Kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
770
lượt xem
128
download

Kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i Lîn thÞt h−íng n¹c Gièng lîn nu«i thÞt cã tû lÖ nÆc cao ®−îc lai t¹o phæ biÕn tõ c¸c gièng lîn n¸i (Landrace x Yorkshin) lai víi lîn ®ùc gièng Duroc hoÆc Pietrain cÇn ®¹t c¸c yªu cÇu kü thuËt: - Khèi l−îng giÕt thÞt ®¹t 90 - 100kg ë 165 - 175 ngµy tuæi (tuú thuéc vµo gièng). - Tiªu tèn thøc ¨n/1kg träng l−îng: 2,6 - 2,8kg thøc ¨n hçn hîp. - Tû lÖ n¹c/thÞt xÎ lín h¬n hoÆc b»ng 55%. I. Chän lîn ®Ó nu«i thÞt: Lîn ®−îc chän ®Ó nu«i thÞt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm: - M×nh dµi c©n ®èi, l−ng th¼ng, m«ng trßn, bông thon, ch©n th¼ng vµ ch¾c. - Nhanh nhÑn, m¾t s¸ng, tinh nhanh, ham ho¹t ®éng. - Khèi l−îng b¾t ®Çu nu«i ë 50 - 90 ngµy tuæi ®¹t 15 - 25kg/con. II. Chuång nu«i lîn: - VÞ trÝ chuång bè trÝ n¬i: tho¸ng m¸t, kh« r¸o, yªn tÜnh, kh«ng cã n−íc ø ®äng hoÆc ch¶y qua, thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt b¸n vµ vËn chuyÓn. - H−íng chuång: NÕu chuång 1 d·y th× mÆt tr−íc h−íng §«ng - Nam. NÕu chuång 2 d·y h−íng Nam - B¾c, tr¸nh giã lïa vµo mïa §«ng, cÇn cã rÌm che bít ¸nh s¸ng khi lîn ®¹t khèi l−îng 65 - 100kg/con. - DiÖn tÝch chuång: §¶m b¶o b×nh qu©n 2,5 m2/con, sè l−îng lîn nu«i trong mét « chuång kho¶ng 15 - 20 con. - NÒn chuång: Cao h¬n mÆt ®Êt 20cm, cã ®é nghiªng 2 - 3%. NÒn chuång b»ng ph¼ng, kh«ng l¸ng ®Ó tr¸nh tr¬n tr−ît, kh«ng bÞ ®äng n−íc. - Cèng r·nh tho¸t n−íc quanh chuång cã ®é s©u 25 - 30cm, ®é dèc 10 - 15cm. - T−êng ng¨n « chuång cao 1 - 1,2m, v¸ch tr−íc vµ v¸ch sau cã cöa ra vµo ®Ó quÐt dän. - M¸ng ¨n: Ph¶i ®ñ réng ®Ó lîn kh«ng chen chóc, chia m¸ng ¨n lµ nhiÒu ng¨n, chiÒu dµi mç ng¨n kho¶ng 0,3m. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - Vßi n−íc uèng: §¶m b¶o 10 - 15 lîn thÞt/1 vßi n−íc uèng tù ®éng. Mçi « chuång bè trÝ 2 vßi, trong ®ã 1 vßi l¾p cao 35 - 40cm, vßi kia l¾p cao 55 - 60cm. III. ChÕ ®é ¨n, uèng ®èi víi lîn: - Dinh d−ìng cho lîn thÞt cÇn ®−îc ®¶m b¶o: Khèi l−îng kg/1lîn Protein th« (%) N¨ng l−îng kaclo/1kg thøc ¨n 15 - 35 18 3.000 36 - 65 16 3.000 66 - 100 13 3.000 - C¸ch cho ¨n: + Lîn d−íi 40kg/con, ngµy cho ¨n 3 b÷a. + Lîn trªn 40kg/con, ngµy cho ¨n 2 b÷a. - N−íc uèng: + Lîn tõ 20 - 40kg/con, ®¶m b¶o 1,5 - 9 lÝt n−íc/con/ngµy. + Lîn tõ 41 - 100kg/con, ®¶m b¶o 3,5 - 20 lÝt n−íc/con/ngµy. - NhiÖt ®é chu«ng thÝch hîp: + Lîn tõ 20 - 40kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 23 - 25oC. + Lîn tõ 40 - 60kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 18 - 23oC. + Lîn tõ 20 - 40kg/con, nhiÖt ®é trong chuång 17 - 23oC. IV. Qu¶n lý, ch¨m sãc: - Thùc hiÖn nhËp vµ xuÊt chuång cïng 1 lóc víi tÊt c¶ sè l−îng trong nh÷ng « chuång. - TÈy giun s¸n tr−íc khi nhËp chuång vµ tiªm phßng theo quy tr×nh, quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý thó y. - Cä röa, s¸t trïng chuång b»ng n−íc v«i pha lo·ng hoÆc b»ng Formol 0,1 - 1%. Sau khi tÈy uÕ cÇn ®Ó trèng chuång 4 - 5 ngµy míi ®−a vµo nu«i ®ît kh¸c. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
Đồng bộ tài khoản