Kỹ thuật nâng chuyển, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
155
lượt xem
53
download

Kỹ thuật nâng chuyển, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Công suất tĩnh khi nâng vật : là hiệu suất toàn cơ cấu. là hiệu suất của palăng . nhưng do kể cả khớp nối răng ta lấy với:0.96 là hiệu suất tang , được tra theo bảng 1-9[2]. là hiệu suất của bộ truyền , tra theo bảng 1-9[2] ta - Với công suất tĩnh 28.73(kw) và chế độ làm việc trung bình ta chọn được loại động cơ MTB412-8 với các thông số sơ bộ : Công suất danh nghĩa: Nđc = 22 (kw). Số vòng quay : nđc = 715 (vòng/phút)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nâng chuyển, chương 5

  1. Chương 5: Choïn ñoäng cô ñieän - Coâng suaát tónh khi naâng vaät : Q * vn N , (cth: 2-78[2]). 60*1000* Trong ñoù:  laø hieäu suaát toaøn cô caáu ,   t * p *0 . vôùi: t  0.96 laø hieäu suaát tang , ñöôïc tra theo baûng 1-9[2].  p  0.99 laø hieäu suaát cuûa palaêng . 0 laø hieäu suaát cuûa boä truyeàn , tra theo baûng 1-9[2] ta ñöôïc 0  0.97 nhöng do keå caû khôùp noái raêng ta laáy 0  0.93 . Vn laø vaän toác naâng, Vn = 12 (m/s). Vaäy :   t * p *0 = 0.96 * 0.99 * 0.92 = 0.88 .  ta ñöôïc : Q * vn 125000*12 N   28.73 (kw). 60*1000* 60*1000*0.88 - Vôùi coâng suaát tónh 28.73(kw) vaø cheá ñoä laøm vieäc trung bình ta choïn ñöôïc loaïi ñoäng cô MTB412-8 vôùi caùc thoâng soá sô boä : Coâng suaát danh nghóa: Nñc = 22 (kw). Soá voøng quay : nñc = 715 (voøng/phuùt).
  2. Moâmen voâ laêng: (GiDi)2roto = 30 Nm2 . Khoái löôïng ñoäng cô: mñc =345 (kg). Ñöông kính truïc ra: d = 65(mm). 7. Tính tyû soá truyeàn . - Tyû soá truyeàn chung töø truïc ñoäng cô ñeán truïc tang: ndc io  , (cth:3-15[2]) . nt Trong ñoù: t laø soá voøng quay cuûa tang ñaûm baûo vaän toác naâng cho tröôùc vn * a 12 * 2 nt   = 17.05 (voøng/phuùt).  * Do  * 0.448 Vaäy: ndc 715 io    43 nt 17.05 Tính phanh : - Trong maùy truïc phanh ñöôïc chia laøm hai nhoùm. - Nhoùm I goàm : caùc loaïi khoaù döøng baùnh coùc , khoaù döøng ma saùt duøng ñeå giöõ vaät ôû traïng thaùi treo . - Nhoùm II goàm caùc loaïi phanh: phanh döøng, phanh thaû , phanh maù , phanh ñai… . - Trong cô caáu naâng ñeå an toaøn ngöôøi ta thöông duøng phanh maù thöôøng ñoùng , ñeå choïn phanh ta döïa vaøo moâmen phanh k * Qo * Do * M ph  (cth:3-14[2]) 2* a * io Trong ñoù : K laø heä soá an toaøn. Vôùi cheá ñoä laøm vieäc trung bình theo baûng
  3. 3-2[2] ta ñöôïc k = 1.7. Do = Dt + dc = 0.43 + 0.018 = 0.448 (m). io = 42 ,  = 0.88 . k * Qo * Do * 1.75*125000*0.88* 0.448 Vaäy : M ph    500( Nm) 2 * a * io 2* 2 * 43 - Vôùi Mph = 513.3 (Nm) ta choïn loaïi phanh 2 maù thöôøng ñoùng TKT-300 ñaûm baûo ù moâmmen phanh danh nghóa vöøa ñuùng 500 Nm theo tieâu chuaån BHNN    . Boä truyeàn : - Boä truyeàn trong cô caáu naâng ñöôïc choïn döôùi daïng hoäp giaûm toác sao cho ñaûm baûo tyû soá truyeàn laø 43 vôùi sai soá trong khoaûng 5%. Hoäp giaûm toác ôû ñaây laø hoäp giaûm toác baùnh raêng truï 2 caáp phaân ñoâi , ñaët naèm ngang, truïc vaøo vaø truïc ra quay veà moät phía. Töông öùng vôùi tyû soá truyeàn laø 43 vaø cheá ñoä laøm vieäc trung bình, soá voøng quay treân truïc vaøo ,vaø yeâu caàu veà laép raùp ta choïn hoäp giaûm toác U2-500 , coù caùc ñaëc tính sau : + Kieåu hoäp : 2 caáp baùnh raêng truï raêng nghieâng + Toång khoaûng caùch truïc : A = An +Ac =300 + 200 = 500 ( mm ) + Tyû soá truyeàn i= 41.34 + Kieåu laép :Theo sô ñoà IV – truïc ra vaø truïc vaøo quay veà moät phía ; ñaàu truïc ra : Laøm lieàn khôùp raêng -Vaäy sai soá tyû soá truyeàn laø. 43  41.34   3.86% 43 10. Kieåm tra nhieät ñoäng cô : - Sô ñoà taûi troïng cheá ñoä laøm vieäc trung bình. - Cô caáu seõ laøm vieäc vôùi cheá ñoä taûi troïng thay ñoåi töông öùng vôùi troïng löôïng vaät naâng Q1 = Q , Q2 = 0.5Q , Q3 = 0.1Q vôùi tyû leä thôøi gian laøm vieäc töông öùng laø1:5:4 .
  4. - Cô caáu seõ laøm vieäc vôùi cheá ñoä taûi troïng thay ñoåi töông öùng vôùi troïng löôïng vaät naâng Q1 = Q , Q2 = 0.5Q , Q3 = 0.1Q vôùi tyû leä thôøi gian laøm vieäc töông öùng laø1:5:4 . - Caùc maùy truïc laøm vieäc theo cheá ñoä ngaén haïn laëp ñi laëp laïi , ñaëc tröng bôæ söï ñoùng môû lieân tuïc , coù thôøi gian nghæ giöõa caùc khoaûng thôøi gian laøm vieäc neân ñoäng cô chöa kòp noùng ñeán nhieät ñoä oån ñònh . Ngoaøi ra caùc cô caáu laøm vieäc vôùi cöôøng ñoä thöïc teá khoâng truøng vôùi cöôøng ñoä chuaån maø tuyø thuoäc vaøo taûi troïng. Maët khaùc khi tính coâng suaát ñoäng cô ta tính vôùi toaøn taûi neân caàn phaûi kieåm tra nhieät ñoäng cô baèng thoâng soá moâ ñun trung bình bình phöông. - Caùc thoâng soá caàn tính toaùn: Troïng löôïng vaät naâng khoâng keå trong löôïng vaät mang Qo = Q = 125000 (N). Löïc caêng khi treo vaät:
  5. Qo *(1   ) Sn   31566( N ) m *(1   a ) * t Hieäu suaát cô caáu khoâng tính hieäu suaát palaêng:  '  t *o  0.96 *0.93  0.8929 Moâ men treân truïc ñoäng cô khi naâng vaät: S n * Do * m Mn  , (cth:2-79[2]). 2 * io * ' Trong ñoù : Do = Dt + dc = 0.43 + 0.018 = 0.448(m). Vaäy : S n * Do * m 31566 *0.448* 2 Mn    368( Nm) 2* io * ' 2 * 43*0.8928 Löïc caêng khi haï vaät : Q * 1    * a  t 1 125000 * 1  0.98  * 0.98 s  o   30935 N m * 1   a  * t 2* 1  0.982  *0.980 k Moâmen treân truïc ñoäng cô khi haï vaät : S h * Do * m * ' Mh  = 30935*0.448* 2* 0.8928  288 (Nm) 2* io 2 * 43 Thôøi gian môû maùy khi naâng haï vaät :  * (Gi Di 2 ) I * n1 Qo * Do 2 * n1 tm n   , 375*( M m  M n ) 375*( M m  M n ) * io * a 2 * (cth:3-3[2]) , “+” :naâng vaät , “-“ : haï vaät . Trong ñoù: (GiDi2)I = (GiDi2)roto + (GiDi2)khôùp (GiDi2)roto = 30 (Nm) , (GiDi2)khôp = 34.2 (Nm) ,  = 1.1 . Va Moâmen môû maùy : M m max  M m min (1.8  2.5)M dn  1.1M dn Mm    1.8M dn 2 2
  6. N dc 22 M dn  9550  9550  294( Nm) . ndc 715  M m  1.8M dn  1.8* 224  403.2( Nm)  laø hieäu suaát cô caáu tra theo ñoà thò hình 2-24[2] . Baûng keát quaû tính toaùn vôùi caùc tröôøng hôïp taûi troïng khaùc nhau: Caùc thoâng Q1 = Q Q2 = 0.5Q Q3 = 0.1Q soá Qo (N) 125000 62500 12500 Sn (N) 31566 15783 3156.6  0.88 0.82 0.6 Mn (Nm) 383.3 203.3 56.2 Sh (N) 30934 15467 3093 Mm (Nm) 290 137 20 Tmn (s) 0.7 0.28 0.2 Tmh (s) 0.112 0.14 0.17 Thôøi gian chuyeån ñoäng vôùi vaän toác oån ñònh : 60 * H 60*8 tv    40( s ) . vn 12 Moâ men trung bình bình phöông : M m 2 *  t m   M t 2 * tv M tb  , thay caùc soá lieäu vaøo ta t coù: Mtb = 238 (Nm). Coâng suaát trung bình bình phöông cuûa ñoäng cô phaùt ra: M tb * ndc N tb  , (cth:2-76[2]) . 9550
  7. Trong ñoù : nñc = 715 (voøng/phuùt) laø soá voøng quay cuûa ñoäng cô . Vaäy : N tb  M tb * ndc 238* 715   18(kw) . 9550 9550 Nhö vaäy ñoäng cô MTB 412-8 vôùi cheá ñoä taûi troïng trung bình, coù coâng suaát danh nghóa laø 12 (kw) hoaøn toaøn thoaû maõn ñieàu kieän laøm vieäc.
Đồng bộ tài khoản