intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 17

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

614
lượt xem
332
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đến đây thì bài toán thiết kế cung cấp điện cho cao ốc văn phòng – trung tâm thương mại Citilight Tower có thể xem là đã hoàn thành. Dựa trên việc tính toán nhu cầu phụ tải một cách chi tiết bằng phương pháp hệ số sử dụng, Luận văn đã đưa ra được các phương án cụ thể, từ việc chọn lựa máy biến áp công suất 2x1000 KVA, máy phát dự phòng công suất 640KVA, cho đến việc thiết kế hệ thống chiếu......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 17

  1. Chương 17: CHOÏN DAÂY DAÃN DOØNG SEÙT TÖØ ÑAÀU ESE XUOÁNG HEÄ THOÁNG NOÁI ÑAÁT CHOÁNG SEÙT Ñeå ñaûm baûo daây daãn seùt khoâng bò phaù huûy khi coù doøng ñieän seùt ñi qua thì tieát dieän cuûa daây khoâng ñöôïc nhoû hôn 50 mm2 [7]. Do ñoù choïn daây daãn coù tieát dieän laø 70 mm2 laøm daây daãn seùt cho coâng trình.
  2. Keát quaû vaø baøn luaän KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN Ñeán ñaây thì baøi toaùn thieát keá cung caáp ñieän cho cao oác vaên phoøng – trung taâm thöông maïi Citilight Tower coù theå xem laø ñaõ hoaøn thaønh. Döïa treân vieäc tính toaùn nhu caàu phuï taûi moät caùch chi tieát baèng phöông phaùp heä soá söû duïng, Luaän vaên ñaõ ñöa ra ñöôïc caùc phöông aùn cuï theå, töø vieäc choïn löïa maùy bieán aùp coâng suaát 2x1000 KVA, maùy phaùt döï phoøng coâng suaát 640KVA, cho ñeán vieäc thieát keá heä thoáng chieáu saùng vôùi phöông phaùp heä soá söû duïng, heä thoáng daây daãn, heä thoáng noái ñaát theo tieâu chuaån IEC, heä thoáng choáng seùt theo phöông phaùp hieän ñaïi vôùi vieäc duøng ñaàu ESE phaùt tia tieân ñaïo sôùm vaø söï löïa choïn caùc thieát bò baûo veä döïa treân doøng ñònh möùc, doøng ngaén maïch 3 pha vaø ngaén maïch 1 pha sao cho toaøn boä heä thoáng ñieän cuûa toøa nhaø vaän haønh ñaït hieäu suaát cao nhaát gaén lieàn vôùi söï ñaûm baûo an toaøn tuyeät ñoái cho con ngöôøi vaø thieát bò ñieän trong coâng trình. Caùch giaûi quyeát vaàn ñeà cuûa luaän vaên laø söï keát hôïp giöõa thöïc tieãn vaø lyù thuyeát, trong ñoù nghieâng veà lyù thuyeát nhieàu hôn. Maëc duø ngaøy nay, vôùi söï phaùt trieån nhö vuõ baõo cuûa coâng thoâng tin, coù raát nhieàu phaàn meàm ra ñôøi, noù coù theå giaûi quyeát moät caùch nhanh choùng baøi toaùn thieát keá cung caáp ñieän. Nhöng
  3. Keát quaû vaø baøn luaän chuùng ta laø nhöõng ngöôøi kyõ sö thì vieäc naém vöõng lyù thuyeát seõ giuùp ta söû duïng nhöõng phaàn meàm treân moät caùch saùng taïo vaø chính xaùc hôn. Trong giai ñoaïn hoäi nhaäp quoác teá, caùc tieâu chuaån Kyõ thuaät ñieän cuûa Vieät Nam ngaøy caøng thay ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån cuûa quoác teá; ñoàng thôøi caùc cao oác vaên phoøng – khu thöông maïi cao caáp nhö Citilight Tower ñöôïc xaây döïng ngaøy caøng nhieàu hôn, thì vieäc aùp duïng caùc tieâu chuaån Kyõ thuaät ñieän quoác teá IEC ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà trong luaän vaên laø moät höôùng ñi mang tính khaû thi cao.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=614

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2