Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
379
lượt xem
105
download

Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao. Toàn bộ lượng phân hoá học được trộn đều và bón vào hàng đã rạch sẵn. Phân chuồng bón sau cùng. Sau khi bón phân lấp đất nhẹ để hạt gieo không bị tiếp xúc vào phân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng lạc năng suất cao

  1. 1. C¸c gièng l¹c n¨ng suÊt cao ®ang ®−îc Bé n«ng nghiÖp vµ PTNT 2. Kü thuËt trång. phæ biÕn. Ban ®iÒu hµnh ch−¬ng tr×nh X§GN - Thêi vô gieo: + Vô xu©n: 15/1 - 30/2 + Vô hÌ thu: 30/6 - 15/7 + Vô thu ®«ng: 25/8 - 10/9 Kü thuËt trång l¹c - Chän ®Êt: N¨ng suÊt cao Nªn chän ®Êt c¸t pha, thÞt nhÑ, dÔ tho¸t vµ t−íi n−íc. - Lµm ®Êt: Mét sè l¹c n¨ng suÊt cao Cµy s©u, bõa kü vµ nhÆt s¹ch cá d¹i tr−íc khi r¹ch hµng. Tªn TGTS NS KL 100 h¹t gièng (ngµy) (t¹/ha) (g) LVT 130-135 25-30 50-55 L02 125-135 30-50 60-65 L05 110-120 25-30 55-60 M« h×nh l¹c L02 t¹i Phó Thä L03 120-125 25-30 55-65 BG78 130-135 30-35 60-65 V79 125-130 20-25 50-55 Côc khuyÕn n«ng vµ khuyÕn l©m MD7 120-125 30-35 55-60 Hµ néi - 2000 Lµm ®Êt, lªn luèng, nhÆt cá
  2. - Ph©n bãn cho 1ha: KÝch th−íc luèng vµ mËt ®é gieo: Ch¨m sãc: + §¹m u rª : 50-60kg Luèng réng 1,3m (c¶ r·nh), ®¶m b¶o mÆt - Xíi ph¸ v¸ng khi c©y cã 2-3 l¸ thËt ( sau mäc + L©n supe: 400-45kg luèng réng 1,0m ®−îc chia thµnh 4 hµng däc 10-12 ngµy). theo chiÒu dµi luèng. Hµng c¸ch hµng 25cm, - Xíi cá lÇn hai khi c©y cã 7-8 l¸ thËt ( sau mäc + Kali: 100-120 kg hèc c¸ch hèc 20cm, gieo 2 h¹t/ hèc (h×nh a). 30-35 ngµy). + V«i bét: 400-500 kg HoÆc hèc c¸ch hèc 10cm, gieo 1 h¹t/hèc (h×nh b). Khi gieo h¹t ®Êt ph¶i ®ñ Èm, h¹t ®−îc phñ - Xíi cá kÕt hîp vun gèc sau khi ra hoa ré 7-10 + Ph©n chuång: 5-10 tÊn s©u 3-5cm. ngµy. - Phun thuèc trõ s©u b»ng Sumicidin 0,2% vµ - C¸ch bãn: trõ bÖnh b»ng Bavistin 0,2% - 0,3%. + V«i bét bãt lãt 1/2 tr−íc khi r¹ch hµng, 1/2 - T−íi n−íc vµo r·nh cho l¹c nÕu thÊy h¹n. cßn l¹i bãn vµo lóc vun gèc + Toµn bé l−îng ph©n ho¸ häc ®−îc trén ®Òu 3. Thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n vµ bãn vµo hµng ®· r¹ch s½n. Ph©n chuång bãn sau cïng. Sau khi bãn ph©n lÊp ®Êt nhÑ ®Ó h¹t Thu ho¹ch khi qu¶ giµ chiÕm kho¶ng 80-85% gieo kh«ng bÞ tiÕp xóc vµo ph©n . tæng sè qu¶ trªn c©y. Sau khi nhæ, vÆt qu¶, röa s¹ch, ph¬i qu¶ d−íi n¾ng nhÑ ®Õn khi vá lôa trãc ra lµ ®−îc. B¶o qu¶n gièng trong chum v¹i H×nh a hoÆc bao nilon n¬i kh« m¸t. C¸ch bãn ph©n Thu ho¹ch l¹c H×nh b

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản