Lịch sử 5 - THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
253
lượt xem
44
download

Lịch sử 5 - THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947. - Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta. - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947. - Các mũi tên làm theo 3 loại như SGK. - Phiếu học của HS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử 5 - THU ĐÔNG 1947, VIỆT BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

  1. Bài 14: THU ÔNG 1947, VI T B C “M CHÔN GI C PHÁP” I. M C TIÊU Sau bài h c, HS nêu ư c: - Di n bi n chính c a chi n d ch Vi t B c thu- ông 1947. - Ý nghĩa c a chi n th ng Vi t B c i v i cu c kháng chi n c a dân t c ta. II. DÙNG D Y H C - Các hình nh minh ho trong SGK. - Lư c chi n d ch Vi t B c thu- ông 1947. - Các mũi tên làm theo 3 lo i như SGK. - Phi u h c c a HS III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U HO T NG D Y HO T NG H C 1. Ki m tra bài cũ, gi i thi u bài m i:
  2. - GV g i 3 HS lên b ng h i và yêu c u tr l i các câu - 3 HS lên b ng tr l i các câu h i h i v n i dung bài cũ, sau ó nh n xét và cho i m sau: HS. + Hãy nêu d n ch ng v âm mưu quy t tâm cư p nư c ta 1 l n n a c a th c dân Pháp . + L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh th hi n i u gì? c 1 o n trong l i kêu g i mà em thích nh t. + Thu t l i cu c chi n u c a nhân dân Hà N i. - HS l ng nghe. - GV gi i thi u bài: Sau nh ng ngày u toàn qu c kháng chi n, chính ph và nhân dân ta ã r i Hà N i lên xây d ng th ô kháng chi n t i Vi t B c… Ho t ng 1:Làm vi c cá nhân. M c tiêu: Giúp HS bi t âm mưu cu e ch và ch trương c a ta. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c cá nhân, c SGK và tr l i - HS c SGK, tìm câu tr l i: các câu h i sau:
  3. + Sau khi ánh chi m ư c Hà N i và các thành ph + M cu c t n công v i qui mô l n th c dân Pháp có âm mưu gì? l n lên căn c Vi t B c. + Vì sao chúng quy t tâm th c hi n b ng ư c âm mưu + Vì ây là nơi t p trung cơ quan ó? u não kháng chi n và b i ch l c c a ta. + Ph i phá tan cu c t n công mùa ông c a ch. + Trư c âm mưu c a th c dân Pháp, ng và chính ph - M i HS trình bày 1 ý ki n, các HS ta ã có ch trương gì? khác theo dõi b sung. - GV cho HS trình bày ý ki n trư c l p. - GV k t lu n: Sau khi ánh chi m ư c Hà N i và các thành ph l n th c dân Pháp có âm mưu m cu c t n công v i qui mô l n lên căn c Vi t B c, vì ây là nơi t p trung cơ quan u não kháng chi n và b i ch l c c a ta. Trư c tình hình ó, trung ương ng, dư i s ch trì c a Ch t ch H Chí Minh ã h p và quy t nh ph i phá tan cu c t n công mùa ông c a ch. Ho t ng 2:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS hi u di n bi n chi n d ch Vi t B c thu – ông 1947. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS làm vi c theo nhóm, c SGK, sau - HS làm vi c theo nhóm, m i
  4. ó d a vào SGK và lư c trình bày di n bi n chi n nhóm 4 HS. L n lư t m i HS trình d ch . bày. - GV l n lư t nêu câu h i g i ý: - HS l n lư t tr l i. + Quân ch t n công lên Vi t B c theo m y ư ng? + Chia làm 3 ư ng. Nêu c th t ng ư ng. + Quân ta ã ti n công, ch n ánh quân ch như th + Quân ta ánh ch c 3 ư ng nào? t n công c a chúng. + Quân ch b sa l y Vi t B c + Sau hơn 1 tháng t n công lên Vi t B c, quân ch và chúng bu c ph i rút quân. rơi vào tình th như th nào? ư ng rút quân c a chúng cũng b ta ánh ch n d d i. + Tiêu di t 3000 tên ch, b t giam hàng trăm tên; b n rơi 16 máy bay ch, phá hu hàng trăm xe cơ + Sau hơn 75 ngày êm chi n u, quân ta thu ư c gi i… k t qu ra sao? - GV h i:l i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a Ch t ch H Chí Minh th hi n i u gì? - 3 HS lên thi trư c l p. L p theo dõi, nh n xét. - GV t ch c cho HS thi trình bày di n bi n c a chi n d ch Vi t B c. - GV tuyên dương các HS tham gia thi. Hoat ng 3:Làm vi c nhóm. M c tiêu: giúp HS bi t ý nghĩa c a chi n th ng Vi t
  5. B c thu- ông 1947. Cách ti n hành: - GV nêu câu h i cho HS suy nghĩ tr l i: + Th ng l i c a chi n d ch ã tác ng như th nào - HS suy nghĩ và tr l i trư c l p. n âm mưu ánh nhanh-th ng nhanh, k t thúc chi n + Phá tan âm mưu c a ch. tranh c a th c dân Pháp ? + Sau chi n d ch, cơ quan u não kháng chi n Vi t B c như th nào? + Chi n d ch Vi t B c th ng l i ch ng t i u gì v + ư c b o v v ng ch c. s c m nh và truy n th ng c a nhân dân ta? + Th ng l i tác ng th nào n tinh th n chi n u c a nhân dân c nư c? + S c m nh oàn k t và tinh th n u tranh kiên cư ng c a nhân - GV k t lu n: Th ng l i c a chi n d ch Vi t B c ã dân. phá tan âm mưu ánh nhanh-th ng nhanh c a ch. Sau chi n d ch, cơ quan u não kháng chi n Vi t + C vũ phong trào u tranh c a B c ã ư c b o v v ng ch c. Chi n d ch Vi t B c toàn dân ta. th ng l i cho th y s c m nh oàn k t và tinh th n u tranh kiên cư ng c a nhân dân và c vũ phong trào u tranh c a toàn dân ta. 2. C ng c –d n dò: - GV h i: t i sao nói Vi t B c thu- ông 1947 là “m - 1 HS tr l i, HS khác b sung:
  6. chôn gi c Pháp”? trong chi n d ch Vi t B c, gi c Pháp dùng không quân, thu quân và b binh t t n công lên Vi t B c hòng tiêu di t cơ quan u não kháng chi n c a ta k t thúc chi n tranh xâm lư c. Nhưng t i ây chúng ã b ta ánh b i, quân Pháp ch t nhi u vô k . - GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà trình bày l i di n bi n chi n d ch Vi t B c thu- ông 1947 và chu n b bài sau. RÚT KINH NGHI M TI T D Y: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Đồng bộ tài khoản