intTypePromotion=3

Làng cổ Miệt Vườn và vườn cò Bằng Lăng

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
86
lượt xem
12
download

Làng cổ Miệt Vườn và vườn cò Bằng Lăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làng cổ Long Tuyền ở tây nam TP Cần Thơ là nơi "đất lành", nhiều nhà văn hóa có tiếng đất Nam Bộ đã sinh ra ở đây. Ngày nay, Long Tuyền thu hút du khách nhờ vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ cùng vườn cây trái xum xuê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Làng cổ Miệt Vườn và vườn cò Bằng Lăng

  1. Làng cổ Miệt Vườn Làng c ổ Long Tuy ề n ở tây nam TP C ầ n Th ơ là n ơ i "đ ấ t lành", nhi ề u nhà văn hóa có ti ế ng đ ấ t Nam B ộ đã sinh ra ở đây. Ngày nay, Long Tuy ề n thu hút du khách nh ờ v ẻ đ ẹ p c ủ a nh ữ ng ngôi nhà c ổ cùng v ườ n cây trái xum xuê. Làng c ổ Long Tuy ề n n ằ m ở phía tây nam vàm sông C ầ n Th ơ , nay g ồ m các ph ườ ng Bình Th ủ y, An Th ớ i cùng hai xã Long Tuy ề n, Long Hòa thu ộ c thành ph ố C ầ n Th ơ . Qua quá trình v ậ n đ ộ ng phát tri ể n hàng trăm năm, Long Tuy ề n c ổ kính còn có vinh d ự góp ph ầ n t ạ o nên thành ph ố trung tâm c ả vùng châu th ổ Nam B ộ hôm nay. Ðã đ ế n C ầ n Th ơ , du khách th ườ ng tìm đ ế n Long Tuy ề n b ở i n ơ i đây ngoài c ả nh sông n ướ c h ữ u tình, còn có đ ế n sáu di tích c ấ p qu ố c gia, chi ế m g ầ n m ộ t ph ầ n ba s ố di
  2. tích qu ố c gia c ả t ỉ nh C ầ n Th ơ . Ðình Bình Th ủ y, t ứ c Long Tuy ề n c ổ mi ế u, đ ượ c d ự ng lên t ừ thu ở "khai sinh l ậ p đ ị a" (1844) có quy mô di ệ n tích vào lo ạ i l ớ n (trên 4.000 m2) trong các đình làng C ầ n Th ơ , ph ả n ánh ph ầ n nào t ầ m vóc c ủ a làng c ổ Long Tuy ề n. Ti ề m ẩ n d ướ i mái đình này không ch ỉ là l ị ch s ử truy ề n th ố ng c ộ i ngu ồ n c ủ a m ộ t làng c ổ Nam B ộ mà còn là n ơ i gìn gi ữ nh ữ ng giá tr ị tinh hoa c ủ a văn hóa, văn minh sông n ướ c mi ệ t v ườ n C ầ n Th ơ . H ằ ng năm, vào d ị p l ễ Kỳ Yên (th ượ ng đi ề n: 12, 13, 14 tháng 4 âm l ị ch; h ạ đi ề n: 14, 15 tháng ch ạ p) đ ề u có l ễ r ướ c s ắ c th ầ n; không khí náo nhi ệ t vui t ươ i c ủ a h ộ i làng v ớ i nhi ề u trò ch ơ i dân gian, hát b ộ i, hát Ti ề u. Ðây là m ộ t l ễ h ộ i văn hóa thu hút hàng nghìn dân chúng kh ắ p n ơ i, mang đ ậ m tính ch ấ t n ề n văn minh lúa n ướ c (c ầ u cho qu ố c thái dân an, m ư a thu ậ n gió hòa, gia đ ạ o an khang). C ầ n Th ơ có nhi ề u n ỗ l ự c trong vi ệ c b ả o v ệ gìn gi ữ di tích. Ðình Bình Th ủ y đang đ ượ c trùng tu v ớ i kinh phí trên 1 t ỷ đ ồ ng; chùa Nam Nhã cũng đ ượ c s ử a sang thoáng đãng s ạ ch s ẽ h ơ n; làm đ ườ ng vô H ộ i Linh c ổ t ự ; d ự án tu b ổ v ườ n lan, nhà c ổ Bình Th ủ y... Phong khí văn hóa Long Tuy ề n là s ự hòa quy ệ n c ủ a đ ấ t, n ướ c và con ng ườ i n ơ i đây; là s ự n ở hoa c ủ a quá kh ứ trong lòng hi ệ n t ạ i; là s ự giao thoa gi ữ a truy ề n th ố ng và hi ệ n đ ạ i. Long Tuy ề n tuy ti ế p xúc v ớ i nhi ề u n ề n văn hóa (Hoa, Khmer, Pháp, Nh ậ t, M ỹ ...) nh ư ng v ẫ n t ạ o ra, gi ữ gìn đ ượ c b ả n s ắ c "văn minh mi ệ t v ườ n sông n ướ c" r ấ t riêng, r ấ t đ ộ c đáo và đó chính là n ộ i l ự c, là c ộ i ngu ồ n
  3. s ứ c m ạ nh giúp Long Tuy ề n đ ứ ng v ữ ng, phát tri ể n trên vùng đ ấ t m ớ i đ ầ y bi ế n đ ộ ng. Vườn cò Bằng Lăng Du khách đ ế n Th ố t N ố t, m ộ t huy ệ n giàu ti ề m năng kinh t ế c ủ a t ỉ nh C ầ n Th ơ , không ch ỉ đ ể ng ắ m nh ữ ng cánh đ ồ ng lúa chín vàng b ạ t ngàn hay cù lao Tân L ộ c đ ầ y ắ p các v ườ n cây trĩu qu ả , n ằ m ch ơ v ơ gi ữ a dòng H ậ u Giang. Th ố t N ố t h ớ p h ồ n du khách còn b ở i m ộ t th ắ ng c ả nh. Ðó là v ườ n cò B ằ ng Lăng c ủ a ông Nguy ễ n Ng ọ c Thuy ề n, ng ụ t ạ i ấ p Th ớ i An (xã Th ớ i Thu ậ n, huy ệ n Th ố t N ố t). D ọ c theo hai b ờ kênh này, loài cây b ằ ng lăng phát tri ể n r ấ t m ạ nh. V ề mùa xuân, hoa B ằ ng Lăng n ở r ộ soi tím c ả đáy n ướ c. Sau này, khi m ở đ ườ ng v ượ t sông, tên c ầ u B ằ ng Lăng cũng đ ượ c đ ặ t theo tên dòng kênh đó. Riêng
  4. tôi, đ ể cho ấ n t ượ ng và ti ế p n ố i truy ề n th ố ng c ủ a ng ườ i x ư a nên cũng đ ặ t luôn cái tên v ườ n cò là B ằ ng Lăng". Ngày nay, v ườ n cò B ằ ng Lăng đang tr ở thành khu du l ị ch sinh thái. Có đ ượ c thành qu ả ấ y ông Thuy ề n đã ph ả i đ ổ bi ế t bao m ồ hôi n ướ c m ắ t. Tr ướ c kia, n ơ i v ườ n cò là nh ữ ng ru ộ ng lúa thu ộ c gia đình ông, nó đ ượ c bao quanh b ở i các hàng xoài xen l ẫ n bóng mát d ừ a xanh. Vào năm 1983, vài trăm con cò không bi ế t ở đâu v ề c ư ng ụ trên ph ầ n đ ấ t canh tác c ủ a ông. V ố n b ả n tính yêu thích thiên nhiên, ng ườ i nông dân Nguy ễ n Ng ọ c Thuy ề n không xua đu ổ i hay săn b ắ t cò mà ông nghĩ: "Ð ấ t có lành, chim m ớ i đ ậ u. B ả o v ệ loài cò t ứ c là tôi đã góp ph ầ n b ả o v ệ thiên nhiên, b ả o t ồ n linh khí đ ấ t tr ờ i đ ể vùng đ ấ t này không x ả y ra chi ế n tranh, thiên tai đ ị ch h ọ a. Ngoài ra, tôi mu ố n m ọ i ng ườ i bi ế t đ ế n x ứ s ở quê tôi v ẫ n còn có th ắ ng c ả nh v ườ n cò B ằ ng Lăng, n ơ i vui ch ơ i, gi ả i trí lành m ạ nh". Ð ế n năm 1994, s ố l ượ ng cò v ề ngày càng nhi ề u. Chim b ắ t đ ầ u xây t ổ nên cây c ố i ch ế t d ầ n. Tr ướ c tình hình đó, ông bàn b ạ c cùng v ợ con b ỏ làm ru ộ ng, đào ao nuôi cá làm th ứ c ăn cho cò, tr ồ ng thêm cây cho chúng c ư trú. Ngày tháng trôi qua, d ướ i s ự mi ệ t mài chăm sóc c ủ a gia đình ông cây c ố i trong v ườ n l ạ i xanh t ố t, l ượ ng cò r ủ nhau v ề và sinh s ả n trên ph ầ n đ ấ t c ủ a ông ngày càng nhi ề u h ơ n. Ði ề u kỳ l ạ là cò ch ỉ thích quanh qu ẩ n trong "ngôi nhà xanh" mà ông đã c ố công vun đ ắ p cho chúng, ch ứ tuy ệ t nhiên không "xâm ph ạ m" sang các khu v ườ n k ế c ậ n khác, m ặ c dù đi ề u ki ệ n s ố ng cũng gi ố ng nhau. Vào m ỗ i bu ổ i chi ề u, n ế u đ ứ ng trên chòi cao quan sát t ừ ng đàn cò tr ắ ng ch ậ p ch ờ n đáp v ề n ơ i c ư trú thì du
  5. khách s ẽ có c ả m giác nh ư màu tr ắ ng c ủ a cò l ấ n át c ả màu xanh c ủ a lá. Ð ế n v ườ n cò B ằ ng Lăng-Th ố t N ố t trong bu ổ i bình minh hay bu ổ i chi ề u tà im ắ ng, tai nghe "b ả n nh ạ c cò" đ ồ ng quê thì ch ắ c ch ắ n du khách không kh ỏ i ng ấ t ngây, xao xuy ế n tr ướ c b ứ c tranh thiên nhiên thanh bình, tuy ệ t đ ẹ p mà t ạ o hóa đã ban t ặ ng cho ng ườ i dân v ố n hi ề n hòa, m ộ c m ạ c và hi ế u khách n ơ i đây. Riêng tôi đ ế n lúc chia tay ra v ề , sao lòng v ẫ n tràn đ ầ y c ả m giác lâng lâng, ti ế c nu ố i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản