Kỹ thuật nâng chuyển, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
140
lượt xem
55
download

Kỹ thuật nâng chuyển, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Móc dùng trong máy trục có hai loại chủ yếu là móc đơn và móc hai nghạnh. Móc đơn và móc hai nghạnh A b - Móc đơn (hình a ) là loại móc thường dùng được chế tạo bằng các phương pháp rèn , dập hay ghép từ các tấm kim loại được chế tạo bằng thép 20 hoặc thép CT3 . - Móc hai nghạnh ( hình b) là móc dùng để treo tải có hình dạng dài như cột điện , ống dẫn , gỗ … - Với tải trọng 12.5 tấn theo tiêu chuẩn TOCT 6627-74 ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nâng chuyển, chương 6

 1. Chương 6: Caùc cô caáu khaùc Moùc . - Moùc duøng trong maùy truïc coù hai loaïi chuû yeáu laø moùc ñôn vaø moùc hai nghaïnh. C C B A A a b B Hình 6: Moùc ñôn vaø moùc hai nghaïnh - Moùc ñôn (hình a ) laø loaïi moùc thöôøng duøng ñöôïc cheá taïo baèng caùc phöông phaùp reøn , daäp hay gheùp töø caùc taám kim loaïi ñöôïc cheá taïo baèng theùp 20 hoaëc theùp CT3 . - Moùc hai nghaïnh ( hình b) laø moùc duøng ñeå treo taûi coù hình daïng daøi nhö coät ñieän , oáng daãn , goã … - Vôùi taûi troïng 12.5 taán theo tieâu chuaån TOCT 6627-74 ta choïn moùc coù soá hieäu No 17 cheá taïo baèng theùp 20 coù caùc öùng suaát giôùi haïn
 2. -1 = 210(N/mm2) , ch = 250 (N/mm2) , b = 420 (N/mm2) , caùc thoâng soá cuûa moùc : do = M64 , D = 90 (mm) , mmoùc = 36 (kg) . - Kieåm tra beàn moùc taïi caùc tieát dieän + Taïi tieát dieän A-A e1 1 Hình 7: Tieát dieän A-A + ÖÙng suaát lôùn nhaát xuaát hieän ôû thôù phía trong taïi ñieåm 1 + Dieän tích thieát dieän hình thang thaân moùc: b1  b 20  75 F *h  *115  5462.5(mm 2 ) . 2 2 Trong ñoù : b1 =20 (mm) , b = 75(mm) , h = 115(mm). + Vò trí troïng taâm thieát dieän: 2b1  b h 2 * 20  75 115 e1  *  *  46.4(mm) . b1  b 3 75  20 3 + Baùn kính cong thaân moùc: a 120 r  e1   46.4  106.4( mm) . 2 2
 3. Trong ñoù: a laø ñöôøng kính mieäng moùc . + Heä soá hình hoïc cuûa tieát dieän : 2* r   b  b1  r  e2  k  1   b1   r  e2  *ln   b  b1   . h  b1  b    h  r  e1  Trong ñoù : e2 = h – e1 = 115 – 46.4 = 68.6(mm) . 2*106.4   75  20 106.4  68.6  k  1    20  106.4  68.6   *ln    75  20   115*  20  75    115  106.4  46.4  k = 0.09 + ÖÙng suaát taïi A-A : Q * e1 125000 * 46.4 N    196.2( ) a 120 mm2 F *k * 5462.5*0.09* 2 2 ÖÙng suaát cho pheùp :  250 N    ch   208( ).  n 1.2 mm 2 (cth:1-6[2]) + Taïi tieát dieän B-B : Q * e1 125000* 46.4 N    98.1( ). a 120 mm2 2* F * k * 2*5462.5*0.09 * 2 2 ÖÙng suaát caét xaùc ñònh theo coâng thöùc 2-7[2] . Q 125000 N    22.9( 2 ). F 5462.5 mm ÖÙng suaát toång coäng : N  T   2  3* 2  98.12  3* 22.92  105.8( ). mm 2 Vaäy  T    . + Taïi tieát dieän C-C : phaùt sinh öùng suaát keùo taïi cuoáng moùc .
 4. Q Q 125000 N   2  2  49.6( ). F d1 56.6391 mm2 * * 4 4 + ÖÙng suaát cho pheùp: N    70( 2 ) theo baûng 2-1[2] . ' mm Trong ñoù : d1 = 56.639(mm) laø ñöôøng kính chaân ren, theo tieâu chuaån TCVN2248-77 vôùi ñöôøng kính cuoáng moùc d = 64 (mm) . + Chieàu cao ñai oác: 4* Q * So 4 *125000*6 H   54(mm) .   do  d1   d    642  56.639 2  20 2 2 Trong ñoù; [d] = 20(N/mm2) tra theo baûng 2-9[1] . + ÖÙng suaát caét chaân ren: Q 125000 N c    26.7( ).  * d1 * k1 * k * H  *56.639* 0.87 *0.56*54 mm 2 + ÖÙng suaát caét cho pheùp:    0.6  '  42( N 2 ) . mm Vaäy  c   c  . Truïc tang : Sô ñoà truïc tang :
 5. A D E C B Hình 9: sô ñoà chòu löïc cuûa truïc tang Boä phaän tang ñöôïc laép treân truïc vaø oå nhö hình 8. Vì söû duïng tang keùp neân vò trí hôïp löïc caêng daây seõ khoâng ñoåi vaø naèm giöõa tang. Trò soá hôïp löïc naøy laø : R  2* S max  2*31566  63112( N ) Taûi troïng taùc duïng leân mayô beân traùi ( taïi ñieåm D ) laø : 671 671 RD  R *  63112 *  29864.7( N ) 1418 1418 Taûi troïng taùc duïng leân mayô beân phaûi ( taïi ñieåm C ) laø : RC  R  RD  63112  29864.7  33247.3( N ) Phaûn löïc taïi oå A laø : R D * (1418  97)  RC * 97 RA  146  1418  97 28943.9 * (1418  97)  34168.48 * 97 RA   29181.2( N ) 146  1418  97
 6. Phaûn löïc taïi oå B laø : RB  R  R A  63112  29181.2  33930.8( N ) Moâmen uoán taïi D laø : M D  R A *146  29181.2 *146  4260455( Nmm) Momen uoán taïi C laø ; M C  RB * 97  33930.8 * 97  3291287.6( Nmm) Vaäy taïi ñieåm D chòu momen lôùn nhaát . Hình 10 : Bieåu ñoà moâ men cuûa truïc Truïc tang khoâng truyeàn moâmen xoaén maø chæ chòu uoán , ñoàng thôøi truïc quay vôùi tang khi laøm vieäc neân noù chòu öùng suaát theo chu kyø ñoái xöùng Vaät lieäu duøng cheá taïo truïc tang laø theùp 45 coù giôùi han N N beàn laø  b  610( ) , giôí haïn chaûy laø  ch  430( ) vaø mm 2 mm2 N giôùi haïn moûi laø  1'  250( ) mm 2
 7. Öùng suaát uoán cho pheùp vôùi chu kyø ñoái xöùng laø ;  1 ' 250 N [ ]    78( )  n * k 1.6* 2 ' mm 2 Trong ñoù : [n] laø heä soá an toaøn cho pheùp ( laáy theo baûng 1-8[2]) , [n]=1.6 K’ laø heä soá taäp trung öùng suaát ( laáy theo baûng 1-5[2]) , k’ = 2 Ñöôøng kính taïi ñieåm D laø : MD 4260455.2 d 3 3  81.7(mm) (cth7-3[3]) 0.1 *   0.1 * 78 Ta choïn d = 90 (mm) Kieåm tra taïi tieát dieän nguy hieåm Hình 11 : Tieát dieän nguy hieåm cuûa truïc - Taïi tieát dieän I-I coù d = 90 (mm) + ÖÙng suaát uoán lôùn nhaát MD 4260455.2 N  u max I  3  3  58.44( ) 0 .1 * d 0.1 * 90 mm 2
 8. + Soá giôø laøm vieäc : T = 44000 (h) theo phaàn treân + Soá chu kyø laøm vieäc : Z o  60* T * ntg *(CD%)  60* 44000*17.5*0.25  11.55*106 Trong ñoù ntg laø soá voøng quay cuûa tang (theo phaàn treân) + Soá chu kyø laøm vieäc öùng vôùi caùc taûi troïng khaùc nhau : 1 1 Z1  * Z 0  *11.55*106  11.55*105 10 10 5 5 Z 2  * Z 0  *11.55*106  5775000 10 10 4 4 Z1  * Z 0  *11.55*106  4620000 10 10 + Soá chu kyø töông ñöông laø : Z td  Z1 *18  Z 2 *0.58  Z 3 *0.18 Z td  1155000 *18  5775009* 0.58  4620000* 0.18  1177560 + Heä soá cheá ñoä laøm vieäc : 107 8 107 kC  8   1.306 Z td 1177560 + Giôùi haïn moûi tính toaùn : ' N  1  kC * 1  1.306* 250  326.5( ) mm 2 + Heä soá chaát löôïng beá maët   0.9 (laáy theo ñoà thò hình 1-8 [3]) , öùng vôùi gia coâng tinh . + Heä soá aûnh höôûng kích thöôùc    0.75 (laáy theo ñoà thò hình 1- 7[3]) , öùng vôùi theùp cacbon vaø ñöôøng kính d = 90 (mm). + Heä soá taäp trung öùng suaát k  1.7 ( laáy theo baûng 7-4[3]) , öùng vôùi raõnh then. + Heä soá an toaøn :
 9.  1 326.5 n1    2.22 k  1.7 335 *  u max  1 *  m *58.44  *0   b 0.75*0.9 610 + Heä soá an toaøn cho pheùp [n] = 1.6 (theo baûng1-8[2]) , vaäy nI > [n] + Töông töï taïi tieát dieän II-II vaø III-III ta coù Moâ men uoán laø : 140 M II  R A * 75  RD *  29181.2 * 75  29864.7 * 70  4279119( Nmm) 2 140 M III  R A * (75  140)  RD * 2 140 M III  29181.2 * (75  140)  29864.7 *  4182429( Nmm) 2 ÖÙng suaát uoán lôùn nhaát : MD 4279119 N  u max II  3  3  58.7( ) 0 .1 * d 0.1 * 90 mm 2 MD 4183429 N  u max III  3  3  57.39( ) 0 .1 * d 0.1 * 90 mm 2 - Heä soá an toaøn laø :  1 326.5 nII    2.21 k  1 1.7 335 *  * m *58.7  *0   u max  b 0.75*0.9 610  1 326.5 nIII    2.26 k  1.7 335 *  u max  1 *  m *57.39  *0   b 0.75*0.9 610 Vaäy nII , nIII > [n] Kích thöôùc ñaõ choïn ñaûm baûo ñoä beàn c, Tính buloâng keïp caùp treân tang . Ta coù löïc taùc duïng leân boä phaän keïp caùp laø .
 10. S max S'  e f Trong ñoù  = 4 do quaán 2 voøng caùp döï tröõ treân tang . Smax = 31566N f = 0,12  S '  31566  6987.5 (N) . 0.12*4 e Choïn S’ = 6988 (N) . Löïc eùp toång coäng cuûa buloâng taùc duïng taám keïp . c * S ' 1.25*6988 p   21837.5( N ) . w 0.4 Trong ñoù : c = 1.25 laø heä soá an toaøn keïp . w = 0.4 laø heä soá caûn dòch chuyeån cuûa caùp . 4* p Ta coù d (cth3-46[1]) .  * Z * k' Theo phuï luïc 1.4[3] , ta coù ch cuûa theùp Ct3 duøng laøm buloâng laø 240 Mpa .  ch Ta coù k’ = = 240 = 60(Mpa) . k 4 Trong ñoù k = 4 heä soá an toaøn . 4* p 4* 21837.5 Vaäy d   15.2 (mm) .  * Z * k '  * 2*60 Vôùi Z = 2 soá buloâng . Ta choïn buloâng M16 .
 11. d, Tính buloâng laép maët bích cuûa tang Coâng suaát truyeàn cuûa hoäp giaûm N = 37 (kw) Sô ñoà tính buloâng uloâng laép treân maët bích cuûa tang ñöôïc laép khoâng coù khe hôû neân löïc taùc duïng neân buloâng laø : 2*M F Z *D 9.55*106 * N 9.55*106 *37 Vôùi M   24971731,5( Nmm) laø moâmen taùc nt 14,15 duïng neân buloâng Z = 6 laø soá buloâng cuøng baùn kính taùc duïng D = 470/2 = 235 (mm) laø baùn kính taùc duïng Vaäy löïc taùc duïng neân buloâng laø 2* 24971731,5 F  17710( N ) 6* 470 Ñöôøng kính buloâng 4* F d1   * i *   Vôùi i = 1 laø soá maët tieáp xuùc  240    ch  80( Mpa) laø öùng suaát caét s 3 4*17710 d1   16.79(mm)  *1*80 Vaäy ta choïn buloâng M 20 theo phuï luïc 14.2[2]
Đồng bộ tài khoản