Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Long hổ phong vân - tập 12

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

104
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hồi 12:ĐỘC BÁ VÕ LÂM Nhắc lại Ðoàn Dự theo Vương Ngọc Yến , A Châu , A Bích từ Mạn Ðà Sơn Trang trở lại Thính Hương Tĩnh Xá ở Yến Tử Ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phải Thanh Thành và Tần Gia Trại đã đến đó từ trước , tìm Mộ Dung công tử để báo thù , rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột ... Tiểu thuyết của Cổ Long mang phong cách hiện đại, tính triết lý sâu sắc, rất khác biệt với các võ hiệp tiểu thuyết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Long hổ phong vân - tập 12

 1. Long Hoå Phong Vaân Coå Long CHÖÔNG THÖÙ MÖÔØI HAI ÑOÄC BAÙ VOÕ LAÂM Mím moâi ñuùng laëng moät luùc, thieáu nieân vuït huy ñoäng ngoïn roi, quaát tuùi buïi vaøo ñaùm ñoâng ñöùng hai beân ñaáy. Trong thoaùng maét ñaõ coù hôn möôøi ngöôøi vaäp ñaàu, saëc muõi, maùu me roøng roøng, kinh haõi keâu la, raàn raàn chaïy nhaøo ra cöûa thoaùt thaân. Thieáu nieân vöøa huy ñoäng ngoïn roi vöøa lôùn tieáng quaùt: -Cuùt, cuùt ñi taát caû, khoâng moät teân naøo ñöôïc ôû laïi ñaây ! Saûnh ñöôøng vuït loaïn leân nhö vôõ chôï, moät soá thieáu nöõ quaù sôï teù giuïi treân ñaát, run raåy boø leân ra ngoaøi. Laõnh Thu Hoàn quaéc maét giaän döõ: -Nhöõng ngöôøi naøy ñaâu coù laøm gí ñeán caùc haï, taïi sao caùc haï giaän caù cheùm thôùt … Nhöng lôøi haén chöa döùt, treân maët ñaõ in leân moät veát roi töôm töôùm maùu … Thieáu nieân aùo xanh haát haøm nhö ra lònh: -Luoân caû ngöôi cuõng cuùt noát cho ta ! Töøng gioït maùu chaûy daøi xuoáng maët, Laõnh Thu Hoàn cuõng chaúng caàn lau ñi, aùnh maét thaâm traàm xoaùy thaúng vaøo maët thieáu nieân gaèn gaèn nheách meùp: -Neáu nhö caùc haï khoâng muoán nhaän thua tröôùc maët keû khaùc, ta baèng loøng rôøi khoûi nôi ñaây ngay, nhöng … Vuùt ! … Treân maët Laõnh Thu Hoàn laïi in theâm moät veát ro röôùm maùu, nhöng haén vaãn cöù chaäm raõi tieáp lôøi: -Nhöng caùc haï ghi nhôù cho ba ngoïn roi naøy hoï Laõnh seõ coù ngaøy traû laïi gaáp ñoâi ! Boáp ! Ñöôøng roi treân tay thieáu nieân laïi vung leân, chieáu thaúng vaøo maët Laõnh Thu Hoàn gaây thaønh moät tieáng vang ngaén goïn. Gioïng cuûa thieáu nieân cuõng khoâng keùm gaõy goïn laïnh luøng: -Boán roi ! Laõnh Thu Hoàn nghieán chaët raêng phoùng nhanh ra cöûa. Baây giôø thì trong saûnh ñöôøng moïi ngöôøi ñaõ chaïy heát, thieáu nieân hình nhö côn giaän vaãn chöa haï, laïi vung roi ñaäp tanh taønh nhöõng böùc töï hoïa treo boán phía töôøng. Tieåu Phi khoanh tay ñöùng yeân beân caïnh baøn, mæm cöôøi nhìn gaõ baèng ñoâi maét nhieàu thích thuù: -Hieän giôø moïi ngöôi ñaõ chaïy saïch, caùc haï baèng loøng nhaän thua roài chöù ? Ngoïn roi treân tay thieáu nieân töø töø buoâng xuoâi xuoáng, Tieåu Phi khoâng thaáy ñöôïc saéc maët gaõ bieán ñoåi nhö theá naøo, chæ thaáy ñoâi vai gaõ nhoâ leân huïp xuoáng, roài daàn daàn bình laëng, cuoái cuøng gaõ traàm traàm caát tieáng: 127 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 2. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ngöôi muoán hoûi gì ? Hoûi ñi ! Nhíu maøy traàm ngaâm moät thoaùng, Tieåu Phi hoûi: -Phong thö maø lònh toân nhaän ñöôïc tröôùc khi vaøo quan aûi chaúng hieåu caùc haï coù ñoïc qua chöa ? Beân trong noùi nhöõng gì ? Thieáu nieân vuït xoay nhanh laïi, tia maét saâu traàm saéc beùn nhìn choøng choïc laáy Tieåu Phi: -Taïi sao caùc haï bieát cha toâi laø ai ? Taïi sao bieát tin ngöôøi nhaäp quan laïi coøn bieát tröôùc khi ñi, ngöôøi coù nhaän ñöôïc moät phong thö ? Tieåu Phi cöôøi nhaéc nhôû: -Caùc haï neân nhôù moät ñieàu laø: Baây giôø laø luùc toâi ñang hoûi caùc haï ? Thieáu nieân laïnh luøng: -Caùc haï ñaõ hoûi xong, baây giôø ñeán phieân toâi hoûi laïi ! Tieåu Phi nhöôùng maét : -Nhöng caâu hoûi cuûa toâi, caùc haï chöa heà traû lôøi, ñaâu theå hoûi trôû laïi toâi ! Thieáu nieân ñaùp roõ töøng tieáng moät: -Toâi chæ chaáp thuaän ñeå toân giaù hoûi toâi vaøi caâu, chöù khoâng coù höùa laø phaûi traû lôøi ! Tieåu Phi cöùng hoïng vaø baät cöôøi: -Toâi vaãn haèng mong muoán tìm ai laø voâ lyù nhaát treân ñôøi, baây giôø thì ñaõ gaëp ñöôïc ! Thieáu nieân nhö khoâng buoàn ñeå yù ñeán : -Caùc haï ñaõ hoûi gì muoán hoûi roài, vieân ngoïc bích ñoù cöù caàm laáy, gaõ hoï Laõnh cuõng ñaõ ñöôïc caùc haï tha cho ñi, keå nhö tieàn thua baïc toâi ñaõ chung ñuû. Baây giôø, ñeán phaàn caùc haï traû lôøi caâu hoûi cuûa toâi ! Gaõ noùi nhanh moät hôi, hình nhö caâu noùi ñaõ saép ñaët töø tröôùc, caâu tröôùc dính vaøo caâu sau, y nhö khoâng loä moät keõ hôû ñeå ñoái phöông coù theå xen vaøo. Tieåu Phi quaû khoâng ngôø caùi gaõ thieáu nieân beà ngoaøi laïnh luøng cao ngaïo, beân trong linh lôïi vaø quyû quyeät döôøng aáy. Chaøng baát giaùc nheách moâi cöôøi khoå: -Neáu nhö toâi khoâng traû lôøi ! Thieáu nieân buoâng thaät goïn: -Cheát ! AÂm thanh thaät goïn, thaät saéc y nhö moät ñöôøng ñao ñieâu luyeän goït ngang coå moät teân töû tuø ! Nhöng Tieåu Phi vaãn cöù mæm cöôøi: -Neáu nhö toâi khoâng chòu cheát ? Moät caâu hoûi thaät laø kheùo leùo. Quaû chöa bao giôø thieáu nieân gaëp qua moät ngöôøi naøo coù thaùi ñoä nhö theá ñoái vôùi mình. Töø ñoâi maét laïnh baêng baêng vuït nhö ngôøi leân aùnh löûa, gaõ nghieán raêng rít leân: -Ngöôi khoâng cheát, ta cheát ! Tieáng cheát vöøa thoaùt ra khoûi mieäng, ngoïn roi daøi ñaõ xeù gioù vuùt ra … 128 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 3. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Ñaàu roi dòu quaëc, boång nhö bieán thaønh voâ soá voøng troøn, moãi voøng troøn ñen nhaùnh ñeàu y nhö muoán troøng vaøo coå cuûa Tieåu Phi… Nhöng treân thaät söï dieãn tieán, taát nhieân khoâng moät voøng naøo troøng truùng … Vì Tieåu Phi ñaõ nhö côn gioù thoaûng loøn ra phía sau löng ñoái phöông, cöôøi hoûi: -Neáu nhö ta khoâng baèng loøng ñeå caùc haï cheát ? Thieáu nieân aùo ñen baøn tay traùi vuït haát leân… Chieác aùo choaøng ñen y nhö moät vaàng maây aùm phuû chuïp xuoáng ñænh ñaàu Tieåu Phi vaø trong vaàng maây aùm ñoù keïp theo baûy ñieåm saùng nhaáp nhaùnh nhö vaàn sao… Chieâu “Vaân ñeà phi tinh” laø tuyeät kyõ ñoäc ñaùo maø Ñaïi maïc thaàn long naêm xöa tung hoaønh trong thieân haï, ñaõ duøng noù haï saùt voâ soá cao thuû anh huøng. Quaû ñuùng nhö teân “Vaân ñeà phi tinh” cuûa noù, khi chieác aùo choaøng ñen ñöôïc doàn theo kình löïc nhö ñaùm maây töø beân treân chuïp xuoáng, baûy ñieåm aùm khí nöông theo aùp löïc, aâm thaàm döôùi vaàng maây bay ra, baát luaän laø ai cuõng khoâng laøm sao nhìn thaáy. ñôïi khi nghe ñöôïc tieáng xeù gioù, heát coøn traùnh kòp ! Tieåu Phi khoâng ngôø gaõ luyeän ñöôïc moân coâng phu ñoäc ñòa noï, tröôùc maét vöøa caûm thaáy toái om, tieáng aùm khí beùn nhoïn xeù gioù ñaõ vi veo lao ñeán loàng ngöïc. Muoán traùnh ñaõ khoâng coøn laøm sao traùnh kòp nöõa, Tieåu Phi chæ coøn caùch ruït loàng ngöïc ra phía sau, thaân aûnh nhö ñöôøng teân baät ngöôïc loän nhanh ra höôùng sau. Theá ñi cuûa baûy ñieåm aùm khí nhö ñieän chôùp, Tieåu Phi trong caùi theá thaùo lui laïi coøn nhanh hôn aùm khí moät böïc. Loän ngöôøi lui ñeán chaân töôøng, toác ñoä cuûa aùm khí cuõng daàn daàn yeáu bôùt… Tieåu Phi ñoät nhieân khoaùt nheï baøn tay chuïp laáy baûy ñieåm aùm khí y nhö laø chuïp muoãi. Thieáu nieân aùo ñen ruùng ñoäng keâu leân: -Thaân phaùp thaät tuyeät, pheùp “Phaân Quan Troùc AÛnh” thaät tuyeät ! Loàng trong tieáng keâu, ngoïn roi ñaõ chôùp leân ñuùng baûy löôït. Thoâng thöôøng pheùp roi hoaëc nhö baõo taùp hoaëc töïa möa sa, nhöng ñöôøng roi cuûa thieáu nieân raát laø ñaëc bieät, truøng truøng lôùp lôùp töïa maây ñen cuoàn cuoän, nhö möa maø chöa möa, nhö gioâng maø chöa gioâng ! Theá roi cuûa ngöôøi khaùc hoaëc queùt ngang hoaëc lia thaúng, nhöng ñöôøng roi cuûa thieáu nieân laïi cuoân troøn cuoän tôøi voøng lôùn chuïp laáy voøng nhoû vaø trong voøng nhoû laïi coù nhöõng voøng nhoû hôn … roài nhoû hôn. Cöù theá, nhöõng voøng troøn to to nhoû nhoû nhö muoân ngaøn nhö baát taän ñoù, möôøng töôïng saép chuïp vaøo ñaàu vaøo coå, hoaëc vaøo chaân tay keû ñòch. Chæ nhìn vaøo nhöõng voøng troøn ñoù thoâi, moät ñoái thuû taàm thöôøng cuõng ñuû hoa maét ñieân ñaàu roài. Cho ñeán Tieåu Phi töøng bao laàn sao sinh ra töû, cuõng chöa heà gaëp moät tieân phaùp nhö theá. Vaø chaøng thöa hieåu laø chæ caàn bò moät voøng troøn trong soá troøng phaûi, thì ñöøng hoøng vuøng vaãy. 129 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 4. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Vaø trong caùi bieån voøng troøn meânh moâng ñoå tôùi, khoù maø ñoaùn ñöôïc caùi naøo laø hö caùi naøo laø thöïc. Hö hö thöïc thöïc, ngaøn muoân voøng troøn tieáp noái nhau nhö nhöõng ñöôøng seùt daây chuyeàn doàn tôùi, muoán traùnh cuõng khoù maø muoán phaù cuõng khoù theå phaù. Tieåu Phi vöøa traùnh, moät maët vaét oùc nghó ngôïi tìm caùch … Chôït thaáy treân quaày ñaùnh baïc coù maáy oáng tre, beân trong ñöïng nhöõng theû truùc, chôø cho ngoïn roi ñuoåi tôùi, chaøng leï laøng neùm ra moät chieác theû tre vaøo giöõa voøng khoanh troøn cuûa ngoïn roi. Raéc ! Ñaàu roi thoaùng chaäm laïi moät giaây, chieác theû tre laäp töùc gaõy thaønh hai khuùc. Taát nhieân, ñaàu roi sau khi sieát gaãy chieác theû tre, caùi voøng khoanh töï bieán maát, nhöng thieáu nieân cöôøm tay laïi rung leân, laïi voâ soá khoanh troøn ñuoåi tôùi … Töøng voøng khoanh roi tieáp noái cuoän troøn, nhöõng chieác theû tre treân tay Tieåu Phi cuõng töøng caây, töøng caâybay ra tôùi taáp, laïi ñuùng vaøo giöõa voøng khoanh, khoâng sai leäch moät caây naøo. Tieáp loáp boáp lieân tieáp noå leân roøn raõ nhö lieân chaâu phaùo, töøng voøng troøn tieâu maát vaø töøng theû truùc gaõy 9doâi. Tieáng noå ñaõ vui tai maø caûnh töôïng cuõng cöïc kyø ñeïp maét. Pheùp roi cuûa thieáu nieân coá nhieân ñoäc baù voõ laâm, maø caùch phaù cuûa Tieåu Phi cuõng tuyeät dieäu thieân haï ! Neân hieåu raèng, ngoïn roi sau khi cuoán thaønh voøng troøn, laø söùc maïnh ñang doàn öù kia khoâng phaùt ra cuõng chaúng ñöôïc. Do ñoù, khi chieác theû truùc ñöôïc neùm vaøo, voøng roi nhaát ñònh phaûi sieát gaõy. Vaø theû truùc sau khi bò sieát gaõy, löïc ñaïo ngoïn roi tieâu tan, voøng troøn töï nhieân bieán maát ! Caùi ly tuy thaät ñôn giaûn, nhöng giöõa luùc laâm ñòch giao thuû, traän ñaáu ñang ñeán hoài khoác lieät ngöûa ngang, nghó ra ñöôïc caùi lyù aáy khoâng phaûi laø chuyeän deã. Tieåu Phi laø tay voõ hoïc kyø taøi, voõ coâng hoïc qua laø bieát ngay vaø bieát raát tinh töôøng, maø trí cô öùng bieán luùc laâm ñòch caøng sieâu vöôït moïi ngöôøi. Töø mieàn sa maïc hoang vu, chaøng ñaõ luyeän ñöôïc moät moân kieám phaùp quaùn tuyeät thieân haï, nhöng sau caùi cheát cuûa Laâm Tieân Nhi, chính tay chaøng ñaõ thoïc saâu muõi kieám voâ ñòch cuûa mình vaøo yeát haàu naøng, Tieåu Phi ñaõ beû kieám töø ñaáy, quyeát khoâng khi naøo duøng ñeán kieám nöõa ! Sau ñoù, hôn möôøi naêm trôøi, cuøng Lyù Taàm Hoan soáng beân nhau, boân taåu khaép giang hoà, Lyù Taàm Hoan ñaõ mang taát caû tuyeät kyõ cuûa mình truyeàn laïi cho ngöôøi baïn taâm giao, ñoàng thôøi taïo cho chaøng moät caùi thuù soáng phong löu ñeå voäi queân kyù öùc cuõ, cuõng nhö Lyù Taàm Hoan ñaõ coá tìm queân … vaø ñaõ cheát ! Baây giôø thì, caùi neáp soáng phong löu laõng maïn chaøng ñaõ nhieãm, kinh nghieäm veà ñaøn baø cuõng ñaõ phong phuù laém roài, maø treân phöông dieän voõ coâng cuõng khoù ai saùnh kòp. 130 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 5. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Theâm vaøo ñoù, bình tænh, nhaãn naïi vaø gan lyø, ba ñöùc tính aáy, ñaõ giuùp chaøng vöôït qua bao nhieâu hieåm nguy, traän chieán. Bôûi theá,coù laém keû voõ coâng, chaøng khoâng theå phaù, nhöng ñeán luùc ñoäng thuû thaät söï, chæ trong tích taéc naøo ñoù, chaøng lieàn nghó ra caùch ñoái phoù höõu hieäu. Cuõng chính vì theá laém keû voõ coâng cao hôn chaøng, khi cuøng chaøng giao ñaáu, laïi bò chaøng ñaùnh baïi moät caùch deã daøng, baïi moät caùch kyø laï maø chính keû baïi khoâng laøm sao hieåu noåi. Vaø caøng khoâng hieåu noåi, hoï laïi caøng phuïc haén, ñoù cuõng laø nhöôïc chung cuûa taâm lyù con ngöôøi ! Ñöôøng roi “Phi Hoaøn Thao Nguyeät, Haønh Vaân Boá Vuõ” cuûa thieáu nieân ñaõ ngang doïc khaép vuøng sa maïc chöa gaëp qua ñòch thuû xöùng tay, khoâng ngôø hoâm nay chaïm phaûi moät loái phaù giaûi coå quaùi nhö theá naøy ! Caøng keùo daøi cuoäc ñaáu, loøng gaõ caøng theâm töùc toái boàn choàn, theá roi do ñoù caøng nhanh, voøng troøn caøng nhaët. Vaø taát nhieân voøng roi caøng nhieàu thì theû truùc phaûi neùm ra theâm gaáp cho kòp öùng phoù … oáng tra “traïng nguyeân hoàng” treân tay Tieåu Phi cuõng ñaõ vôi lieàn. Thieáu nieân aùo ñen loøng thaàm möøng rôõ: “Thöû xem treân tay mi chaúng coøn, mi coøn choáng traû ñöôïc chaêng ?” Caùi yù nghó vöøa hieän leân, thì theû truùc cuoái cuøng treân tay Tieåu Phi cuõng vöøa bay ra khoûi taàm tay… Thieáu nieân chöa kòp tìm ra phöông thöùc naøo ñeå haï lieàn ñoái phöông, Tieåu Phi ñaõ lôïi duïng ngay caùi thôøi gian thoaùng maét cuûa voøng roi sieát gaõy theû truùc, voøng roi coù phaàn chaäm laïi ñoù… Baèng moät chieâu “Phaûn Quang Troùc AÛnh” Tieåu Phi ñaõ hoát nhanh nhöõng theû truùc gaõy ñoâi trôû vaøo loøng baøn tay, soá löôïng cuûa theû truùc baây giôø treân tay chaøng ñaõ bieán thaønh gaáp ñoâi. Thieáu nieân vöøa töùc laïi giaän, ñöôøng roi caøng vun vuùt bieán aûo, nhöõng voøng troøn cuõng chaäp chôøn nhoâ nhaáp khaép nôi hoaëc taû hoaëc höõu hoaëc tröôùc hoaëc sau, coù laém luùc nhö xoaén quanh khaép ngöôøi Tieåu Phi, hö hö thöïc thöïc khoù noåi öôùc löôøng. Maëc cho nhöõng ñöôøng roi vôùi nhöõng voøng xoaên noái ñuoâi, duø baát cöù töø moät giaùc ñoä coå quaùi naøo xoâ ñeán, Tieåu Phi chæ caàn chôùp tay chieác theû truùc lao ñuùng vaøo trung taâm ñieåm cuûa voøng xoaén y nhö laø moät troø xieác ñieâu luyeän. Thieáu nieân laø tay baûn taùnh khaù can cöôøng, thuû phaùp ñoái phöông caøng cao minh gaõ caøng quyeát lieàu tôùi cuøng vaø nhaát ñònh khoâng theøm ñoåi moät pheùp roi naøo khaùc. Cuoái cuøng Tieåu Phi khoâng daèn ñöôïc cöôøi phaù leân: -Caùc haï thaét voøng nhö theá chöa ñuû sao ? Thieáu nieân nghieán chaët raêng ñaùp: -Khoâng bao giôø ñuû caû ! Tieåu Phi laïi saëc cöôøi: 131 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 6. Long Hoå Phong Vaân Coå Long -Ñeán chöøng naøo môùi ñuû ? Thieáu nieân tieáng noùi baät qua hai vaønh moâi: -Cho ñeán luùc naøo mi cheát thì thoâi ! -Giaù nhö ta khoâng cheát ? Thieáu nieân aùo ñen laïnh luøng: -Thì ta cöù thaét maõi. Tieåu Phi hôi nhíu maøy vaø baät cöôøi: -Taùnh khí cuûa caùc haï xem ra chaúng thua gì … traâu ! Thieáu nieân vaãn cöù mím moâi laïnh luøng: -Neáu nhö mi khoâng theå chòu noåi, cöù ngaõ xuoáng maø cheát ñi ! Tieåu Phi ha haû cöôøi: -Hay … hay ! Caâu noùi thaät laø hay … Mieäng ñoái ñaùp nhau chan chaùt, voøng roi vaãn cöù doàn tôùi vaø theû truùc vaãn cöù neùm ra khoâng ngöøng. Trong tay Tieåu Phi baây giôø chæ coøn laïi khoaûng möôøi maáy chieác theû tre, boång döng ñöôïc chaøng neùm ra moät luùc, nhöng taïi laøm sao, khoâng thanh naøo ñuùng vaøo voøng roi. Thieáu nieân aùo ñen heát söùc vui möøng, voøng roi thöøa theá thoøng loïng vaøo gaùy Tieåu Phi, choùt roi löôïn voøng ra phía tröôùc, loàng theo moät tieáng boáp vang leân, treân maù cuûa tp ñaõ in leân moät ñöôøng roi töôùm maùu … Tuy nguy maø chaúng loaïn, Tieåu Phi thaân hình ñoät nhieân nhö con cuoán chieáu cuoän troøn, thoaùt ra khoûi voøng roi quaán chaët vaø ngöõa ngöôïc mình ra phía sau, lui baén ñeán chaân töôøng. Thieáu nieân aùo ñen cöôøi laïnh: -Ñònh chaïy troán aø ? Moät chieâu vöøa ñaéc thuû, thieáu nieân ñaâu deå boû qua, voøng roi laïi vuø vuø cuoän tôùi… Ñoät nhieân, moät aùnh kieám töø ngoaøi cöûa soå lao vuùt vaøo… Ngoïn roi treân tay thieáu nieân cuoàn cuoän töøng voøng troøn lôùn nhoû khoâng laøm sao nhìn thaáy ñöôïc thaân roi, nhöng muõi kieám laïi coù theå vöøa vaën ghim ñuùng vaøo choùt ngoïn roi, khieán löïc ñaïo cuûa chieâu roi lieàn tieâu tan, thaân roi ruû xuoâi xuoáng … Coù theå ví ngoïn roi laø con raén vaø muõi kieám noï vöøa vaën ghim ngay cuoáng hoïng raén. Thieáu nieân giaät mình quaùt lôùn: -Ai ? AÂm thanh tieáng quaùt thoaùt ra chöa troïn, moät boùng ngöôøi ñaõ theo khung cöûa soå lao vaøo ñöùng ngay tröôùc maët gaõ … *** 132 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 7. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Cuõng vôùi boä y phuïc ñen tuyeàn, goùi troïn laáy thaân hình nhoû oám, nhöng chaéc nòch, ngöôøi môùi ñeán y nhö moät con beo töø röøng raäm vöøa chui ra, baát cöù nôi naøo treân thaân hình haén, cuõng chöùa ñaày hieåm nguy, cuõng chöùa ñaày söùc maïnh. Vaø khuoân maët haén quaû laø moät khuoân maët xaùm xòt trô laïnh, khoâng heà bieåu loä moät caûm giaùc. Ñoâi maét beùn laïnh cuûa haén, baát cöù nhìn xoaùy vaøo ai y nhö teân ñoà teå nhìn laáy con thòt, ngaém nghía xem nôi naøo ñeå haï thuû cho nhanh ! Thieáu nieân tuy khoâng bieát gaõ aùo ñen ñoù chính laø Nhaát Ñieåm Hoàng, tay saùt nhaân ñeä nhaát Trung Nguyeân, nhöng cuõng khoâng laøm sao chòu noåi caùi nhìn rôøn rôïn aáy, haén xoay qua nhìn Tieåu Phi tröøng tröøng: -Thì ra ngöôi sôùm ñaõ ruû keû giuùp söùc cho mình. Tieåu Phi xoa xoa veát roi treân maù mæm cöôøi khoâng ñaùp. Thieáu nieân aùo ñen gaèn gaèn noùi tieáp: -Ñaùnh thua laø ruû keû giuùp tay, nhaân vaät Trung Nguyeân voõ laâm ñeàu nhö theá caû sao? Nhaát Ñieåm Hoàng vuït traàm traàm caát tieáng: -Ngöôi töôûng haén baïi aø ? Thieáu nieân aùo ñen ngöûa maët leân trôøi cöôøi: -Coù leõ bò quaát moät roi kia, taùc phaåm ñoù khoâng phaûi do ta taïo neân chaéc ? Nhaát Ñieåm Hoàng löø maét nhìn haén nöûa nhö khinh mieät nöûa nhö thöông haïi, ñoät nhieân gaõ böôùc tôùi vaøi böôùc, duøng muõi kieám vít leân maáy theû truùc gaõy … Thieáu nieân chaúng hieåu gaõ ta ñònh laøm gì, nheách meùp cöôøi laïnh nhaït: -Sao ? Ñònh baét chöôùc duøng nhöõng caùi ñoù aø ? Nhaát Ñieåm Hoàng döûng döng: -Ngöôi cöù thöû xem roài haõy noùi ! Tröôøng theo ñoù rung leân, nhöõng chieác theû tre lao thaúng veà phía thieáu nieân vôùi moät toác ñoä thaät chaäm. Thieáu nieân khoâng daèn ñöôïc, thoø tay ñoùn laáy, treân moãi maûnh theû truùc, chaúng bieát töø luùc naøo ñöôïc ghim theâm moät muõi aùm khí ñen oùn g aùnh ! Nhaát Ñieåm Hoàng laïnh luøng noùi tieáp: -Neáu nhö haén khoâng höùng laáy ngoïn roi cuûa ngöôi, thì baây giôø ngöôi coøn soáng ñöôïc chaêng ? Thieáu nieân aùo ñen ruùng ñoäng: -Ngöôi … ngöôi noùi laø haén vì cöùu ta, môùi … Nhaát Ñieåm Hoàng noùi to nhö theùt: -Giaù nhö haén khoâng vì ñaùnh rôi nhöõng muõi aùm khí ñoù, thì duø chæ moät cheùo aùo cuûa haén thoâi, ngöôi cuõng ñöøng mong ñoäng ñeán ! 133 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 8. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thieáu nieân aùo ñen caøng söõng sôø, nhöõng theû truùc treân tay laû taû rôi xuoáng, neùt maët bieán ñoåi lieân hoài, thoaït xanh roài thoaït hoàng, höôùng maét töø töø veà phía Tieåu Phi run run gioïng: -Taïi … sao vöøa roài … caùc haï … caùc haï khoâng noùi ? Tieåu Phi mæm cöôøi: -Bieát ñaâu nhöõng muõi aùm khí ñoù ñònh neùm vaøo toâi ? Thieáu nieân moâi vuït mím laïi: -Khoâng ! AÙm khí ñoù töø phía sau toâi xeït tôùi, muïc tieâu nhaát ñònh laø thaân hình toâi ! Tieåu Phi chôùp kheõ maét: -Höùng moät roi cuûa toân huynh cuõng chaúng ñeán ñoåi gì, taïi sao toâi laïi phaûi noùi ra laøm cho toân huynh khoù chòu chöù ? Thieáu nieân ñoâi chaân cô hoà choân cöùng moät choå, trong ñoâi maét to troøn hính nhö leä noùng ñang long lanh, coù leõ gaõ ñaõ coá daèn laém môùi khoâng ñeå rôi xuoáng. Tieåu Phi vôø chaúng troâng thaáy, quay sang Nhaát Ñieåm Hoàng: -Hoàng huynh, caùi teân aùm toaùn khi naõy, Hoàng huynh coù thaáy laø ai khoâng ? Nhaát Ñieåm Hoàng gioïng noùi haàm haàm: -Neáu ta maø nhìn thaáy, haén d6eõ gì chaïy khoûi ! Tieåu Phi thôû daøi: -Ñeä cuõng bieát laø haønh ñoäng cuûa ngöôøi ñoù aån hieän nhö ma quyû, khoâng laøm sao ñoaùn ra haén laø ai. Trong voõ laâm Trung Nguyeân, haïng cao thuû côû nhö y keå cuõng chaúng ñöôïc maáy ngöôøi. Thieáu nieân aùo ñen vuït noùi lôùn: -Toâi bieát haén laø ai roài ! Tieåu Phi quay nhanh laïi: -Caùc haï bieát ? Haén laø ai theá ? Thieáu nieân khoâng voäi ñaùp maø loâi töø trong tuùi ra moät phong thö: -Ñaây laø phong thö maø toân giaù ñang muoán xem, caàm laáy ! Tieåu Phi saùng maét leân möøng rôõ: -Ña taï ! Thieáu nieân aùo ñen sau khi ñaët phong thö leân maët baøn, laäp töùc xoay mình böôùc nhanh moät böôùc. Vöøa ra khoûi cöûa, ñaàu gaõ kheõ cuùi gaàm xuoáng thaáp ñeå giaáu ñi haït leä vöøa nheï rôi treân maët ñaát ! *** Söï vui möøng cuûa Tieåu Phi thaät khoâng laøm sao moâ taû noåi ! Caùi böùc thö maø chaøng laën loäi tìm toøi, daõ phí bao nhieâu taâm huyeát ñeå coá doø la cho ra, baây giôø ñaõ naèm ôû tröôùc maét. 134 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 9. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Tay chaøng vöøa thoø ra ñònh laáy, moät aùnh kieám ñoät nhieân chôùp leân, phong thö ñaõ ñöôïc vít theo treân muõi kieám. Tieåu Phi bieán saéc, göôïng cöôøi : -Hoàng huynh ñònh ñuøa ñaáy aø ? Chaäm raõi laáy phong thö töø treân muõi kieám xuoáng, Nhaát Ñieåm Hoàng gioïng noùi cuõng thaät chaäm raõi: -Löu huynh muoán laáy veà phong thö, haõy thaéng ñöôïc thanh kieám cuûa ñeä ñaõ ! Tieåu Phi nghieâm maët: -Ñeä ñaõ noùi qua roài, khoâng muoán cuøng Hoàng huynh ñoäng thuû, sao cöù böùc baùch maõi nhau theá ? Nhaát Ñieåm Hoàng vaãn cöù laïnh luøng: -Taïi sao Löu huynh coù theå ñoäng thuû vôùi gaõ thieáu nieân, maø khoâng theå ñoäng thuû vôùi toâi ? Tieåu Phi cau maët moät thoaùng vaø ñaùp: -Muoán ñoäng thuû cuõng ñöôïc, nhöng ít ra phaûi cho ñeä xem phong thö ñoù noùi nhöõng gì tröôùc ñaõ ! Nhaát Ñieåm Hoàng laéc ñaàu: -Cöù ñoäng thuû ñaõ, neáu nhö toâi cheát, Löu huynh cöù luïc xaùc toâi maø laáy, baèng traùi laïi neáu Löu huynh cheát, toâi cuõng choân böùc thö theo vôùi xaùc Löu huynh ! Tieåu Phi cöôøi khoå : -Vöøa ñi khoûi moät gaõ taùnh khí ngang nhö traâu, khoâng ngôø laïi ñeán moät teân khaùc coøn ngang hôn traâu moät böïc ! Thaân hình theo ñoù chôùp leân, tay traùi Tieåu Phi xæa thaúng vaøo ñoâi maét Nhaát Ñieåm Hoàng, tay phaûi loøn nhanh phía döôùi ñeå cöôùp laïi phong thö. Nhaát Ñieåm Hoàng quay ngöôøi nöûa voøng, tay kieám ñaõ cheùm traùi laïi ba nhaùt. Tieåu Phi ñaàu hôi ruøn thaáp, loøn qua döôùi aùnh kieám, khuyûu tay traùi thöøa theá thuùc vaøo naùch Nhaát Ñieåm Hoàng, tay phaûi vaãn vöôn ra chuïp vaøo böùc thö. Chaøng ñaõ duøng moät theá ñaùnh nhaäp noäi cöïc kyø maïo hieåm, thaân thuû aáy thaät khoù maø tìm ra keû thöù hai … Gaëp ñöôïc kình ñòch xöùng tay, Nhaát Ñieåm Hoàng caøng theâm phaán khôûi, kieám phaùp lia ra caøng ñoäc caøng nhanh. Boùng kieám truøng truøng chôùp leân, moät bieán thaønh möôøi, thaønh traêm, khoâng moät ñöôøng kieám naøo xa khoûi yeát haàu cuûa Tieåu Phi ngoaøi moät taác khoaûn g caùch, moãi chieâu kieám laø moãi ñoøn saùt thuû trí maïng ! Ñoâi tay cuûa Tieåu Phi tuy thoaên thoaét nhö gioù, nhöng muïc tieâu vaãn laø ñoaït laáy phong thö, tuyeät khoâng maûy may thay ñoåi ! Nhaát Ñieåm Hoàng hôi cau maøy vaø baát thaàn nheùt goïn phong thö vaøo trong tuùi … 135 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 10. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Taât nhieân caùi ñoäng taùc vaïch aùo ñeå nheùt thö vaøo cuûa baøn tay traùi ñaõ aûnh höôûng theá coâng cuûa tay phaûi caàm kieám, do ñoù ñöôøng kieám ñang khít khao ñaõ phaàn naøo loä lieåu khoaûng hôû … Tieåu Phi laäp töùc y nhö moät côn gioù troát löôùt aäp tôùi, tay traùi khoùa kín ñöôøng kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng, tay phaûi choäp thaúng vaøo cöôøm tay ñang naém laáy phong thö. Chæ baèng vaøo maáy ñoäng taùc chôùp nhoaùng aáy, Tieåu Phi ñaõ phaûi lieân tieáp bieán ñoåi hôn baûy chieâu … Nhaát Ñieåm Hoàng tay phaûi bò khoùa cöùng, ñaønh lieân tieáp thaùo lui, nhöng Tieåu Phi nhö boùng ñuoåi hình baùm theo saùt goùt. Cuoái cuøng cöôøm tay traùi cuûa gaõ bò ñoái phöông keàm chaët ! Tieåu Phi raát möøng vöøa ñònh khoaùt tay laáy phong thö, khoâng ngôø Nhaát Ñieåm Hoàng vuït buùng nheï ngoùn tay laøm phong thö bay trôùt vaøo khoâng khí … Tieåu Phi quaû khoâng laøm sao ngôø ñoái phöông coù theå coù moät phaûn öùng nhö theá, voäi tung mình nhaûy theo chuïp laáy … Nhöng aùnh kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng ñaõ cuøng moät luùc lao theo … Roát cuoäc aùnh kieám vaãn nhanh hôn ngöôøi, phong thö noï ñaõ ñöôïc vít goïn treân muõi kieám. Nhaát Ñieåm Hoàng laäp töùc thu hoài theá kieám laáy phong thö xuoáng, baát ngôø Tieåu Phi töø treân loän ngöôøi chuùc xuoáng hai tay chaäp laïi keïp laáy caû muõi kieám laãn caùnh thö giöõa hai loøng baøn tay ! Quaû laø beân taùm laïng ngöôøi nöûa caân, loái phaûn ñoøn cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng kheùo leùo bao nhieâu thì söï öùng bieán cuûa Tieåu Phi laïi caøng tuyeät baù6y nhieâu. Theá kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng lieân tieáp bieán ñoåi baûy löôït, thaân phaùp cuûa Tieåu Phi cuõng theo ñoù thay ñoåi baûy laàn, troïng löôïng toaøn thaân chaøng ñeàu treo goïn treân ñaàu kieám, y nhö laø moät con chuoàn chuoàn ñeo treân choùt voùt ngoïn phi lao. Trong tình traïng ñoù, taát nhieân Tieåu Phi khoâng laøm sao daùm laáy phong thö ra, vì chæ caàn tay chaøng hôi buoâng loûng, ñöôøng kieám coøn nhanh hôn caû ñieän chôùp kia ñaõ xuyeân luùt qua loàng ngöïc roài. Nhaát Ñieåm Hoàng thaân hình thoaên thoaét chôùp ñoäng, nhöng duø bieán ñoåi tö theá ñuû moïi caùch, vaãn khoâng sao haát vaêng Tieåu Phi khoûi ñaàu muõi kieám. Caøng luùc gaõ thaáy thanh kieám treân tay theâm naëng neà, aùp löïc do ñoái phöông töø beân treân coá yù taïo neân, laøm gaõ traùn öôùt ñaãm moà hoâi. Cuoái cuøng, gaõ heát nhích ñoäng noåi thanh kieám, ñaønh cöù choåi ngöôïc leân cao chòu ñöïng … Nhöng thaân hình cuûa Tieåu Phi caøng luùc nhö nghìn caân caëng daàn daàn ñeø thaáp xuoáng … Hai ngöôøi, moät keû ôû giöõa löøng, moät keû döôùi ñaát giaèng co nhau, taïo thaønh moâ75t traän thaät laø hi höõu. 136 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 11. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Thanh kieám cuûa Nhaát Ñieåm Hoàng giaù nhö chaúng phaûi laø moät thanh kieám baùu ñöôïc reøn ñuùc baèng gang toát theùp roøng, luyeän trui qua traêm löûa, thì coù leõ ñaõ gaõy ñoâi töø laâu ! Nhaát Ñieåm Hoàng baát thaàn quaùt leân moät tieáng to, thaân hình theo ñoù tung boång leân cao, caém chuùi muõi kieám trôû xuoáng maët ñaát. Quaû laø moät ñoøn ñaùnh vöøa kheùo laïi vöøa ñoäc, vì khi muõi kieám ñöôïc chuùc xuoáng, heát coøn caùch ñeo dính vaøo muõi kieám. Raéc ! … Moät aâm vang in nhö caønh caây khoâ gaõy, Tieåu Phi laø ñaø bay ra hai thöôùc xa, rôi nheï treân maët ñaát nôi tay coøn keïp chaët nöûa muõi kieám gaõy luoân caû phong thö. Moät thanh kieám quyù traêm trui ngaøn luyeän, coù theå thoåi ñöùt caû sôïi loâng, thanh kieám baùu maø bình sinh Nhaát Ñieåm Hoàng quyù ngang baèng sinh maïng mình, giôø ñaây ñaõ bò gaõy thaønh hai ñoaïn ! Nhaát Ñieåm Hoàng bieán saéc, gioïng run run: -Hay, voõ coâng thaät hay maø thaân phaùp cuõng raát hay ! Tieåu Phi nheï cöôøi: -Hoàng huynh quaù lôøi thoâi ! Nhöng nuï cöôøi cuûa chaøng vuït taét ngang nöõa chöøng, nöûa thanhkieám gaõy cuõng vuoät khoûi tay rôi ñaùnh “coong” xuoáng ñaát. Phong thö treân muõi kieám giôø ñaây bieán thaønh töøng maûnh vuïn nhö böôm böôùm bay, moät traän gioù töø ngoaøi cöûa soå löôùt qua, cuoán theonhöõng maûnh giaáy vuïn bay ñi maát. Traän so tranh vöøa qua, Tieåu Phi ñaõ ñem noäi löïc doàn xuoáng baøn tay cuoàn cuoän tuoân ra, ñöøngnoùi chi moät tôø giaáy mong manh, maø cho duø laø moät maûnh theùp raén cuõng chöa chaéc ñaõ chòu noåi. Nhaát Ñieåm Hoàng hoát hoaûng keâu leân: -A…a… Tieåu Phi thôû daøi, cöôøi nhö meáu: -Ñuùng laø soá maïng toâi khoâng sao xem ñöôïc phong thö ñoù ! Nhaát Ñieåm Hoàng söõng ñi moät luùc vaø hoûi: -Böùc thö ñoù quan troïng laém aø ? Caâu hoûi thoaùt ra xong, gaõ môùi chôït nhaän ra mình ñaõ hoûi moät caâu thöøa. Vì neáu nhö böùc thö khoâng quan troïng, moät con ngöôøi nhö Tieåu Phi laøm gì ñeán phaûi lieàu maïng ñoaït cho kyø ñöôïc, laøm gì phaûi ñeán ba keû vì noù maø cheát oan ? Nhöng Tieåu Phi ñaõ vui veû caát tieáng cöôøi: -Cuõng chaúng coù gì ! Toâi laøm gaõy kieám quyù cuûa Hoàng huynh voán phaûi xin loãi Hoàng huynh môùi ñuùng ! Nhaát Ñieåm Hoàng caén moâi moät luùc, söôøn söôït thôû daøi: -Suoát ñôøi toâi, neáu coøn tìm Löu huynh ñoøi ñaáu kieám nöõa, seõ nhö thanh kieám naøy ! 137 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
 12. Long Hoå Phong Vaân Coå Long Caâu noùi ñöôïc keát thuùc baèng caùi vung tay, nöõa thanh kieám gaõy coøn laïi caém phaäp leân xaø nhaø luùt gaàn tôùi chuoâi ! oOo 138 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2