intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật làm vườn (tài liệu dùng cho cán bộ hướng dẫn nghề làm vườn)

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

760
lượt xem
204
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật làm vườn (tài liệu dùng cho cán bộ hướng dẫn nghề làm vườn). Câu hỏi: Chúng ta biết có mấy loại chất đất canh tác? Dùng bảng và tranh để thảo luận, thể hiện các nhận xét

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật làm vườn (tài liệu dùng cho cán bộ hướng dẫn nghề làm vườn)

 1. Dù ¸n ph¸t triÓn céng ®ång n«ng th«n Do oxfam-quebec tµi trî 2001 - 2002 Kü thuËt lµm v−ên (Tµi liÖu dïng cho c¸n bé h−íng dÉn nghÒ lµm v−ên) Ng−êi biªn so¹n: Ph¹m C«ng Phin C¸n bé dù ¸n OXFAM-Quebec
 2. Môc lôc A. Nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt cho lµm v−ên ...................................................................................3 I. §Êt V−ên ..............................................................................................................................3 A. C¸c chÊt ®Êt ..............................................................................................................3 B. C¸ch nhËn biÕt tõng lo¹i ®Êt .....................................................................................4 C. §é pH cña ®Êt...........................................................................................................6 D. Ph©n biÖt ®Êt v−ên tèt vµ kh«ng tèt ..........................................................................7 E. C¸ch c¶i t¹o ®Êt v−ên xÊu.........................................................................................7 II. N−íc víi v−ên qu¶..............................................................................................................8 III. Ph©n bãn cho c©y ¨n qu¶ .................................................................................................9 IV. ¸nh s¸ng víi c©y ¨n qu¶ ................................................................................................11 V. X¸c ®Þnh gièng c©y ¨n qu¶ cho v−ên nhµ.......................................................................12 VI. ThiÕt kÕ v−ên qu¶ ...........................................................................................................13 VII. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶......................................................................16 VIII. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ cô thÓ .....................................18 1. C©y V¶i...........................................................................................................................18 2. C©y hä Cam, Quýt, Chanh..............................................................................................25 3. C©y Xoµi.........................................................................................................................33 4. C©y Hång........................................................................................................................36 5. C©y Nh·n........................................................................................................................39 IX. Kü thuËt nh©n gièng c©y ¨n qu¶ ...................................................................................41 1. ChiÕt cµnh.......................................................................................................................41 2. GhÐp c©y.........................................................................................................................45 2
 3. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p C©u hái: Muèn lµm v−ên tèt ta cÇn cã g×? A. nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt cho lµm v−ên Dïng tranh minh ho¹ 1) §Êt v−ên 2) N−íc 3) Ph©n bãn 4) ¸nh s¸ng 5) Gièng c©y 6) Lao ®éng vµ kü thuËt C©u hái: Chóng ta biÕt cã mÊy lo¹i chÊt ®Êt canh t¸c? I. §Êt V−ên Dïng b¶ng vµ tranh ®Ó th¶o luËn, thÓ hiÖn c¸c nhËn xÐt A. C¸c chÊt ®Êt Cã 5 lo¹i chÊt ®Êt 1. §Êt c¸t 2. §Êt pha c¸t 3. §Êt thÞt nhÑ 4. §Êt thÞt trung b×nh 5. §Êt thÞt nÆng 3
 4. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p §Æt c©u hái: Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt ®−îc tõng lo¹i ®Êt canh t¸c? ¦u ®iÓm vµ B. c¸ch nhËn biÕt tõng lo¹i ®Êt nh−îc ®iÓm cña tõng lo¹i ®Êt ®ã ra sao? / Dïng b¶ng: Quan s¸t ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm §/gi¸ c/l−îng (Qua tranh vÏ vµ thùc hµnh) 1. §Êt c¸t 1. §Êt ThÊm n−íc Gi÷ n−íc kÐm, §Êt xÊu c¸t nhanh khi c©y trång dÔ bÞ NhËn biÕt qua quan s¸t: Tõ viªn bi b»ng ®Êt kh«ng vª ®−îc tho¸t óng. h¹n. thµnh h×nh con giun. ¦u ®iÓm: ThÊm n−íc nhanh khi tho¸t óng. Nh−îc ®iÓm: Gi÷ n−íc kÐm, c©y trång dÔ bÞ h¹n. §©y lµ lo¹i ®Êt v−ên xÊu 2. §Êt pha c¸t 2. §Êt ThÊm n−íc vµ Kh«ng §©y lµ ®Êt pha c¸t gi÷ ®−îc n−íc v−ên tèt NhËn biÕt qua quan s¸t: Tõ viªn bi b»ng ®Êt dÎo vª ®−îc (thÞt pha tèt thµnh h×nh con giun nh−ng kh«ng bÒn, mét l¸t sau sÏ bÞ vì. c¸t) ¦u ®iÓm: ThÊm n−íc vµ gi÷ ®−îc n−íc tèt §©y lµ lo¹i ®Êt v−ên tèt 3. §Êt thÞt nhÑ 3. §Êt ThÊm n−íc vµ Kh«ng thÞt nhÑ gi÷ ®−îc n−íc NhËn biÕt qua quan s¸t: Tõ viªn bi b»ng ®Êt vª d−îc thµnh tèt. h×nh con giun nh−ng ®øt ra tõng ®o¹n tr−íc khi khoanh trßn. ¦u ®iÓm: ThÊm n−íc vµ gi÷ ®−îc n−íc tèt. §©y lµ lo¹i ®Êt v−ên tèt 4
 5. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p 4. §Êt thÞt trung b×nh 4. §Êt ThÊm n−íc vµ Kh«ng thÞt gi÷ ®−îc n−íc NhËn biÕt qua quan s¸t: Tõ viªn bi b»ng ®Êt vª ®−îc thµnh trung tèt. h×nh con giun nh−ng khi khoanh trßn ®Êt gÉy ra tõng ®o¹n. b×nh ¦u ®iÓm: ThÊm n−íc vµ gi÷ ®−îc n−íc tèt. §©y lµ lo¹i ®Êt v−ên tèt 5. §Êt Gi÷ ®−îc n−íc ThÊm n−íc kÐm, §Êt xÊu 5. §Êt thÞt nÆng thÞt nÆng rÊt tèt. c©y trång dÔ bÞ NhËn biÕt qua quan s¸t: Tõ viªn bi b»ng ®Êt dÎo vª ®−îc óngvµo mïa thµnh h×nh con giun. Khi khoanh trßn ®Êt kh«ng bÞ ®øt m−a. Mïa kh« ¦u ®iÓm: Gi÷ ®−îc n−íc rÊt tèt. ®Êt bÞ nøt nÎ lµ ®øt rÔ c©y. Nh−îc ®iÓm: ThÊm n−íc kÐm, c©y trång dÔ bÞ óng. §©y lµ lo¹i ®Êt v−ên xÊu 5
 6. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p c¸ch nhËn biÕt tõng lo¹i ®Êt (tiÕp theo) Thùc hµnh x¸c ®Þnh thµnh phÇn c¬ giíi cña ®Êt: LÊy mét n¾m ®Êt v−ên ph¬i kh«, ®Ëp nhá, giÇn lÊy ®Êt nhá. LÊy kho¶ng 2 th×a canh ®Êt bét nµy cho vµo lßng bµn tay. Nhµo ®Òu ®Êt bét víi n−íc b×nh th−êng võa ®ñ dÎo ®Ó viªn thµnh viªn bi to b»ng ®Çu ngãn tay c¸i, vª thµnh h×nh con giun, to h¬n chiÕc ®òa tre mét chót, dµi tõ 8cm ®Õn 10 cm råi khoanh thµnh mét vßng trßn. Mäi ng−êi cïng quan s¸t, nhËn xÐt ®Ó ph©n biÖt c¸c lo¹i ®Êt. Thùc hµnh vµ dïng tranh x¸c ®Þnh ®é pH cña ®Êt theo 14 møc ®é: C. §é pH cña ®Êt §Ó x¸c ®Þnh tÝnh axit vµ tÝnh kiÒm cña ®Êt, ng−êi ta quy ®Þnh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 møc ®é. Chua (kh«ng tèt) Võa KiÒm (kh«ng tèt) §é pH ®Êt cña ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch: lÊy mét th×a ®Êt bét trong v−ên, nghiÒn nhá, cho vµo cèc n−íc khuÊy ®Òu cho tan, (tèt) g¹n läc lÊy n−íc cho vµo cèc kh¸c. XÐ mét ®o¹n giÊy ®o ®é pH dµi kho¶ng tõ 2-3 cm. Nhóng mÈu giÊy tõ tõ vµo vµo cèc n−íc nµy (kh«ng nªn nhóng ngËp). §−a mÈu giÊy ra ngoµi cèc, chê kho¶ng 10 gi©y cho mÈu giÊy chuyÓn mÇu. §em so víi gam mÇu mÉu. NÕu t−¬ng ®−¬ng víi gam mµu nµo trªn thang ®o mÉu lµ ta biÕt ®Êt cã ®é pH bao nhiªu. 6
 7. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p C©u hái: D. Ph©n biÖt ®Êt v−ên tèt vµ kh«ng tèt §Êt v−ên tèt lµ: - ThÕ nµo lµ ®Êt v−ên tèt §Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi thÞt nhÑ, thÞt trung b×nh vµ ®Êt - ThÕ nµo lµ ®Êt v−ên kh«ng tèt? c¸t pha, ®é ph× cao, mïn dµy, phï sa..., cã ®é pH ë tÇm Dïng l¹i hai tranh vÒ c¸c chÊt ®Êt vµ ®é pH cña ®Êt trung tÝnh tõ 6,5 ®Õn 7,5 §Êt v−ên kh«ng tèt lµ: §Êt thÞt nÆng, chua, mÆn..., cã ®é pH d−íi 6,5 hoÆc trªn 7,5 C©u hái: - Ta nªn c¶i t¹o ®Êt v−ên xÊu nh− thÕ nµo? E. C¸ch c¶i t¹o ®Êt v−ên xÊu Dïng tranh minh ho¹ §èi víi ®Êt c¸t vµ ®Êt thÞt nÆng: - CÇn bãn t¨ng c−êng ph©n h÷u c¬ ®Ó t¨ng chÊt mïn cho ®Êt. §èi víi ®Êt chua mÆn - CÇn bãn l©n, v«i. Nh−ng biÖn ph¸p nµy còng chØ t¹m thêi. BiÖn ph¸p bÒn v÷ng nhÊt lµ t¨ng c−êng bãn ph©n h÷u c¬. §èi víi ®Êt kiÒm: - BiÖn ph¸p quan träng vÉn lµ dïng n−íc ngät ®Ó röa kiÒm kÕt hîp víi bãn ph©n h÷u c¬. 7
 8. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p II. N−íc víi v−ên qu¶ - N−íc t−íi tèt cho c©y lµ n−íc s¹ch ë: • Ao • Hå • Kªnh m−¬ng • N−íc m−a • N−íc giÕng khoan gia ®×nh dïng cho sinh ho¹t - N−íc kh«ng tèt cho c©y lµ: • N−íc mÆn, chua qu¸ • N−íc ®éc th¶i tõ c¸c xÝ nghiÖp • N−íc ë thïng ph©n t−¬i mang nhiÒu mÇm bÖnh, nÊm... * Trong tr−êng hîp thiÕu n−íc, nÕu cã ®iÒu kiÖn, cÇn ®µo ao, khoan giÕng, ®−a n−íc s«ng vµo t−íi cho c©y. N−íc rÊt quan träng cho c©y trång nh−ng nhiÒu n−íc qu¸ th× c©y sÏ bÞ chÕt óng. V−ên ph¶i dÔ tho¸t n−íc, v−ên ph¶i ®−îc x©y dùng ë khu ®Êt cao. Xung quanh v−ên ph¶i cã r·nh tho¸t n−íc 8
 9. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p C©u hái: H·y nªu tªn c¸c lo¹i ph©n bãn? (sau ®ã h−íng dÉn viªn xÕp theo 2 lo¹i v« III. Ph©n bãn cho c©y ¨n qu¶ c¬ vµ h÷u c¬) Dïng tranh minh ho¹ A. Hai lo¹i ph©n bãn chÝnh dïng cho c©y ¨n qu¶ - Ph©n v« c¬: §¹m (u rª), l©n (phèt ph¸t, apatÝt), ka li ... - Ph©n h÷u c¬: Gåm ph©n gia sóc, gia cÇm, ph©n b¾c (ph©n chuång), r¸c, l¸ c©y (ph©n xanh) B. So s¸nh hai lo¹i ph©n v« c¬ vµ ph©n h÷u c¬ C©u hái: Ph©n v« c¬ (ho¸ häc) vµ ph©n h÷u c¬ cã nh÷ng −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm g×? Dïng b¶ng ®Ó so s¸nh, dïng tranh thÓ hiÖn Lo¹i ¦u ®iÓm Nh−îc ®iÓm ph©n 1. Ph©n v« c¬ (ph©n ho¸ häc): Ph©n v« DÔ bÞ s©u bÖnh, chÊt l−îng qu¶ kÐm ¦u ®iÓm: T¸c dông nhanh c¬ (ph©n T¸c dông nhanh nÕu bãn nhiÒu ®¹m, ®Êt chãng b¹c mµu. ho¸ häc) Nh−îc ®iÓm: §Êt ph¶i t¨ng khèi l−îng hµng n¨m míi gi÷ ®−îc n¨ng suÊt/§Êt chãng b¹c mµu/C©y dÔ bÞ nhiÔm s©u bÖnh/ChÊt l−îng qu¶ kÐm nÕu bãn nhiÒu ®¹m/Ph©n ho¸ häc (v« c¬ ) chØ cã 1 - 5 chÊt dinh d−ìng (trong khi ®ã ®Êt tèt cã tíi 50 - 60 chÊt dinh d−ìng 9
 10. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p 2. Ph©n h÷u c¬ (ph©n chuång, ph©n xanh) Ph©n h÷u §Êt l©u b¹c mµu, Ýt s©u bÖnh, T¸c dông chËm h¬n ¦u ®iÓm: c¬ (ph©n chÊt l−îng qu¶ ngon chuång, h¬n • §Êt l©u b¹c mµu, Ýt s©u bÖnh, chÊt l−îng qu¶ ngon h¬n ph©n • Cã hµng chôc chÊt dinh d−ìng xanh) • RÎ Nh−îc ®iÓm: T¸c dông chËm h¬n Chó ý: • Kh«ng nªn bãn ph©n chuång t−¬i, dÔ sinh ra c¸c khÝ, nÊm ®éc h¹i cho c©y, ph©n t−¬i cã chøa trøng giun, s¸n cã h¹i cho ng−êi • Nªn bãn ph©n hoai môc sÏ tr¸nh ®−îc nh÷ng nh−îc ®iÓm trªn. 10
 11. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p C©u hái: NÕu thiÕu ¸nh s¸ng th× c©y sÏ nh− thÕ nµo? IV. ¸nh s¸ng víi c©y ¨n qu¶ C©y sèng kh«ng thÓ thiÕu ¸nh s¸ng Dïng tranh minh ho¹ hai lo¹i c©y ®ñ vµ thiÕu ¸nh s¸ng NÕu thiÕu ¸nh s¸ng: C©y sÏ kÐm ph¸t triÓn, gÇy yÕu. ChÊt l−îng vµ n¨ng suÊt qu¶ sÏ kÐm. Do ®ã, khi lµm v−ên cÇn chó ý ®Ó c©y tËn dông ®−îc nhiÒu ¸nh s¸ng nhÊt Tuy nhiªn còng cã mét sè rau kh«ng cÇn nhiÒu ¸nh s¸ng nh−: gõng, døa, khoai m«n, c¸c c©y gia vÞ... N¾m ®−îc ®Æc ®iÓm nµy ®Ó ta cã thÓ trång c©y xen d−íi t¸n c©y ¨n qu¶. 11
 12. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p C©u hái: B¸c thÝch trång lo¹i c©y qu¶ nµo? t¹i sao? V. X¸c ®Þnh gièng c©y ¨n qu¶ cho v−ên nhµ Dïng tranh minh ho¹ A. Lo¹i gièng c©y ¨n qu¶ tèt lµ c©y: • Cã kh¶ n¨ng mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cao (®−îc thÞ tr−êng −a chuéng, qu¶ ngon, cã n¨ng suÊt qu¶ cao) • Phï hîp víi chÊt ®Êt, khÝ hËu cña ®Þa ph−¬ng m×nh (c©y sinh sèng vµ lín lªn b×nh th−êng ë ®Þa ph−¬ng ng−êi trång, Ýt bÞ s©u bÖnh) B. C¸ch chän c©y ¨n qu¶ con ®Ó trång: C©u hái: B¸c thÝch chän c©y con gièng nh− thÕ nµo ®Ó trång? • Xem thùc tÕ c©y mÑ cña gièng c©y ®ã Dïng tranh minh ho¹ • ¡n thö s¶n phÈm ®Ó biÕt chÊt l−îng qu¶. • Còng cã thÓ mua gièng c©y qu¶ tèt cña mét gia ®×nh t¹i ®Þa ph−¬ng m×nh (nÕu cã) v× qua thùc tÕ c©y ®ã ®· d−îc kiÓm nghiÖm qua thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng m×nh. • C©y con cã bé rÔ tèt 12
 13. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p VI. ThiÕt kÕ v−ên qu¶ C©u hái: ThÕ nµo lµ mét v−ên qu¶ tèt? Nã ph¶i ®¶m b¶o ®−îc nh÷ng yªu cÇu g×? 1. Nh÷ng nguyªn t¾c khi thiÕt kÕ v−ên qu¶ Dïng tranh minh ho¹ Ph¶i b¶o ®¶m: • §ñ ¸nh s¸ng Hµng c©y theo h−íng §«ng - T©y, trång so le ®Ó tr¸nh c©y nµy che ¸nh s¸ng cña c©y kh¸c, ph¶i chó ý mËt ®é trång thÝch h¬p ) • §ñ n−íc (phßng chèng h¹n vµ chèng óng cho c©y) Tuú tõng ®iÒu kiÖn, cè g¾ng tíi møc cao nhÊt ®Ó c©y cã ®ñ n−íc: lµm ®−êng ®ång møc, dïng c©y che phñ. ®µo r·nh tho¸t n−íc hoÆc tiªu n−íc. Cã thÓ dïng r¬m, r¹ che phñ, ®èi víi ®åi dèc cã thÓ ®Ó gèc c©y thÊp h¬n chung quanh. Cã thÓ ®µo r·nh tr÷ n−íc däc theo ®−êng ®ång møc. §èi víi vïng ®ång b»ng cã thÓ ®µo r·nh tho¸t n−íc quanh v−ên. Cã hµng c©y ch¾n giã h−íng B¾c, T©y-B¾c h¹i c©y non. • B¶o ®¶m dinh d−ìng cho c©y NÕu cã ®iÒu kiÖn ®Êt v−ên ph¶i tèt, thuéc lo¹i ®Êt thÞt nhÑ, thÞt trung b×nh hoÆc c¸t pha. §é pH tõ 6,5 ®Õn 7,5. Nh−ng ®Êt v−ên th−êng lµ ®Êt tËn dông sau khi ®· lµm nhµ nªn ®Êt nghÌo dinh d−ìng cÇn ®−îc c¶i t¹o (bãn ph©n, khö chua....). §èi víi ®Þa h×nh ®Êt dèc, cÇn ¸p dông kü thuËt canh t¸c ®Êt dèc (lµm ®−êng ®ång møc, trång nh÷ng c©y võa chèng xãi mßn ®Êt, võa cã thÓ thu ho¹ch ®−îc s¶n phÈm nh− døa, hoÆc võa cã thÓ lµm giµu dinh d−ìng cho ®Êt nh− c¸c lo¹i c©y hä ®Ëu. 13
 14. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p 2. C«ng viÖc chuÈn bÞ tr−íc khi thiÕt kÕ X¸c ®Þnh mét sè gièng c©y ¨n qu¶ chñ lùc trong v−ên nhµ m×nh ®Ó nh»m 2 môc ®Ých: • §¸p øng nhu cÇu tiªu dïng trong gia ®×nh (nhu cÇu vÒ dinh d−ìng) • B¸n ra thÞ tr−êng t¨ng thu nhËp cho gia ®×nh 3. L−u ý khi x¸c ®Þnh c¸c gièng c©y qu¶ chñ lùc • Nh÷ng c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao (tiªu thô tèt) • Nh÷ng c©y phï hîp víi chÊt ®Êt vµ khÝ hËu ®Þa ph−¬ng (Cã thÓ lµ c©y v¶i thiÒu, c©y cam, nh·n, xoµi...) • Nh÷ng c©y giµu dinh d−ìng KÕt hîp trång c©y ¨n qu¶ víi mét sè c©y rau: Cã t¸c dông võa gi÷ Èm vµ chèng xãi mßn ®Êt, võa t¨ng thu nhËp. Cã thÓ trång gõng, khoai m«n, khoai sä ... d−íi t¸n c©y ¨n qu¶ v× nh÷ng c©y nµy rÊt thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng t¸n 14
 15. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p M« h×nh v−ên c©y gia ®×nh cã ®Þa h×nh ®Êt dèc Dïng tranh minh ho¹ T¹o ®−êng ®ång møc, trªn ®ã gieo c©y b¶o vÖ ®Êt ®Ó chèng xãi mßn (c©y cèt khÝ, c©y keo dËu, c©y muång...), Bè trÝ c¸c hµng c©y gi÷a c¸c ®−êng chèng xãi mßn ®ã. Trªn ®Ønh ®åi trång c©y l©m nghiÖp (th«ng, keo..) Gi÷a c¸c b¨ng l−ng chõng trång c©y ¨n qu¶: V¶i thiÒu, na tuú theo gièng vµ ®Þa ph−¬ng cã thÓ ph¸t triÓn ®−îc. C¸c b¨ng phÝa d−íi ch©n trång c©y l−¬ng thùc, c©y thùc phÈm kÕt hîp trång c©y ¨n qu¶ ng¾n ngµy, rau c¸c lo¹i (tuú theo mçi miÒn vµ thÞ tr−êng ®Ó bè trÝ). 15
 16. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p VII. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ A. C¸c b−íc trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶ nãi Dïng tranh minh ho¹ chung 1. ChuÈn bÞ c©y con: • C©y con ph¶i ®−îc chän tõ nh÷ng c©y mÑ tèt, ®· cho qu¶, cã n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng cao. • Kh«ng bÞ s©u bÖnh • C©y cã bé rÔ ph¸t triÓn tèt • Bøng c©y tr¸nh vµo thêi kú ra léc 2. §µo hè trång c©y Dïng tranh minh ho¹ • §µo hè h×nh trßn hoÆc h×nh vu«ng, to hay nhá tuú thuéc vµo tõng lo¹i c©y. • Ph¬i ¶i hè tõ 15 - 20 ngµy. • §Ó ®Êt mÆt riªng, ®Êt c¸i riªng 16
 17. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p 3. C¸ch trång c©y • Bãn lãt b»ng ph©n chuång, ph©n l©n, ph©n ka li vµ v«i bét. • Sau khi trén ®Òu ph©n bãn lãt víi ®Êt ¶i, råi tiÕp ®Õn lµ ®Êt mÆt ®Æt c©y vµo gi÷a hè. ®Ó c©y th¼ng ®øng. MÆt bÇu b»ng mÆt hè • LÊp ®Êt c¸i vµo hè • Trång xong t−íi Èm cho c©y • Buéc c©y vµo cäc tr¸nh giã lay • Phñ gèc c©y b»ng r¬m hoÆc cá kh« gi÷ cho gèc c©y ®−îc Èm l©u h¬n. 4. C¸ch ch¨m bãn c©y (®· cho qu¶) 1 n¨m bãn 3 ®ît a) §ît 1 (th−êng lµ sau thu ho¹ch): §¹m nhiÒu h¬n ( 2/3), l©n vµ ka li Ýt h¬n. Môc ®Ých ®Ó c©y ph¸t triÓn nhiÒu léc, cµnh. b) §ît 2 (tr−íc khi ra hoa ): L©n vµ ka li nhiÒu h¬n (2/3), ®¹m 1/3 c) §ît 3 (khi ®· kÕt qu¶): Chñ yÕu ka li kÕt hîp víi l©n ®Ó chÊt luîng qña tèt h¬n vµ Ýt bÞ rông. * Chó ý: • T¸n c©y ®Õn ®©u th× bãn ph©n vßng theo t¸n ®Õn ®ã (v× ®Çu rÔ c©y lu«n ¨n ®Õn t¸n c©y) • C¾t tØa nh÷ng cµnh ë gÇm t¸n c©y kh«ng cã hiÖu qu¶ • Kh«ng bãn ph©n lóc c©y ®ang ra hoa. 17
 18. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p VIII. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ cô thÓ 1. C©y V¶i C¸c gièng v¶i (3 gièng v¶i) vµ ®Æc ®iÓm cña c©y v¶i: + Gièng v¶i thiÒu: ChÊt l−îng qu¶ ngon, h¹t nhá tuy nhiªn nh÷ng n¨m ®−îc mïa th× gi¸ rÎ + Gièng v¶i lai thiÒu: ChÊt l−îng qu¶ t−¬ng ®èi ngon, thêi vô thu ho¹ch sím h¬n v¶i thiÒu, sè l−îng kh«ng nhiÒu nªn b¸n vÉn ®−îc gi¸ + Gièng v¶i chua: ChÊt l−îng chua kh«ng tèt b»ng v¶i thiÒu vµ v¶i lai thiÒu, tuy nhiªn thêi vô thu ho¹ch sím h¬n v¶i lai thiÒu vµ v¶i thiÒu nªn b¸n còng ®−îc gi¸. ChuÈn bÞ c©y gièng: C©y con gièng ph¶i ®−îc chän tõ c©y mÑ cã chÊt l−îng qu¶ tèt, khoÎ m¹nh, kh«ng cã s©u bÖnh 18
 19. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p Kü thuËt trång v¶i • §µo hè: KÝch th−íc hè trång v¶i lµ 80cm x 80cm x 60cm (s©u) • Ph¬i ¶i hè 20-30 ngµy Bãn lãt Dïng ph©n h÷u c¬, ph©n l©n vµ ka li bãn lãt. Sè l−îng ph©n cho mét hè nh− sau: • Ph©n chuång môc: 50kg • Ph©n l©n vi sinh: 0,5 kg • Ph©n ka li: 0,5kg Thêi vô trång v¶i Dïng b¶ng sau ®©y: 1 n¨m cã 2 vô trång lµ vô Xu©n vµ vô Thu. • Vô Xu©n: th¸ng 3 - 4 Th¸ng 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. • Vu Thu: Th¸ng 9 - 10 Thêi vô Vô Xu©n Vô Thu 19
 20. Néi dung kü thuËt Ph−¬ng ph¸p Dïng tranh minh ho¹ MËt ®é trång • §èi víi ®Êt ®åi: 7mx8m • §èi víi ®Êt v−ên ®ång b»ng: 8mx9m • §èi víi ®Êt phï sa ven s«ng: 10 m x 10 m §Æt c©y trång • Chän ngµy r©m m¸t hoÆc cã m−a phïn ®Ó trång. • Kh«ng lµm vì bÇu. • Trén ®Òu ph©n lãt víi ®Êt mµu ph¬i ¶i cho xuèng hè. • LÊp ®Êt cao h¬n mÆt hè 5 - 10 cm, buéc c©y vµo cäc tr¸nh giã lay. T−íi Èm vµ tñ gèc b»ng r¬m r¹, cá kh«. NÕu gÆp n¾ng ph¶i che phñ c©y. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2