intTypePromotion=1

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 9

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
337
lượt xem
224
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

dòng làm việc của đường dây (A). jkt – mật độ dòng kinh tế (A/mm2), giá trị mật độ dòng kinh tế được tra trong các tài liệu kỹ thuật. - Chọn dây dẫn theo độ sụt áp cho phép:[6] F=ρ (6.2) ρ – điện trở suất của dây dẫn (Ωm). Trong đó: pi – công suất tác dụng truyền trên đoạn dây i (W). li – chiều dài đoạn dây i (m). Udm: điện áp định mức (V). ΔUR: độ sụt áp do thành phần trở kháng gây ra (V). - Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép áp dụng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 9

  1. CHÖÔNG 9 CHOÏN DAÂY DAÃN VAØ THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ 6.1 THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAÂY DAÃN 6.1.1 Löïa choïn daây daãn: Coù nhieàu phöông phaùp tính toaùn choïn daây daãn nhö: - Choïn daây daãn theo maät ñoä doøng kinh teá:[6] I lv F= (6.1) j kt Trong ñoù: F – tieát dieän daây daãn (mm2). Ilv – doøng laøm vieäc cuûa ñöôøng daây (A). jkt – maät ñoä doøng kinh teá (A/mm2), giaù trò maät ñoä doøng kinh teá ñöôïc tra trong caùc taøi lieäu kyõ thuaät. - Choïn daây daãn theo ñoä suït aùp cho pheùp:[6] ( pi .li ) F=ρ (6.2) U dm .U R Trong ñoù: ρ – ñieän trôû suaát cuûa daây daãn (Ωm). pi – coâng suaát taùc duïng truyeàn treân ñoaïn daây i (W). li – chieàu daøi ñoaïn daây i (m). Udm: ñieän aùp ñònh möùc (V).
  2. ΔUR: ñoä suït aùp do thaønh phaàn trôû khaùng gaây ra (V). - Choïn daây daãn theo ñieàu kieän phaùt noùng cho pheùp aùp duïng caùc tieâu chuaån cuûa Hoäi ñoàng Kyõ thuaät ñieän Quoác teá (IEC - International Electrotechnical Commission).[1] I lv max Icp ≥ K (6.3) Trong ñoù: Icp: doøng cho pheùp cuûa daây daãn (A). Ilvmax: doøng laøm vieäc lôùn nhaát cuûa phuï taûi tính toaùn (A). K: heä soá hieäu chænh theo ñieàu kieän laép ñaët. * Phöông phaùp thöïc teá xaùc ñònh tieát dieän nhoû nhaát cho pheùp cuûa daây daãn:[1] - XAÙC ÑÒNH KÍCH CÔÕ CUÛA DAÂY PHA Trình töï xaùc ñònh tieát dieän nhoû nhaát cuûa daây daãn:
  3. Ñieàu kieän laép ñaët cuûa daây Doøng laøm vieäc max IB Xaùc ñònh caùc heä soá K Doøng ñònh möùc cuûa thieát bò baûo veä vaø maõ chöõ caùi khoâng ñöôïc nhoû hôn doøng IB In Löïa choïn doøng cho pheùp IZ cuûa daây maø thieát bò baûo veä coù khaû naêng baûo veä noù CB => IZ = In Xaùc ñònh tieát dieän daây coù khaû naêng taûi IZ1 baèng caùch duøng IZ’ coù tính ñeán aûnh höôûng I cuûa caùc heä soá K (IZ’= Z ), cuûa maõ chöõ caùi vaø voû boïc K Kieåm tra caùc ñieàu kieän khaùc neáu caàn theo baûng ... Trong ñoù: IB: doøng laøm vieäc max, ôû caáp cuoái cuøng maïch ñieän, doøng naøy töông öùng vôùi coâng suaát ñònh möùc KVA cuûa taûi. In: doøng ñònh möùc cuûa CB, ñoù laø giaù trò cöïc ñaïi cuûa doøng lieân tuïc maø CB vôùi Relay baûo veä quaù doøng coù theå chòu ñöôïc voâ haïn ñònh ôû nhieät ñoä moâi tröôøng do nhaø cheá taïo quy ñònh, vaø nhieät ñoä cuûa caùc boä phaän mang ñieän khoâng vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp.
  4. IZ: doøng cho pheùp lôùn nhaát, ñaây laø giaù trò lôùn nhaát cuûa doøng maø daây daãn coù theå taûi ñöôïc voâ haïn ñònh maø khoâng laøm giaûm tuoåi thoï laøm vieäc. Thuû tuïc ñöôïc tieán haønh nhö sau: + Xaùc ñònh maõ chöõ caùi: ñöôïc tra töø caùc baûng H1-12 cuûa taøi lieäu[1]. - daïng cuûa maïch (1 pha, 3 pha…) - daïng laép ñaët. + Xaùc ñònh heä soá K phaûn aùnh caùc aûnh höôûng sau: ñöôïc tra töø caùc baûng H1-13, H1-14, H1-15, H1-19, H1-20, H1-21, H1-22 cuûa taøi lieäu [1]. - soá caùp trong raõnh caùp; - nhieät ñoä moâi tröôøng; - caùch laép ñaët. * Xaùc ñònh côõ daây ñoái vôùi caùp khoâng choân döôùi ñaát: + Xaùc ñònh maõ chöõ caùi: caùc chöõ caùi (B tôùi F) phuï thuoäc vaøo daïng cuûa daây vaø caùch laép ñaët noù. + Xaùc ñònh heä soá K: vôùi caùc maïch khoâng choân döôùi ñaát, heä soá K theå hieän ñieàu kieän laép ñaët K = K1.K2.K3.
  5. Trong ñoù: K1: theå hieän aûnh höôûng cuûa caùch laép ñaët. K2: theå hieän aûnh höôûng töông hoå cuûa hai maïch ñaët keà nhau. Hai maïch ñöôïc coi laø ñaët keà nhau khi khoaûng caùch L giöõa 2 daây nhoû hôn 2 laàn ñöôøng kính caùp lôùn nhaát cuûa 2 caùp noùi treân. K3: theå hieän aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä töông öùng vôùi daïng caùch ñieän. * Xaùc ñònh côõ daây cho daây choân döôùi ñaát: Tröôøng hôïp naøy caàn phaûi xaùc ñònh heä soá K, coøn maõ chöõ caùi thích öùng vôùi caùch laép ñaët seõ khoâng caàn thieát. + Xaùc ñònh heä soá hieäu chænh K: vôùi caùc maïch choân döôùi ñaát, K seõ ñaëc tröng cho ñieàu kieän laép ñaët K = K4.K5.K6.K7. Trong ñoù: K4: theå hieän aûnh höôûng cuûa caùch laép ñaët. K5: theå hieän aûnh höôûng cuûa soá daây ñaët keà nhau. Caùc daây ñöôïc coi laø ñaët keà nhau neáu khoaûng caùch L giöõa chuùng nhoû hôn 2 laàn ñöôøng kính cuûa daây lôùn nhaát trong hai daây.
  6. K6: theå hieän aûnh höôûng cuûa ñaát choân caùp. K7: theå hieän aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä cuûa ñaát. - XAÙC ÑÒNH KÍCH CÔÕ DAÂY NOÁI ÑAÁT BAÛO VEÄ (PE: Proctective Earth): Daây PE cho pheùp lieân keát caùc vaät daãn töï nhieân vaø caùc voû kim loaïi khoâng coù ñieän cuûa caùc thieát bò ñieän ñeå taïo löôùi ñaúng aùp. Caùc daây naøy daãn doøng söï coá do hö hoûng caùch ñieän (giöõa pha vaø voû thieát bò) tôùi ñieåm trung tính noái ñaát cuûa nguoàn. PE seõ ñöôïc noái vaøo ñaàu noái ñaát chính cuûa maïng. Ñaàu noái ñaát chính seõ ñöôïc noái vôùi caùc ñieän cöïc noái ñaát qua daây noái ñaát. Daây PE caàn: - Khoâng chöùa ñöïng baát kyø hình thöùc hoaëc thieát bò caét doøng naøo; - Noái caùc voû kim loaïi thieát bò caàn noái tôùi daây PE chính, nghóa laø noái song song; - Coù ñaàu keát noái rieâng treân ñaàu noái ñaát chung cuûa tuû phaân phoái.
  7. Kích côõ cuûa daây PE ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp ñôn giaûn sau: [1] - Sph ≤ 16 mm2 => SPE = Sph - 16 < Sph ≤ 35 mm2 => SPE = 16 mm2 S ph - Sph > 35 mm2 => SPE = 2 - XAÙC ÑÒNH KÍCH CÔÕ DAÂY TRUNG TÍNH: Tieát dieän vaø caùc baûo veä daây trung tính ngoaïi tröø yeâu caàu mang taûi, coøn phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá nhö: - daïng cuûa sô ñoà noái ñaát, TT, TN… - phöông phaùp baûo veä choáng chaïm ñieän giaùn tieáp. Tieát dieän cuûa daây trung tính: aûnh höôûng cuûa sô ñoà noái ñaát Sô ñoà TN: SN = Spha – neáu Spha ≤ 16 mm2 (daây ñoàng) cho caùc maïch moät pha. SN = 0.5Spha – cho caùc tröôøng hôïp coøn laïi vôùi löu yù laø daây trung tính phaûi coù baûo veä thích hôïp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2