intTypePromotion=1
ADSENSE

Lựa chọn các chỉ tiêu, các test đánh giá trình độ tập luyện thể lực của nam vận động viên trẻ chạy cự ly trung bình lứa tuổi 14 - 15 tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

14
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá trình độ tập luyện vận động viên (VĐV) trẻ ở cự ly trung bình (CLTB), đề tài tiến hành lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu, các test đánh giá trình độ tập luyện thể lực (TĐTLTL) (dưới góc độ sư phạm), từ đó xây dựng và kiểm nghiệm trong thực tiễn hệ thống tiêu chuẩn đánh giá TĐTLTL cho nam VĐV trẻ chạy CLTB lứa tuổi 14 - 15, giúp các HLV điền kinh tham khảo và ứng dụng trong quá trình huấn luyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn các chỉ tiêu, các test đánh giá trình độ tập luyện thể lực của nam vận động viên trẻ chạy cự ly trung bình lứa tuổi 14 - 15 tại trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội

  1. 10 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Löïa choïn caùc chæ tieâu, caùc test ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän theå löïc cuûa nam vaän ñoäng vieân treû chaïy cöï ly trung bình löùa tuoåi 14 - 15 taïi trung taâm ñaøo taïo vaän ñoäng vieân caáp cao Haø Noäi TS. Phaïm Thò Höông Q TOÙM TAÉT: Thoâng qua nghieân cöùu cô sôû lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa vieäc ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän vaän ñoäng vieân (VÑV) treû ôû cöï ly trung bình (CLTB), ñeà taøi tieán haønh löïa choïn heä thoáng caùc chæ tieâu, caùc test ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän theå löïc (TÑTLTL) (döôùi goùc ñoä sö phaïm), töø ñoù xaây döïng vaø kieåm nghieäm trong thöïc tieãn heä thoáng tieâu chuaån ñaùnh giaù TÑTLTL cho nam VÑV treû chaïy CLTB löùa tuoåi 14 - 15, giuùp caùc HLV ñieàn kinh tham khaûo vaø öùng duïng trong quaù trình huaán luyeän. Töø khoaù: chæ tieâu, trình ñoä taäp luyeän theå löïc, vaän ñoäng vieân. ABSTRACT: By researching on theoretical and practical basis of the assessment of young athletes' training level at medium distance, project has selected system of indicators, assessment tests of Physical training level (by pedagogical perspective), from which to build and test in practical standard (AÛnh minh hoïa) assessment system of physical training level for athletics young male athletes at medium distance, ages 14 - 15, which helps Athletics coaches Trong caùc moân theå thao noùi chung thì moân Ñieàn reference and apply in training. kinh chieám moät vò trí quan troïng trong caùc kyø ñaïi hoäi Keywords: indicator, physical training level, Olympic Quoác teá, SeaGames, caùc giaûi quoác gia vaø athlete. trong TDTT quaàn chuùng. CLTB trong moân Ñieàn kinh laø moät noäi dung maø yeâu caàu caùc VÑV phaûi coù ñöôïc söï noã löïc yù chí, kieân cöôøng, phaûi traûi qua moät quaù 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ trình ñaøo taïo laâu daøi, maø vieäc baét ñaàu laø ôû caùc VÑV Theå thao thaønh tích cao laø moät boä phaän caáu treû. Ñaây laø nhieäm vuï quan troïng ñoái vôùi coâng taùc ñaøo thaønh cuûa theå duïc theå thao (TDTT), laø ñoäng cô thuùc taïo VÑV. Vì muoán coù taøi naêng theå thao tröôùc heát laø ñaåy phong traøo TDTT quaàn chuùng. Söï phaùt trieån theå coâng taùc tuyeån choïn vaø ñaøo taïo VÑV treû phaûi ñöôïc thao thaønh tích cao laø bieåu hieän cuûa söùc maïnh xaõ quan taâm, phaùt hieän vaø chaêm soùc nhaân taøi, phaûi tuaân hoäi, laø cô sôû cung caáp löôïng VÑV, HLV vaø nhöõng theo nhöõng quy luaät sinh hoïc, nhöõng nguyeân taéc, caùn boä TDTT laønh ngheà cho ñaát nöôùc. Do vaäy vieäc nguyeân lyù huaán luyeän moät caùch khoa hoïc. Xuaát phaùt ñaøo taïo taøi naêng theå thao moät caùch khoa hoïc, ñuùng töø thöïc teá ñaõ neâu treân, chuùng toâi maïnh daïn löïa choïn höôùng coù muïc tieâu phuø hôïp vôùi quy luaät phaùt trieån vaø nghieân cöùu: “Löïa choïn caùc chæ tieâu, caùc test ñaùnh kinh teá - xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc laø ñoøi hoûi taát yeáu, laø giaù TÑTLTL cuûa nam VÑV treû chaïy CLTB löùa tuoåi quy luaät khaùch quan. 14 - 15 taïi trung taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi”. SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. Trong quaù trình nghieân cöùu chuùng toâi söû duïng caùc HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO VÑV caáp cao Haø Noäi, tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm 11 phöông phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu; TDTT Haø Noäi vaø trung taâm Huaán luyeän Theå thao phoûng vaán; quan saùt sö phaïm; toaùn hoïc thoáng keâ. Quoác gia Haø Noäi. Keát quaû phoûng vaán ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Töø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 1 cho thaáy: khi tieán haønh tìm hieåu nhoùm caùc test ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh 2.1. Caùc nguyeân taéc löïa choïn test ñaùnh giaù giaù TÑTLTL nam VÑV treû trong quaù trình ñaøo taïo, TÑTLTL cho nam VÑV treû chaïy CLTB löùa tuoåi 14 huaán luyeän VÑV ñieàn kinh, chuùng toâi nhaän thaáy raèng - 15 taïi trung taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi ñaïi ña soá caùc HLV ñeàu nhaát trí cho raèng vieäc ñaùnh giaù - Nguyeân taéc 1: caùc baøi test löïa choïn phaûi ñaùnh giaù TÑTLTL cuûa VÑV caàn tieán haønh ñaùnh giaù moät caùch ñöôïc toaøn dieän veà maët theå löïc chuyeân moân. toaøn dieän. Keát quaû thu ñöôïc töø caùc HLV, chuyeân gia, - Nguyeân taéc 2: vieäc löïa choïn caùc test phaûi ñaûm VÑV cuûa trung taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi, baûo ñoä tin caäy vaø mang tính thoâng baùo caàn thieát cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TDTT Haø Noäi vaø trung taâm ñoái töôïng nghieân cöùu. huaán luyeän Theå thao Quoác gia Haø Noäi caùc test löïa - Nguyeân taéc 3: caùc test löïa choïn phaûi coù caùc thang choïn ñaït treân 75% ñeå öùng duïng cho ñoái töôïng nghieân ñoä ñaùnh giaù cuï theå, coù hình thöùc toå chöùc ñôn giaûn phuø cöùu goàm caùc test sau: chaïy 100m (s); chaïy 400m (s); hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc tieãn cuûa coâng taùc huaán luyeän chaïy 2000m (phuùt); chaïy 1000m (phuùt); baät xa 3 böôùc vaø ñaøo taïo VÑV ñieàn kinh treû taïi Vieät Nam. (m); baät xa 10 böôùc (m). 2.2. Cô sôû thöïc tieãn cuûa vieäc löïa choïn caùc chæ tieâu, 2.3. Xaùc ñònh ñoä tin caäy, tính thoâng baùo cuûa caùc caùc test ñaùnh giaù TÑTLTL chuyeân moân cho nam chæ tieâu, caùc test ñaùnh giaù TÑTLTL cho nam VÑV VÑV ñieàn kinh treû chaïy CLTB löùa tuoåi 14 - 15 taïi ñieàn kinh treû chaïy CLTB löùa tuoåi 14 - 15 taïi trung trung taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi Qua tham khaûo caùc taøi lieäu chuyeân moân coù lieân Sau khi xaùc ñònh ñöôïc thaønh tích chaïy CLTB cuûa quan ñeán vaán ñeà nghieân cöùu, tìm hieåu thöïc traïng coâng VÑV ñieàn kinh treû löùa tuoåi 14 - 15 taïi trung taâm, ñeà taùc ñaùnh giaù TÑTLTL VÑV ñieàn kinh treû CLTB taøi tieán haønh kieåm tra sô boä treân ñoái töôïng nghieân cöùu chuùng toâi ñaõ löïa choïn ñöôïc 12 chæ tieâu, test ñaùnh giaù (10 VÑV ñieàn kinh thuoäc nhoùm theo doõi ngang) ôû 6 TÑTLTL cho VÑV ñieàn kinh treû CLTB taïi trung taâm. chæ tieâu ñaõ löïa choïn qua phoûng vaán laøm cô sôû ñeå xaùc Vôùi muïc ñích caùc test öùng duïng nhaèm ñaùnh giaù trình ñònh heä soá töông quan giöõa keát quaû laäp test vôùi thaønh ñoä taäp luyeän cho nam VÑV ñieàn kinh treû CLTB taïi tích chaïy CLTB. trung taâm phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän thöïc tieãn cuûa ñòa Nhaèm ñaùnh giaù moät caùch chính xaùc tính thoâng baùo phöông trong quaù trình nghieân cöùu xaùc ñònh thaønh tích cuûa heä thoáng caùc test ñaõ löïa choïn öùng duïng trong thi ñaáu cuûa caùc VÑV ñieàn kinh, ñeà taøi ñaõ tieán haønh ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän cho ñoái töôïng nghieân cöùu, phoûng vaán. ñeà taøi tieán haønh xaùc ñònh moái töông quan cuûa heä Ñoái töôïng phoûng vaán cuûa ñeà taøi laø 30 HLV, thoáng caùc test löïa choïn vôùi thaønh tích chaïy CLTB. chuyeân gia, giaùo vieân, VÑV cuûa trung taâm ñaøo taïo Keát quaû thu ñöôïc nhö trình baøy ôû baûng 2. Baûng 1. Keát quaû phoûng vaán löïa choïn caùc chæ tieâu phaùt trieån theå löïc chuyeân moân (n = 30) Khoâng TT Noäi dung test Ñoàng yù Tyû leä % Tyû leä % ñoàng yù 1 Baät xa taïi choã (m) 16 53,33 14 46,67 2 Baät xa 10 böôùc (m) 24 80 6 20 3 Chaïy 600m (s) 14 46,67 16 53,33 4 Chaïy 400m (s) 23 76,67 7 23,33 5 Chaïy 1000m (phuùt) 25 83,33 5 16,67 6 Chaïy 60m xuaát phaùt cao (m) 17 56,67 13 43,33 7 Chaïy 60 phuùt (m) 16 53,33 14 46,67 8 Baät xa 3 böôùc (m) 26 86,67 4 13,33 9 Chaïy 100m (s) 27 90 3 10 10 Chaïy con thoi 7x50m (s) 11 36,67 19 63,33 11 Chaïy 2000m (phuùt) 25 83,33 5 16,67 12 Chaïy con thoi 5x30m (s) 12 40 18 60 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 1/2019
  3. 12 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Baûng 2. Keát quaû xaùc ñònh moái töông quan giöõa caùc möùc ñoä raát cao (r > 0.800 vôùi p < 0.05). Ñieàu ñoù cho test ñaùnh giaù TÑTLTL vôùi hieäu suaát thi ñaáu cuûa nam thaáy heä thoáng caùc test treân ñeàu theå hieän moái töông VÑV ñieàn kinh treû löùa tuoåi 14 - 15 CLTB taïi trung taâm quan maïnh, coù ñaày ñuû tính thoâng baùo, ñuû ñoä tin caäy, ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi (n = 10) mang tính khaû thi vaø phuø hôïp vôùi ñoái töôïng nghieân cöùu Keát quaû kieåm Heä soá cuõng nhö ñieàu kieän thöïc tieãn taïi trung taâm trong vieäc TT Test töông ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän cuûa nam VÑV ñieàn kinh tra ( x ± δ ) quan (r) treû chaïy CLTB löùa tuoåi 14 - 15. 1 Chaïy 100m (s) 13”73 ± 1.13 0.742 Nhö vaäy, töø keát quaû nghieân cöùu neâu treân, ñeà taøi ñaõ 2 Chaïy 400m (s) 61”37 ± 6.54 0.771 löïa choïn ñöôïc 6 chæ tieâu, test. Heä thoáng caùc chæ tieâu, 3 Chaïy 2000m (phuùt) 6’24” ± 0.56 0.746 caùc test naøy ñeàu ñaûm baûo ñuû ñoä tin caäy, tính thoâng 4 Chaïy 1000m (phuùt) 2’65” ± 0.28 0.801 5 Baät xa 3 böôùc (m) 6.17 ± 0.72 0.810 baùo, coù theå söû duïng ñeå ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän 6 Baät xa 10 böôùc (m) 22.44 ± 3.29 0.707 cuûa VÑV ñieàn kinh treû chaïy CLTB löùa tuoåi 14 - 15 taïi trung taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi. Xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa caùc chæ tieâu, caùc test ñaõ löïa choïn. 3. KEÁT LUAÄN Nhaèm muïc ñích xaùc ñònh ñoä tin caäy cuûa heä thoáng caùc test ñaõ qua khaûo nghieäm tính thoâng baùo ñeå ñaùnh - Qua quaù trình nghieân cöùu, chuùng toâi ñaõ löïa choïn giaù trình ñoä theå löïc chuyeân moân cuûa VÑV ñieàn kinh ñöôïc 06 chæ tieâu ñeå coù theå ñaùnh giaù ñöôïc trình ñoä theå treû chaïy CLTB löùa tuoåi 14 - 15 taïi trung taâm ñaøo taïoï löïc chuyeân moân trong chaïy CLTB vaø mang laïi hieäu VÑV caáp cao Haø Noäi, ñeà taøi tieán haønh kieåm tra 2 laàn quaû cao trong quaù trình nghieân cöùu goùp phaàn naâng trong ñieàu kieän quy trình, quy phaïm nhö nhau vaø cao thaønh tích cho VÑV thuoäc trung taâm ñaøo taïo taïi trong cuøng moät thôøi ñieåm. Keát quaû thu ñöôïc nhö trình trung taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi ôû ngöôõng xaùc baøy ôû baûng 3. suaát p < 0,05. Caùc test ñoù laø: baät xa 3 böôùc (m); baät Töø keát quaû thu ñöôïc ôû baûng 2 vaø 3 cho thaáy: Caû 6 xa 10 böôùc (m); chaïy 100m (s); chaïy 400m (s); chaïy test ñaõ qua kieåm tra tính thoâng baùo ôû ñoái töôïng nghieân 1000m (phuùt); chaïy 2000m (phuùt). cöùu ñeàu theå hieän heä soá tin caäy giöõa 2 laàn kieåm tra ôû Baûng 3. Keát quaû xaùc ñònh ñoä tin caäy caùc test ñaùnh giaù trình ñoä theå löïc cuûa nam VÑV ñieàn kinh treû löùa tuoåi 14 - 15 CLTB taïi trung taâm ñaøo taïo VÑV caáp cao Haø Noäi (n = 10) Keát quaû kieåm tra ( x ±δ ) Heä soá töông TT Test Laàn 1 Laàn 2 quan (r) 1 Chaïy 100m (s) 13”73 ± 1.13 13”60 ± 1.15 0.841 2 Chaïy 400m (s) 61”37 ± 6.54 61”.23 ± 5.63 0.832 3 Chaïy 1000m (phuùt) 2’59” ± 0.28 2’48” ± 0.56 0.861 4 Chaïy 2000m (phuùt) 6’24” ± 0.56 6’03” ± 1.14 0.897 5 Baät xa 3 böôùc (m) 6.17 ± 0.72 6,34 ± 0.63 0.879 6 Baät xa 10 böôùc (m) 22.44 ± 3.29 22,61 ± 3.25 0.801 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Buøi Huy Quang (1997), Nghieân cöùu caùc chæ tieâu ñaùnh giaù trình ñoä taäp luyeän döôùi goùc ñoä sö phaïm cuûa VÑV boùng baøn nam töø 9 - 12 tuoåi, Luaän aùn tieán syõ giaùo duïc hoïc, Vieän Khoa hoïc TDTT, Haø Noäi. 2. Döông Nghieäp Chí (1987), Phöông phaùp laäp test ñaùnh giaù khaû naêng taäp luyeän trong theå thao; Baûn tin Khoa hoïc Kyõ thuaät TDTT, Vieän Khoa hoïc TDTT, Haø Noäi. 3. Laâm Quang Thaønh, Buøi Troïng Toaïi (2002), Tính chu kyø trong huaán luyeän theå thao, Nxb TDTT, Haø Noäi. 4. Nabatnhicova M.Ia (1985), “Moái lieân heä giöõa trình ñoä chuaån bò theå löïc toaøn dieän vaø thaønh tích theå thao cuûa VÑV treû”, Thoâng tin Khoa hoïc Kyõ thuaät TDTT, (3), Vieän Khoa hoïc TDTT, Haø Noäi, Tr. 16. 5. Nguyeãn Hoaøng An vaø coäng söï (1990), Tuyeån choïn ban ñaàu VÑV ñieàn kinh treû, Baùo caùo keát quaû nghieân cöùu khoa hoïc, Haø Noäi. 6. Nguyeãn Ñaïi Döông cuøng coäng sö (2006), Ñieàn kinh, Nxb TDTT, Haø Noäi. Trích nguoàn: “Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp tröôøng” (2012), tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm TDTT Haø Noäi. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 26/12/2018; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 19/1/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 22/2/2019) SOÁ 1/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2