intTypePromotion=1
ADSENSE

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 6

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

122
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ta dùng mạch cho trị bình phương tín hiệu vào ở ngõ ra (tự xem). Thực tế đã có IC tạo ra trị hiệu dùng thực như AD531 và 4301 và sơ đồ khối. Ngoài ra còn có thể dùng bộ biến đổi nhiệt điện TC1 và TC2 (tự xem). 1. Phương pháp trị đỉnh: Biến AC thành DC có giá trị bằng đỉnh AC và đo nó bằng mạch nhân đôi hay mạch kẹp. Cụ thể: mạch kẹp và lọc thông thấp. §3- 6: AMPE KẾ ĐIỆN TỬ ĐO DÒNG AC VÀ DC. 1. Đo dòng DC: Nguyên tắc: chuyển dòng cần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 6

  1. Chương 6: Phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc 1 T 2  Vhd ( RMS )    vi dt  T 0  Töø ñoù ta duøng maïch cho trò bình phöông tín hieäu vaøo ôû ngoõ ra (töï xem). Thöïc teá ñaõ coù IC taïo ra trò hieäu duøng thöïc nhö AD531 vaø 4301 vaø sô ñoà khoái. Trang 19
  2. Ngoaøi ra coøn coù theå duøng boä bieán ñoåi nhieät ñieän TC1 vaø TC2 (töï xem). 1. Phöông phaùp trò ñænh: Bieán AC thaønh DC coù giaù trò baèng ñænh AC vaø ño noù baèng maïch nhaân ñoâi hay maïch keïp. Trang 20
  3. Trang 21
  4. Cuï theå: maïch keïp vaø loïc thoâng thaáp. §3- 6: AMPE KEÁ ÑIEÄN TÖÛ ÑO DOØNG AC VAØ DC. 1. Ño doøng DC: Nguyeân taéc: chuyeån doøng caàn ño Ido thaønh V=RsIdo vaø ño V. Phaân taàm ño vaø khaéc ñoä theo Ido. Trang 22
  5. 2. Ño doøng AC: Nguyeân taéc: chuyeån IAC thaønh VAC=RIAC. Sau ñoù chuyeån VAC sang VDC roài ño. Keát quaû khaéc ñoä theo IAC. Baøi taäp chöông 3: 2 –1, 2 – 2, 2 – 4, 2 – 5, 2 – 10, 2 – 12, 2 – 14, 2 – 25 (töø trang 65-73 saùch tham khaûo) Trang 23
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=122

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2