đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 16

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
402
lượt xem
243
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chọn hệ thống chống sét kiểu hiện đại cho tòa nhà Citilight Tower. Các thông số ban đầu: Điện trở nối đất yêu cầu: Rnđ ≤ 10 Ω [7] Điện trở suất của đất: Tòa nhà Citilight Tower được xây dựng ở Thành Phố HCM nên đất thuộc loại đất bồi phù sa. ρđất = 20 – 100 Ωm. [7] Giả sử tại thời điểm đo ρđất = 50 Ωm. Hệ số điều chỉnh theo điều kiện khí hậu: [9] Loại nối đất Loại điện cực Độ chôn sâu (m) Hệ số mùa Km (đất khô)......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 16

  1. CHÖÔNG 16 CHOÁNG SEÙT TRÖÏC TIEÁP 8.1 TOÅNG QUAN VEÀ SEÙT: 8.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP CHOÁNG SEÙT: choïn heä thoáng choáng seùt kieåu hieän ñaïi cho toøa nhaø Citilight Tower. 8.2 HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT CHOÁNG SEÙT: * TÍNH ÑIEÄN TRÔÛ NOÁI ÑAÁT CHOÁNG SEÙT: Caùc thoâng soá ban ñaàu: - Ñieän trôû noái ñaát yeâu caàu: Rnñ ≤ 10 Ω [7] - Ñieän trôû suaát cuûa ñaát: Toøa nhaø Citilight Tower ñöôïc xaây döïng ôû Thaønh Phoá HCM neân ñaát thuoäc loaïi ñaát boài phuø sa.  ρñaát = 20 – 100 Ωm. [7]  Giaû söû taïi thôøi ñieåm ño ρñaát = 50 Ωm. - Heä soá ñieàu chænh theo ñieàu kieän khí haäu: [9] Ñoä Loaïi Heä soá muøa Loaïi choân ñieän Km (ñaát noái ñaát saâu cöïc khoâ) (m)
  2. Noái Coïc ñaát thaún 0.8 1.15 choáng g seùt ñöùng - Choïn coïc tieáp ñaát: t0 l t = t0+ 2 d Coïc tieáp ñaát laø coïc theùp maï ñoàng coù ñöôøng kính d = 20mm, coïc daøi 3m, ñoä choân saâu coïc: t0 = 0.8 m, khoaûng caùch giöõa hai coïc gaàn nhau L = 6m. - Daây noái caùc coïc tieáp ñaát laø daây ñoàng traàn coù tieát dieän laø 70mm2.
  3. Maët ñaát to=0.8m Daây noái caùc coïc tieáp ñaát Moái haøn Daây ñoàng traàn 70mm2 l=3m Coïc tieáp ñaát L = 6m Hình 8.2 Heä thoáng noái ñaát choáng seùt Tính toaùn: Ñieän trôû taûn xoay chieàu cuûa moät coïc:  tt  2l 1 4t  l  R~c =  ln  ln , Ω 2l  d 2 4t  l  (8.1) Trong ñoù: l: chieàu daøi coïc tieáp ñaát (m), l = 3 m. d: ñöôøng kính coïc tieáp ñaát (m), d = 20 mm = 0.02m. t: ñoä choân saâu cuûa coïc tính töø giöõa coïc (m), t = t0 + l = 0.8 + 3 = 2.3 m. 2 2 ρtt = Km. ρño = 1.4 x 50 = 70 Ωm.
  4. 70  2.3 1 4 x 2.3  3  R~c =  ln  ln   21.18 . 2 .3  0.02 2 4 x 2.3  3  Ñieän trôû taûn xung kích cuûa moät coïc noái ñaát: Rxk = αxk. R~c (8.2) Trong ñoù: αxk: heä soá xung kích cuûa coïc. R~c: ñieän trôû taûn xoay chieàu cuûa moät coïc. Rxk: ñieän trôû xung kích cuûa coïc. Giaû söû doøng seùt Is = 20 KA => αxk= 0.7 => Rxk = 0.7 x 21.18 = 14.82 Ω. Heä noái ñaát coù n coïc gioáng nhau (ñieän trôû daây noái giöõa chuùng boû qua) gheùp song song vaø caùch nhau moät ñoaïn laø L thì ñieän trôû xung kích cuûa toå hôïp tính theo: R xk Rxk∑ = = Rnñ n. xk (8.3) Trong ñoù: Rxk: ñieän trôû xung kích cuûa coïc. ηxk: heä soá xung kích cuûa toå hôïp. Öôùc löôïng sô boä soá coïc caàn:
  5. R xk 14.82 n=   1.48 Rnd 10 Giaû söû heä thoáng noái ñaát coù 2 coïc noái ñaát, daây noái giöõa chuùng coù ñieän trôû khoâng ñaùng keå. Ta coù caùc thoâng soá sau: n =2, Rxk = 14.82 Ω L 6 tyû soá  2 l 3  Heä soá söû duïng xung kích coïc ηxk = 0.8. R xk 14.82 Ñieän trôû noái ñaát Rnñ =   9.26 < 10 Ω , n xk 2 x0.8 ñaït. Vaäy soá coïc caàn söû duïng laø 2 coïc. - CHOÏN THIEÁT BÒ THU SEÙT: Döïa treân baûn veõ maët baèng, vôùi vò trí ñaàu ESE ñaët taïi vò trí trung taâm cuûa toøa nhaø thì baùn kính baûo veä cuûa ñaàu thu seùt Rp ≥ 40 m. Vì vaäy taùc giaû choïn thieát bò thu seùt vôùi caùc ñaëc tính sau: Ñaàu thu seùt phaùt tia tieân ñaïo sôùm ESE hieäu Saint – Elmo [7]: Maõ Caáp h (m) Rp (m) hieäu baûo veä
  6. SE - ∆L III (D = 4 41 = 15 m 60m) Trong ñoù: h: chieàu cao ñaàu thu seùt tính töø ñænh kim ñeán beà maët ñöôïc baûo veä (m). Rp: baùn kính baûo veä cuûa ñaàu thu seùt ESE (m). ΔL: ñoä lôïi veà khoaûng caùch phoùng tia tieân ñaïo (m). D : khoaûng caùch kích hoaït, phuï thuoäc vaøo caáp baûo veä I, II, III (m).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản