Kỹ thuật nuôi dê lai

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
331
lượt xem
76
download

Kỹ thuật nuôi dê lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi dê lai', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi dê lai

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i dª lai Dª thuéc lo¹i nhai l¹i, t¹p ¨n. Dª dÔ nu«i, sinh s¶n nhanh, chèng bÖnh tèt, ®Çu t− vèn ban ®Çu Ýt, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, thêi gian thu håi vèn nhanh. I. Chän gièng: Gèng dª ®ang nu«i phæ biÕn hiÖn nay lµ gièng dª Cá, tÇm vãc nhá, n¨ng xuÊt thÞt thÊp, cÇn ®−îc lai víi gièng dª B¸ch Th¶o, dª ®ùc ngo¹i ®Ó cã dª lai tÇm vãc to, cho nhiÒu thÞt. I.1. Dª c¸i sinh s¶n: Th©n m×nh thanh, ®Çu nhá, nhÑ, da máng, l«ng mÞn. Dª c¸i m¾n ®Î ( cø 6-7 th¸ng mét løa), ®Î sai con, nu«i con khÐo, dª con mau lín. I.2. Dª ®ùc gièng: Kh«ng dïng dª Cá ®Þa ph−¬ng lµm dª ®ùc gièng, nªn chän ®ùc gièng lµ dª B¸ch Th¶o, cã tÇm vãc to, th©n h×nh c©n ®èi, kháe m¹nh, kh«ng khuyÕt tËt, ®Çu to, ng¾n, tr¸n réng, m¾t s¸ng, tinh nhanh; bèn ch©n th¼ng, kháe, ®i ®øng v÷ng ch¾c; hai hßn cµ ®Òu, c©n ®èi. Kho¶ng 25-30 dª c¸i cÇn 1 ®ùc gièng B¸ch Th¶o hoÆc dª ®ùc ngo¹i. II. Phèi gièng: §Ó tr¸nh ®ång huyÕt, hµng n¨m cÇn chuyÓn ®æi ®ùc gièng trong ®µn c¸i, kh«ng cho dª ®ùc gièng giao phèi víi dª c¸i cïng mÑ, kh«ng ®Ó dª ®ùc bè giao phèi víi dª c¸i thÕ hÖ con, ch¸u. - Tuæi phèi gièng lÇn ®Çu ®èi víi dª c¸i trªn 7 th¸ng tuæi; dª ®ùc gièng B¸ch Th¶o, dª ngo¹i, dª lai 8-9 th¸ng tuæi. - Chu kú ®éng dôc cña dª c¸i 18 – 21 ngµy, thêi gian ®éng dôc 2 – 3 ngµy. Phèi gièng vµo ngµy thø 2 sau khi cã biÓu hiÖn ®éng dôc nh− thÝch gÇn con ®ùc, dª c¸i ve vÈy ®u«i, kÐm ¨n, nh¶y lªn l−ng con kh¸c; ©m hé s−ng, niªm m¹c ©m hé ®á, hång, niªm dÞch tõ ©m ®¹o ch¶y ra. Sau khi phèi gièng 18-20 ngµy nÕu kh«ng thô thai, dª c¸i sÏ ®éng ®ùc trë l¹i. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói III.Thøc ¨n: Dª ¨n ®−îc nhiÒu lo¹i cá, l¸ c©y nh−: L¸ mÝt, l¸ d©m bôt, l¸ chuèi, s¾n d©y, l¸ keo dËu, sim mua... vµ c¸c lo¹i cá trång tù nhiªn. Thøc ¨n tinh gåm thãc, ng«, s¾n, khoai lang, l¹c...Thøc ¨n cñ qu¶ nh−: bÝ ®á, khoai t−¬i, chuèi,... dª rÊt thÝch ¨n. - Kh«ng cho dª ¨n thøc ¨n ®· thèi, mèc hoÆc thøc ¨n lÉn ®Êt, c¸t. - Kh«ng ch¨n th¶ dª n¬i tròng, lÇy, cã n−íc ®äng ®Ó phßng ngõa bÖnh giun s¸n. - Hµng ngµy ch¨n th¶ tõ 7-9 giê. Mïa ®«ng kh« hanh, thiÕu cá, ban ®ªm cÇn cho ¨n thªm 3-5 kg cá, l¸ t−¬i/con/ngµy. Cho uèng n−íc s¹ch tho¶ m·n tr−íc khi ch¨n còng nh− sau khi dª vÒ chuång. - Cè ®Þnh èng b−¬ng muèi trong chuång ®Ó dª liÕm l¸p, bæ sung kho¸ng vi l−îng hµng ngµy. IV. Ch¨m sãc dª mÑ vµ dª lai: - Dª chöa 150 ngµy th× ®Î. Sau khi ®Î cÇn lÊy kh¨n mÒm, s¹ch lau kh« líp mµng nhÇy ë måm, mòi ®Ó tr¸nh khã thë cho dª con. - Sau khi ®Î 30 phót cho dª con bó s÷a mÑ ngay nh»m t¨ng c−êng søc khoÎ, søc ®Ò kh¸ng cho dª con. - Kh«ng cho dª mÑ ¨n nhau thai. Cho dª mÑ uèng n−íc Êm pha muèi 0,5% hoÆc n−íc ®−êng 10%. - Nu«i nhèt dª mÑ vµ dª con t¹i chuång 3 – 5 ngµy ®Çu tiªn víi thøc ¨n xanh non, dÔ tiªu; Sau ®ã ch¨n th¶ gÇn nhµ, chiÒu tèi cho dª mÑ ¨n thªm 0,2 – 0,3kg thøc ¨n tinh/ngµy. - §Õn 21 – 30 ngµy tuæi cho dª con ch¨n th¶ theo ®µn. - Dª con lai sau 3 th¸ng tuæi, t¸ch riªng dª ®ùc, c¸i, vµ dª thÞt tr−íc khi b¸n 1 – 2 th¸ng cÇn bæ sung thªm 0,1 – 0,3kg ng«, khoai, s¾n/con/ngµy. V. Chuång tr¹i: Nu«i dª ph¶i lµm chuång sµn, c¸ch mÆt ®Êt 50 – 80cm. Chuång lu«n kh«, s¹ch, tho¸ng m¸t mïa hÌ vµ tr¸nh ®−îc giã mïa ®«ng. Sµn gç hoÆc tre ph¼ng, ch¾c, cã khe réng 1,5 – 2cm ®ñ lät ph©n vµ tr¸nh cho dª kh«ng bÞ lät ch©n. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
  3. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói * Nªn cã ng¨n riªng cho: + Dª ®ùc gièng, dª ®ùc hËu bÞ. + Dª chöa gÇn ®Î, dª mÑ vµ dª con d−íi 3 tuÇn tuæi. + Cho c¸c lo¹i dª kh¸c. * Cã m¸ng cá vµ m¸ng uèng n−íc. * Cã s©n ch¬i cao r¸o, kh«ng ®äng n−íc. §Þnh kú lÊy ph©n ra khái chuång vµ vÖ sinh tÈy uÕ b»ng v«i bét 1 th¸ng/lÇn. * §¶m b¶o diÖn tÝch chuång nu«i: + Dª trªn 6 th¸ng tuæi: 0,7 – 1m2/con. + Dª d−íi 6 th¸ng tuæi: 0,3 – 0,5 m2/con. VI. Phßng vµ trÞ bÖnh: - Phßng bÖnh: §Þnh kú 6 th¸ng tiªm phßng c¸c lo¹i vacxin tô huyÕt trïng... vµ tÈy giun s¸n cho dª/1lÇn. - Hµng ngµy kiÓm tra 2 lÇn tr−íc khi ch¨n th¶ vµ sau khi vÒ chuång ph¸t hiÖn nh÷ng con dª bá ¨n, ®au èm, loÐt miÖng, tr−íng bông ®Çy h¬i ®Ó kÞp thêi trÞ bÖnh. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
Đồng bộ tài khoản