kỹ thuật truyền thanh, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
119
lượt xem
39
download

kỹ thuật truyền thanh, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta biết rằng trong kỹ thuật truyền song biên có sóng mang (DSBFC, AM) nội dung tín hiệu được chứa ở một trong hai dải biên, do vậy kỹ thuật truyền một dải biên có thể hoàn toàn thực hiện được. Kỹ thuật này có các ưu điểm sau đây so với kỹ thuật truyền song biên cổ điển: - Dải sóng có bề rộng còn một nửa so với kỹ thuật cũ, kết quả là ta có thể truyền được nhiều kênh trong cùng một dải sóng quy định. - Công suất truyền sóng giảm một lượng đáng kể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: kỹ thuật truyền thanh, chương 9

  1. Kyõ thuaät truyeàn thanh Trang 105 Chöông IX KYÕ THUAÄT TRUYEÀN MOÄT DAÛI BIEÂN VAØ HAI DAÛI BIEÂN ÑOÄC LAÄP Ta bieát raèng trong kyõ thuaät truyeàn song bieân coù soùng mang (DSBFC, AM) noäi dung tín hieäu ñöôïc chöùa ôû moät trong hai daûi bieân, do vaäy kyõ thuaät truyeàn moät daûi bieân coù theå hoaøn toaøn thöïc hieän ñöôïc. Kyõ thuaät naøy coù caùc öu ñieåm sau ñaây so vôùi kyõ thuaät truyeàn song bieân coå ñieån: - Daûi soùng coù beà roäng coøn moät nöûa so vôùi kyõ thuaät cuõ, keát quaû laø ta coù theå truyeàn ñöôïc nhieàu keânh trong cuøng moät daûi soùng quy ñònh. - Coâng suaát truyeàn soùng giaûm moät löôïng ñaùng keå . - Daûi thoâng thieát bò phaùt vaø thu giaûm do vaäy ñoä lôïi moãi taàng taêng, ta coù theå duøng thieát bò ít taàng hôn. - Coù theå söû duïng kyõ thuaät gheùp nhieàu keânh truyeàn qua cuøng moät keânh. Caùc khoái laøm caùc chöùc naêng xöû lyù tín hieäu phaùt soùng, khueách ñaïi ñaõ ñöôïc noùi ôû caùc chöông tröôùc. Chöông naøy chæ ñöa ra nguyeân lyù cô baûn caùc kyõ thuaät truyeàn vaø caùc sô ñoà khoái maùy phaùt, maùy thu, quan heä giöõa caùc khoái thöïc hieän kyõ thuaät truyeàn. I. Maùy phaùt moät daûi bieân (maùy phaùt SSB): Coù hai phöông phaùp phaùt, ñoù laø phöông loïc vaø phöông phaùp dòch pha. Tuy nhieân do thôøi gian daønh cho moân hoïc coù giôùi haïn, giaùo trình chæ giôùi thieäu phöông phaùp loïc (H.IX-1) PC PC em(t) 95 100 105 100 105 100 105 1,895M 1.9M 2M 2.1M 2,105M tín hieäu Khueách Ñieàu Coäng Ñieàu * ñieàu ñaïi bieán ñoái bieán ñoái Loïc thoâng Loïc bieán xöùng PC xöùng daûi thoâng 100KHz daûi 0 5KHz Khueách Khuyeách ñaïi ñeäm ñaïi ñeäm Soùng mang ñoàng boä PC: Soùng mang ñoàng (Pilot Carrier) boä (Pilot Carrier) Soùng mang Soùng mang f thaáp f trung gian Anten phaùt 100KHz 2 MHz
  2. Trang 106 Nguyeãn Xuaân Khai Tín hieäu ñieàu bieán em(t) ñöa vaøo maïch ñoái xöùng cuøng vôùi soùng mang taàn soá thaáp 100KHz cho hai daûi bieân khoâng soùng mang (DSBSC). Neáu em(t) laø tín hieäu aâm taàn töø 0 ñeán 5KHz thì hai daûi bieân moãi daûi roäng 5KHz naèm hai phía cuûa 100KHz. Soùng mang 100KHz khoâng coù ôû phoå soùng. Toaøn boä phoå soùng ñieàu bieán laàn moät ñöôïc ñöa vaøo maïch loïc ñeå laáy ra daûi bieân treân töø 100KHz ñeán 105KHz, loaïi boû daûi bieân döôùi töø 95KHz ñeán 100KHz. Neáu chæ coù moät tín hieäu em(t) truyeàn ñi thì moät phaàn bieân ñoä soùng mang phaûi ñöôïc ñöa vaøo phía thaáp daûi bieân treân ñaõ choïn. Ño taàn soá soùng mang coøn quaù thaáp neân daûi soùng ñôn bieân naøy phaûi ñöa vaøo maïch ñieàu bieán ñoái xöùng thöù hai cuøng vôùi soùng mang taàn soá trung gian cao hôn, roài qua maïch loïc thöù hai ñeå coù daûi bieân roäng 5KHz ôû taàn soá cao hôn. Qua nhieàu laàn ñieàu bieán nhö vaäy ta coù daûi bieân 5KHz ôû taàn soá qui ñònh. Khaâu cuoái cuøng laø maïch khueách ñaïi trung gian vaø khueách ñaïi coâng suaát phaùt. II. Maùy phaùt hai daûi bieân ñoäc laäp (ISB):
  3. Kyõ thuaät truyeàn thanh Trang 107 Khaùc vôùi maùy phaùt ñôn bieân maùy phaùt song bieân ñoäc laäp söû duïng caû daûi bieân treân laãn daûi bieân döôùi ñeå truyeàn hai keânh tín hieäu ñieàu bieán ñoäc laäp eA(t) vaø eB(t). Maùy coù hai maïch ñieàu bieán ñoái xöùng nhaân hai tín hieäu eA(t) vaø eB(t) vaø cuøng moät soùng mang taàn soá thaáp. Hai soùng ñieàu bieân DSBSC1 vaø DSBSC2 cuøng moät daûi taàn qua hai maïch loïc thoâng daûi cho ra hai bieân coù hai noäi dung tín hieäu khaùc nhau. Hai daûi bieân naøy sau ñoù traûi qua nhieàu maïch ñieàu bieán ñoái xöùng ñeå coù taàn soá qui ñònh.(H.IX-2). A 0 5KHz Loïc thoâng daûi A A PC vaøo Ñieàu bieán 95K 100K B A A B keânh ñoái xöùng 2,6M 2,605M 2,7M 2,795M 2,8M 2,805M A 1 PC A B eA(t) (Pilot Carrier) 100KHz PC 95K 105K Troän 100K Ñieàu bieán Soùng mang f thaáp tuyeán ñoái xöùng * tính 3 100KHz 100KHz 0 vaøo 5KHz Suy giaûm Ñieàu bieán Soùng mang f PC: soùng mang ñoàng boä keânh trung gian ñoái xöùng (Pilot Carrier) B B 2,7 MHz eA(t) 2 100 105KHz Loïc thoâng daûi B anten phaùt Loïc thoâng daûi 1 Loïc thoâng daûi 2 Ñieàu bieán B Khueách * ñoái xöùng ñaïi coâng 4 suaát phaùt H.IX-2 PC B Soùng mang PC 27,795M 27,8M 27,805M A B f cao 25MHz PC 2,795M 2,8M 2,805M B A A B 22M 22,205M 25M 27,795M 27,8M 27,805M A III. Maùy thu soùng ñôn bieân vaø song bieân ñoäc laäp:
  4. Trang 108 Nguyeãn Xuaân Khai Ta bieát raèng moät daûi bieân mang ñaày ñuû noäi dung cuûa moät tín hieäu, tuy nhieân qua keânh truyeàn vaø khi nhaän ñöôïc daûi bieân, ta phaûi coù bieän phaùp thu hoài noäi dung tín hieäu. Vieäc ñaàu tieân ta caàn chöùng minh raèng sau khi thu hoài daûi bieân, taùi taïo soùng mang vaø taùi nhaäp soùng mang ta coù soùng töông ñöông vôùi soùng song bieân coù ñaày ñuû soùng mang ñöa vaøo maïch taùch soùng ñieàu bieân ñaõ hoïc ôû chöông III. H.IX-3a, b, c laø giaûn ñoà vectô cuûa soùng song bieân coù soùng mang (DSBFC), soùng ñôn bieân coù soùng mang haïn cheá phaùt ñi vaø thu ñöôïc vaø soùng nhaän ñöôïc sau quaù trình taùi taïo vaø taùi nhaäp soùng mang. 0.5mEm mt E’c: bieân ñoä 0.5mEm soùng mang mt -mt taùi taïo a) b) 0.5mEm 0.5mEm Ec mt E E’c c) ct ct 0 Ec ct 0 0 H.IX-3 Ta coù: 2 m  ' 2 E  E   E m   mE C E m sin  m t 2 C ' 2  2   m E 2 E    E C 1   ' m   m m sin  m t    2 EC  ' '  EC    2  m Em  E E  EC 1   '  2 E   m m sin  m t '  '  C  EC Neáu Ec’>>Em, ta coù: Em E  EC 1  m ' ' sin  t EC
  5. Kyõ thuaät truyeàn thanh Trang 109 '  Em  E  E C 1  m  ' sin  t   2EC  Nhö vaäy neáu taùi taïo ñöôïc soùng mang coù bieân ñoä Ec’>>Em, Em laø bieân ñoä tín hieäu ñieàu bieán, ta taùi nhaäp soùng mang naøy vaøo soùng ñôn bieân, ta phuïc hoài ñöôïc soùng song bieân coù soùng mang (DSBFC). Nhö vaäy maùy thu soùng ñôn bieân hay soùng song bieân coù soùng mang haïn cheá. H.IX-4 laø sô ñoà khoái maùy thu moät daûi hay hai daûi bieân ñoäc laäp. Caáu hình maùy töông töï nhö maùy thu soùng song bieân coù soùng mang coå ñieån (DSBFC) töùc laø cuõng coù khoái ñieàu hôïp cuõng nhö khoái khueách ñaïi cao taàn, khoái troän soùng, khoái khueách ñaïi trung taàn vaø khoái taùch soùng ñieàu bieân ... Tuy nhieân, do soùng thu ñöôïc chæ coù soùng mang bieân ñoä giôùi haïn goïi laø soùng mang ñoàng boä (PC: Pilot Carrier) neân caàn coù khoái taùi taïo soùng mang (Carrier Regeneration) thoûa maõn yeâu caàu Ec’>>Em vaø khoái coäng tuyeán tính ñeå taùi nhaäp soùng mang tröôùc khi taùch soùng ñieàu bieân. fif = fo - fa Ñieàu hôïp Troän vaø Loïc thoâng daûi anten vaø fa khueách ñaïi fa khueách ñaïi vaø khueách ñaïi phi tuyeán trung taàn * cao taàn fo = fa + fif H.IX-4 Toång hôïp taàn soá (PLL) voøng khoùa pha taùi taïo soùng mang fPC loïc taàn soá fPC So pha fPC VCO fPC loïc thoâng USB(A) A Taùch soùng Khueách ñaïi * ñieàu bieân A aâm taàn A loïc thoâng USB(B) USB(A) daûi bieân treân
  6. Trang 110 Taùi nhaäp Nguyeãn Xuaân Khai soùng mang B Taùi nhaäp Taùch soùng Khueách ñaïi soùng mang ñieàu bieân B aâm taàn B USB(B) daûi bieân döôùi Treân ñaây môùi chæ laø sô ñoà khoái maùy thu soùng ñôn bieân vaø song bieân ñoäc laäp cô baûn. Ngoaøi ra coøn coù moät soá caáu hình khaùc nhö laø maùy thu ñoåi taàn soá hai laàn ñeå taêng ñoä nhaïy. Treân ñaây cuõng laø sô ñoà cô baûn ôû caùc maùy thu noùi chung goàm coù caùc khoái sau ñaây: - Khoái ñieàu hôïp vaø khueách ñaïi cao taàn. - Khoái troän soùng khueách ñaïi phi tuyeán. - Khoái toång hôïp taàn soá hay dao ñoäng . - Khoái khueách ñaïi trung taàn. - Khoái taùi taïo soùng mang vaø taùi nhaäp soùng mang. - Khoái taùch soùng ñieàu bieân (hoaëc hai khoái neáu laø maùy thu soùng song bieân ñoäc laäp) - Khoái khuyeách ñaïi tín hieäu goác (aâm taàn) hoaëc hai khoái neáu thu song bieân ñoäc laäp.
Đồng bộ tài khoản