Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dâu

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
231
lượt xem
49
download

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dâu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dâu.Có nhiều cách đốn dâu như đốn tạo hình thấp, tạo hình trung, tạo hình cao, đốn hàng năm hoặc gum dâu... nhưng phổ biến nhất là cách đốn hàng năm (đốn hè, đốn đông)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật trồng và chăm sóc Dâu

  1. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc d©u I. Kü thuËt trång d©u 1. ChuÈn bÞ gièng d©u Mét sè gièng d©u chÝnh ®ang sö dông ë ViÖt Nam. §Æc ®iÓm Th©n Cµnh L¸ Nhãm d©u D©u bÇu ( bÇu tr¾ng, Cao 2 mÐt, vá nh½n Cµnh cÊp 1 nhá lãng L¸ xanh nh¸p, dßn dÔ h¸i, chÞu tÝa, ®en) mµu tr¾ng x¸m. ®èt dµi 1,7 cm. §é cao h¹n. ph©n cµnh 15-20cm. Nhãm d©u ®a (Hµ C©y to mµu tr¾ng Cµnh cÊp 1 to mäc tËp L¸ to, dµy, nh¸p, dßn dÔ h¸i, B¾c, Th¸i B×nh, Hµ mèc cao kho¶ng 2m trung gãc ph©n cµnh n¨ng suÊt cao, kh¸ng bÖnh tèt §«ng) 30-430, lãng ®èt 1,5cm D©u ng¸i C©y to, th©n mÒm §é cao ph©n cµnh thÊp. L¸ to dµy, thêi gian thµnh thôc dµi Gãc ph©n cµnh lín trªn khi h¸i hay x−íc cuèng l¸. Hµm 450 l−îng n−íc cao nu«i t»m nhá tèt. Nhãm d©u tam béi Cao 2,6-3,9 m, th©n Cµnh mäc tËp trung L¸ rÊt to vµ dµy, n¨ng suÊt cao (Sè 7,11,12,28,34) mÒm, xèp tõ 20-40 tÊn/ ha, l¸ chãng giµ. Ngoµi ra c¸c gièng d©u h¹t cña Trung quèc vµ gièng V.H.9 cña ViÖt nam ®ang ®−îc trång thö nghiÖm còng cho n¨ng suÊt cao. ! ChuÈn bÞ hom - Chän ruéng d©u ®· thu l¸ n¨m thø nhÊt trë lªn . - Chän c©y kh«ng s©u bÖnh - Chän cµnh b¸nh tÎ tõ 8 -10 th¸ng tuæi ,cµnh kh«ng giµ, kh«ng non. L−îng hom trªn 1 sµo tõ 100-130 kg cµnh d©u 20-25cm - Chän hom cã ®−êng kÝnh 0,8 - 1cm, hoÆc c©y con cao 30-40 cm. ! ChÆt hom: - §Êt b·i: chÆt hom dµi 30-35cm. 0.8 -1cm - §Êt ruéng, ®åi: chÆt dµi 20-25 cm. ! ChÆt v¸t kh«ng ®Ó dËp hom, c¸ch m¾t d©u 1- 1,2cm. ! B¶o qu¶n hom - Cµnh hom vµ hom ®· chÆt: Bã gän xÕp n¬i r©m m¸t, phñ r¬m t−íi n−íc gi÷ Èm. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 1
  2. 2. Thêi vô trång d©u ! Trång d©u hom vµo cuèi n¨m, tr−íc hoÆc sau tiÕt §«ng chÝ 1 tuÇn (15 - 25/12 d−¬ng lÞch). ! Trång c©y con: Vô xu©n (th¸ng 2), vô hÌ (th¸ng 6). 3. ChuÈn bÞ ®Êt ! Chän ®Êt: Ruéng cã ®ñ ¸nh s¸ng, san ph¼ng, t−íi tiªu chñ ®éng - §Êt c¸t pha hoÆc ®Êt thÞt nhÑ. - Kh«ng bÞ ¶nh h−ëng chÊt th¶i c«ng nghiÖp. ! Lµm ®Êt: yªu cÇu cµy bõa kü, t¬i xèp - §Êt ®åi dèc (d−íi 20 ®é): " §µo r·nh theo ®−êng ®ång møc ®Ó chèng xãi mßn, kÝch th−íc r·nh 40 x 40cm, ®µo ®Êt mÆt ®æ 1 bªn ®Êt ®¸y ®æ mét bªn. " Sau khi bãn lãt (ph©n chuång + N.P.K) lÊp ®Êt mÆt xuèng d−íi ®Êt ®¸y ®æ lªn trªn. - §Êt b·i: " R¹ch hµng s©u 25 cm, réng 40 cm. Hµng c¸ch hµng 1,2 - 1,5 mÐt. " §Êt trong ®ång thiÕt kÕ r·nh tho¸t n−íc chèng óng, ®µo r¹ch s©u 40 cm, réng 40 cm, hµng c¸ch hµng 80 - 100cm, c©y c¸ch c©y 30cm 4. Trång d©u b»ng hom §èi víi mçi c¸ch trång cã kü thuËt kh¸c nhau: ! Hom trång n»m : - T¹o r·nh s©u 25cm. D©u trång theo luèng, kho¶ng c¸ch gi÷a 2 luèng tõ 1- 1,2m. Trång 3 hµng hom/1 luèng, hµng 10 cm c¸ch hµng 10 cm. c¸c hom ®Æt n»m nèi tiÕp nhau. - LÊp mét líp ®Êt máng trªn ph©n bãn lãt, råi 10 cm ®Æt hom, xong lÊp hom b»ng mét líp ®Êt nhá t¬i 2cm, cã thÓ phñ lªn trªn mét líp r¹ ®Ó gi÷ Èm. • Hom trång xiªn: - Lµm r·nh s©u 40cm , bãn ph©n lãt råi lÊp ®Êt nhá ®Çy r·nh sao cho mÆt ®Êt trong r·nh cao h¬n phÝa ngoµi ®Ó dÔ tho¸t n−íc. C¾m hom xiªn gãc 30-450 , sao cho ®Çu hom kh«ng bÞ dËp, x−íc, kh«ng g·y mÇm. - Kho¶ng c¸ch luèng vµ hµng nh− ®èi víi hom trång n»m, kho¶ng c¸ch hom c¾m xiªn c¸ch ®Òu nhau 35 - 40cm. - Tay ph¶i dïng ®Çu ngãn c¸i Ên vµo vÕt hom chÆt v¸t, tay tr¸i gi÷ hom tõ tõ c¾m xuèng ®Êt cho ®óng h−íng Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 2
  3. 10cm 10cm 35-40cm 35-40cm C¾m hom so le: T¹o 3 hom/khãm C¾m hom song song: T¹o 3 hom/khãm Chó ý: ! §Êt ruéng: cÇn lµm r·nh tho¸t n−íc hoÆc lªn luèng chèng óng. ! C¾m ®Çu hom phÝa trªn lón s©u d−íi mÆt ®Êt 1,5cm . 5. Trång d©u b»ng c©y con ! C©y con trong v−ên −¬m ®ñ tuæi th× Èm ®Êt råi nhæ ®em trång. ! Tr−íc khi trång bãn ph©n lãt, nÕu rÔ cäc qu¸ dµi cã thÓ bÊm bít ®Ó dÔ trång. ! Khi trång vÆt bá l¸ giµ, bÊm ngän ! MËt ®é trång nh− d©u trång b»ng hom. 6. Bãn ph©n cho d©u L−îng ph©n bãn lãt vµ c¸ch bãn C¸ch bãn Bãn lãt Sau ®èn vô hÌ C¶ n¨m Lo¹i ph©n (kg/sµo) (kg/sµo) (kg/sµo) Ph©n chuång 250 - 400 250 - 400 500 - 800 NPK 25 - 35 25 -35 50-70 L−îng ph©n bãn thóc vµ c¸ch bãn Bãn thóc Urª (kg)/lÇn L©nSupe Kali C¸ch bãn (kg)/lÇn (kg)/lÇn LÇn 1 2 0 0 T−íi khi c©y cao 15 - 20cm LÇn 2 3 2 1 T−íi kÕt hîp vun síi LÇn 3; 4; 5; 3 2 1 T−íi ngay sau løa h¸i tr−íc 6; 7; 8 Céng 23 14 7 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 3
  4. II. Ch¨m sãc, thu h¸i vµ ®èn d©u 1. Ch¨m sãc ! Sau trång 1 th¸ng r−ìi khi c©y d©u cã chiÒu cao tõ 15-20cm tiÕn hµnh lµm cá, xíi nhÑ vµ t−íi ph©n (bãn thóc lÇn 1) . ! Khi c©y cao 25cm th× bãn thóc lÇn 2 vµ vun nhÑ vµo gèc ®Ó gi÷ Èm vµ gi÷ ph©n. ! TØa mÇm, ®Þnh c©y vµ trång dÆm kÞp thêi. ! NÕu gÆp m−a mÇm d©u kh«ng lªn ®−îc th× xíi ph¸ v¸ng. ! TØa cµnh t¨m, bá bít l¸ giµ gÇn gèc. Chó ý : Sau ®èn d©u, lµm cá vun gèc vµ bãn ph©n nh− l−îng ph©n bãn lãt. 2. H¸i l¸ ! T»m tuæi nhá h¸i l¸ d©u non, t»m lín h¸i l¸ d©u giµ. ! Tuæi 1, tuæi 2 h¸i l¸ thø ba tõ ngän xuèng, tuæi 3 h¸i l¸ thø 4 thø 5; tuæi 4 h¸i l¸ thø 5, tuæi 5 h¸i toµn bé sè l¸ cßn l¹i ë gèc. ! Nªn b¾t ®Çu h¸i khi c©y d©u cã tõ 16 - 18 l¸. ! H¸i l¸ ®óng kü thuËt cßn cã ý nghÜa thóc ®Èy sù ra l¸ míi cña c©y d©u. 3. §èn d©u ! Cã nhiÒu c¸ch ®èn d©u nh− ®èn t¹o h×nh thÊp, t¹o h×nh trung, t¹o h×nh cao, ®èn hµng n¨m hoÆc gum d©u... nh−ng phæ biÕn nhÊt lµ c¸ch ®èn hµng n¨m (®èn hÌ, ®èn ®«ng). - §èn hÌ vµo gi÷a th¸ng 6 ©m lÞch, 30 cm lóc nµy ®· nu«i ®−îc hai løa t»m xu©n vµ hai løa t»m hÌ. §èn c¸ch mÆt ®Êt tõ 30-40cm. - §èn ®«ng vµo gi÷a th¸ng 11 ©m §èn hÌ §èn ®«ng lÞch, sau ba løa t»m thu. §èn s¸t ®Êt ®Ó cho d©u trÎ l¹i vµ cã søc ph¸t triÓn m¹nh trong vô xu©n n¨m sau. ! Kü thuËt ®èn d©u: - §èn d©u vµo nh÷ng ngµy kh«ng m−a. - Dïng dao s¾c ph¸t ng−îc, chÆt døt kho¸t kh«ng ®Ó th©n c©y dËp n¸t ¶nh h−ëng ®Õn sù n¶y mÇm. Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - th¸ng 4/2002 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản