Kỹ thuật nâng chuyển, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
172
lượt xem
92
download

Kỹ thuật nâng chuyển, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy xây dựng là danh từ chung chỉ các loại máy và thiết bị phục vụ cho công tác xây dựng cơ bản , công nghiệp , cảng , thuỷ lợi , giao thông vận tải v.v.. Do vậy chủng loại rất nhiều . 2) Phân loại máy : - Để thuận tiện cho nghiên cứu và thiết kế chế tạo người ta phân loại máy xây dựng theo tính chất công việc hay công dụng như sau : - Máy phát lực : Dùng để cung cấp động lực cho các máy khác làm việc , thường là những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nâng chuyển, chương 1

  1. Chöông I GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ MAÙY XAÂY DÖÏNG I. ÑÒNH NGHÓA , PHAÂN LOAÏI VAØ YEÂU CAÀU ÑOÁI VÔÙI MAÙY XAÂY DÖÏNG 1) Ñònh nghóa veà maùy xaây döïng : - Maùy xaây döïng laø danh töø chung chæ caùc loaïi maùy vaø thieát bò phuïc vuï cho coâng taùc xaây döïng cô baûn , coâng nghieäp , caûng , thuyû lôïi , giao thoâng vaän taûi v.v.. Do vaäy chuûng loaïi raát nhieàu . 2) Phaân loaïi maùy : - Ñeå thuaän tieän cho nghieân cöùu vaø thieát keá cheá taïo ngöôøi ta phaân loaïi maùy xaây döïng theo tính chaát coâng vieäc hay coâng duïng nhö sau : - Maùy phaùt löïc : Duøng ñeå cung caáp ñoäng löïc cho caùc maùy khaùc laøm vieäc , thöôøng laø nhöõng toå maùy ñieâzen phaùt ñieän , toå maùy neùn khí v.v.. - Maùy vaän chuyeån : Söû duïng ñeå vaän chuyeån haøng hoaù , vaät lieäu . Noù ñöôïc phaân ra laøm nhieàu loaïi khaùc nhau nhö maùy
  2. vaän chuyeån ngang , maùy vaän chuyeån ñöùng , maùy vaän chuyeån lieân tuïc , maùy xeáp dôõ …
  3. - Maùy laøm ñaát : Goàm caùc maùy phuïc vuï caùc khaâu thi coâng ñaát nhö maùy ñaøo ñaát , chuyeån ñaát , xuùc ñaát … - Maùy gia coâng ñaù : Phuïc vuï cho nghieàn saøng röûa ñaù - Maùy laøm beâtoâng : Duøng trong vieäc troän , ñoå vaø ñaàm beâtoâng - Maùy ñoùng coïc vaø nhoå coïc - Maùy gia coâng goã : Phuïc vuï vieäc cöa , xeû , baøo goã
  4. - Maùy gia coâng saét theùp : Phuïc vuï cho vieäc caét , uoán , haøn theùp vaø coát theùp - Maùy bôm nöôùc : Phuïc vuï cho vieäc caáp thoaùt nöôùc - Caùc maùy chuyeân duøng - Ngoaøi ra tuyø theo yeâu caàu nghieân cöùu , thieát keá vaø söû duïng ngöôøi ta coøn phaân loaïi theo nguoàn ñoäng löïc ( maùy chaïy baèng ñoäng cô ñoát trong , baèng ñieän , khí neùn … ) , theo caùch di ñoäng ( baùnh hôi , baùnh xích , baùnh saét … ) , theo phöông phaùp ñieàu khieån ( cô khí , thuyû löïc , khí neùn … ) 3) Yeâu caàu chung ñoái vôùi maùy xaây döïng : - Veà keát caáu : ñôn giaûn , goïn nheï , coâng suaát thích hôïp . Caùc chi tieát maùy ñôn giaûn ñuû ñoä beàn , deã cheá taïo . - Veà söû duïng vaø baûo quaûn : caàn coù tính cô ñoäng , ñieàu khieån , thaùo laép , baûo quaûn , vaän chuyeån khoâng quaù phöùc taïp , söû duïng thuaän tieän an toaøn , phuø hôïp vôùi khí haäu .
Đồng bộ tài khoản