Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

176
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 8

  1. Chương 8: Choïn maùy bieán aùp cho nhaø maùy Do coâng suaát tính toaùn cuûa nhaø maùy cuõng khoâng lôùn laém ( Stt 820 kVA), vaø nhaø maùy coù söû duïng maùy phaùt döï phoøng. Cho neân vieäc choïn nhieàu MBA seõ laøm taêng voán ñaàu tö vaø cuõng khoâng caàn thieát laém. Do vaäy ta seõ choïn phöông aùn chæ duøng moät maùy bieán aùp cho tram bieán aùp. Vò trí ñaët MBA ( xem baûng veõ soá 1). Ñoà thò phuï taûi cuûa nhaø maùy nhö hình veõ 3.3 Caên cöù vaøo ñoà thò phuï taûi ta thaáy nhaø maùy tieâu thuï coâng suaát khoâng gioáâng nhau vaøo caùc thôøi gian khaùc nhau trong ngaøy. Ñeå löïa choïn coâng suaát MBA sao cho ñaûm baûo caùc yeáu toá veà kyõ thuaät maø vöøa coù lôïi veà kinh teá ( khoâng neân choïn MBA coù coâng suaát quaù lôùn daân ñeán MBA thöôøng xuyeân bò non taûi se gaây laõng phí). Do chæ söû duïng moât MBA neân ta chæ kieåm tra theo ñieàu kieän quaù taûi thöôøng xuyeân, ta seõ choïn coâng suaát cuûa MBA sao cho Smin < SñmB< Smax (1) Theo ñoà thò phuï taûi ta thaáy: Smax = 820 kVA Smin = 410 kVA. Thoaõ ñieàu kieän (1) ta thaáy coù caùc MBA coù coâng suaát: 500kVA, 560kVA, 630kVA, 750kVA, 800kVA. Ta seõ kieåm tra vôùi caùc MBA treân ñeå choïn ra maùy bieán aùp coù coâng suaát hôïp lyù nhaát. S /S tt 820kV A 1 .0 779kV A Sñ m B= 7 5 0 k V A 0 .9 697kV A 679kV A 0 .8 0 .7 533kV A 0 .6 492kV A
  2. Hình 3.3 Ñoà thò phuï taûi nhaø maùy nhöïa Tieân Taán - Ta kieåm tra vôùi MBA coù coâng suaát laø 750 kVA: Kmax = 820/750 = 1.09 1.039 2 *1  1.093 2 * 2  1.039 2 *1 K2ñt = = 1.07 > 0.95Kmax 4  K2 = K2ñt = 1.07 ; T2 = 4 (giôø) Ta seõ tính K1 vôùi 10 giôø sau vuøng tính K2 0.656 2 * 4  0.929 2 * 2.5  1.039 2 * 1.5  0.7112 * 2 K1 = = 0.8 10 -Sô ñoà ñaúng trò: S1 Töø K1 =  S1 = K1* SñmB = 0.8*750 = 600 S dmB kVA.
  3. S2 K2 =  S2 = K2* SñmB = 1.25* 750 = 937.5 S dmB kVA. S (k V A ) 4h S 2 = 9 3 7 .5 k V A S ñ m B = 7 50 kV A S 1 = 600 kV A 4h t (giôø) Hình 3.4 Sô ñoà ñaüng trò Töø K1 = 0.8, T2 = 4h, Tra hình (h), tr16 TL[3], ta ñöôïc K2cp = 1.2 >K2 Vaäy MBA 750 kVA thoaõ ñöôïc yeâu caàu quaù taûi thöôøng xuyeân. Tra baûng 8.20 TL[3] ta seõ choïn ñöôïc MBA ba pha hai daây quaán do haõng THIBIDI (Vieät Nam) cheá taïo. - Caùc thoâng soá cuûa maùy: Uñm = 15/0.4 kV  PO = 1.6 kW.  PN = 9 kW UN% = 5.5 % i0% = 1.1%. Toå noái daây :  /  o 3.2 Choïn nguoàn döï phoøng: - Do tính chaát phuï taûi tieâu thuï cuûa nhaø maùy caàn ñöôïc caáp ñieän lieân tuïc ( Chí ít thì cuõng chæ ñöôïc maát ñieän trong thôøi gian ngaén). Vì söï giaùn ñoaïn cuûa nguoàn ñieän thöôøng gaây thieät haïi veà
  4. kinh teá laø khaù lôùn. Do vaäy ñeå baûo ñaûm tính lieân tuïc cuûa nguoàn ñieän, ta caàn phaûi laép nguoàn döï phoøng ñeå cung caáp ñieän cho nhaø maùy trong nhöõng khi nguoàn ñieän chính bò maát ñieän. Nhaèm ñaûm baûo cho hoaït ñoäng saûn xuaát- kinh doanh cuûa coâng ty khoâng bò ñình ñoán. Ta seõ choïn maùy phaùt Diesel, tra catalogue cuû haõng Mitsubishi, ta choïn maùy phaùt nhö sau: Set Mode Engine Model Code S (kVA) Uñm(V) f(hz) MGS100C S12H-PTA 5PH6J 1000 380 50 3.3Choïn nguoàn moät chieàu (DC): Trong caùc nhaø maùy, XN, ngoaøi nguoàn ñieän AC coøn coù nhöõng phuï taûi tieâu thuï ñieän DC nhö: Duøng ñeå kích töø maùy phaùt ( khi ñöa maùy phaùt döï phoøng vaøo vaän haønh), thaép saùng söï coá, … Do ñoù caà phaûi coù nguoàn ñieän DC ñeå cung caáp cho nhaø maùy. Coù 3 phöông phaùp ñeå taïo ñöôïc nguoàn cung caáp ñieän DC: - Duøng maùy phaùt DC. - Duøng chænh löu. - Duøng boä nguoàn Aéc quy. Hai phöông phaùp ñaàu coù khuyeát ñieåm laø phuï thuoäc vaùo ngu6oøn ñieän AC,neân khi coù söï coá maát nguoàn AC thìnguoàn DC cung bò maát theo. Trong khi ôû ñaây chuùng ta caàn ñaûm baûo coù nguoàn DC khi coù söï coá maát nguoàn AC. Vì vaäy mAØ seõ choïn phöông aùn duøng Aéc quy. Duøng Aêc quy cuõng coù caùc nhöôïc ñieåm nhö: Vaän haønh phöùc taïp, ñoäc hai, giaù thaønh cao,… nhöng buø laïi noù coù öu ñieåm quan troïng maø hai phöông aùn treân khoâng coù, ñoù laø coù theå tröû ñöôïc,
  5. neân vaãn ñaûm baûo cung caáp ñieän khi gaëp söï coá ñoái vôùi nguoàn ñieän AC. Heä thoáng ATS: Do nhu caàu caàn ñaûm baûo khoâng ñöôïc maát ñieän trong thôøi gian daøi do ñoù ta phaûi söû duïng heä thoáng ATS keát hôïp vôùi nguoàn döï phoøng. Heä thoáng ATS seõ kieåm tín hieäu ñieän aùp vaø töï ñoäng cho khôûi ñoäng vaø ñoùng nguoàn döï phoøng khi nguoàn ñieän chính bò söï coá, khi nguoàn ñieän chính oån ñònh trôû laïi thì nguoàn döï phoøng ñöôïc caét ra. Sô ñoà ñaáu noái MBA vaø maùy phaùt döï phoøng vaøo nhaø maùy xem hình 3.5 Boä ATS
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2