Kỹ thuật nuôi bò sữa

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
305
lượt xem
84
download

Kỹ thuật nuôi bò sữa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi bò sữa', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi bò sữa

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i Bß S÷a I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung: Nu«i d−ìng bß s÷a mét c¸ch khoa häc vµ ®óng kü thuËt sÏ n©ng cao phÈm chÊt con gièng, t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng s÷a, ®ång thêi t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. Bß s÷a cÇn chÊt dinh d−ìng ®Ó duy tr× c¸c ho¹t ®éng sèng (nhu cÇu duy tr×), vµ s¶n sinh nhiÒu s÷a (nhu cÇu s¶n xuÊt). Thøc ¨n cung cÊp cho bß s÷a ph¶i c©n ®èi dinh d−ìng, phï hîp víi nhu cÇu vµ khÈu vÞ cña bß ®ång thêi cã thÓ sö dông nh÷ng lo¹i thøc ¨n dÔ kiÕm vµ rÎ tiÒn t¹i ®Þa ph−¬ng. ViÖc cung cÊp thøc ¨n cho bß s÷a tuú thuéc vµo khèi l−îng c¬ thÓ, tr¹ng th¸i sinh lý, c¸c giai ®o¹n trong chu kú s¶n xuÊt s÷a cña chóng. Khèi l−îng cña bß cµng lín th× nhu cÇu dinh d−ìng cµng cao. Bß s÷a ®Î løa ®Çu cÇn thªm dinh d−ìng cho ph¸t triÓn c¬ thÓ. Bß c¸i tiÕt s÷a hoÆc mang thai vµo nh÷ng th¸ng cuèi cïng, cÇn bæ sung dinh d−ìng. Mét chu kú s¶n xuÊt cña bß s÷a t−¬ng øng víi chu kú sinh s¶n vµ kÐo dµi kho¶ng 12 th¸ng (10 th¸ng tiÕt s÷a, 2 th¸ng c¹n s÷a). Chu kú sinh s¶n ®−îc tÝnh trong kho¶ng thêi gian tõ løa ®Î nµy ®Õn løa ®Î kh¸c. Mét phÇn thêi gian bß cã chöa trïng víi thêi gian tiÕt s÷a vµ thêi gian c¹n s÷a. II. Mét sè ®iÓm l−u ý khi cung cÊp thøc ¨n cho bß s÷a: - Ph¶i cho bß s÷a ¨n nhiÒu thøc ¨n th« xanh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, ®¶m b¶o cho d¹ cá ho¹t ®éng tèt, bß s÷a kháe m¹nh vµ cho nhiÒu s÷a. - Kh«ng cho bß s÷a ¨n l−îng thøc ¨n tinh lín trong 1 lÇn/ngµy, ph¶i chia lµm 2 - 3 lÇn/ngµy. Thøc ¨n tinh ®Ó kh« cho bß ¨n, kh«ng hoµ víi n−íc, kh«ng nÊu chÝn. - §èi víi mét sè lo¹i thøc ¨n, mçi ngµy chØ cho ¨n l−îng tèi ®a: rØ mËt ®−êng = 2kg; c©y ng« ñ chua = 20kg; b· bia = 10kg; vá vµ ®ät døa kh«ng qu¸ 15kg vµ chia lµm 3 - 4 b÷a. - Kh«ng thay ®æi thøc ¨n ®ét ngét mµ ph¶i tõ tõ, vµ cã giai ®o¹n chuyÓn tiÕp tõ 4 - 5 ngµy b»ng c¸ch gi¶m dÇn lo¹i thøc ¨n cò ®ång thêi t¨ng dÇn lo¹i thøc ¨n míi. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - §èi víi c¸c lo¹i thøc ¨n th« xanh nh− th©n vµ l¸ c©y ng« non... nªn ph¬i t¸i tr−íc khi cho bß ¨n, nhÊt lµ vµo c¸c th¸ng cña mïa m−a. - §èi víi c¸c lo¹i c©y cã th©n dµi, giµ cøng (th©n c©y ng« sau thu ho¹ch b¾p, r¬m, cá trång...) cÇn ph¶i b¨m (th¸i) thµnh tõng ®o¹n ng¾n tõ 5 - 10cm. III. KhÈu phÇn thøc ¨n nu«i d−ìng: III.1. KhÈu phÇn thøc ¨n: KhÈu phÇn thøc ¨n hµng ngµy (*) Bß v¾t s÷a, Bß c¹n s÷a, Bß c¹n s÷a, Lo¹i thøc ¨n Bß c¹n s÷a chöa d−íi 7 chöa th¸ng chöa th¸ng kh«ng chöa th¸ng thø 8 thø 9 Thøc ¨n th«, 100% khèi 10% khèi 10% khèi 10% khèi xanh l−îng c¬ thÓ l−îng c¬ thÓ l−îng c¬ thÓ l−îng c¬ thÓ 0,30kg - Thøc ¨n tinh 2kg/1kg s÷a 3kg/1kg s÷a - 0,35kg/1kg hçn hîp v¾t ®−îc v¾t ®−îc s÷a v¾t ®−îc (*) - NÕu lµ bß c¸i ®Î løa thø nhÊt th× l−îng thøc ¨n trong khÈu phÇn t¨ng thªm 10%. - Thøc ¨n tinh hçn hîp lµ lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn c«ng nghiÖp hoÆc tù phèi chÕ. - N−íc uèng ph¶i s¹ch sÏ vµ ®ñ ®Ó bß uèng tù do. III.2. Kh¶ n¨ng thay thÕ thøc ¨n: 1kg c¸m g¹o = 0,9kg c¸m m× 1kg rØ mËt ®−êng = 1kg bét s¾n. 35kg cá voi = 30 kg cá tù nhiªn + 2kg r¬m lóa. 35kg cá tù nhiªn = 35kg th©n c©y ng« xanh ngay sau khi ®· thu b¾p. 35kg cá tù nhiªn = 30kg cá tù nhiªn + 2kg r¬m lóa. 35kg cá tù nhiªn = 35kg th©n c©y ng« c¾t tØa + 1,5kg rØ mËt ®−êng. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
  3. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói III.3. Phèi chÕ thøc ¨n tinh: Mét sè hçn hîp thøc ¨n cho bß ®ang tiÕt s÷a Nguyªn liÖu C«ng thøc phèi chÕ thøc ¨n tinh hçn hîp thøc ¨n 1 2 3 4 Bét ng« 0,4kg 0,3kg 0,4kg Bét s¾n 0,4kg 0,4kg 0,6kg C¸m g¹o 0,5kg 0,4kg B· bia 1,2kg 1,0kg Bét ®Ëu t−¬ng 0,25kg 0,2kg Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
Đồng bộ tài khoản