Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:177

0
36
lượt xem
7
download

Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về văn hóa chính trị, luận án phân tích làm rõ cơ sở hình thành và phát triển văn hóa chính trị truyền thống Lào, xác định những giá trị chủ yếu của văn hóa chính trị truyền thống Lào, từ đó phân tích ý nghĩa của chúng đối với công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Chính trị học: Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Häc viÖn chÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh<br /> <br /> ALoun Bounmixay<br /> <br /> nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa chÝnh trÞ truyÒn thèng lµo<br /> vµ ý nghÜa ®èi víi c«ng cuéc ®æi míi<br /> ë CéNG HßA d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ chÝnh trÞ häc<br /> <br /> Hµ Néi - 2013<br /> <br /> Häc viÖn chÝnh trÞ - Hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh<br /> <br /> ALoun bounmixay<br /> <br /> nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa chÝnh trÞ truyÒn thèng lµo<br /> vµ ý nghÜa ®èi víi c«ng cuéc ®æi míi<br /> ë CéNG HßA d©n chñ nh©n d©n lµo hiÖn nay<br /> <br /> Chuyªn ngµnh : ChÝnh trị học<br /> M· số<br /> : 62 31 20 01<br /> <br /> luËn ¸n tiÕn sÜ chÝnh trÞ häc<br /> <br /> Ng-êi h-íng dÉn khoa häc:<br /> <br /> 1. gS.TS. NguyÔn V¨n Huyªn<br /> 2. PGS.TS. Lª Minh Qu©n<br /> <br /> Hµ Néi - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những<br /> kết luận nêu trong luận án chưa từng được công bố ở bất<br /> cứ công trình khoa học nào khác.<br /> <br /> T¸c gi¶ luËn ¸n<br /> <br /> ALOUN BOUNMIXAY<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN<br /> <br /> 6<br /> <br /> ĐẾN ĐỀ TÀI<br /> <br /> 1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2. Tình hình nghiên cứu ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào<br /> <br /> 19<br /> <br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 1<br /> <br /> 29<br /> <br /> Chƣơng 2: VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VÀ CƠ SỞ HÌNH THÀNH, PHÁT<br /> <br /> 30<br /> <br /> TRIỂN VĂN HÓA CHÍNH TRỊ TRUYỀN THỐNG LÀO<br /> <br /> 2.1. Những vấn đề lý luận chung về văn hóa chính trị<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.2. Cơ sở hình thành và phát triển của văn hóa chính trị truyền thống<br /> <br /> 50<br /> <br /> Lào<br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 2<br /> <br /> 66<br /> <br /> Chƣơng 3: NHỮNG GIÁ TRỊ TIÊU BIỂU CỦA VĂN HÓA CHÍNH TRỊ<br /> <br /> 67<br /> <br /> TRUYỀN THỐNG LÀO<br /> <br /> 3.1. Những nét khái quát của văn hóa chính trị truyền thống Lào<br /> <br /> 67<br /> <br /> 3.2. Những giá trị: độc lập và tự chủ, tự lực và tự cường<br /> <br /> 80<br /> <br /> 3.3. Những giá trị: yêu nước và đoàn kết dân tộc<br /> <br /> 93<br /> <br /> 3.4. Những giá trị: đề cao đạo lý, tôn trọng chính nghĩa và bảo vệ công 103<br /> lý<br /> <br /> 3.5. Những giá trị: hòa bình và hữu nghị, hợp tác và phát triển<br /> <br /> 112<br /> <br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 3<br /> <br /> 125<br /> <br /> Chƣơng 4: Ý NGHĨA CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ 126<br /> TRUYỀN THỐNG LÀO VỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở<br /> CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY<br /> <br /> 4.1. Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào góp phần định 126<br /> hướng cho công cuộc đổi mới ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân lào<br /> hiện nay<br /> 4.2. Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào với việc xây dựng 135<br /> và phát triển đội ngũ cán bộ ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào<br /> hiện nay<br /> 4.3. Những giá trị văn hóa chính trị truyền thống Lào trong việc phát 146<br /> triển văn hóa chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay<br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 4<br /> <br /> 160<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 161<br /> <br /> CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CÔNG BỐ<br /> <br /> 164<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 165<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản