intTypePromotion=1

Lựa chọn phương tiện giao tiếp cho trẻ điếc học và sử dụng: Ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ kí hiệu

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
22
lượt xem
0
download

Lựa chọn phương tiện giao tiếp cho trẻ điếc học và sử dụng: Ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ kí hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này đi sâu phân tích những ưu điểm, hạn chế của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ kí hiệu đối với trẻ điếc, và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ, giao tiếp của trẻ điếc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn phương tiện giao tiếp cho trẻ điếc học và sử dụng: Ngôn ngữ nói hay ngôn ngữ kí hiệu

LÛÅA CHOÅN PHÛÚNG TIÏÅN GIAO<br /> AÂTIÏËP<br /> SÛà DUÅNG<br /> CHO T<br /> NGÖN NGÛÄ<br /> Y NGÖN<br /> NOÁI HA<br /> NGÛÄ KÑ HIÏÅU<br /> NGUYÏÎN HA MY - NGUYÏÎN MINH PHÛÚÅNG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 01/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 09/11/2017.<br /> Abstract: <br /> For children with hearing impairment, hearing loss affects their development in all areas such as cognition, behavior<br /> especially the field of communication. Because the hearing ability is impaired, the ability to communicate in spoken language of<br /> impairment  is limited.  Besides, sign  language,  considered their  mother tongue,  shows  the same linguistic properties  and  use a<br /> language. It only has some differences in expressive forms and grammar structures. This paper addresses some strengths and li<br /> language  and  sign  language  for  children  with  hearing  impairment,  and  some  of  the  factors  that  influence  the  language  de<br /> communication of children with hearing impairment.<br /> Keywords: <br /> Children with hearing impairment, means of communication, spoken language, sign language.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> ngûä noái  cuãa  treã  coân rêët nhiïìu  haån chïë.  Nïëu khöng<br /> Ngaây nay, cuâng vúái sûå phaát triïín cuãa khoa hoåc, kôtrang bõ phûúng tiïån giao tiïëp bùçng ngön ngûä kñ hiïåu,<br /> thuêåt, con ngûúâi phaát minh ra caác phûúng tiïån kô thuêåt nhûäng treã àiïëc naây rêët khoá coá thïí giao tiïëp, phaát triïín<br /> hiïån àaåi. Sûå ra àúâi cuãa maáy trúå thñnh, àiïån cûåc öëc tai coá<br /> nhêån thûác, vaâ hoâa nhêåp cöång àöìng.<br /> yá nghôa rêët lúán àöëi vúái treã àiïëc, giuáp treã coá thïí nghe 2. Nöåi dung<br /> àûúåc êm thanh cuãa möi trûúâng xung quanh vaâ êm<br /> 2.1.  Nhûäng ûu àiïím  vaâ haån  chïë  cuãa viïåc  sûã<br /> thanh tiïëng noái. Tuy nhiïn, nhûäng thiïët bõ trúå thñnh chó duång ngön ngûä noái vaâ ngön ngûä kñ hiïåu àöëi vúái<br /> coá taác duång khuïëch àaåi êm thanh chûá khöng thïí chûäa treã àiïëc<br /> àûúåc têåt àiïëc. Viïåc nghe qua maáy trúå thñnh hoùåc nghe<br /> 2.1.1. Vïì ngön ngûä noái<br /> qua àiïån cûåc öëc tai coá nhiïìu àiïím khaác biïåt vúái êm<br /> Thêåt dïî daâng àïí hiïíu àûúåc mong muöën cuãa àa söë<br /> thanh  nghe  àûúåc  qua  tai  bònh  thûúâng.  Nïëu  khöng<br /> cha meå nghe bònh thûúâng laâ coá möåt àûáa con noái vaâ<br /> àûúåc têåp luyïån, phuåc höìi khaã nùng nghe phuâ húåp thò hoaåt  àöång  “bònh  thûúâng”.  Hêìu  hïët  caác  nhaâ  chuyïn<br /> treã vêîn khöng thïí nghe vaâ noái àûúåc.<br /> mön vïì têåt àiïëc, ngay caã nhûäng ngûúâi sûã duång ngön<br /> Duâng kñ hiïåu hay khöng duâng kñ hiïåu laâ möåt trong ngûä kñ hiïåu àïìu nhêån thêëy, nhûäng treã coá ngön ngûä noái<br /> nhiïìu vêën àïì cêìn phaãi àöëi mùåt cuãa caác gia àònh coá treãàûúåc nhiïìu thuêån lúåi hún so vúái nhûäng treã khöng coá<br /> àiïëc. Trong möåt chûâng mûåc naâo àoá thò àêy laâ vêën àïìngön ngûä noái. Vò giao tiïëp bùçng ngön ngûä noái laâ phûúng<br /> troång têm nhêët. Vúái nhiïìu cha meå, viïåc chêëp nhêån têåttiïån trao àöíi thöng thûúâng trong xaä höåi, sûã duång vaâ<br /> àiïëc cuãa con àaä àuã khoá khùn, vaâ viïåc quyïët àõnh  sûãhiïíu lúâi  noái hiïåu quaã  cho pheáp  treã àiïëc giao  tiïëp dïî<br /> duång ngön ngûä kñ hiïåu laâ ngön ngûä àêìu tiïn cuãa treã daâng vúái nhiïìu ngûúâi trong cöång àöìng. Kïët quaã laâ khaã<br /> dûúâng nhû laâ möåt bûúác ài rêët troång àaåi. Do àoá, nhiïìunùng noái vaâ hiïíu lúâi noái cho  treã àiïëc cú höåi töët nhêët<br /> cha meå cöë gùæng àïí treã hoåc ngön ngûä noái, maâ möåt vaâi<br /> àûúåc àöåc  lêåp vaâ  giuáp treã  coá nhiïìu  sûå lûåa  choån hún<br /> khña caånh cuãa ngön ngûä noái àùåc biïåt khoá àöëi vúái treã àiïëc.<br /> trong nghïì nghiïåp, xaä höåi vaâ giaáo duåc. Viïåc hoåc àoåc<br /> Caác kïët quaã nghiïn cûáu vïì sûå phaát triïín ngön ngûä cuäng àûúåc nêng cao nïëu coá lúâi noái vò sûå tûúng ûáng<br /> àaä khùèng àõnh moåi treã àïìu àûúåc hûúãng lúåi tûâ phûúnggiûäa hònh thûác noái vaâ viïët giuáp phaát triïín caác kô nùng<br /> thûác  giao  tiïëp  àa daång vaâ ngön  ngûä  kñ  hiïåu  laâ  möåtlônh höåi tûâ. Lúâi noái cuäng coá vai troâ quan troång trong caác<br /> thaânh töë quan troång trong giao tiïëp súám cuãa hêìu hïët quaá trònh ghi nhúá, bao göìm viïåc ön laåi vaâ höìi tûúãng laåi<br /> treã àiïëc. Viïåc lûåa choån ngön ngûä naâo cho treã àiïëc hoåcbùçng lúâi noái. Nhûäng lñ do naây cho thêëy khöng nïn boã<br /> vaâ sûã  duång coá aãnh hûúãng  rêët lúán àïën sûå  phaát triïín<br /> qua cú höåi hoåc giao tiïëp bùçng ngön ngûä noái cho treã<br /> ngön ngûä cuãa treã vaâ caác vêën àïì giaáo duåc treã trong hiïån<br /> àiïëc coân àuã tiïìm nùng.<br /> taåi vaâ sau naây [1].<br /> Tuy nhiïn,  nïëu nhû  treã bònh thûúâng àûúåc  nghe<br /> Úànûúác ta nhûäng nùm gêìn àêy àaä bùæt àêìu chuáthêëy êm thanh vaâ bùæt àêìu hoåc noái tûâ khi treã sinh ra thò<br /> troång àïën viïåc giaáo duåc treã àiïëc nhûng àa söë chó têåpviïåc hoåc noái úã treã àiïëc chó àûúåc bùæt àêìu khi coá sûå höî trúå<br /> trung theo hûúáng tiïëp cêån ngön ngûä noái. Song thûåc tïë cuãa thiïët bõ trúå thñnh, nïëu khöng coá thiïët bõ trúå thñnh,<br /> hêìu hïët treã àiïëc àûúåc phaát hiïån muöån, thiïëu thiïët bõ trúå<br /> thñnh, khöng àûúåc giaáo duåc súám, nïn khaã nùng ngön * Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm Haâ Nöåi<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 111<br /> <br /> treã àiïëc khöng thïí nghe thêëy êm thanh, tiïëng noái xung hònh thaânh caác kô nùng ngön ngûä noái úã treã àiïëc. Do<br /> quanh, do àoá khöng coá khaã nùng bùæt chûúác tiïëng noái àoá, hoå khöng duy trò viïåc sûã duång ngön ngûä kñ hiïåu.<br /> vaâ treã khöng thïí tûå hoåc àûúåc. Bïn caånh àoá, sûå phaátTuy  nhiïn, caác  nghiïn  cûáu cho  thêëy,  ngön ngûä  kñ<br /> triïín ngön ngûä noái cuãa t<br /> reã àiïëc cuäng bõ aãnh hûúãng bao hiïåu dûúâng nhû höî trúå viïåc hoåc ngön ngûä noái úã treã<br /> göìm ngön ngûä  noái  phaát  triïín chêåm  chaåp hoùåc  khoáàiïëc, kïí caã nhûäng treã cêëy àiïån cûåc öëc tai, vaâ khöng<br /> hoåc àûúåc  ngön ngûä noái. Thêåm  chñ caã nhûäng  treã coá<br /> coá möåt bùçng chûáng naâo vïì sûå caãn trúã cuãa noá àöëi vúái<br /> nhûäng khiïëm khuyïët vïì nghe úã mûác àöå nheå cuäng coáviïåc hoåc ngön ngûä noái. Nhûäng treã àiïëc hoåc ngön ngûä<br /> nhûäng sûå  chêåm trïî úã möåt söë mùåt cuãa sûå  phaát triïín<br /> kñ hiïåu tûâ nhoã coá xu hûúáng àiïìu chónh caãm xuác töët<br /> ngön ngûä. Treã àiïëc thûúâng tiïëp thu caác quy tùæc ngûähún. Chuáng cuäng coá xu hûúáng hoåc töët hún úã trûúâng<br /> phaáp chêåm hún, àiïìu naây xaãy ra vúái caã treã àiïëc sêu vaâ coá möëi quan hïå xaä höåi töët hún vúái cha meå vaâ baån<br /> cuäng nhû caác treã àiïëc nheå hún [2]. Nghiïn cûáu thang beâ cuäng sûã duång ngön ngûä kñ hiïåu khi so saánh vúái<br /> ào röång taåi Canada cho thêëy rùçng mùåc duâ 93% treã nhûäng  treã  coá  cuâng  mûác  àöå  mêët  thñnh  lûåc  chó  hoåc<br /> àiïëc  ban  àêìu  tham  gia  vaâo  möåt  chûúng  trònh  phaát ngön ngûä noái.<br /> triïín thñnh giaác vaâ ngön ngûä noái nhûng sau àoá giaãm<br /> Nhûäng bùçng chûáng àûúåc àûa ra cho thêëy nhûäng<br /> xuöëng coân 67% khi treã chuêín bõ vaâo tiïíu hoåc. Khi treãthuêån lúåi vïì mùåt nhêån thûác vaâ ngön ngûä súám úã treã àiïëc<br /> vaâo trûúâng tiïíu hoåc thò söë naây giaãm xuöëng coân 58%<br /> coá cha meå àiïëc hoùåc coá cha meå nghe bònh thûúâng coá<br /> vaâ chó coá 31% coân duy trò àïën khi hoåc cêëp 2 [3]. Trong khaã nùng sûã duång ngön ngûä kñ hiïåu, nhûäng traãi nghiïåm<br /> khi àoá, hún nûãa söë treã àiïëc úã Canada vaâ Hoa Kò àûúåc súám vúái ngön ngûä kñ hiïåu àûúåc kò voång laâ coá aãnh hûúãng<br /> ghi nhêån laâ coá nhûäng lúâi noái “khöng thïí hiïíu àûúåc” [4].tñch cûåc lïn sûå phaát triïín ngön ngûä noái, bêët kïí tònh<br /> Nguyïn  nhên  cuãa  nhûäng  khiïëm  khuyïët  ngön  ngûä traång thñnh lûåc cuãa treã. Bïn caånh àoá, nghiïn cûáu cuãa<br /> naây  laâ  do  baãn  thên  khiïëm  khuyïët  vïì  nghe,  cú  höåi Capirci vaâ cöång sûå àaä chûáng minh rùçng treã nghe bònh<br /> tham gia vaâo caác cuöåc höåi thoaåi bùçng lúâi bõ haån chïë<br /> thûúâng hoåc ngön ngûä kñ hiïåu nhû laâ ngön ngûä thûá hai<br /> nïn nhûäng treã àiïëc khöng coá cuâng cú höåi àïí hoåc caác thïí hiïån khaã nùng nhòn khöng gian töët, bao göìm thõ<br /> quy tùæc ngön ngûä.<br /> giaác vaâ nùng lûåc tri giaác phên biïåt, nhêån ra caác möëi<br /> 2.1.2. Vïì ngön ngûä kñ hiïåu<br /> quan hïå khöng gian töët hún so vúái nhoám treã hoåc möåt<br /> Ngön ngûä kñ hiïåu khöng phaãi laâ ngön ngûä múái ra ngön  ngûä  noái laâ  ngön  ngûä  thûá  hai  [7].  Möåt  vaâi  nhaâ<br /> àúâi, noá cuäng coá lõch sûã hònh thaânh vaâ phaát triïín tûâ rêët<br /> nghiïn cûáu àaä dûå baáo nhûäng aãnh hûúãng tñch cûåc cuãa<br /> súám. Ngön ngûä kñ hiïåu laâ quy ûúác vïì möåt yá nghôa cuãa<br /> viïåc hoåc ngön ngûä kñ hiïåu súám trong viïåc lônh höåi caác<br /> sûå vêåt, sûå viïåc,... thöng qua caác cûã àöång cuãa tay. Ngön kô nùng noái, caác quy tùæc ngûä phaáp vaâ hònh thaái cuãa<br /> ngûä kñ hiïåu laâ hònh thûác giao tiïëp thuêån lúåi vaâ hiïåu quaã<br /> ngön ngûä noái vïì sau [8].<br /> àöëi vúái ngûúâi àiïëc [5].<br /> Ngön ngûä laâ yïëu töë quan troång àöëi vúái sûå phaát triïín<br /> Höåi ngûúâi àiïëc Thïë giúái àaä khùèng àõnh: khöngbònh thûúâng cuãa con ngûúâi vaâ laâ phûúng tiïån àïí khaám<br /> chó coá duy nhêët ngön ngûä noái múái coá thïí giuáp ngûúâi<br /> phaá thïë giúái. Tuy nhiïn, vò phêìn lúán treã àiïëc àûúåc sinh<br /> àiïëc giao tiïëp trong xaä höåi maâ coân coá nhûäng phûúng ra búãi nhûäng bêåc cha meå nghe bònh thûúâng khöng sûã<br /> tiïån  khaác  nhau,  nhûäng caách  giao  tiïëp  khaác  nhau duång kñ hiïåu nïn nhiïìu treã khöng àûúåc tiïëp cêån toaân<br /> phuâ húåp vúái hoå. Ngûúâi àiïëc muöën àûúåc xaác àõnh àïí<br /> diïån vúái ngön ngûä trong thïë giúái cuãa chuáng cho àïën<br /> lûåa  choån  ngön  ngûä  giao  tiïëp  phuâ  húåp,  loaåi  ngön khi qua gêìn hïët giai àoaån phaát triïín ngön ngûä. Nhûäng<br /> ngûä naây do chñnh hoå lûåa choån cho phuâ húåp vúái vùnnghiïn cûáu hiïån coá cho thêëy, vúái treã mêët thñnh lûåc mûác<br /> hoáa vaâ caách thûác giao tiïëp cuãa hoå, chûá khöng phaãiàöå nùång vaâ sêu maâ khöng àûúåc trang bõ thiïët bõ trúå<br /> thûá ngön ngûä do ngûúâi nghe bònh thûúâng lûåa choån. thñnh thûåc sûå phuâ húåp, nïëu chó traãi nghiïåm ngön ngûä<br /> Viïåc  ngûúâi  àiïëc  coá  nghe  àûúåc  hay  khöng  khöng noái thò viïåc cung cêëp cho treã cöng cuå ngön ngûä phuåc<br /> quan  troång  bùçng  viïåc  hoå  coá  giao  tiïëp  àûúåc  hay vuå nhûäng muåc tiïu xaä höåi vaâ hoåc têåp seä thêët baåi. Àiïìu<br /> khöng. Lõch sûã nghiïn cûáu giaáo duåc ngûúâi àiïëc vaâ quan troång nhêët laâ treã àiïëc, cuäng nhû treã nghe roä, coá<br /> thûåc tïë  àaä khùèng àõnh, ngön ngûä kñ hiïåu  laâ ngön thïí giao tiïëp àûúåc vúái cha meå chuáng ngay tûâ ban àêìu.<br /> ngûä phuâ húåp nhêët àöëi vúái ngûúâi àiïëc. Ngûúâi àiïëc coá<br /> Tûâ sûå bêåp beå àïën cûã chó àiïåu böå, àïën tûâ ngûä vaâ kñ hiïåu<br /> nhu cêìu hoåc ngön ngûä kñ hiïåu cuäng giöëng nhû ngûúâi àêìu tiïn,  röìi àïën  ngön  ngûä  phûác  taåp hún, àïìu  cho<br /> nghe bònh thûúâng coá nhu cêìu hoåc ngön ngûä lúâi noái thêëy sûå phaát triïín ngön ngûä bònh thûúâng phuå thuöåc<br /> meå àeã cuãa mònh [6].<br /> vaâo sûå giao tiïëp thûúâng xuyïn, liïn tuåc giûäa treã àiïëc<br /> Möåt söë cha meå nghe bònh thûúâng tin tûúãng möåt vúái nhûäng  ngûúâi xung  quanh, bêët kïí  laâ  duâng ngön<br /> caách sai  lêìm rùçng hoåc  kñ hiïåu  seä gêy caãn  trúã viïåcngûä noái hay ngön ngûä kñ hiïåu.<br /> <br /> 112 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> 2.2. Caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín nghe coá vai troâ quan troång trong viïåc giuáp treã khiïëm<br /> ngön ngûä vaâ giao tiïëp cuãa treã àiïëc<br /> thñnh biïët sûã duång sûác nghe khi àeo maáy trúå thñnh àïí<br /> Sûå phaát triïín ngön ngûä cuãa treã em chõu taác àöång phaát triïín khaã nùng giao tiïëp vaâ hoåc ngön ngûä noái möåt<br /> cuãa caác yïëu töë: vïì sinh l<br /> ñ vaâ sûå hoaân thiïån böå maáycaách tûå nhiïn.<br /> phaát êm, khaã nùng nhêån thûác cuãa treã, caác yïëu töë - Can thiïåp súám:<br /> xaä höåi (trònh àöå vùn hoaá cuãa böë meå, trònh àöå ngön Sûå phaát triïín cuãa kô thuêåt ào lûúâng thñnh lûåc úã treã<br /> ngûä cuãa nhûäng ngûúâi xung quanh, sûå tiïëp xuác cuãa nhoã hiïån nay coá thïí phaát hiïån vaâ ào thñnh lûåc cho treã<br /> treã vúái möi trûúâng, vúái caác phûúng tiïån thöng tin àaåi ngay tûâ khi múái sinh nhû kô thuêåt ào àiïån thñnh giaác<br /> chuáng nhû ti vi, tranh aãnh...), hoùåc treã sûã duång nhiïìu thên naäo. Nhúâ kô thuêåt naây nhiïìu treã bõ àiïëc nùång seä<br /> ngön  ngûä...<br /> àûúåc xaác àõnh ngay trong nhûäng tuêìn tuöíi àêìu tiïn vaâ<br /> Ngoaâi caác yïëu töë chung aãnh hûúãng àïën sûå phaátrêët coá lúåi khi sûã duång caác duång cuå trúå thñnh trong nhûäng<br /> triïín ngön ngûä cuãa treã em úã trïn, sûå phaát triïín ngön nùm àêìu àúâi cuãa treã.<br /> ngûä cuãa treã àiïëc coân chõu aãnh hûúãng cuãa caác yïëu töë Caác nghiïn cûáu vïì aãnh hûúãng cuãa can thiïåp súám<br /> khaác coá liïn quan àïën khuyïët têåt cuãa treã àoá laâ:<br /> àïën sûå  phaát  triïín  ngön ngûä cuãa  treã  àiïëc  trïn  nhiïìu<br /> - Mûác àöå àiïëc vaâ sûå höî trúå thñnh hoåc cho treã àiïëc<br /> : phûúng diïån khaác nhau vaâ thöëng nhêët nhêån àõnh rùçng<br /> Sûå  phaát  triïín  ngön  ngûä dûåa  trïn  tiïìn  àïì laâ  khaã can thiïåp súám coá nhûäng àoáng goáp taåo nïn sûå khaác<br /> nùng nghe, do vêåy khi treã coá sûå suy giaãm vïì khaã nùng biïåt vïì ngön ngûä sau naây cuãa treã àiïëc. Mùåc duâ yïëu töë<br /> nghe thò sûå phaát triïín ngön ngûä bõ aãnh hûúãng. Tuy vïì thúâi àiïím can thiïåp súám àûúåc xaác àõnh khaác nhau,<br /> nhiïn, mûác àöå suy giaãm khaã nùng nghe hay mûác àöå song caác kïët quaã àïìu cho thêëy, coá sûå khaác biïåt roä raâng<br /> àiïëc  úã  möîi  treã  laâ khaác  nhau.  Thöng  thûúâng  thò  caácúã nhoám treã àûúåc phaát hiïån súám, caác möëc phaát triïín vïì<br /> mûác  àöå  àiïëc  coá  aãnh  hûúãng  ñt  nhiïìu  àïën  khaã  nùng phaát êm, tûâ vûång vaâ khaã nùng diïîn àaåt coá sûå chïnh<br /> nghe vaâ sûå phaát triïín ngön ngûä noái cuãa treã, àiïëc caânglïåch àaáng kïí giûäa nhoám treã àûúåc can thiïåp súám hún<br /> nùång thò caâng aãnh hûúãng túái sûå phaát triïín ngön ngûä.vúái nhoám àûúåc can thiïåp muöån hún [10].<br /> Nhiïìu nghiïn cûáu àaä chó ra rùçng hiïëm coá treã em naâo<br /> Ngoaâi yïëu töë thúâi àiïím can thiïåp súám, caác yïëu töë<br /> bõ àiïëc hoaân toaân ngay tûâ khi múái sinh, hêìu hïët treã àiïëcnïìn taãng  coá liïn quan àïën cöng taác can  thiïåp súám<br /> àïìu coân laåi khaã nùng nghe nhêët àõnh [9]. Do àoá têån nhû gia àònh, àöång cú cuãa cha meå, sûå quan têm àïën<br /> duång töëi àa sûác nghe coân laåi laâ yïëu töë tiïn quyïët àïítreã, sûå höî trúå tûâ xaä höåi... àïìu coá aãnh hûúãng daâi lêu àïën<br /> phaát  triïín  ngön ngûä  noái cho  treã.  Ngay  khi treã  àûúåc sûå  phaát triïín  ngön ngûä  cuãa  treã.  Song,  caác  kïët  quaã<br /> chêín àoaán laâ bõ àiïëc, möåt àiïìu quan troång laâ phaãi thûåcnghiïn cûáu cho thêëy, trong caác yïëu töë khaác nhû tuöíi<br /> hiïån caác biïån phaáp höî trúå thñnh hoåc thñch húåp. Nïëucan thiïåp súám, sûå tham gia cuãa cha meå, mûác àöå àiïëc,<br /> khöng coá caác phûúng tiïån trúå thñnh, treã àiïëc seä khoátrñ tuïå khöng lúâi... chó coá hai yïëu töë aãnh hûúãng àaáng kïí<br /> hoùåc khöng thïí tiïëp nhêån àûúåc êm thanh. Caác phûúng<br /> àïën kïët quaã phaát triïín ngön ngûä cuãa treã laâ thúâi àiïím<br /> tiïån trúå thñnh phaãi àûúåc sûã duång súám, phuâ húåp vúái treã,<br /> can thiïåp súám vaâ sûå tham gia cuãa cha meå. Àiïìu naây<br /> vaâ cêìn àûúåc duy trò theo chó àõnh cuãa nhaâ thñnh hoåc. cho thêëy sûå thaânh cöng trong can thiïåp súám cho treã<br /> Coá nhûäng tûúng quan giûäa viïåc phaát triïín ngön ngûä àiïëc, àùåc biïåt laâ thaânh cöng trong phaát triïín ngön ngûä,<br /> lúâi noái vaâ hiïåu quaã sûã duång caác phûúng tiïån trúå thñnh.<br /> khöng chó cêìn túái sûå phaát hiïån vaâ can thiïåp súám maâ<br /> Bïn caånh yïëu töë phûúng tiïån trúå thñnh, thúâi àiïím coân cêìn àïën sûå tñch cûåc tham gia cuãa gia àònh àïí taác<br /> treã sûã duång phûúng tiïån trúå thñnh vaâ thúâi gian sûã duång<br /> àöång àïën treã [11]. Lñ giaãi cho vêën àïì naây, caác chuyïn<br /> cuäng coá aãnh hûúãng lúán àïën sûå phaát triïín ngön ngûägia can thiïåp súám àïìu cho rùçng viïåc taåo möi trûúâng<br /> cuãa treã. Treã  cêìn àûúåc àeo maáy trúå  thñnh caâng súámthuêån lúåi cho viïåc hoåc ngön ngûä laâ yïëu töë vö cuâng cêìn<br /> caâng töët, treã àûúåc àeo maáy súám giuáp treã súám nghethiïët àïí phaát triïín ngön ngûä cho treã khiïëm thñnh. Àiïìu<br /> àûúåc êm thanh, taåo àiïìu kiïån cho viïåc phaát triïín ngön naây,  nïëu  chó  mònh  chuyïn  gia  can  thiïåp  súám  thûåc<br /> ngûä úã treã. Maáy trúå thñnh nïn àûúåc àeo suöët ngaây (trûâhiïån laâ chûa àuã maâ cêìn coá sûå húåp taác cuãa gia àònh treã<br /> khi tùæm vaâ nguã), phûúng tiïån naây seä giuáp treã tiïëp xuác<br /> àùåc biïåt laâ ngûúâi chùm soác treã. Yïëu töë naây cuäng cêìn<br /> vúái  êm  thanh  caâng  nhiïìu  thò  caâng  àêíy  nhanh  quaá tiïëp tuåc àûúåc duy trò khi treã hoåc hoâa nhêåp. Vai troâ cuãa<br /> trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín ngön ngûä cuãa treã.<br /> giaáo viïn vaâ caác hoåc sinh cuâng lúáp laâ rêët quan troång<br /> Ngoaâi ra, àïí giuáp treã àiïëc nghe qua phûúng tiïån trong viïåc höî trúå taåo möi trûúâng thuêån lúåi cho treã àiïëc<br /> trúå thñnh àûúåc töët hún thò möi trûúâng nghe thñch húåp hoåc ngön ngûä. Nhû vêåy, sûå höî trúå cuãa giaáo viïn vaâ sûå<br /> cuäng laâ möåt àiïìu kiïån cêìn thiïët. Àöëi vúái treã àeo maáy trúå<br /> tûúng taác vúái baån beâ trong caác hoaåt àöång úã lúáp hoåc seä<br /> thñnh, chêët lûúång  êm  thanh  maâ  treã  nghe àûúåc  phuå laâ yïëu töë aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín ngön ngûä cuãa<br /> thuöåc  rêët  nhiïìu  vaâo  yïëu  töë  möi  trûúâng.  Möi  trûúângtreã khiïëm thñnh.<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 113<br /> <br /> -  Caác phûúng phaáp tiïëp cêån giao tiïëp vaâ sûå lûåa noái, sûå choån lûåa cuãa phuå huynh laâ vö cuâng quan troång<br /> choån ngön ngûä cho phaát triïín ngön ngûä:<br /> cho chñnh hoå vaâ con cuãa hoå chûá khöng phaãi caác nhaâ<br /> Trong giaáo duåc  treã àiïëc, caác phûúng  phaáp tiïëp chuyïn mön hoùåc ngûúâi uãng höå möåt hïå thöëng naâo àoá<br /> cêån  giao  tiïëp  coá  aãnh  hûúãng  lúán  àïën  sûå  phaát  triïíncoá thïí quyïët àõnh thay thïë.<br /> ngön  ngûä  noái  hay  ngön  ngûä  kñ  hiïåu  cuãa  treã.  Caác 3. Kïët luêån<br /> phûúng phaáp tiïëp cêån giao tiïëp chñnh laâ vêën àïì lûåa<br /> Viïåc lûåa choån phûúng phaáp tiïëp cêån giao tiïëp naâo<br /> choån ngön ngûä cho treã àiïëc hoåc vaâ sûã duång. Coá bavaâ ngön ngûä naâo cho treã àiïëc hoåc vaâ sûã duång coá aãnh<br /> phûúng phaáp tiïëp cêån giao tiïëp àûúåc sûã duång trong hûúãng rêët lúán àïën sûå phaát triïín ngön ngûä cuãa treã vaâ caác<br /> giaáo duåc treã àiïëc àoá laâ phûúng phaáp tiïëp cêån duâng<br /> vêën àïì giaáo duåc treã trong hiïån taåi vaâ sau naây. Bïn caånh<br /> lúâi, phûúng phaáp giao tiïëp töíng húåp vaâ phûúng phaáp viïåc hoåc vaâ sûã duång ngön ngûä noái nhû treã nghe bònh<br /> tiïëp cêån song ngûä. Trong àoá, phûúng phaáp tiïëp cêån thûúâng thò ngön ngûä kñ hiïåu laâ hònh thûác giao tiïëp thuêån<br /> duâng lúâi coá aãnh hûúãng rêët lúán àïën sûå phaát triïín ngön<br /> lúåi vaâ hiïåu quaã àöëi vúái treã àiïëc. Möîi loaåi ngön ngûä àïìu coá<br /> ngûä noái cuãa treã.<br /> nhûäng lúåi thïë riïng, àïí lûåa choån ngön ngûä naâo cho treã<br /> Phûúng  phaáp  giao  tiïëp  töíng  húåp  (Total àiïëc hoåc vaâ sûã duång, phuå huynh cêìn cên nhùæc kô lûúäng<br /> communication) vúái viïåc sûã duång têët caã caác phûúng trïn nhiïìu yïëu töë; trong àoá, sûå phaát triïín ngön ngûä, giao<br /> tiïån giao tiïëp: dêëu hiïåu, chûä caái tay, phaát êm, nghe, tiïëp cuãa treã àiïëc chõu aãnh hûúãng cuãa 3 nhoám yïëu töë<br /> àoåc hònh miïång, biïíu löå neát mùåt, cûã chó àiïåu böå trongchñnh: Mûác àöå àiïëc vaâ sûå höî trúå thñnh hoåc cho treã àiïëc;<br /> giao tiïëp cuäng höî trúå cho viïåc phaát triïín ngön ngûä cho Can thiïåp súám; Caác phûúng phaáp tiïëp cêån giao tiïëp vaâ<br /> treã khiïëm thñnh.<br /> sûå lûåa choån ngön ngûä cho phaát triïín ngön ngûä.<br /> Phûúng phaáp tiïëp cêån song ngûä laâ phûúng phaáp<br /> Tûâ nhûäng kïët luêån trïn, chuáng töi xin àûa ra möåt<br /> tiïëp cêån giao tiïëp maâ treã àiïëc sûã duång thaânh thaåo haisöë khuyïën nghõ nhû sau:<br /> ngön ngûä (ngön ngûä kñ hiïåu vaâ ngön ngûä noái). Trong<br /> - Cêìn thöng tin, tuyïn truyïìn nêng cao nhêån thûác<br /> àoá caã ngön ngûä kñ hiïåu vaâ ngön ngûä noái àûúåc àaánhvïì ngön ngûä kñ hiïåu qua caác kïnh khaác nhau: Baáo<br /> giaá cao, song caách tiïëp cêån naây coi ngön ngûä kñ hiïåu àaâi, phim coá phuå àïì ngön ngûä kñ hiïåu, saách baáo vïì<br /> laâ ngön ngûä thûá nhêët cuãa treã àiïëc. Do vêåy, caách tiïëp<br /> ngön ngûä kñ hiïåu... àïí phuå huynh, giaáo viïn, caác cú súã<br /> cêån naây höî trúå phaát triïín ngön ngûä kñ hiïåu cho treã. khaám chûäa bïånh, ào thñnh lûåc vaâ cung cêëp thiïët bõ trúå<br /> Lûåa choån phûúng phaáp tiïëp cêån giao tiïëp naâo vaâ thñnh nhêån thûác àûúåc rùçng: ngön ngûä kñ hiïåu laâ ngön<br /> ngön  ngûä naâo cho treã  àiïëc hoåc  vaâ sûã  duång coá  aãnh<br /> ngûä thûá nhêët cuãa treã  àiïëc vaâ  ngön ngûä kñ hiïåu  cêìn<br /> hûúãng rêët lúán àïën sûå phaát triïín ngön ngûä cuãa treã vaâ<br /> àûúåc sûã duång laâm phûúng thûác giao tiïëp chñnh giuáp<br /> caác vêën àïì giaáo duåc treã trong hiïån taåi vaâ sau naây [12].treã àiïëc kïët nöëi vúái gia àònh vaâ vúái thïë giúái bïn ngoaâi.<br /> Hònh thûác giao tiïëp cuãa treã nïn àûúåc cha meå quyïët Viïåc hoåc vaâ sûã duång ngön ngûä kñ hiïåu seä giuáp treã àiïëc<br /> àõnh khi hoå àûúåc giúái thiïåu vaâ quan saát caác loaåi chûúngphaát triïín nhêån thûác, ngön ngûä, kô nùng xaä höåi, taåo cú<br /> trònh.  Phuå  huynh  khöng  nïn  vöåi  vaâng  chêëp  nhêån höåi vaâ höî trúå cho sûå phaát triïín ngön ngûä noái úã treã.<br /> nhûäng lúâi hûáa heån hoùåc lúâi khuyïn cuãa nhûäng ngûúâi - Phuå huynh cêìn laâm viïåc vúái giaáo viïn vaâ caác chuyïn<br /> chuã trûúng theo caách tiïëp cêån giao tiïëp naâo àoá. Thay gia trong lônh vûåc giaáo duåc treã khiïëm thñnh àïí cên nhùæc<br /> vaâo àoá, hoå nïn yïu cêìu àûúåc quan saát vaâ troâ chuyïån kô lûúäng trïn nhiïìu yïëu töë nhùçm lûåa choån àûúåc phûúng<br /> vúái möåt söë treã thaânh cöng trong viïåc àûúåc can thiïåp tiïån  giao  tiïëp  phuâ  húåp  cho  treã  àiïëc  hoåc  vaâ  sûã  duång.<br /> bùçng caác hònh thûác giao tiïëp khaác nhau - nhûäng treã coáChñnh caác thaânh viïn trong gia àònh cêìn tham gia vaâo<br /> hoaân caãnh tûúng tûå nhau, cuâng loaåi vaâ cuâng mûác àöåquaá trònh hoåc têåp vaâ phaát triïín cuãa treã àïí höî trúå treã möåt<br /> àiïëc nhû con cuãa hoå. Theo caách naây, hoå coá thïí àûa ra caách töëi àa, hoâa nhêåp xaä höåi nhanh choáng.<br /> quyïët àõnh àaáng tin cêåy hún àöëi vúái viïåc chuêín bõ sûã - Xêy dûång vaâ phaát triïín caác höåi hoùåc cêu laåc böå<br /> duång hònh thûác giao tiïëp caã àúâi cho treã.<br /> phuå huynh treã àiïëc úã caác àõa phûúng àïí giuáp hoå chia<br /> Khi àûa ra quyïët àõnh, phuå huynh coá thïí tûå hoãi liïåu seã  kiïën thûác,  kô nùng vaâ  kinh nghiïåm chùm soác  vaâ<br /> hoå coá haånh phuác nïëu con hoå àaåt àûúåc nhûäng kô nùnggiaáo duåc con em mònh. Àöìng thúâi, xêy dûång caác cêu<br /> giao tiïëp vaâ kiïën thûác nhû thïë naâo sau vaâi nùm, liïåu laåc böå cuãa ngûúâi àiïëc nhùçm chia seã, nêng cao nhêån<br /> chûúng trònh àûúåc giúái thiïåu coá thïí àaáp ûáng mong àúåi thûác vaâ võ thïë cuãa hoå trong cöång àöìng xaä höåi.<br /> cho con cuãa hoå, vaâ liïåu chñnh hoå coá caãm thêëy thoaãi - Phaát triïín vaâ böìi dûúäng nhûäng nguöìn lûåc àaãm<br /> maái àïí àaáp ûáng nhûäng àoâi hoãi cuãa chûúng trònh naây.baão àïí coá thïí àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu cêìn höî trúå phaát<br /> Nhûäng suy xeát, quyïët àõnh nhû vêåy rêët cêìn thiïët nhûng triïín ngön ngûä kñ hiïåu vaâ ngön ngûä noái cho treã àiïëc úã<br /> àêy laâ nhiïåm vuå khoá khùn cho nhûäng phuå huynh àang caác àõa phûúng.  <br /> buöåc phaãi chêëp nhêån thûåc tïë laâ con hoå bõ àiïëc. Coá thïí<br /> (Xem tiïëp trang 119)<br /> <br /> 114 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> + Daåy treã noái caác tûâ àún<br /> : Khi treã àûúåc khoaãng 1 möåt phûúng tiïån hûäu hiïåu àïí treã nhêån thûác thïë giúái,<br /> tuöíi nïn bùæt àêìu daåy treã noái caác tûâ àún. Bùæt àêìu nïnlônh höåi kinh nghiïåm lõch sûã - xaä höåi cuãa loaâi ngûúâi.<br /> choån tûâ dïî, laâ caác tûâ kïët thuác bùçng nguyïn êm nhû: Hún nûäa, treã khiïëm thñnh cuäng giöëng nhû têët caã treã<br /> ba, meå, vaâo, ài... Nhûäng tûâ dïî bùæt chûúác àöëi vúái treã laâ<br /> em  khaác  coân  coá  khaã  nùng  hoåc  giao  tiïëp  bùçng  caác<br /> nhûäng tûâ coá cûã àöång möi roä, keáo daâi àûúåc. Nïn daåy<br /> phûúng tiïån vúái nhûäng mûác àöå khaác nhau.  Nïëu sûã<br /> nhûäng  tûâ maâ treã thûúâng duâng  haâng ngaây thò caâng<br /> duång nhûäng biïån phaáp phaát triïín caác loaåi ngön ngûä<br /> töët. Vñ duå: tïn cuãa ngûúâi thên, cuãa caác con vêåt trong nhùçm thoãa maän nhu cêìu giao tiïëp cho treã khiïëm thñnh<br /> nhaâ, tïn goåi moán ùn yïu thñch cuãa treã... Sau àoá, daåy möåt  caách  linh  hoaåt,  saáng  taåo  thò  nhûäng  treã  coá  khoá<br /> caác tûâ khoá hún, tûâ bùæt àêìu  bùçng caác êm  “t, à, s,xkhùn vïì nghe úã caác mûác àöå khaác nhau coá thïí kïët baån,<br /> ch...”. Muöën daåy treã hoåc nhiïìu tûâ, cêìn sûã duång àöì vêåt<br /> hoåc têåp, thuác àêíy sûå phaát triïín trñ tuïå, goáp phêìn hoaân<br /> hoùåc tranh àïí daåy. Khi daåy, haäy kïët húåp 1 tranh vúái thiïån nhên caách cho treã, tûâ àoá maâ treã coá àûúåc cuöåc<br /> 1dêëu gùæn vúái 1 tûâ àún.<br /> söëng haånh phuác hún. <br /> + Daåy noái cêu ngùæn röìi cêu daâi hún: <br /> Khi treã coá vöën<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> tûâ khaá hún, coá thïí nöëi caác tûâ thaânh cêu ngùæn 2-3 tûâ.<br /> Àaåi cûúng vïì giaáo<br /> Nïn noái chêåm vûâa phaãi àïí treã quan saát cûã àöång miïång. [1] Nguyïîn Thõ Hoaâng Yïën (2005). <br /> duåc treã khiïëm thñnh<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> Nhûng khöng noái chêåm quaá, khiïën treã khöng nöëi àûúåc<br /> [2]  Trõnh Xuên  Duäng  -  Àinh Vùn  Àaáng (2000). <br /> Kô<br /> thaânh cêu.<br /> nùng giao tiïëp. NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> Trong trûúâng húåp treã àiïëc nùång, àeo maáy trúå thñnh [3] Lï Thõ Thuyá Hùçng - Nguyïîn Xuên Haãi - Vûúng<br /> vaâ caác biïån phaáp höî trúå kïí trïn coá thïí ñt hiïåu quaã treã seä<br /> Höìng Têm (2008). Phaát triïín kô nùng hoåc têåp vaâ kô<br /> giao tiïëp chuã yïëu bùçng caác phûúng tiïån phi ngön ngûä nùng xaä höåi cho hoåc sinh chêåm phaát triïín trñ tuïå vaâ<br /> . NXB Khoa hoåc Xaä höåi.<br /> - ngön ngûä biïíu caãm. Möåt söë trûúâng húåp coá àiïìu kiïånkhiïëm thñnh cuöëi tiïíu hoåc<br /> Troâ  chúi vúái  chûä  caái<br /> kinh tïë cao coá thïí cho treã cêëy àiïån cûåc öëc tai ngay tûâ [4]  Àùång Thu  Quyânh (2000). <br /> ngön ngûä<br /> . NXB Giaáo duåc.<br /> nhoã vaâ luyïån nghe noái cho treã. Khi êëy treã vêîn coá cú höåi<br /> [5] Trêìn Thõ Thiïåp (2006). <br /> Phûúng phaáp daåy phaát êm<br /> giao tiïëp bònh thûúâng nhû caác treã khaác.<br /> cho treã khiïëm thñnh<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> 3. Kïët luêån<br /> [6] Trõnh Àûác Duy (1997). <br /> Giaáo duåc treã  khuyïët têåt<br /> Nhû vêåy, ngön ngûä biïíu caãm laâ möåt phûúng tiïån thñnh giaác<br /> . NXB Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> hiïåu quaã giuáp treã khiïëm thñnh thiïët lêåp vaâ duy trò möëi<br /> [7] Nguyïîn Xuên Haãi (2009). <br /> Giaáo duåc hoåc treã khuyïët<br /> quan hïå xaä höåi vúái moåi ngûúâi xung quanh, àoá cuäng laâtêåt. NXB Giaáo duåc.<br /> [6] Schick, B., Marschark, M., Spencer, P. E. (2006),<br /> Lûåa choån phûúng tiïån giao<br /> tiïëp...<br /> <br /> Advances in the Sign Language Development of Deaf<br /> Children, Oxford University Press.<br /> [7] Caprici, Inversen, J. M., Montanari, S., & Volterra,<br /> V. (2002). Gestural, signed and spoken modalities in<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> [1] Lang, H. G., & Corner, K. (2001). From dream to early  language  development:  the  role  of  linguistic<br /> reality: The history and first 30 years of the National input. Bilingualism5,1: 25-37.<br /> Technical Institute for the Deaf at Rochester Institute [8] Caccamise, F., Hatfield, N., & Brewer, L. (1978).<br /> of  Technology. Rochester,  NY:  National  Technical Manual/simultaneous  communication  research:<br /> Results  and  implications.  American  Annals  of  the<br /> institute for the Deaf.<br /> [2] Nguyïîn Thõ Hoaâng Yïën (2005). <br /> Àaåi cûúng vïì giaáo Deaf, 123, 803-823.<br /> [9] Barry McComick (1996), Pediatric audiology 0 -5<br /> duåc treã khiïëm thñnh<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> [3] Akamatsu, C., Stewart, D., & Becker, B.J. (2000). years,  Practical  aspects  of  audiology ,  Whurr<br /> Documenting English syntactic development in face- Publisher: London.<br /> Can thiïåp súám cho treã khiïëm<br /> to-face signed communication. American Annals of [10] Buâi Thõ Lêm (2016). <br /> thñnh. NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> the Deaf, 145(5), 452-463.<br /> [4] Cole, E. B., & Paterson, M. M. (1984). The McGill [11]  Buckly,  B.  (2003).  Children’s  communication<br /> University Project. In D. Ling (Ed.), Early intervention skills from birth to five years, New York: Routledge<br /> for hearing -impaired children: Oral options  (pp.119 Publisher.<br /> [12] Nguyïîn  Minh Phûúång (2016). Biïån phaáp phaát<br /> - 180). San Diego: College-Hill.<br /> triïín kô  nùng nghe - noái  cho treã  khiïëm thñnh  trong<br /> [5] Àöî Thõ Hiïn (2012). Ngön ngûä kñ hiïåu cuãa ngûúâi<br /> . Taåp chñ Giaáo duåc, söë àùåc<br /> khiïëm thñnh Viïåt Nam: Thûåc traång vaâ giaãi phaáp<br /> , àïì trûúâng mêìm non hoâa nhêåp<br /> biïåt, kò 2 - thaáng 6/2016; tr 165.<br /> taâi cêëp Böå, Viïån Ngön ngûä hoåc.<br /> <br /> (Tiïëp theo trang 114)<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 119<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2