intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng đài điện tử và mạng viễn thông - Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

133
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều hành khai thác và bảo d-ỡng . I. Tổng quan : Mặt dù ở tổng đài điện tử số SPC, các chức năng chuyển mạch là tự động nh-ng sự can thiệp nhân công vẫn cần thiết để duy trì hoạt động chuẩn xác cho tổng đài. Các công việc điều hành này bao gồm quản lý, giám sát và bảo d-ỡng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng đài điện tử và mạng viễn thông - Chương 6

  1. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn Ch−¬ng 6 §iÒu hµnh khai th¸c vµ b¶o d−ìng . I. Tæng quan : MÆt dï ë tæng ®µi ®iÖn tö sè SPC, c¸c chøc n¨ng chuyÓn m¹ch lµ tù ®éng nh−ng sù can thiÖp nh©n c«ng vÉn cÇn thiÕt ®Ó duy tr× ho¹t ®éng chuÈn x¸c cho tæng ®µi. C¸c c«ng viÖc ®iÒu hµnh nµy bao gåm qu¶n lý, gi¸m s¸t vµ b¶o d−ìng. C«ng viÖc qu¶n lý : ChuyÓn ®æi c¸c ®iÒu kiÖn khai th¸c m¹ch thuª bao. C«ng viÖc gi¸m s¸t : Bao gåm kiÓm tra c¸c dÞch vô cung cÊp nhê c¸c phÐp thö kh¸c nhau trªn ®−êng d©y, ®o thö l−u l−îng vµ t¶i. C«ng viÖc b¶o d−ìng : Gåm c¸c c«ng viÖc cßn l¹i nh− ph¸t hiÖn, ®Þnh vÞ sù cè ë phÇn cøng vµ phÇn mÒm, duy tr× hÖ thèng lµm viÖc mét c¸ch b×nh th−êng. Thùc tÕ, chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ qu¶n lý ®−îc ghÐp vµo 1 nhãm chung gäi lµ c«ng viÖc ®iÒu hµnh. Nh− vËy, c¸c chøc n¨ng trªn gäi lµ chøc n¨ng ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng (OM). II. ®iÒu hµnh vµ khai th¸c trong tæng ®µi spc: Bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ gi¸m s¸t tæng ®µi, nã gåm 5 nhãm sau: II.1. §iÒu hµnh trang thiÕt bÞ tæng ®µi : Phô thuéc c¸c yÕu tè sau: - Sè liÖu ghi trong tæng ®µi . - Ch−¬ng tr×nh ghi trong bé xö lý. - Tr¹ng th¸i lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng (lµm viÖc, kh«nglµm viÖc, ®o thö...). Qu¶n lý trang thiÕt bÞ tæng ®µi cã nghÜa lµ chuyÓn ®æi, thiÕt lËp hay xo¸ ®i c¸c sè liÖu tæng ®µi. II.2. Qu¶n lý m¹ng thuª bao : II.2.1. T¹o lËp thuª bao míi : §−a vµo hÖ thèng tæng ®µi lÖnh thao t¸c thiÕt lËp quan hÖ cña c¸c ®Þa chØ danh b¹ rçi (DN) vµ 1 ®Þa chØ thiÕt bÞ (EN) ch−a ®−îc ph©n phèi sö dông, ®¸p øng cho thuª bao dÞch vô thÝch øng m· nghiÖp vô (COS) vµ kiÓu sè liÖu thuª bao (TOL) ; ph©n phèi bé tÝnh c−íc cho thuª bao. II.2.2. ChuyÓn ®æi thuª bao : Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.1
  2. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn Thay ®æi ®Þa chØ thiÕt bÞ EN nh−ng vÉn l−u tr÷ DN, COS, TOL, sè liÖu bé c−íc. Ngoµi ra, tiÕn hµnh c«ng viÖc c©n b»ng l−u l−îng cña nhãm m¹ch ®−êng d©y vµ bé phËn liªn quan cña m¹ng chuyÓn m¹ch. II.2.3. Thay ®æi dÞch vô thuª bao : Thay ®æi m· dÞch vô, sè liÖu, kiÓu ®−êng d©y thuª bao cÇn ®−a vµo hÖ thèng c¸c lÖnh thÝch hîp cïng víi DN, EN cña bã. II.2.4. §×nh chØ thuª bao khai th¸c : C«ng viÖc ®×nh chØ bao gåm c¾t mèi quan hÖ DN vµ EN. Tuy nhiªn, ®Þa chØ danh b¹ DN cò vÉn gi÷ cho thuª bao nµy. C¸c cuéc gäi tíi thuª bao nµy chuyÓn cho ®iÖn tho¹i viªn hay th«ng b¸o tù ®éng. M· dÞch vô COS vµ sè liÖu TOL ghi ë hå s¬ thuª bao bÞ xãa ®i. Tr−êng hîp b·i bá quyÒn khai th¸c cña 1 ®−êng d©y th× DN vµ EN cã thÓ tù do sö dông. II.3. Qu¶n lý sè liÖu, phiªn dÞch vµ t¹o tuyÕn : Hå s¬ phiªn dÞch ®Þnh ra mèi quan hÖ gi÷a ®Þa chØ vµ nhãm m¹ch kÕt cuèi ®Ó lËp tuyÕn cho cuéc gäi. Hå s¬ gåm: Ch÷ sè ®Þa chØ thu tõ thuª bao néi h¹t hay trung kÕ, th«ng tin liªn quan ®Õn thuª bao chñ gäi, kiÓu t¹o tuyÕn vµ tÝnh c−íc. II.4. Qu¶n lý sè liÖu c−íc : - Sè liÖu tÝnh c−íc : X¸c ®Þnh gÝa c−íc cña cuéc gäi. - N«Þ dung bé tÝnh c−íc : Riªng tõng thuª bao ghi l¹i sè l−îng ®¬n vÞ thuª bao ®· thùc hiÖn. Néi dung c¸c bé tÝnh c−íc ®−îc tù ®éng in ra mçi khi c¸n bé ®iÒu hµnh t¹o lËp 1 ®−êng d©y thuª bao, thay ®æi ®Þa chØ, danh b¹, phÕ bá hay t¹m ®×nh chØ khai th¸c cho 1 ®−êng d©y thuª bao. II.5. Gi¸m s¸t, ®o thö t¶i vµ l−u l−îng : Chøc n¨ng gi¸m s¸t gäi, ®o l−u l−îng hoµn toµn n»m hÖ thèng chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi . C«ng viÖc ®o thö th−êng xuyªn h¬n, ph¹m vi gi¸m s¸t ho¹t ®éng réng h¬n, kÕt qu¶ cËp nhËt tin cËy h¬n. II.5.1. C¸c ph−¬ng thøc gi¸m s¸t : Gi¸m s¸t th−êng xuyªn : Theo dâi chÊt l−îng th−êng xuyªn cña c¸c dÞch vô vµ t¶i liªn l¹c cña c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu. §o thö l−u l−îng trung kÕ: ra/ vµo, hiÓn thÞ tham sè c¬ b¶n. T¹o c¶nh b¸o khi v−ît gi¸ trÞ cho phÐp cña tham sè. Gi¸m s¸t tøc thêi : Liªn quan tíi 1 sè bé phËn phÇn cøng cña hÖ thãng tæng ®µi nh− ®−êng d©y thuª bao, trung kÕ, bé phËn chuyÓn m¹ch... C«ng viÖc thao t¸c nµy cã thÓ do thao t¸c viªn khëi x−íng vµ ®Þnh ra c¸c tham sè cÇn gi¸m s¸t. Khi tæng ®µi cã t¶i cao, c«ng viÖc gi¸m s¸t tøc thêi bÞ dõng l¹i nh−ng kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¸m s¸t th−êng xuyªn. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.2
  3. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn II.5.2. C¸c c¬ chÕ ®o thö : C¬ chÕ ®Õm: Bé ®Õm ®−îc t¹o nªn d−íi d¹ng bé nhí vµ ®−îc ®iÒu khiÓn bëi ch−¬ng tr×nh xö lý gäi. Cã 2 lo¹i bé ®Õm: ®Õm tiÕn dïng ®Ó ghi l¹i sè l−îng biÕn cè vµ ®Õm t¶i : ghi l¹i sè l−îng trung kÕ bÞ chiÕm (tiÕn) vµ xo¸ khi trung kÕ bÞ gi¶i to¶ (lïi). Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t l−u l−îng cã thÓ dïng ®äc néi dung bé ®Õm nh−ng kh«ng thÓ thay ®æi néi dung nµy. C¬ chÕ lÊy mÉu : §o thö t¶i cho c¸c bé phËn tæng ®µi b»ng c¸ch lÊy mÉu. §é chÝnh x¸c phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn lÊy mÉu. C¬ chÕ ghi chÐp liªn tôc : Mét sè thiÕt bÞ ®−îc chän ra ®Ó ®o thö l−u l−îng vµ t¶i, chóng ®−îc khai b¸o cho phÇn mÒm xö lý cuéc gäi b»ng c¸c dÊu hiÖu ®Æc biÖt. Tæng ®µi sÏ ghi l¹i c¸c th«ng tin cho c¸c cuéc gäi ®i qua bé phËn ®¸nh dÊu nµy. III. b¶o d−ìng tæng ®µi : III.1 B¶o d−ìng ®−êng d©y thuª bao : §o thö 1 hay 1 nhãm ®−êng d©y thuª bao vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan th«ng qua giao tiÕp ng−êi m¸y. B¶o d−ìng ®−êng d©y thuª bao vµ m¸y ®iÖn tho¹i: - Gi¸m s¸t ®−êng d©y thuª bao : Khi ®−êng d©y thuª bao x¶y ra sù cè t−¬ng ®èi l©u th× ch−¬ng tr×nh xö lý gäi sÏ ph¸t hiÖn ( trõ tr¹ng th¸i ®øt). Ch−¬ng tr×nh nµy t¸ch ®−êng d©y Êy ra khái tæng ®µi. Sù kiÓm tra lµ theo ®Þnh kú. Khi sè l−îng ®−êng d©y bÞ kho¸ v−ît qu¸ ng−ìng th× c¶nh b¸o ®−îc t¹o. Ng−ìng cã thÓ thay ®æi nhê giao tiÕp ng−êi m¸y. Khi tiÕn hµnh kiÓm tra cã thÓ nhËn ®−îc c¸c th«ng b¸o chØ thÞ nguyªn nh©n vµ vÞ trÝ x¶y ra sù cè. §o thö h»ng ngµy : C«ng viÖc ®o thö lµ do c¸n bé qu¶n lý quyÕt ®Þnh, kÕt qu¶ cã thÓ nhËn ®−îc ë thêi gian x¸c ®Þnh tr−íc ®Ó nhËn d¹ng háng hãc ®−êng d©y. §o thö cã sù trî gióp cña ng−êi qu¶n lý : X¸c ®Þnh nguån gèc vµ nguyªn nh©n cña sù háng hãc. Tõng phÐp ®o riªng cho tõng tham sè, lÖnh ®Ó thùc hiÖn phÐp ®o lÆp l¹i cho 1 tham sè vµo tõng kho¶ng thêi gian ®Òu ®Æn. §o thö tõ m¸y ®iÖn tho¹i thuª bao : CÇn thiÕt khi ®Êu nèi hay kiÓm tra kü thuËt vÒ hiÖu qu¶ c«ng viÖc söa ch÷a. Gåm 1 ®iÖn trë c¸ch ®iÖn ®−êng d©y, dßng m¹ch vßng, ph¸t chu«ng, ®iÒu chØnh chu«ng khi nhËn chu«ng ph¸t tõ tæng ®µi. III.2. B¶o d−ìng ®−êng trung kÕ : §o kiÓm trung kÕ cã thÓ thùc hiÖn theo ph−¬ng thøc tù ®éng vµ kÕt qu¶ ®o thö ®−îc lÊy ra ë b¶n in. Tuy nhiªn, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸n ®o¸n ®Ó kh«i phôc tr¹ng th¸i lµm viÖc b×nh th−êng cho c¸c ®−êng trung kÕ cã sù cè. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.3
  4. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn III.3. B¶o d−ìng tr−êng chuyÓn m¹ch : Bao gåm viÖc thö gäi, theo dâi c¸c cuéc gäi, ®o thö c¸c bé chuyÓn m¹ch, ®Þnh vÞ sù cè ë tr−êng chuyÓn m¹ch t¹o tuyÕn tho¹i. III.4. B¶o d−ìng dïng hÖ thèng ®iÒu khiÓn : B¶o d−ìng phÇn cøng : PhÇn cøng cña tæng ®µi SPC chñ yÕu lµ c¸c tÊm m¹ch in, c¸c bé kÕt nèi. Tiªu chuÈn cña sù cè phiÕn m¹ch in lµ sè l−îng sù cè phiÕn ,m¹ch in trong 1 th¸ng nhá h¬n 1 cho 1000 thuª bao. §é tin cËy cña hÖ thèng : C¸c thiÕt bÞ quan tränng th−êng cã cÊu tróc kÐp n©ng cao ®é tin cËy. Tuy nhiªn, 1 phÇn lín kh«ng cã cÊu tróc kÐp. Do ®ã cÇn ph¶i ph¸t hiÖn nhanh lçi vµ lo¹i trõ nhanh ®Ó tr¸nh x¶y ra hiÖn t−îng lçi lan truyÒn. III.5. C¸c ph−¬ng s¸ch b¶o d−ìng : III.5.1. PhÇn cøng : C¸c bé ph¸t hiÖn sù cè : C¸c m¹ch ®iÖn ®Æc biÖt ®−îc hîp nhÊt vµo trang bÞ ®Ó gi¸m s¸t, chóng bao gåm : - C¸c m¹ch ®iÖn ë ngo¹i vi ®iÒu khiÓn ®Ó gi¸m s¸t tin tøc ®Ó trao ®æi víi c¸c bé xö lý trung t©m vµ ph¸t quay vÒ 1 b¶n tin x¸c nhËn ®èi víi mçi b¶n tin thu ®−îc. - C¸c m¹ch ®iÖn kiÓm tra ®ång ®¼ng ®Ó kiÓm tra sù lçi trong lóc truyÒn trong tæng ®µi. - C¸c m¹ch ®iÖn ë thiÕt bÞ ngo¹i vi ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t qóa tr×nh gi¶i m· ®Þa chØ, ®¶m b¶o chØ 1 trong sè n ®Þa chØ ®−îc gi¶i m·. - C¸c bé t¹o nhÞp ®Ó khëi x−íng c¶nh b¸o nÕu kh«ng phôc hèi ®Þnh kú. §Ò phßng lçi vßng ch−¬ng tr×nh vµ lçi quy ®Þnh. - C¸c m¹ch ®iÖn ph¸t hiÖn dßng ®iÖn qu¸ lín hay qu¸ nhá ë bé ®iÒu khiÓn ®Êu nèi vµ bé ph©n phèi b¸o hiÖu trong c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch kh«ng gian. - C¸c m¹ch ®iÖn chØ thÞ mÊt ®ång bé ë thiÕt bÞ giao tiÕp víi m¹ng ngoµi trong tr−êng hîp m¹ng sè. - C¸c m¹ch x¸c ®Þnh bé xö lý cã sù cè trong tr−êng hîp lµm viÖc ë chÕ ®é cÆp ®ång bé hay dù phßng nãng. ThiÕt bÞ ®o kiÓm tù ®éng : ThiÕt bÞ nµy ®−îc bé ®iÒu khiÓn trung t©m ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu khÓn ®Êu nèi tøc thêi vµo c¸c thiÕt bÞ kh¸c cña tæng ®µi ®Ó ®o kiÓm sù lµm viÖc cña chóng theo ph−¬ng thøc pháng t¹o. ThiÕt bÞ ®o thö gi¸m s¸t ®éc lËp : Th«ng tin lÊy tõ c¸c thiÕt bÞ lçi ®−îc ph©n tÝch bëi phÇn mÒm ®iÒu khiÓn trung t©m. Tuy nhiªn, 1 sè sù cè cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn sù lµm viÖc cña bé ®iÒu khiÓn trung t©m. Do ®ã Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.4
  5. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn mµ ph¶i cã thiÕt bÞ theo dâi vµ ®o kiÓm ®éc lËp, nã t¹o ra c¶nh b¸o ®Ìn vµ ©m. Môc ®Ých ph¸t hiÖn sù cè nghiªm träng. ThiÕt bÞ nµy gåm c¸c m¹ch ®iÖn sau: - Ph¸t hiÖn mÊt nguån hay nguån bÊt th−êng. - Ph¸t hiÖn mÊt tÝn hiÖu b¸o hiÖu nh− mêi quay sè, håi ©m chu«ng, dßng chu«ng... - ThiÕt bÞ pháng t¹o cuéc gäi ®Ó gi¸m s¸t tæng thÓ qu¸ tr×nh xö lý gäi. - Ph¸t hiÖn sù cè vµ hÖ thèng ®iÒu hoµ, ho¶ ho¹n. Ngoµi ra, cßn cã 1 bé xö lý riªng dïng hiÓn thÞ c¶nh b¸o. III.5.2. PhÇn mÒm: Ch−¬ng tr×nh xö lý gäi : Ph¸t lÖnh tíi c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi vµ thu vÒ nh÷ng th«ng tin vÒ cuéc gäi. Do ®ã, c¸c sù cè cã thÓ ph¸t hiÖn sím. Th«ng tin vÒ sù cè bÊt th−êng ®−îc l−u tr÷ nhê qu¸ tr×nh ®Õm c¸c biÕn cè nghi vÊn hoÆc ghi c¸c ng÷ c¶nh vÒ chóng. C¸c sè liÖu ®−îc ch−¬ng tr×nh b¶o d−ìng sö dông, nã x¸c nhËn theo dâi sù cè. Ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t : Ch−¬ng tr×nh xö lý gäi bÞ rµng buét vÒ thêi gian chÆt chÏ, nªn c«ng viÖc ph¸t hiÖn lçi kh«ng thÓ thùc hiÖn hoµn toµn. V× vËy, nã ®ßi hái ph¶i cã ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t, ch−¬ng tr×nh nµy xóc tiÕn qu¸ tr×nh ®Æc biÖt nh»m ph¸t hiÖn lçi mµ ch−¬ng tr×nh xö lý gäi khã ph¸t hiÖn t¹o ra ®iÒu kiÖn ng−ìng cho c¸c bé ®Õm biÕn cè bÊt th−êng, cê chØ thÞ lçi... Ch−¬ng tr×nh nµy thùc thi nhanh vµ −u tiªn cao. Chóng kiÓm tra sù lµm viÖc cña c¸c thiªt bÞ vµ c¬ cÊu qu¸ tr×nh, c¬ cÊu vµo ra, c¶nh b¸o. Khi ph¸t hiÖn lçi, nã gäi ra ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm víi thÓ thøc dù phßng thÝch hîp. Ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm : §o kiÓm thiÕt bÞ vµ xóc tiÕn cã hiÖu qu¶ 1 sè chøc n¨ng cña nã ®Ó kiÓm tra thao t¸c thiÕt bÞ nµy. Chñ yÕu ®Ó kiÓm tra sù ®äc ghi ®èi víi c¶ sè liÖu vµ ®Þa chØ, kiÓm tra c«ng viÖc gi¶i m· ®Þa chØ vµ c«ng viÖc nhËn ®Þa chØ, ph¸t hiÖn lçi ®ång ®¼ng. §−îc thùc hiÖn d−íi sù ®iÒu khiÓn cña c¸n bé ®iÒu hµnh ë møc −u tiªn thÊp nhÊt. Nã th−êng ®−îc ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t xö lý gäi gäi ®Õn. Ch−¬ng tr×nh t×m lçi : NhËn d¹ng phiÕn m¹ch bÞ lçi ®−îc ch−¬ng tr×nh gi¸m s¸t vµ ch−¬ng tr×nh ®o thö chØ thÞ. Gåm c¸c ch−¬ng tr×nh con ph©n tÝch th«ng tin dù ®o¸n lçi vµ kiÓm tra phô trî ®Ó ®Þnh lçi chÝnh x¸c h¬n. Khi ph¸t hiÖn lçi, thiÕt bÞ cã lçi sÏ tù ®éng t¸ch ra khái c«ng viÖc cña nã. Ch−¬ng tr×nh dù ®o¸n lçi cÇn thêi gian ph©n tÝch sè liÖu, ®o kiÓm nhiÒu lÇn hoÆc ch¹y c¸c ch−¬ng tr×nh kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c h¬n vÒ phiÕn m¹ch bÞ lçi. IV. Nguyªn t¾c xö lý ch−íng ng¹i: Khi ph¸t hiÖn lçi, ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm ®· kh¼ng ®Þnh th× c¸c thiÕt bÞ liªn quan cÇn t¸ch ra khái c«ng viÖc vµ kh«ng ®−îc sö dông cho c«ng viÖc xö lý liªn l¹c. Sau ®ã, ch−¬ng tr×nh t×m lçi tiÕn hµnh c¸c phÐp ®o ®Ó ®Þnh vÞ module cã lçi. Sau ®ã ®−a ra th«ng tin cho nh©n viªn ®iÒu hµnh. IV.1. T×m lçi b»ng ph−¬ng thøc nh©n c«ng : Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.5
  6. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn Trong thùc tÕ, cã 1 sè khuyÕt tËt kh«ng thÓ ®−îc ch−¬ng tr×nh xö lý xö lý nã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh− sau: -Lçi n»m ngoµi ph¹m vi c¸c ch−¬ng tr×nh xö lý lçi. -Lçi xuÊt hiÖn ë d¹ng kh¸c víi c¸ch x¸c ®Þnh khi viÕt ch−¬ng tr×nh. -Xö lý lçi thiÕu chuÈn x¸c. §Ó lo¹i trõ c¸c sù cè nµy, yªu cÇu c¸n bé ®iÒu hµnh cã ®ñ kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt vÒ cÊu tróc phÇn cøng cña nã. IV.2. B¶o d−ìng phßng ngõa : Ph¹m vi b¶o d−ìng phßng ngõa kh¸ h¹n chÕ ë tæng ®µi ®iÖn tö. Sù gi¸m s¸t lµ liªn tôc. Mét sè thiÕt bÞ ph¶i kiÓm tra ®Þnh kú ®Ó ®Ò phßng hiÖn t−îng tr«i. B¶o d−ìng phßng ngõa cÇn tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch vµ quy m« hÖ thèng hµng tuÇn, hµng th¸ng ... Chñ yÕu lµ : - KiÓm tra ®iÖn ¸p ra, tÇn sè cña c¸c bé dao ®éng. - Ch¨m sãc th−êng xuyªn thiÕt bÞ c¬ khÝ. ... V. B¶o d−ìng phÇn mÒm: MÆc dï phÇn mÒm ®−îc kiÓm tra cÈn thËn nh−ng vÉn cã thÓ x¶y ra lçi do ®iÒu kiÖn lµm viÖc mµ hä kh«ng xem xÐt khi so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng tr×nh gµi bÉy thùc hiÖn sai chøc n¨ng, khi ch¹y ch−¬ng tr×nh sÏ bÞ dõng vµ 1 lÖnh ph©n nh¸nh cã ®iÒu khiÓn sÏ ®−îc thùc hiÖn ®Ó t¸i khëi ®éng 1 lÖnh nµo ®ã. NÕu lçi vÉn tån t¹i th× nã tiÕp tôc r¬i vµo bÉy. Sau vµi lÇn cã thÓ bÞ treo th× ph¶i khëi ®éng b»ng ph−¬ng thøc nh©n c«ng. Nãi chung, b¶o d−ìng phÇn mÒm bao gåm c«ng viÖc qu¶n lý tæng ®µi, trung t©m ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng OMC vµ trung t©m phÇn mÒm ph¶i thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o chøc n¨ng ®· ®Þnh b»ng thao t¸c cña ch−¬ng tr×nh vµ sè liÖu. V.1. CÊu t¹o vµ nhiÖm vô : Trung t©m phÇn mÒm trang bÞ cïng víi c¬ cÊu phÇn cøng hoµn chØnh. PhÇn cøng phô trî, phÇn mÒm bæ trî ®Ó x©y dùng ch−¬ng tr×nh vµ ®o kiÓm cïng víi c¸c chuyªn gia phÇn mÒm. - Ph¸t triÓn, thay ®æi vµ cËp nhËt sè liÖu phÇn mÒm còng nh− c¸c ch−¬ng tr×nh. - H×nh thµnh c¸c ®Æc tr−ng cña hÖ thèng nh− sè liÖu l−u l−îng, c¸c yªu cÇu dÞch vô. - T¹o lËp c¬ cÊu phÇn cøng vµ phÇn mÒm ®Ó ph¸t triÓndung l−îng. - Duy tr× th− viÖn phÇn mÒm víi t− liÖu thÝch hîp. V.2. B¸o c¸o vµ lçi : Khi x¶y ra 1 lçi vÒ phÇn mÒm, c¸n bé b¶o d−ìng tæng ®µi cÇn b¸o c¸o cho trung t©m xö lý phÇn mÒm víi c¸c sè liÖu sau: Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.6
  7. Ng−êi so¹n: NguyÔn Duy NhËt ViÔn - M« t¶ ho¹t ®éng hÖ thèng lóc lçi nh−ng ®ang ch¹y ch−¬ng tr×nh ®o kiÓm, thao t¸c vµo ra. - Tr¹ng th¸i trang bÞ liªn quan. - Néi dung ghi ph¸t, c¸c bé ®Öm quan träng. - Sù viÖc liªn quan ®Õn viÖc lÊy hay sao trung kÕ. Nhê vËy biÕt ®−îc th«ng tin ë vïng nhí liªn quan. V.3. LÜnh vùc ho¹t ®éng trung t©m phÇn mÒm : Ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o ®· nªu tõ trung t©m chuyÓn m¹ch. Tuú theo nh÷ng rµng buét cô thÓ m· ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch øng . Gi¶i ph¸p th«ng th−êng lµ ph¸t triÓn ch−¬ng tr×nh con. Ch−¬ng tr×nh con nµy ®−îc kiÓm ®Þnh ë trung t©m phÇn mÒm vµ b¶n sao ®−îc gëi tíi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng ®Ó thùc hiÖn. §iÒu nµy ®¶m b¶o chÊt l−îng phÇn mÒm thèng nhÊt cho toµn bé tæng ®µi. §Ó gi¶m thiÓu hiÖn t−îng gi¸n ®o¹n khai th¸c th× c¸c ch−¬ng tr×nh hiÖu chØnh hoÆc kiÓu ch−¬ng tr×nh míi cÇn n¹p vµo thêi gian Ýt t¶i vµ chØ ë 1 bé xö lý, cßn bé kh¸c vÉn gi÷ ch−¬ng tr×nh cò ë tr¹ng th¸i dù phßng. Nh− vËy, nÕu cã lçi cËp nhËt th× ch−¬ng tr×nh cò vÉn duy tr× lµm viÖc. V.4. Th− viÖn phÇn mÒm : Trung t©m phÇn mÒm cÇn l−u tr÷ hå s¬ nhËt ký vµ th− viÖn l−u tr÷ toµn bé phÇn mÒm ®· sö dông cho hÖ thèng chuyÓn m¹ch. Nhê vËy, c¸n bé qu¶n ký cã thÓ qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña viÖc ®−a phÇn mÒm vµo tõng thêi kú. Nã cÇn ph¶i cã 1 b¶n sao cña c¸c lo¹i ch−¬ng tr×nh tr−íc ®©y vµ míi nhÊt cña ®¬n vÞ phÇn mÒm vµo cïng ®−îc l−u tr÷ l¹i mçi lÇn thay ®æi. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 6.7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2