Lịch sử lớp 8 - CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chia sẻ: Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
664
lượt xem
40
download

Lịch sử lớp 8 - CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. 2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp: mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 8 - CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

 1. CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (2 tiết) I –MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : HS cần : - Biết được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp ở Việt Nam. – Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị dưới sự tác động của khai thác thuộc địa. – Hiểu được cơ sở dẫ đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. 2. Tư tưởng –Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp: mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX; thái độ chính trị của từng giai cấp, tầng lớp đối với độc lập dân tộc. – Trân trọng hành động yêu nước của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX. 3. Kỹ năng +Bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá, rút ra các đặc điểm của sự kiện lịch sử. + Kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử và sơ đồ để nhân thức lịch sử II – PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC + Bản đồ hành chính Đông Dương thời thuộc Pháp + Sơ đồ bộ máy thống trị của Pháp ở Dông Dương III TIẾN TRINH DẠY HỌC: 1/ Kiểm tra bài cũ :
 2. + Vì sao môt số sĩ phu quan lại ở triều đình Huế đưa ra những đề nghị cải cách ở những năm cuối thế kỷ XIX +Nội dung cải cách ,cải cách nào mang tính tiêu biểu ? + Tại sao những đề nghị cải cách đó không được thực hiện ? 2/ Bài mời :  Vào bài : Sau khi hoàn thành công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự( 1896) thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam một cách quy mô . Chúng ta lần lượt tìm hiểu những thủ đoạn , chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, mà Pháp áp dụng trong cuộc khai thác, tìm hiểu những biến đổi về kinh rế, xã hội dưới tác động cuộc khai thác  Bài mới ; Tiết 45: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GHI BẢNG I CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP I CUỘC KHAI THÁC THUỘC 1. Tổ chức bộ máy nhà nước: ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA Hoạt động 1 : THỰC DÂN PHÁP
 3. Mục tiêu : Hiểu rõ dã tâm của thực dân Pháp trong việc thực hiện công cuộc khai thác. Hiểu được âm mưu 1/-Thục dân Pháp thành lập Liên của Pháp trong việc tổ chức bộ máy bang Đông Dương gồm Việt nhà nước Việt Nam Nam, Cam-pu-chia và Lào , đứng Phương pháp: đầu là viên toàn quyền người GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời Pháp câu hỏi :Thực dân Pháp tiến hành -Băc Kỳ là xứ nửa bảo hộ, Trung cuộc khai thác thuộc địa Việt Kỳ theo chế độ bảo hộ, Nam kỳ là nam nhằm mục đích gì ? ( Vơ vét thuộc địa sức người, sưc của, chiếm lâu dài - Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh , đứng và biến Việt Nam thành một tỉnh đầu xứ và tỉnh là quan người của Pháp ) Pháp GV treo sơ đồ tổ chức bộ máy - Dưới tỉnh là phủ, huyện châu thống trị của Pháp ở Đông Dương - Đơn vị cơ sở là làng xã do các lên bảng,=>HS quan sát, suy chức dịc địa phương cai quản nghĩ,nghe GV mô tả sơ lược bộ - Bộ máy chính quyền từ trung máy chính quyền của Pháp ở Đông ương đến địa phương đều do Dưông, có thể cho HS thảo luận Pháp chi phối nhóm;
 4. Em có nhận xét gì về bộ máy chính quyền của Pháp ở Đông Dương ?( Chặt chẽ, vói tay xuống tận vùng nông thôn;kết hợp giũa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến) Mục đích chính sách cai trị Đông Dương của thực dân Pháp thể hiện ở bộ máy chính quyền của Pháp ở Đông Dương như thế nào ? (Chia rẽ các dân tộc Đông Dương, các dân tộc ỡ Việt Nam. Biến Đông Dương thành một tỉnh của Phápvà xóa tên trên bản dồ: Tăng cường áp bức làm giàu cho tư bản) 2/ Nông nghiệp : Đẩy mạnh cướp 2.Chính sách kinh tế : đoạt ruộng đất Hoạt dộng 2 : -Công nghiệp : Khai thác than và Mục tiêu :Hiểu được mục tiêu , kim loại: xây dựng một số cơ sỏ nét chính về nội dung chính sách công nghiệp nhu : xi măng, gach
 5. kinh tế của cuộc khai thác=> ngói, điện, nước….. Biến đổi kinh tế( tích cực, tiêu _Thương nghiệp :độc chiếm thị cực) trường mua bán hàng hóa, Phương pháp : nguyên liệu, thu thuế nặng (muối, GV nêu câu hỏi : Mục tiêu của cuộc thuốc phiện, rượu) khai thác thuộc địa VN của thực -Giao thông vận tải :mở mang dân Pháp ? ( Vơ vét sức người, sức đường xá, cầu cống, bến bải.. để của tối đa ) vân chuyển hàng hóa đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân GV đặt vấn đề : Nội dung chính của chính sách kinh tế thể hiện mục tiêu trên như thế nào ? ( Nông nghiệp, công nghiệp
 6. GV dẳt vấn đề : Nội dung chính của chính sách kinh tế thể hiện ý đồ trên như thế nào ? ( nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải ) GV nêu câu hỏi : Qua nội dung các chính sách kinh tế nêu trên, hãy chỉ ra những yếu tố tích cực và tiêu cực của các chính sách đó ? ( Tích cực :Nền sản xuất TBCN được du nhập vào VN,so với nền kinh tế phong kiến có nhiều tiến bộ………………Tiêu cực : Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt,Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.Tóm lại : Nền kinh tế VN vẫn là nền kinh tế sản xuất nhỏ, 3/ lạc hậu, phụ thuộc) - Giai đoạn đầu : Duy trì nền giáo
 7. 3/ Chính sách văn hóa giáo dục : dục Hán học Hoạt động 3 : - Năm 1905 : Mục tiêu : Mục đích của chính sách + Hệ thống GD gồm 3 bậc học : văn hóa, giáo dục của Pháp áp dụng Au học, Tiểu học, Trung học, sửa ở VN. Nắm được hệ thống giáo lại nền Hán Học dục của Pháp áp dụng ở VN thể + Mở thiêm trường , tăng thêm hiện ý đồ thâm hiểm của Pháp như tiếng Pháp thế nào ? -1907 : Mở trường Đại học Đông Phương pháp : Dương GV cho học sinh đọc 5 dòng đầu - Đáo tạo một lớp người bản xứ của mục 3, suy nghĩ và trả lời câu phục vụ công việc cai trị hỏi : Chính sách văn hóa giáo dục - Pháp áp dụng ở VN từ cuộc khai thác nhằm mục tiêu gì ? ( Muốn tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng, kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị ) GV cho HS đọc đoạn in nghiêng của mục 3 để nhận xét về hệ thống GD của Pháp ?(Hạn chế tối đa số
 8. người đi học,càng lên cao số người học càng ít , ngu dân,đào tạo tay sai) II NHỮNG BIẾN CHUYỂN HS làm BTLS CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM Sơ kết bài học và dặn dò học sinh Tiết 2 Bài mới : Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất làm nền kinh tế nước ta có những biến chuyển, có nhân tố mới của nền sản xuất TBCN=> biến chuyển trong XH 1/ II NHỮNG BIẾN CHUYỂN CỦA - Quan lại, địa chủ : ngày càng XÃ HỘI VIỆT NAM đông đảo thêm, có thế lực kinh tế, 1/ Các vùng nông thôn : chính trị, trở thành tay sai của thực Hoạt động 1 : dân Mục tiêu : Vùng nông thôn tuy - Nông dân : bị bần cùng, căm thù không xuất hiện giai cấp mới, đế quốc, sẵn sàng đứng lên đấu nhưng hai giai cấp địa chủ và nông tranh
 9. dân có nhiều xáo trộn, thái độ chính trị của hai giai cấp nầy Phương pháp : GV : Thời PK, nông thôn VN có nhũng giai cấp nào ?( Địa chủ phong kiến, nông dân GV cho HS thảo luận nhóm dựa trên phần nội dung SGK mục 1 : Dưới tác động của cuộc khai thác, tình hình các giai cấp ở nông thôn 2/ VN biến chuyển như thế nào ? Thái - Đầu thế ky XX đô thị xuất hiện độ chính trị của họ ? ngày càng nhiều 2/ Đô thị phát triển, sụ xuất hiện - Đô thị là trung tâm hành chính, các giai cấp, tầng lớp mới: tập trung cơ sở sản xuất, dịch vụ, Hoạt động 2 đầu mối chính trị trong cả nước Mục tiêu : Cuối thế kỷ XIX đầu thế - Ở đô thị, xuất hiện một số tầng kỷ XX , đô thị VN ra đời va ngày lớp và giai cấp mới : càng phát triển. Cùng với nó là sự + Tư sản : kinh doanh công xuất hiện các giai tầng mới. Địa vị thương nghiệp, thỏa hiệp với đế kinh tế vàthái độ chính trị của các quốc
 10. giai tầng mới : + Tiểu tư sản : làm công, buôn Phương pháp : bán nhỏ, cuộc sống bấp bênh GV :Dùng bản đồ VN yêu cầu HS dựa vào 3 dòng đầu của mục 2 SGK chỉ trên bản đồ những đô thị VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX + Giai cấp công nhân : làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, đời sống khổ cực, tinh thần đấu tranh mạnh mẽ Yêu cầu HS ghi nhớ các giai tầng XH mới xuất hiện : tầng lớp tư sản, tiểu tư sản thành thị và công nhân 3/ HS dọc SGK và trả lời : Địa vị -Anh hưởng bên ngoài tác động vào kinh tế và thái độ chính trị của VN : tư tưởng dân chủ tư sản ở các tầng lớp mới và giai tầng mới Châu Au truyền bá vào VN qua 3/ Xu hướng mới trong cuộc vận sách báo của Trung Quốc ; Nhật động giải phóng dân tộc : Bản Duy Tân và đi theo con đường
 11. Hoạt dộng 3 : tư bản chủ nghĩa trở nên hùng Mục tiêu : Vì sao xuất hiện xu cường và đánh thắng Nga trong hướng mới trong cuộc vận động cuộc chiến tranh Nga Nhật( 1904- giải phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ 1905) XX. Vì sao gọi đó là xu hướng mới -Các tri thức Nho học tiến bộ Việt ? Nam muốn đi theo con đường dân Phương pháp : chủ tư sản GV trình bày : Nguyên nhân thất bại của phong trào Cần Vương. Mục tiêu của phong trào Cần Vương không còn phù hợp với hoàn cảnh có nhiều đổi thay Đầu thề kỷ XX vận động giải phóng dân tộc VN xuất hiện Xu hướng mới. Đó là xu hướng theo con duờng dân chủ tư sản Vì sao xuất hịện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc hồi đầu thế kỷ XX ( Xã hội VN có sự phân hóa sâu sắc ,
 12. xuất hiện những giai tầng mới,do có địa vị kinh tế, chính trị mới nên có cách suy nghĩ mới về con đường giải phóng dân tộc; Do các tư tưởng dân chủ tư sản của Châu Au được truyền bá vào VN qua sách báo của Trung Quốc ; Tấm gương tự cường của Nhật Bản HS làm BTLS Củng cố : - Tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã hội VN ? - Câu 3 SGK trang 143 ? - Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX ?
 13. Sơ kết và dăn dò : Từ một nước phong kiến, Việt nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam : nông dân với phong kiến; dân tộc ta với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc . Trong bối cảnh đó đã xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc. Đó là những phong trào nào ? Chuẩn bị bài 29 : Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918 để tháy rõ hơn Học thuộc bai 28, phàn II và hoàn chỉnh càc BTLS
Đồng bộ tài khoản