Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật nâng chuyển, chương 4

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

210
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có 2 loại palăng thường dùng đó là: palăng đơn và palăng kép - Loại palăng đơn (A) do chỉ có một nhánh dây chạy trên tang nên mỗi khi cuốn và nhả cáp có sự di chuyển của dây dọc trục làm khó hạ vật đúng vị trí gây ra tải tác động lên ổ đỡ thay đổi. - Loại palăng kép (B) có2 nhánh dây cuốn lên tang nên nâng hạ vật đúng vị trí, áp lực lên các ổ trục sẽ được phân đều và ít thay đôỉ. Theo bảng 2-6[2], với tải trọng 12.5 tấn ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nâng chuyển, chương 4

  1. Chương 4: Choïn palaêng - Coù 2 loaïi palaêng thöôøng duøng ñoù laø: palaêng ñôn vaø palaêng keùp - Loaïi palaêng ñôn (A) do chæ coù moät nhaùnh daây chaïy treân tang neân moãi khi cuoán vaø nhaû caùp coù söï di chuyeån cuûa daây doïc truïc laøm khoù haï vaät ñuùng vò trí gaây ra taûi taùc ñoäng leân oå ñôõ thay ñoåi. - Loaïi palaêng keùp (B) coù2 nhaùnh daây cuoán leân tang neân naâng haï vaät ñuùng vò trí, aùp löïc leân caùc oå truïc seõ ñöôïc phaân ñeàu vaø ít thay ñoâæ. Theo baûng 2-6[2], vôùi taûi troïng 12.5 taán ta choïn palaêng coù boäi suaát a = 2x2. Sô ñoà palaêng ñöôïc boá trí nhö hình 3B. Hình 3: Palaêng ñôn vaø palaêng keùp - Löïc caêng lôùn nhaát ôû nhaùnh daây cuoán vaøo tang khi naâng vaät .
  2. Qo *(1   ) smax  m *(1   a ) * t
  3. Trong ñoù : Qo = Q + Qm :taûi danh nghóa (taán) vôùi Q laø taûi troïng naâng ,Qm laø troïng löôïng vaät mang . Khi tính toan boû qua troïng löôïng vaät mang m : soá daây cuoán leân tang , vôùi tang söû duïng laø tang keùp m = 2. t : soá roøng roïc ñoåi höôùng , do daây maéc tröïc tieáp leân tang t = 0.  :hieäu suaát cuûa roøng roïc , theo baûng 2-5[2] öùng vôùi ñieàu kieän söû duïng oå laên ñöôïc boâi trôn baèng môõ trong ñieàu kieän bình thöôøng . vaäy : Qo *(1   ) 125000*(1  0.98) smax    31566( N ) m * (1   ) * a t 2*(1  0.982 )0.980 - Hieäu suaát cuûa palaêng : So  , (cth:2-21[2]) . S max trong ñoù : Qo So : löïc caêng teân nhaùnh daây treo vaät ñaàu tieân , So  m*a a : boäi suaát cuûa palaêng a = 2x2 do laø palaêng keùp . vaäy: So Qo 125000     0.99 S max m * a * S max 2* 2*31566
  4. 4. Kích thöôùc daây : - Daây caùp duøng trong maùy truïc phaûi coù kích thöôùc phuø hôïp vôùi taûi troïng, daây caùp thöôøng ñöôïc tính toaùn vaø choïn theo löïc keùo ñöùt . Sñ = Smax * k , (cth: 2-10[2]) . Trong ñoù: k laø heä soá an toaøn, ñöôïc tra theo baûng 2-2[2] ,öùng vôùi cheá ñoä laøm vieäc trung bình k = 5.5 .vaäy: Sñ = Smax * k = 31566 * 5.5 = 173613 (N). - Theo Atlas maùy truïc ta choïn ñöôïc loaïi caùp  k – p 6x19 coù öùng suaát giôùi haïn beàn b = 1700(N/mm2) , ñöôøng kính caùp dc = 18(mm). 5. Tính tang : - Tang duøng trong maùy truïc coù hai loaïi laø tang trôn vaø tang xeû raõnh - Tang trôn duøng ñeå quaán nhieàu lôùp caùp khi chieàu cao naâng lôùn - Tang xeû raõnh duøng quaán moät lôùp caùp trong co caáu naâng daãn ñoäng baèng ñieän vôùi chieàu cao naâng vaät khoâng qua lôùn .ÔÛ tang coù raõnh thì daây caùp ñöôïc quaán
  5. theo raõnh neân khoâng bò roái caùp vaø keït caùp, daây caùp ít moøn vì ít coï xaùt vaøo nhau. Tang coù raõnh chia laøm hai loaïi: + Tang ñôn laø tang xeû raõnh theo moät chieàu, coù moät nhaùnh daây treo vaät. + Tang keùp laø loaïi tang xeû raõnh ôû hai nöûa khaùc nhau vaø khaùc chieàu, coù hai daây treo vaät . - Vôùi chieàu cao naâng H = 8 (m) ta choïn loaïi tang xeû raõnh saâu. Hình 4: Kích thöôùc cuûa tang - Caùc kích thöôùc cuûa tang : Chieàu daøi cuûa tang: L = Lo + 2 * L1 + 2*L2 + L3 , (cth: 2-14[2]) Trong ñoù L1 laø chieàu daøi phaàn tang keïp ñaàu caùp. L2 laø chieàu daøi phaàn tang laøm thaønh beân. L3 laø chieàu daøi phaàn tang khoâng caét raõnh. L4 + 2*hmin*tg   L3  L4 -2*hmin*tg 
  6. L4 laø khoaûng caùch giöõa hai roøng roïc ngoaøi cuøng treân khung treo moùc. hmin laø khoaûng caùch nhoû nhaát giöõa truïc tang vaø truïc roøng roïc.  laø goùc nghieâng cho pheùp khi daây chaïy treân tang bò leäch so vôùi phöông ñöùng , vôùi tang caét raõnh tg  = 1/10 . Cuï theå: + Chieàu daøi moät nhaùnh caùp cuoán leân tang khi laøm vieäc vôùi chieàu cao naâng la H = 8(m). l = H * a = 8 * 2 = 16(m). + Ñöôøng kính tang: Ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc Dt  dc * (e-1) , (cth: 2-12[2] ). Trong ñoù: e = 25 , laø heä soá thöïc nghieäm ñöôïc xaùc ñònh theo baûng 2-4[2] töông öùng vôùi cheá ñoä taûi troïng trung bình. Vaäy: Dt = dc * (e-1) = 18 * (25-1) = 432(mm) , laáy Dt = 430(mm) + Soá voøng caùp cuoán leân 1 nhaùnh. l Z  Zo'  ( Dt  dc ) Trong ñoù: Zo  1.5, ta choïn Zo = 2 , laø soá voøng caùp coá ñònh treân tang ñeå giaûm bôùt löïc keïp ñaàu daây caùp , soá voøng caùp naøy khoâng ñöôïc söû duïng khi laøm vieäc . Dt: laø ñöôøng2 kính tang , Dt = 430(mm). Dc laø ñöôøng kính caùp dc = 18(mm). Vaäy: l 16 Z  Z o'   2 = 13 (voøng)  ( Dt  dc )  (0.43  0.018) + Chieàu daøi phaàn tang caét raõnh L0 = 2 * Z * t
  7. Trong ñoù:t laø böôùc raõnh treân tang ñöôc chon theo tieâu chuaån trong Atlas maùy truïc . Töông öùng vôùi ñöôøng kính caùp dc = 18(mm) ta choïn theo tieâu chuaån MH 5365-64 ñöôïc t = 20. Vaäy: L0 = 2 * 13 * 20 = 520(mm). + Chieàu daøi phaàn tang keïp caùp: Vôùi phöông phaùp keïp caùp thoâng thöôøng ta caàn theâm 3 voøng raõnh caùp ñeå ñaûm baûo cho ñaàu caùp caëp. L1 = 3 * t = 3 * 20 = 60(mm) + Chieàu daøi phaàn tang laøm thaønh beân: L2 = 2 * dc = 2 * 18 = 36(mm). + Chieàu daøi phaàn tang khoâng caét raõnh: L4 + 2*hmin*tg   L3  L4 -2*hmin*tg  Choïn L4 = 230(mm) , hmin = 800(mm). Vaäy : 230 + 2*800 *1/10  L3  230 -2*800*1/10 390  L3  70, choïn L3 = 290 (mm). Vaäy chieàu daøi tang laø: L = Lo + 2 * L1 + 2*L2 + L3 = 520 + 2 * 60 + 2 * 36 + 290 L = 1002(mm) , choïn L = 1000(mm). + Beà daøy thaønh tang tính theo kinh nghieäm:  = 0.02 * Dt + {(6  10)(mm)}.  = 0.02 * 430 + 3 = 11.6(mm) + Kieåm tra ñoä beàn cuûa tang. Khi laøm vieäc thaønh tang bò uoán , neùn vaø xoaén .Vôùi chieàu daøi cuûa tang nhoû hôn 3 laàn ñöôøng kính cuûa noù thì öùng suaát uoán vaø xoaén khoâng vöôït quaù (10  15)% öùng suaát neùn. Ví vaäy tang ñöôïc kieåm tra söùc beàn theo ñieàu kieän neùn vôùi öùng suaát cho pheùp laø:
  8. k *  * S max n    n   *t Trong ñoù :  laø heä soá giaûm öùng suaát , ñoái vôùi tang keùp  = 0.8 k laø heä soá phuï thuoäc lôùp caùp quaán leân tang ,ôû ñaây chæ coù moät lôùp caùp quaán leân tang neân k = 1.  n  laø öùng suaát neùn cho pheùp .tang ñöôïc cheá taïo laø gang CH 15-32 coù giôùi haïn beàn neùn laø  bn = 565 (N/mm2), ta coù  bn   565  113( N  n   ) 5 5 mm 2 Vaäy: k *  * S max 1* 0.8*31566 n   = 108.8 (N/mm2).  *t 11.6* 20   n   n  vaäy tang ñuû beàn .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2