intTypePromotion=3

lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 7

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
219
lượt xem
114
download

lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh dùng để đóng và ngắt các điểm gián đoạn đã được thiết kế. Trong LAD, logic điều khiển dòng điện đóng hoặc ngắt các cuộc dây đầu ra. Khi dòng điều khiển đến các cuộc dây thì các cuộn dây đóng hoặc mở các tiếp điểm (hoặc một dãy các tiếp điểm). Trong STL, lệnh truyền trạng thái bít đầu của ngăn xếp đến các điểm thiết kế. Nếu bít này có giá trị =1, các lệnh S và R sẽ đóng ngắt tiếp điểm hoặc một dãy các tiếp điểm (giới hạn từ 1 đến 255)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 7

  1. Chương 7: Caùc leänh ghi / xoùa giaù trò cho tieáp ñieåm SET (S) ; RESET (R): Leänh duøng ñeå ñoùng vaø ngaét caùc ñieåm giaùn ñoaïn ñaõ ñöôïc thieát keá. Trong LAD, logic ñieàu khieån doøng ñieän ñoùng hoaëc ngaét caùc cuoäc daây ñaàu ra. Khi doøng ñieàu khieån ñeán caùc cuoäc daây thì caùc cuoän daây ñoùng hoaëc môû caùc tieáp ñieåm (hoaëc moät daõy caùc tieáp ñieåm). Trong STL, leänh truyeàn traïng thaùi bít ñaàu cuûa ngaên xeáp ñeán caùc ñieåm thieát keá. Neáu bít naøy coù giaù trò =1, caùc leänh S vaø R seõ ñoùng ngaét tieáp ñieåm hoaëc moät daõy caùc tieáp ñieåm (giôùi haïn töø 1 ñeán 255). Noäi dung cuûa ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi bôûi caùc leänh naøy. Moâ taû baèng leänh LAD LAD Moâ taû Toaùn S BIT n haïng (S) Ñoùng moät S BIT: I, maûng goàm n caùc Q, M, SM, T, tieáp ñieåm keå töø S C, V BIT n(byte): IB, QB, MB,
  2. Ñoùng moät SMB, VB,AC, S BIT n maûng goàm n caùc Haèng soá, (R) tieáp ñieåm keå töø S *VD, *AC BIT. Neáu S BIT laïi chæ vaøo Timer hoaëc Counter thì leänh seõ xoùa bít ñaàu ra cuûa Timer / Counter ñoù. S BIT n Ñoùng töùc thôøi S BIT: Q ( SI ) moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø N(byte): S BIT IB, QB, MB, SMB, VB,AC, Ngaét töùc thôøi Haèng soá, S BIT n *VD, *AC ( RI ) moät maûng goàm n caùc tieáp ñieåm keå töø ñòa chæ S BIT STL Moâ taû Toaùn haïng S Ghi giaù trò S BIT: I, S BIT n logic vaøo moät Q, M, SM, T, maûng goàm n bít keå C, V töø ñòa chæ S BIT
  3. R S Xoùa moät (bit) BIT n maûng goàm n bít keå töø ñòa chæ S BIT. n: IB, Neáu S BIT laïi chæ QB, MB, vaøo Timer hoaëc SMB, VB Counter thì leänh seõ (byte) xoùa bít ñaàu ra cuûa AC, Haèng soá, Timer / Counter. *VD, *AC SIS Ghi töùc thôøi S BIT: Q BIT n giaù trò logic 1 vaøo (bit) moät maûng goàm n bít keå töø ñòa chæ S n: IB, BIT QB, MB, RI Xoùa töùc thôøi SMB, VB moät maûng goàm n (byte) bít keå töø ñòa chæ (byte) S BIT AC, Haèng soá, *VD, *AC 1.2. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät: Coù theå duøng caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñeå phaùt hieän söï chuyeån tieáp traïng thaùi cuûa xung (söôøn xung) vaø ñaûo laïi traïng thaùi cuûa doøng cung caáp (giaù trò cuûa ñænh ngaên xeáp). LAD söû duïng caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät ñeå taùc ñoäng vaøo doøng cung caáp. Caùc tieáp ñieåm ñaëc bieät khoâng coù toaùn haïng rieâng cuûa chính chuùng vaø vì theá phaûi ñaët chuùng vaøo vò trí phía tröôùc cuûa cuoän daây hoaëc hoäp ñaàu ra. Tieáp ñieåm chuyeån tieáp
  4. döông/aâm (caùc leänh söôøn tröôùc vaø söôøn sau) coù nhu caàu veà boä nhôù, neân ñoái vôùi CPU 214 laø 256 leänh. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñöôïc bieåu dieãn nhö sau trong LAD LAD Moâ taû T oaùn haïng Tieáp ñieåm ñaûo traïng K NOT thaùi cuûa doøng cung caáp. hoâng Neáu doøng cung caáp coù coù tieáp ñieåm ñaûo thì noù bò ngaét maïch, neáu khoâng coù tieáp ñieåm ñaûo thì noù thoâng maïch. Tieáp ñieåm chuyeån K ñoåi döông cho pheùp doøng hoâng cung caáp thoâng maïch coù trong moät voøng queùt khi P söôøn xung ñieàu khieån chuyeån töø 0 leân 1 N Tieáp ñieåm chuyeån K ñoåi aâm cho pheùp doøng hoâng cung caáp thoâng maïch coù trong moät voøng queùt khi söôøn xung ñieàu khieån
  5. chuyeån töø 1 xuoáng 0. Caùc leänh tieáp ñieåm ñaëc bieät ñöôïc bieåu dieãn nhö sau trong STL S Moâ taû T TL oaùn haïng N Leänh ñaûo giaù trò cuûa bít K OT ñaàu tieân trong ngaên xeáp. hoâng coù E Leänh nhaän bieát söï K U chuyeån tieáp traïng thaùi töø 0 leân hoâng 1 trong moät voøng queùt cuûa coù ñænh ngaên xeáp. Khi nhaän ñöôïc söï chuyeån tieáp nhö vaäy ñænh ngaên xeáp seõ coù giaù trò baèng 1 trong moät voøng queùt. E Leänh nhaän bieát söï K D chuyeån tieáp traïng thaùi töø 1 hoâng xuoáng 0 trong moät voøng queùt coù cuûa ñænh ngaên xeáp. Khi nhaän ñöôïc söï chuyeån tieáp nhö vaäy ñænh ngaên xeáp seõ coù giaù trò baèng 1 trong moät voøng queùt. NOT (NOT)
  6. EDGE UP (EU) EDGE DOWN (ED) Leänh NOT, EU vaø ED thöïc hieän caùc thuaät toaùn ñaëc bieät treân bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Leänh NOT ñaûo giaù trò cuûa bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Leänh EU khi phaùt hieän thaáy söôøn leân töø 0 ñeán 1 trong bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp thì ñaët giaù trò 1 vaøo bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp trong khoaûng thôøi gian baèng moät voøng queùt. Taùc ñoäng cuûa leänh vaøo ngaên xeáp nhö sau: Tröôùc NOT Sau Tröôùc EU Sau Tröô c  1 c C 1 0 c 1 0 0 c c c c C c 1 1 1 1 1 1 c c c c C c 2 2 2 2 2 2 c c c c C c 3 3 3 3 3 3 c c c c C c 4 4 4 4 4 4 c c c c C c 5 5 5 5 5 5
  7. c c c c C c 6 6 6 6 6 6 c c c c C c 7 7 7 7 7 7 c c c c C c 8 8 8 8 8 8
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản