intTypePromotion=1

lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 8

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
222
lượt xem
106
download

lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các lệnh tiếp điểm đại số Boolean cho phép tạo lập được các mạch logic (không có nhớ). Trong LAD các lệnh này được biểu diễn thông qua cấu trúc mạch, mắc nối tiếp hay song song các tiếp điểm thường đóng và các tiếp điểm thường mở. STL có thể sử dụng các lệnh A (And) và O (Or) cho các hàm hở hoặc các lệnh AN (And Not), ON (Or Not) cho các hàm kín. Giá trị của ngăn xếp thay đổi phụ thuộc vào từng lệnh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 8

 1. Chương 8: Caùc leänh logic ñaïi soá (BOOLEAN) Caùc leänh tieáp ñieåm ñaïi soá Boolean cho pheùp taïo laäp ñöôïc caùc maïch logic (khoâng coù nhôù). Trong LAD caùc leänh naøy ñöôïc bieåu dieãn thoâng qua caáu truùc maïch, maéc noái tieáp hay song song caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng vaø caùc tieáp ñieåm thöôøng môû. STL coù theå söû duïng caùc leänh A (And) vaø O (Or) cho caùc haøm hôû hoaëc caùc leänh AN (And Not), ON (Or Not) cho caùc haøm kín. Giaù trò cuûa ngaên xeáp thay ñoåi phuï thuoäc vaøo töøng leänh. L Moâ taû Toaùn eänh haïng Leänh thöïc hieän n: I, Q, O toaùn töû ^ (A) vaø V (O) M, SM, T, C, n giöõa giaù trò logic cuûa V tieáp ñieåm n vaø giaù trò bít (bit) A ñaàu tieân trong ngaèn xeáp. n Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp.
 2. Leänh thöïc hieän A toaùn töû ^ (A) vaø V (O) N n giöõa giaù trò logic nghòch ñaûo cuûa tieáp ñieåm n vaø O giaù trò bít ñaàu tieân trong N n ngaèn xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp. Leänh thöïc hieän töùc n: 1 A thôøi toaùn töû ^ (A) vaø V (bit) I n (O) giöõa giaù trò logic cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bít O ñaàu tieân trong ngaèn xeáp. I n Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp. Leänh thöïc hieän töùc A thôøi toaùn töû ^ (A) vaø V NI n (O) giöõa giaù trò logic O nghòch ñaûo cuûa tieáp ñieåm n vaø giaù trò bít ñaàu NI n tieân trong ngaèn xeáp. Keát quaû ñöôïc ghi laïi bít ñaàu trong ngaên xeáp. Ngoaøi nhöõng leänh laøm vieäc tröïc tieáp vôùi tieáp ñieåm, S7-200 coøn coù 5 leänh ñaëc bieät bieåu dieãn caùc pheùp tính cuûa ñaïi soá Boolean cho caùc bit trong ngaên xeáp, ñöôïc goïi laø caùc leänh stack logic. Ñoù laø caùc leänh ALD (And load), OLD (Or load), LPS (Logic push), LRD (Logic read) vaø LPP (Logic
 3. pop). Leänh stack logic ñöôïc duøng ñeå toå hôïp, sao chuïp hoaëc xoùa caùc meänh ñeà logic. LAD khoâng coù boä ñeám daønh cho leänh stack logic. STL söû duïng caùc leänh stack logic ñeå thöïc hieän phöông trình toång theå coù nhieàu bieåu thöùc con. Baûng sao toùm taét cuù phaùp goïi caùc leänh stack logic trong STL. L Moâ taû T eänh oaùn haïng A Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bít K LD ñaàu tieân vaø thöù hai cuûa ngaên xeáp hoâng baèng pheùp tính logic. Keát quaû ghi coù laïi vaøo bít ñaàu tieân. Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bít. O Leänh toå hôïp giaù trò cuûa bít K LD ñaàu tieân vaø thöù hai cuûa ngaên xeáp hoâng baèng pheùp tính logic V. Keát quaû coù ghi laïi vaøo bít ñaàu . Giaù trò coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bít. L Leänh logic Push (LPS) sao K PS chuïp giaù trò cuûa bít ñaàu tieân vaøo hoâng bít thöù hai trong ngaên xeáp. Giaù trò coù coøn laïi bò ñaåy xuoáng moät bít. Bít cuoái cuøng bò ñaåy ra khoûi ngaên xeáp. L Leänh sao cheùp giaù trò cuûa bít K
 4. RD thöù hai vaøo bít ñaàu tieân trong hoâng ngaên xeáp. Caùc giaù trò coøn laïi cuûa coù ngaên xeáp giöõ nguyeân vò trí. L Leänh keùo ngaên xeáp leân moät K PP bít. Giaù trò cuûa bít sau ñöôïc hoâng chuyeån cho bít tröôùc. coù AND (A) OR (O) Leänh A vaø O phoái hôïp giaù trò logic cuûa moät tieáp ñieåm n vôùi giaù trò bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Keát quaû pheùp tính ñöôïc ñaët laïi vaøo bít ñaàu tieân trong ngaên xeáp. Giaù trò cuûa caùc bít coøn laïi trong ngaên xeáp khoâng bò thay ñoåi. Luaät tính toaùn cuûa caùc pheùp tính logic And vaø Or nhö sau: x y x x ^ v y y ( A ( n O d r ) ) 0 0 0 0
 5. 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 Taùc ñoäng cuûa leänh AND vaø OR vaøo ngaên xeáp nhö sau Tröôùc A Sau m= c0 ^ c1 c m 0 c C 1 1 c C 2 2 c C 3 3 c C 4 4 c C 5 5 c C 6 6 c C 7 7
 6. c C 8 8 Tröôùc O Sau m= c0 v c1 c m 0 c C 1 1 c C 2 2 c C 3 3 c C 4 4 c C 5 5 c C 6 6 c C 7 7 c C 8 8 AND LOAD (ALD)
 7. OR LOAD (OLD): Leänh ALD vaø leänh OLD thöïc hieän pheùp tính logic And vaø Or giöõa hai bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Keát quaû cuûa pheùp logic naøy seõ ñöôïc ghi laïi vaøo bít ñaàu trong ngaên xeáp. Noäi dung coøn laïi cuûa ngaên xeáp ñöôïc keùo leân moät bít. Taùc ñoäng cuûa leänh ALD vaø OLD vaøo ngaên xeáp nhö sau: Tröôùc ALD Sau m= c0^ c1 c m 0 c c 1 2 c c 2 3 c c 3 4 c c 4 5 c c 5 6 c c 6 7
 8. c c 7 8 c 8 Tröôùc OLD Sau m= c0 v c1 c m 0 c c 1 2 c c 2 3 c c 3 4 c c 4 5 c c 5 6 c c 6 7 c c 7 8 c 8
 9. LOGIC PUSH (LPS) LOGIC READ (LRD) LOGIC POP (LPP) Leänh LPS, LRD vaø LPP laø nhöõng leänh thay ñoåi noäi dung bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp. Leänh LPS sao cheùp noäi dung cuûa bít ñaàu tieân vaø bít thöù hai trong ngaên xeáp, noäi dung ngaên xeáp sau ñoù bò ñaåy xuoáng moät bít. Leänh LRD laáy giaù trò cuûa bít thöù hai ghi vaøo bít ñaàu tieân cuûa ngaên xeáp, noäi dung ngaên xeáp ñoù ñöôïc keùo leân moät bít. Leänh LPP keùo ngaên xeáp leân moät bít. Sô ñoà minh hoïa thay ñoåi ngaên xeáp cuûa caùc leänh LPS, LRD vaø LPP Tröôùc LPS Sau Tröôùc LRD Sau Tröôùc LPP Sau C c c c c c 0 0 0 1 0 1 c c c c c c 1 0 1 1 1 2 c c c c c c 2 1 2 2 2 3 c c c c c c 3 2 3 3 3 4 c c c c c c 4 3 4 4 4 5
 10. c c c c c c 5 4 5 5 5 6 c c c c c c 6 5 6 6 6 7 c c c c c c 7 6 7 7 7 8 c c c c c 8 7 8 8 8 ORW, ORD ANDW, ANDD XORW, XORD Leänh thöïc hieän caùc thuaät toaùn logic And, Or vaø Exclusive Or cuûa ñaïi soá Boolean treân 2 bite hoaëc 4 byte (maûng nhieàu bít hoaëc ít ñieåm). Ngoaøi caùc leänh logic laøm vôùi tieáp ñieåm, S7-200 cung caáp theâm nhöõng leänh logic coù khaû naêng thöïc hieän caùc thuaät toaùn logic treân moät maûng nhieàu tieáp ñieåm (hay nhieàu bít) nhö treân 2 byte hoaëc 4 byte. Luaät tính toaùn cuûa chuùng nhö sau: x X x x y ^y v (An y X d) (O O r) R y
 11. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Caùch bieåu dieãn caùc leänh logic naøy trong LAD vaø STL ñöôïc toùm taét trong baûng sau. Chuùng söû duïng bít nhôù ñaëc bieät SM 1.0 ñeå thoâng baùo veà traïng thaùi keát quaû pheùp tính ñöôïc thöïc hieän (keát quaû baèng 0). Bieåu dieãn trong STL STL Moâ taû Toaùn haïng Leänh thöïc hieän IN1: AND pheùp logic AND giöõa VW, T, C, W IN1 caùc bít töông öùng cuûa IW, QW. IN2 hai töø IN1 vaø IN2. (word Keát quaû ñöôïc ghi laïi ) SMW, vaøo IN2 AC, AIW, Leänh thöïc hieän *VD ORW pheùp logic OR giöõa *AC, IN1 IN2 caùc bít töông öùng cuûa Haèng soá. hai töø IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi IN2: vaøo IN2
 12. Leänh thöïc hieän VW, T, C, pheùp logic XOR giöõa IW, QW XOR W IN1 caùc bít töông öùng cuûa (word IN2 hai töø IN1 vaø IN2 . ) W, CA, Keát quaû ñöôïc ghi laïi AIW, vaøo IN2 *VD, *AC Leänh thöïc hieän IN1: ANDD pheùp logic AND giöõa VD, ID, IN1 IN2 caùc bít töông öùng cuûa QD, MD, hai töø keùp IN1 vaø SMQ. IN2. Keát quaû ñöôïc (Dwo ghi laïi vaøo IN2 rd) AC, Leänh thöïc hieän HC, pheùp logic OR giöõa *CD,*AC ORD IN1 IN2 caùc bít töông öùng cuûa hai töø keùp IN1 vaø Haèng soá. IN2. Keát quaû ñöôïc ghi laïi vaøo IN2 IN2: Leänh thöïc hieän VD, ID, XORD pheùp logic XOR giöõa QD, MD, IN1 IN2 caùc bít töông öùng cuûa SMD hai töø keùp IN1 vaø (Dwo IN2. Keát quaû ñöôïc rd)AC, ghi laïi vaøo IN2 *VD, *AC Bieåu dieãn trong LAD LAD Moâ taû Toaùn haïng
 13. WAND W Leänh thöïc IN1: EN hieän pheùp tính VW, T, C, logic AND IW, QW IN1 IN2 OUT theo töøng bít (word) cuûa hai töø IN1 SMW, AC, vaø IN2. Keát AIW, VD quaû ñöôïc ghi *AC, vaøo töø OUT. Haèng soá. IN2: Leänh thöïc VW, T, C, WOR W EN hieän pheùp tính IW, QW, logic OR giöõa (word) IN1 caùc bít töông SMW, AC, IN2 OUT öùng cuûa hai töø AIW, *VD, IN1 vaø IN2. *AC, Haèng Keát quaû ñöôïc soá. ghi vaøo töø OUT. OUT:
 14. WXOR W Leänh thöïc VW, T, C, WOR W EN EN hieän pheùp tính IW, QW, logic XOR MW, IN1 IN1 IN2 OUT giöõa caùc bít (word) IN2 OUT töông öùng cuûa SMW, AC, hai töø IN1 vaø *VD, *AC IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT. WAND DW Leänh thöïc IN1: EN hieän pheùp tính VD, ID, QD, logic AND MD, SMW IN1 IN2 OUT giöõa caùc bít (Dword cuûa hai töø keùp ) AC, AIW, IN1 vaø IN2. Haèng soá, Keát quaû ñöôïc VD, AC ghi vaøo töø OUT. IN2: VD, ID, QD, WOR DW Leänh thöïc MD, SMW EN hieän pheùp tính (Dword logic OR giöõa ) AC, AIW, IN1 IN2 OUT caùc bít cuûa hai Haèng soá, töø keùp IN1 vaø *VD, *AC IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo OUT: töø OUT. VD, ID, QD,
 15. WOR DW Leänh thöïc MD, SMD, WXOR DW EN hieän pheùp tính (Dword logic XOR ) AC, *VD, IN1 IN2 OUT giöõa caùc bít *AC cuûa hai töø keùp IN1 vaø IN2. Keát quaû ñöôïc ghi vaøo töø OUT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2