intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phàn mềm nhúng

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:166

0
37
lượt xem
2
download

Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phàn mềm nhúng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến xây dựng và thử nghiệm phần mềm nhận dạng chữ Nôm trên điện thoại di động để kiểm chứng một số phương pháp tối ưu. Đây là một phần mềm thực nghiệm có đóng góp quan trọng trong bảo tồn di sản văn hóa quốc gia. Luận án được thực hiện theo cấu trúc trong hình 1 với các nội dung sau: Chương 1/ Trong chương này, nhằm hệ thống hóa, tổng hợp các nghiên cứu liên quan để xây dựng mô hình chung về tối ưu phần mềm nhúng. Chương 2/ Tối ưu phần mềm nhúng trong giai đoạn thiết kế để tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm theo mô hình tối ưu chung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin: Một số phương pháp tối ưu trong các giai đoạn phát triển phàn mềm nhúng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Phạm Văn Hưởng<br /> <br /> M T S PHƯ NG PH P T I ƯU<br /> TRONG<br /> GI I ĐOẠN PH T TRIỂN PH N<br /> MỀM NHÚNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Phạm Văn Hưởng<br /> M T S PHƯ NG PH P T I ƯU<br /> TRONG<br /> GI I ĐOẠN PH T TRIỂN PH N<br /> MỀM NHÚNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm<br /> Mã số: 62 48 01 03<br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ<br /> THÔNG TIN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bình<br /> <br /> Hà Nội – 2015<br /> ii<br /> <br /> M ĐO N<br /> <br /> LỜI<br /> <br /> T n t i l Ph m V n H ởng l nghi n u sinh ng nh C ng nghệ th ng tin<br /> huy n ng nh Kỹ thuật phần mềm kh K16 tr ờng Đ i họ C ng nghệ – Đ i họ Quố<br /> gi H Nội Luận n ti n s<br /> l<br /> làm việ nghi m t<br /> <br /> ng tr nh nghi n<br /> <br /> u<br /> <br /> t i liệu th m kh o<br /> <br /> tr nh<br /> t i y trong luận n<br /> m k t v hịu tr h nhiệm n u<br /> <br /> s<br /> s is t<br /> <br /> ri ng t i Luận n l k t qu<br /> tr h ẫn r r ng C<br /> ho ph p s<br /> <br /> ng<br /> <br /> qu tr nh<br /> <br /> ng tr nh kho họ<br /> ng t<br /> <br /> gi<br /> <br /> T i xin<br /> <br /> Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2015<br /> Nghi n c u sinh<br /> <br /> Phạm Văn Hưởng<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI ẢM<br /> <br /> N<br /> <br /> Tr ớ h t em xin g i lời m ơn sâu sắ tới PGS TS Nguyễn Ngọ B nh<br /> t nh hỉ o v s<br /> hữ s i s t gi p em ho n th nh luận n n y<br /> Xin trân trọng m ơn<br /> Thầy C trong Hội<br /> C ph n iện nhận x t hỉ r những khi m khuy t<br /> <br /> tận<br /> <br /> ng nh gi luận n v<br /> Thầy<br /> luận n<br /> ho n thiện hơn<br /> <br /> Xin trân trọng m ơn<br /> Thầy C tr ờng Đ i họ C ng nghệ - Đ i họ Quố gi<br /> H Nội Phong<br /> h gi ng y v s hỉ o nhiệt t nh<br /> Thầy C<br /> th s em<br /> những ki n th quý u ũng nh những ịnh h ớng ng nghệ tốt<br /> Xin hân th nh<br /> <br /> m ơn<br /> <br /> nh hị em trong nh m nghi n<br /> <br /> u về hệ thống nh ng<br /> <br /> v phần mềm nh ng t i tr ờng Đ i họ C ng nghệ - Đ i họ Quố gi H Nội về<br /> ý hữu h v s phối h p nghi n u<br /> <br /> g p<br /> <br /> .<br /> <br /> Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2015<br /> Nghi n c u sinh<br /> <br /> Phạm Văn Hưởng<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤ LỤ<br /> BẢNG THUẬT NGỮ .................................................................................................. IV<br /> BẢNG<br /> <br /> KÝ HIỆU ............................................................................................... VII<br /> <br /> D NH MỤ<br /> <br /> BẢNG ............................................................................................. X<br /> <br /> D NH MỤ<br /> <br /> HÌNH VẼ..................................................................................... XII<br /> <br /> MỞ Đ U ......................................................................................................................... 1<br /> HƯ NG 1. TỔNG QU N ........................................................................................... 5<br /> 1.1. Tổng quan về tối ưu hệ thống nhúng và phần mềm nhúng ...................................5<br /> 1 1 1 Tối u ơn m ti u ........................................................................................... 10<br /> 1 1 2 Tối u m ti u ............................................................................................. 11<br /> 1 1 3 C gi i o n tối u ........................................................................................... 11<br /> 1.2. Hiện trạng và thách th c ....................................................................................... 12<br /> 1 2 1 Hiện tr ng v th h th trong gi i o n thi t k ............................................... 12<br /> 1 2 2 Hiện tr ng v th h th trong gi i o n lập tr nh .............................................. 14<br /> 1 2 3 Hiện tr ng v th h th trong gi i o n th thi ............................................... 16<br /> 1.3. Phư ng pháp và nội dung nghi n c u .................................................................. 18<br /> 1 3 1 Ph ơng ph p nghi n u .................................................................................... 18<br /> 1 3 2 Nội ung nghi n u .......................................................................................... 18<br /> 1.4. Tổng<br /> <br /> t chư ng .................................................................................................... 19<br /> <br /> HƯ NG 2. T I ƯU PH N MỀM NHÚNG TRONG GI I ĐOẠN THIẾT KẾ ... 20<br /> 2.1. Tối ưu hiệu năng trong giai đoạn thi t ............................................................. 20<br /> 2 1 1 Tối u hiệu n ng<br /> tr n i u<br /> lớp ................................................................ 21<br /> 2.1.2. Tối u hiệu n ng<br /> tr n huy n ổi m h nh .................................................. 34<br /> 2.2. Tối ưu bộ nhớ trong giai đoạn thi t<br /> ................................................................. 40<br /> 2 2 1 Tối u ộ nhớ hi m ng<br /> tr n sắp x p t -pô .............................................. 40<br /> 2 2 2 Tối u ộ nhớ hi m ng<br /> tr n huy n ổi m h nh .................................... 49<br /> 2.3. Tối ưu đa mục ti u dựa tr n biểu đồ lớp .............................................................. 55<br /> 2.4. Tổng<br /> <br /> t chư ng .................................................................................................... 61<br /> <br /> i<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2