intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 7 Đo dòng điện

Chia sẻ: Hoàng Văn Nhật | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:25

213
lượt xem
69
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật đo lường - Chương 7 Đo dòng điện. Trong chương này mời các bạn cùng nắm các nội dung kiến thức sau đây: Khái niệm chung, các dụng cụ đo dòng điện, đo dòng điện nhỏ, đo dòng điện lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật đo lường (Trương Thị Bích Thanh) - Chương 7 Đo dòng điện

 1. Chương 7: Đo dong điên ̀ ̣
 2. ̣ Nôi dung v ́ ̣ Khai niêm chung v Cac dung cụ đo dong điên ́ ̣ ̀ ̣ v Đo dong điên nhỏ ̀ ̣ v Đo dong điên lớn ̀ ̣
 3. ́ ̣ Khai niêm chung § Do dong là phep đo rât hay găp trong kĩ thuât điên ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ § Dong điên đo có pham vi rông 10-9 A đên 107 A. ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ § Dong điên DC, AC § Cac phep đo dong điên: đo trực tiêp, đo gian tiêp, so sanh… ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ § Yêu câu: công suât tiêu thụ trên ampe kế cang nhỏ cang tôt, điên trở ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̣ cang nhỏ cang tôt. ̀ ̀ ́ § Với dung cụ đo điên từ: tân số anh hưởng đên kêt quả đo ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ́ § Với dung cụ đo điên tử: nhiêu và nhiêt độ anh hưởng đên kêt quả đo ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ́ ́
 4. ́ ̣ Khai niêm chung
 5. v Sơ đồ măc và môt số loai ampe met ́ ̣ ̣ ́
 6. Cac dung cụ đo ́ ̣ v Ampe met môt chiêu – Điên trở Shunt ́ ̣ ̀ ̣ § Ampe met môt chiêu có dong qua nhỏ 0,1 ́ ̣ ̀ ̀ ÷ 0,2 A rct § Để mở rông thang đo, ta măc thêm điên ̣ ́ ̣ Ict trở Shunt như hinh vẽ ̀ Rg Rs = I Is Rs n −1 n: hệ số mở rông thang đo ̣ § Với ampe met có I30A, điên trỏ Shunt ́ ̣ đăt ngoai vỏ ampe met ̣ ̀ ́
 7. Cac dung cụ đo ́ ̣ v Điên trở Shunt ̣ § Mở rông nhiêu thang đo  măc nhiêu điên trở Shunt nôi tiêp/song ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ song với nhau
 8. ̀ ̣ Bai tâp v Bai tâp 1: Môt cơ câu từ điên có 3 điên trở Shunt được măc ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ theo kiêu Shunt ayrton sử dung lam ampe kế với mach đo như ̉ ̣ ̀ ̣ hinh vẽ ̀ v R1=0.05Ω , R2=0.45Ω , R3=4,5Ω v Rm = 1kΩ , Imax = 50μA v Tinh cac trị số tâm đo cua ampe kế ́ ́ ̀ ̉
 9. ̀ ̣ Bai tâp v Bai tâp 2: Môt cơ câu từ điên có Rm = 1kΩ , Imax = 0.1mA. ̀ ̣ ̣ ́ ̣ Tinh cac điên trở Shunt được sử dung trong 2 cach măc nôi ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ tiêp và song song, để tao ampe met có 3 tâm đo tương ứng là ́ ̣ ́ ̀ 50mA , 100mA , 1A.
 10. v Cac loai điên trở Shunt trong kĩ thuât ́ ̣ ̣ ̣
 11. Cac dung cụ đo ́ ̣ v Sai số do nhiêt độ ̣ § Cuôn dây trong dung cụ đo được quân băng dây đông manh, điên trở ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̣ cua nó có thể thay đôi theo nhiêt độ ̉ ̉ ̣ § I chay qua cuôn dây  nung nong dây  Rd thay đôi  Sai số phep đo ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ dong điên § Khăc phuc: măc Rbù băng Mn hoăc Constantan với cuôn dây. ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ § Nêu Rbù = 9Rdây  RA = 10.Rdây ́ ̉ § Khi Rdây thay đôi 1%  RA thay ̉ đôi 0,1%
 12. Cac dung cụ đo ́ ̣ v ́ ̀ Ampe met xoay chiêu § Đo dong xoay chiêu miên tân số công nghiêp  ampemet từ điện ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ chỉnh lưu, ampemet điện từ, và ampemet điện động. v Ampe met điên từ: ́ ̣ § Dựa trên cơ câu chỉ thị điên từ, môi ampe kế được chế tao có số ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ́ ̣ ampe vong nhât đinh (I.W = const) § Để mở rông thang đo  thay đôi cach măc dây ̣ ̉ ́ ́ • Mở rông thang đothoa man : ́ ap dong điên ̣ ̉̀ ̃ dung bô biên ́ ̀ ̣ I.W = const • ́ ̀ Ampe met nhiêu thang đo : thay ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ đôi cach măc dây nôi tiêp hoăc song song.
 13. Cac dung cụ đo ́ ̣ v Ampe met điên từ ́ ̣ § Bộ biên dong biên dong điên I cân đo có trị số lớn thanh dong điên trị ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ số nhỏ mà cơ câu đo điên từ có thể lam viêc được ́ ̣ ̀ ̣ Để có cac thang đo khac nhau ́ ́  biên dong có cuôn thứ câp có nhiêu đâu ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ra
 14. Cac dung cụ đo ́ ̣ v ́ ̣ ̣ Ampe met điên đông § Đo dong ở tân số 400Hz hoăc lớn hơn, độ chinh xac cao (0,5 – 0,2) ̀ ̀ ̣ ́ ́ § Khi dòng điện đo nhỏ hơn 0,5A người ta mắc nối tiếp cuộn tĩnh và cuộn động còn khi dòng lớn hơn 0,5A thì mắc song song Các điện trở và cuộn dây (L3, R3) , (L4, R4) là để bù sai số do nhiệt và sai s ố do tần số
 15. Cac dung cụ đo ́ ̣
 16. Cac dung cụ đo ́ ̣ Ip I tb = 0,637.I p I rms = = 0.707 .I p I rms = 1,11.I tb 2
 17. Cac dung cụ đo ́ ̣
 18. Cac dung cụ đo ́ ̣ v Đâu đo dung hiêu ứng Hall ̀ ̀ ̣ § Tao ra hiêu điên thế tỉ lệ với dong điên cân đo ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ § Dòng điện phản hồi iS được chuyển hóa thành hiệu điện thế ra vS nhờ bộ khuêch đai điên. ́ ̣ ̣ § Tỷ lệ giữa số vòng cuốn trên lõi sắt từ m ( khoang 1000 - 10000) ̉ cho phép liên hệ giữa dòng cần đo và dòng phản hồi: iS = 1/m · iP Ưu điêm: - Hiêu điên thể trên cuôn dây quân vao đâu đo nhỏ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ - Đo dong xoay chiêu có tân số 0 – 100KHz ̀ ̀ ̀ - Hệ thông an toan do cach điên với mach điên ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣
 19. Đo dong điên nhỏ ̀ ̣ § Dong điên nhỏ Ix
 20. Đo dong điên nhỏ ̀ ̣ v Khuêch đai điên kế ́ ̣ ̣ § Tăng độ nhay về dong và ap ̣ ̀ ́ § Tăng độ ôn đinh ̉ ̣ § Nâng cao đăc tinh tân số cua thiêt bị đo ̣ ́ ̀ ̉ ́ 1: chuyên đôi sơ câp ̉ ̉ ́ 2: chuyên đôi đo lường ̉ ̉ 3: khuêch đai điên tử ́ ̣ ̣ 4: cơ câu thứ câp (bộ phân chỉ thi) ́ ́ ̣ ̣
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2