intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình Java: Chương 1: Tổng quan về Java

Chia sẻ: Nguyễn Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

826
lượt xem
273
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hi u nh ng đ c đi m và l i ích ể ữ ặ ể ợ của Java. Hiểu cơ chế thực thi của Java. Hiểu cơ chế biên dịch và chạy 1 chương trình Java. Hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình Java. Lịch sử của Java (đọc tài liệu) Những đặc điểm cơ bản của Java (đọc tài liệu). Máy ảo Java- JVM (đọc tài liệu). Môi trường lập trình Java (đọc tài liệu) Chương trình Java đầu tiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập trình Java: Chương 1: Tổng quan về Java

 1. LẬP TRÌNH JAVA Chương 1 TỔNG QUAN VỀ JAVA ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 1
 2. Mục tiêu  Hiểu những đặc điểm và lợi ích của Java  Hiểu cơ chế thực thi của Java  Hiểu cơ chế biên dịch và chạy 1 chương trình Java  Hiểu cấu trúc cơ bản của một chương trình Java ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 2
 3. Nội dung  Lịch sử của Java (đọc tài liệu)  Những đặc điểm cơ bản của Java (đọc tài liệu)  Máy ảo Java- JVM (đọc tài liệu)  Môi trường lập trình Java (đọc tài liệu)  Chương trình Java đầu tiên  Bài tập ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 3
 4. Java là gì?  Là một ngôn ngữ OOP đầy đủ, không thể viết 1 ứng dụng hướng thủ tục trong Java.  Có thể giải các họ bài toán như những ngôn ngữ lập trình khác.  Cho phép tạo Application hoặc Applet.  Applet là những chương trình nhỏ chạy trong tài liệu HTML với điều kiện trình duyệt có hỗ trợ Java (như IE, Netscape Navigator, HotJava,…) ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 4
 5. Chương trình java đầu tiên  Yêu cầu: Viết chương trình xuất chuỗi “Hello world from java!” ra màn hình.  Phân tích: - Cần tác vụ xuất  Sử dụng gói của java  import java.io.* - Cần tạo 1 lớp có chức năng xuất chuỗi này (lớp HelloWorld). Vì chức năng của chương trình đơn giản -> lớp này chỉ có 1 hành vi main(…), nội dung hành vi là xuất chuỗi được yêu cầu. ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 5
 6. Chương trình java đầu tiên  Cách làm 1: Viết code bằng 1 editor, về dấu nhắc Command Prompt biên dịch, chạy chương trình.  Cách làm 2: Nhờ một IDE như JCreator, JPadPro, JBuilder, … cho phép vừa viết code vừa thực thi. ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 6
 7. Chương trình java đầu tiên Dùng NotePad, biên dịch dòng lệnh Lưu trữ với tên HelloWorld.java- tên lớp là tên file ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 7
 8. Kết quả biên dịch ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 8
 9. Dùng JCreatorPro ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 9
 10. Bài tập  Viết chương trình xuất ra màn hình các thông tin sau: “Hello! I’m .” “This is my first java program.” “This is common technology today.” “I will work hard to enhance my skill in Java” ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 10
 11. Chương trình java đầu tiên  Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một chuỗi và in ra chuỗi đó.  Bài làm: import java.io.*; class NhapChuoi { public static void main(String[] args) throws Exception { BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Your name is: "); String str; str = in.readLine(); System.out.println("Welcome " + str + " to Java"); }} ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 11
 12. Chương trình java đầu tiên  Yêu cầu: Viết chương trình in ra tổng của hai số được nhập từ bàn phím  Bài làm: ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 12
 13. Chương trình java đầu tiên import java.io.*; public class Tong2So { public static void main(String[] args) throws Exception { BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); System.out.print("Nhap a: "); int a = Integer.parseInt(in.readLine()); System.out.print("Nhap b: "); int b = Integer.parseInt(in.readLine()); int ketqua; ketqua = a+b; System.out.println(“Tong a+b la: " + ketqua);}} ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 13
 14. Bài tập Viết chương trình in ra tích của hai số nhập từ bàn phím ThS. Nguyễn Thị Chương 1 - Tổng quan về Java 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2