Lập dự toán và giám sát kế hoạch ngân sách

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.160
lượt xem
289
download

Lập dự toán và giám sát kế hoạch ngân sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: 1. Nêu được chu trình lập dự toán ngân sách 2. Mô tả được các cách trình bày bản dự toán ngân sách 3. Giải thích được các bước lập ngân sách 4. Phát hiện và phân tích được những điểm cần điều chỉnh trong bản kế hoạch ngân sách.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập dự toán và giám sát kế hoạch ngân sách

  1. 6/9/2006 Mục tiêu Lập dự toán và giám sát 1. Nêu được chu trình lập dự toán ngân sách kế hoạch ngân 2. Mô tả được các cách trình bày bản dự toán ngân sách sách 3. Giải thích được các bước lập ngân sách 4. Phát hiện và phân tích được những điểm cần điều chỉnh trong bản kế hoạch ngân sách 24/03/03 1 24/03/03 2 Bản dự toán ngân sách dùng để dự toá sá dù để Khái niệm Khá niệ làm gì? gì • Là công cụ đối ngoại và kiểm toán thu chi nội bộ • Dự toán ngân sách là bản kế • Cung cấp thông tin cho người quản lí có hoạch tài chính của một hoạt được: động hoặc một đơn vị, thể hiện: – Thông tin về sự phân bổ nguồn lực cho: các mục, các hoạt động... –Kế hoạch thu ngân sách – Thông tin về tính hiệu quả của kế hoạch? –Kế hoạch chi ngân sách – Thông tin về tính công bằng? – Thông tin về tính thực thi, • Giúp điều chỉnh kế hoạch 24/03/03 3 24/03/03 4 Chu trình trì lập kế hoạch ngân sách kế hoạ sá Chu trình quản lí trì quả lí Phân tích tình huống Những giới hạn về (Chúng ta đang ở đâu) Nguồn lực, Mục tiêu, và Kế hoạch Đánh giá Chúng ta sẽ làm gì? Xác định ưu tiên, Lập dự toán mục đích, và mục tiêu ngân sách Giám sát kế hoạch, Giám sát ngân sách Làm như thế nào (Lựa chọn giải pháp) Điều chỉnh, Kế toán Giám sát, Lập kế hoạch thực hiện cân đối ngân sách Theo dõi ngân sách và dự toán ngân sách 24/03/03 5 24/03/03 6 1
  2. 6/9/2006 Trình bày bản KH ngân sách Trì bà bả sá Ngân sách chi đầu tư và ngân sá đầ và sách chi thường xuyên thườ • Theo hạng mục chi phí đầu tư và chi Mục chi Diễn giải Thành tiền phí thường xuyên Chi phí đầu tư (ngàn đồng) • Theo hoạt động Mua lò đốt Giải phóng mặt bằng 4 lò x 12 triệu đ = 4 lò x 6.000.000 đ = 48.000 24.000 • Theo mục lục ngân sách Lắp đặt, đào tạo nhân công, chuyển giao, và vận hành ban đầu 4 lò X 2.000.000 đ= 8.000 Cộng chi phí đầu tư 80.000 • Theo địa điểm (hoặc đơn vị trực Chi phí thưêng xuyên thuộc) Lương cán bộ vận hành 4 ngưêi x 6 triệu/năm = 24.000 Chi phí thu gom vận chuyển 100.000 đ/ngày x 365 = 36.500 Mua sắm vật tư phụ vụ thu gom, vận chuyển 4 b/v x 100.000đ 400 Cộng chi phí thưêng xuyên 60.900 Tổng cộng 140.900 24/03/03 7 24/03/03 8 Trình bày theo đơn vị trực Trì bà vị trự thuộc thuộ Chọn cách nào? Nơi chi TTYT TTYT B Bệnh Văn Cộng A viện phòng • Mỗi cơ quan tài trợ có thể có những Mục chi qui định riêng Đầu tư phát 100 200 50 30 380 triển è Nghiên cứu kĩ các hướng dẫn của cơ Mua thuốc 400 300 500 50 1250 quan tài trợ/ cơ quan chủ quản Mua vật tư 300 350 350 20 1020 tiêu hao Lương 600 700 500 600 2400 .... Cộng 24/03/03 1400 1550 1400 700 5050 10 24/03/03 11 Các cách lập ngân sách cá lậ sá Các bước lập ngân sách bướ lậ sá • Theo phương pháp gia tăng (cân đối) 1. Xem xét lại ngân sách năm trước • Lập từ đầu, “từ số không” 2. Xem xét lại kế hoạch năm tới 3. Rà soát lại các văn bản hướng dẫn • Theo hạn mức chi phí đầu tư 4. Tính toán, lập bản dự toán ban đầu và thảo luận bản dự toán đó với các cấp khác nhau 5. Điều chỉnh lại dự toán ban đầu 6. Hoàn chỉnh bản thảo cuối cùng để được phê duyệt 24/03/03 12 24/03/03 13 2
  3. 6/9/2006 4. Tính toán và dự thảo chi tiết toá và thả tiế Giám sát ngân sách Giá sá sá 1. Liệt kê các hoạt dộng • Mục tiêu 2. Liệt kê và ước tính số lượng nguồn 1. Giám sát thực hiện thu chi so với kế lực, đầu vào hoạch 2. Phát hiện những khác biệt giữa kế 3. Qui chuyển ra giá trị tiền tệ: hoạch ngân sách và thực hiện kế hoạch Thành tiền = đơn giá * S.Lượng 3. Điều chỉnh kế hoạch và ngân sách cho 4. Dự toán chi phí đột xuất phù hợp 5. Dự toán trong truờng hợp lạm phát/ mất giá (nếu cần) 24/03/03 14 24/03/03 15 Một số lựa chọn cho số chọ Công cụ giám sát ngân sách cụ giá sá sá điều chỉnh ngân sách điề chỉ sá • Điều chỉnh giữa các mục chưa hợp lí • Công cụ phục vụ giám sát: Công tác • Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn kế toán và sổ sách kế toán – Bảng kế hoạch ngân sách và chi tiêu lực thực tế • Giảm khối lượng/ qui mô cung cấp – Sổ theo dõi tiền mặt dịch vụ – Bảng theo dõi thu nhập/ chi tiêu • Giảm chất lượng dịch vụ – Sổ sách kho • Kiểm soát chi tiêu theo hạng mục chi – Bảng cân đối tài sản – ... phí • Kiến nghị bổ xung kinh phí 24/03/03 16 24/03/03 17 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản