sao trong kü thuËt cÊy gen ng−êi ta ph¶i dïng thÓ truyÒn? 4. H·y nªu c¸c b−íc trong kü thuËt cÊy gen?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản