intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

152
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng nhờ thế, mỗi nhân viên sẽ dễ dàng nhận thấy sự đóng góp của họ luôn được ghi nhận xứng đáng, điều này giúp mang đến động lực thúc đẩy họ lập lại thành tích trong tương lai. Vì vậy, cách mà doanh nghiệp áp dụng để công nhận thành tích khen thưởng nhân viên phải đơn giản, có hiệu quả, nhanh chóng và dễ thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - ACB

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG ---------------- HOÀNG MINH QUANG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS VÕ XUÂN TI N ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I NGÂN Ph n bi n 1: PGS.TS. Bùi Quang Bình HÀNG THƯƠNG M I C PH N Á CHÂU - ACB Ph n bi n 2: PGS.TS. Nguy n Văn Phát Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 Lu n văn ñã ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 13 tháng 08 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-h c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t và QTKD, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U 2. M c tiêu nghiên c u 1. Lý do ch n ñ tài - H th ng hóa các lý lu n cơ b n v ñánh giá thành tích Ngày nay, trong xu th toàn c u hóa n n kinh t th gi i. nhân viên trong các t ch c, ñơn v . Công nghi p hoá, hi n ñ i hoá là con ñư ng t t y u c a m i qu c gia - Phân tích th c tr ng ñánh giá thành tích c a nhân viên t i nh m phát tri n kinh t - xã h i, nhưng ñ th c hi n ñi u này c n Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu – ACB th i gian qua. ph i huy ñ ng m i ngu n l c c n thi t g m: Ngu n nhân l c, ngu n - Đ xu t các gi i pháp tăng cư ng, nâng cao hi u qu công tài l c, ngu n v t l c, các ưu th và l i th v ñi u ki n ñ a lý, th tác ñánh giá thành tích c a nhân viên t i Ngân hàng thương m i c ch chính tr ... Trong các ngu n này thì ngu n nhân l c (NNL) là ph n Á Châu – ACB trong th i gian t i. quan tr ng nh t, quy t ñ nh các ngu n l c khác. Chính vì v y, m i 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u nhà qu n tr ñ u ñ t m i quan tâm v con ngư i lên hàng ñ u trong a. Đ i tư ng nghiên c u chi n lư c xây d ng và phát tri n t ch c. Là nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñ n ñánh giá Trong môi trư ng kinh doanh và thách ñ như hi n nay các thành tích nhân viên t i Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu – doanh nghi p mu n t n t i thì không có con ñư ng nào b ng con ACB. ñư ng qu n tr tài nguyên ngu n nhân l c có hi u qu , trong ñó con b. Ph m vi nghiên c u ngư i là tài nguyên quý giá nh t nên c n ph i ñ c bi t quan tâm ñ n - V n i dung: Nghiên c u các v n ñ lý lu n và th c ti n v n ñ ñánh giá thành tích. liên quan ñ n ñánh giá thành tích nhân viên. Nh n th c ñư c v n ñ ñó Ngân hàng thương m i c ph n Á - V m t không gian: Lu n văn t p trung nghiên c u các v n Châu – ACB ñã có nh ng c g ng trong quá trình th c hi n ñánh giá ñ trên t i Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu – ACB. thành tích nhân viên ngày càng hoàn thi n hơn. Tuy nhiên, th c ch t - V m t th i gian: Các gi i pháp ñ xu t trong lu n văn có ý công tác ñánh giá thành tích nhân viên hi n nay t i Ngân hàng nghĩa trong th i gian trư c m t. thương m i c ph n Á Châu – ACB nói riêng và các doanh nghi p 4. Phương pháp nghiên c u nói chung còn t n t i nhi u v n ñ , mang tính hình th c và chưa th c Đ th c hi n ñư c m c tiêu nêu trên, ñ tài s d ng các s chuyên sâu. Đi u này nh hư ng ñ n các ho t ñ ng qu n tr ngu n phương pháp sau: nhân l c. - Phương pháp phân tích th c ch ng, phương pháp phân tích Xu t phát t yêu c u trên, ñ góp ph n xây d ng hoàn thi n chu n t c; hơn công tác ñánh giá thành tích nhân viên, tác gi nh n th y s c n - Phương pháp ñi u tra, kh o sát, chuyên gia; thi t ph i th c hi n ñ tài: “Đánh giá thành tích nhân viên t i - Phương pháp phân tích, t ng h p, so sánh; Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu - ACB’’ làm lu n văn t t - Các phương pháp khác... nghi p c a mình.
 3. 5 6 5. K t c u c a ñ tài tri n t ch c và m c tiêu phát tri n nhân viên, ñ m b o s nh t quán Ngoài ph n m ñ u, m c l c, danh m c tài li u tham kh o, gi a hành vi công vi c c a nhân viên và chi n lư c c a t ch c. ph n ph l c thì ñ tài ñư c b c c thành 3 chương như sau: - Thông tin t ñánh giá nhân viên t o ra cơ h i ñ ngư i lao Chương 1: M t s v n ñ lý lu n trong công tác ñánh giá ñ ng c i thi n tình hình th c hi n công vi c hi n t i và phát tri n thành tích nhân viên trong các công ty, doanh nghi p ti m năng c a h trong tương lai, giúp ngư i lao ñ ng giám sát các Chương 2: Th c tr ng công tác ñánh giá thành tích nhân quy t ñ nh tr lương, thư ng, thăng ch c, gián ch c, ñào t o... viên t i Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu – ACB - Cung c p các thông tin cơ b n cho doanh nghi p khi quy t Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công tác ñánh giá thành ñ nh v các ho t ñ ng qu n tr ngu n nhân l c. tích nhân viên t i Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu – ACB - Tăng cư ng m i quan h t t ñ p gi a c p trên và c p dư i CHƯƠNG 1 trong th c hi n công vi c ñ ñ t m c tiêu ñ ra. M T S V N Đ LÝ LU N TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 1.1.4. Đ c ñi m c a ho t ñ ng t i Ngân hàng nh hư ng ñ n vi c THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG CÁC CÔNG TY, ñánh giá thành tích nhân viên DOANH NGHI P - V i ñ c ñi m c a ho t ñ ng Ngân hàng là kinh doanh ti n 1.1. T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN t , kinh doanh r i ro nên công tác ñánh giá thành tích nhân viên ph i 1.1.1. M t s khái ni m ñư c ñánh giá v m c ñ tuân th k lu t ch t ch các n i quy, th a - Đánh giá thành tích nhân viên ñó là m t quá trình chính ư c lao ñ ng, các quy trình, nghi p v c a ngành. th c xét duy t và ñánh giá s hoàn thành công tác c a m t cá nhân - Đ i ngũ nhân viên c n ñư c thư ng xuyên ki m tra, giám theo ñ nh kỳ. sát vi c tuân th các quy trình nghi p v ñ tránh x y ra sai sót nh 1.1.2. Yêu c u khi ñánh giá thành tích nhân viên hư ng ñ n ho t ñ ng chung c a ngân hàng, khách hàng. - Đánh giá rõ ràng, c th , h p lý và có th ño lư ng ñư c. - Ngư i làm vi c trong ngành Ngân hàng c n ñ c bi t nh y c m - Phương pháp, quy trình ñánh giá ph i ñơn gi n, ñư c ph v i nh ng bi n ñ i c a th trư ng, ti n t . Vì v y, ñ i ngũ nhân viên bi n công khai, c th . ph i luôn luôn h c h i, c p nh t thông tin, hoàn thi n k năng nghi p - Ngư i th c hi n ñánh giá ph i công b ng, khách hàng, v ñ tránh b l c h u hay ñào th i. Đi u này cũng ñi kèm v i kh trung th c. năng thăng ti n c a h . 1.1.3. Ý nghĩa c a vi c ñánh giá thành tích nhân viên 1.2. N I DUNG C A ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN - Giúp doanh nghi p phát hi n s dư th a hay thi u h t v TRONG CÁC CÔNG TY, DOANH NGHI P ch t và lư ng ngu n nhân l c n u có, t ñó giúp doanh nghi p tránh 1.2.1 Xác ñ nh m c tiêu c a công tác ñánh giá thành tích nhân viên ñư c tình tr ng kh ng ho ng ngu n nhân l c. - Xác ñ nh m c tiêu ñánh giá là xác ñ nh m c ñích c n ph c - Giúp doanh nghi p truy n ñ t nh ng m c tiêu chi n lư c v c a vi c vi c ñánh giá thành tích, t c là tr l i câu h i ñánh giá ñ c a t ch c ñ n t ng phòng ban, các nhân viên, g n k t m c tiêu phát làm gì.
 4. 7 8 - Vi c ñánh giá thành tích có th ph c v nhi u m c tiêu tuy ph c t p nhưng thu hút ñư c ngư i lao ñ ng vào vi c x y d ng khác nhau c a t ch c, c th : c i thi n hi u năng công tác và thông các tiêu chí ñánh giá. tin ph n h i, ho ch ñ nh tài nguyên nhân s , phát tri n tài nguyên - Khi xây d ng tiêu chu n ñánh giá c n ñáp ng m t s yêu nhân s , ho ch ñ nh và phát tri n ngh nghi p, lương b ng ñãi ng , c u sau: ph i g n li n v i m c tiêu chi n lư c c a t ch c, ph i bao quan h nhân s n i b , ñánh giá ti m năng c a nhân viên... quát, không khuy t ñi m, c th , có th ño lư ng ñư c, có th ñ t - Ph i xây d ng m c tiêu ñánh giá vì vi c ñánh giá v i m i ñư c, h p lý, có h n ñ nh th i gian. m c tiêu khác nhau thì các căn c như: các tiêu chí ñánh giá, phương 1.2.3. Các phương pháp ñánh giá thành tích pháp ñánh giá, ngư i ñánh giá, bi u m u ñánh giá...cũng ñư c xác a. Đánh giá khách quan: Đánh giá s lư ng s n xu t; doanh s bán ñ nh khác nhau. trong m t giai ño n; d li u cá nhân; tr c nghi m thành tích; Đánh - Đ ñánh giá thành tích, trư c tiên doanh nghi p ph i xây giá trên k t qu c a ñơn v . d ng cho ñư c m c tiêu. N u không xác ñ nh ñư c m c tiêu m t b. Đánh giá ch quan: Phương pháp thang ñi m ñánh giá; phương cách c th , rõ ràng s d n ñ n: các tiêu chí ñánh giá xác ñ nh không pháp x p h ng; phương pháp k thu t s ki n ñi n hình; phương phù h p, phương pháp ñánh giá không h p lý, k t qu ñánh giá pháp thang quan sát hành vi. không ph c v ñư c cho các quy t ñ nh c a công tác qu n tr ngu n c. Phương pháp m c thang ñi m nhân l c, gây lãng phí cho doanh nghi p. d. Phương pháp ñánh giá theo tiêu chu n công vi c 1.2.2. Xác ñ nh tiêu chí ñánh giá thành tích e. Phương pháp qu n tr b ng m c tiêu: Nhân viên ñ u tham gia vào - Tiêu chí ñánh giá là các ch tiêu c th giúp chúng ta nh n vi c ñ ra các m c tiêu cùng c p trên, cùng th ng nh t phương cách di n ñư c các yêu c u mà m c tiêu ñã xác ñ nh. ñ t ñư c m c tiêu ñó. Tiêu chu n ñ ñánh giá ñó là k t qu ñ t ñư c - N u không xác ñ nh tiêu chí hay xác ñ nh tiêu chí không so v i m c tiêu ñ ra. chính xác s d n ñ n vi c ñánh giá không chính xác, t c là m c tiêu f. Phương pháp phân tích ñ nh lư ng: Xác ñ nh các yêu c u ch y u ñánh giá s không th c hi n ñư c. khi th c hi n công vi c, ñánh giá t m quan tr ng (tr ng s ) c a m i - Các lo i tiêu chí ñánh giá: Các t ch t, ñ c ñi m; các hành nhóm yêu c u ñ i v i hi u qu th c hi n công vi c ñ xác ñ nh tiêu vi; k t qu th c hi n công vi c; năng l c. chu n ñánh giá thành tích. - Thông thư ng các doanh nghi p s d ng hai phương pháp 1.2.4. Đ i tư ng th c hi n ñánh giá thành tích: sau ñ xây d ng các tiêu chí: Trong h u h t các công ty, b phân tài nguyên nhân s ch u trách + Ch ñ o t p trung: Trong cách này, ngư i lãnh ñ o s ñưa nhi m thi t k và ki m tra các chương trình ñánh giá thành tích nhân viên. ra các tiêu chí (d trên mô t công vi c) và ph bi n cho ngư i lao Tuy nhiên, c p qu n tr tr c tuy n ph i tham gia tr c ti p vào chương trình ñ ng ñ th c hi n. này. Các ñ i tư ng sau ñây thư ng tham gia vào công tác ñánh giá: t + Th o lu n dân ch : Trong cách này, ngư i lao ñ ng và c p ñánh giá, c p trên tr c ti p ñánh giá, c p dư i ñánh giá, ñ ng nghi p ñánh lãnh ñ o cùng bàn b c ñ ñưa ra quy t ñ nh v các tiêu chí. Cách này giá, khách hàng ñánh giá, ñánh giá 360 ñ .
 5. 9 10 1.2.5. Th i gian ñánh giá M ng lư i phân ph i tính ñ n ñ u năm 2012, toàn h th ng Đánh giá thành tích nhân viên chính th c theo ñ nh kỳ và phi ACB có 327 chi nhánh và phòng giao d ch t i nh ng vùng kinh t phát chính th c trong trư ng h p c n thi t. Đ nh kỳ ñánh giá thư ng ñư c tri n trên toàn qu c. t ch c vào cu i năm hay sáu tháng, hàng quý ho c hàng tháng tùy b. Ch c năng và nhi m v c a Ngân hàng TMCP Á Châu theo doanh nghi p. - Huy ñ ng v n ng n h n, trung h n và dài h n dư i các hình th c ti n g i có kỳ h n, không kỳ h n, ti p nh n v n y thác ñ u tư 1.3. CÁC Y U T NH HƯ NG Đ N VI C ĐÁNH GIÁ THÀNH và phát tri n c a các t ch c trong nư c, vay v n c a các t ch c tín TÍCH NHÂN VIÊN d ng khác. 1.3.1. Các y u t môi trư ng bên ngoài - Cho vay ng n h n, trung h n, dài h n; chi t kh u thương Các quy ñ nh c a pháp lu t v quy n l i c a ngư i lao phi u, trái phi u và gi y t có giá; hùn v n và liên doanh theo lu t ñ ng, các xu hư ng phát tri n c a xã h i nh hư ng ñ n s ñòi h i ñ nh. c a nhân viên. - Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng. 1.3.2. Các y u t môi trư ng bên trong - Th c hi n kinh doanh ngo i t , vàng b c và thanh toán Các y u t c th c a môi trư ng bên trong mà theo ý ki n qu c t , huy ñ ng các lo i v n t nư c ngoài và các d ch v ngân c a các chuyên gia là có nh hư ng tr c ti p ñ n công tác ñánh giá hàng khác trong quan h v i nư c ngoài khi ñư c NHNN cho phép. thành tích nhân viên bao g m: Văn hóa doanh nghi p; công ñoàn và - Ho t ñ ng bao thanh toán. các ñoàn th ; cơ c u t ch c c a doanh nghi p. c. Cơ c u t ch c c a Ngân hàng TMCP Á Châu CHƯƠNG 2 2.1.2. Đ c ñi m các ngu n l c c a Ngân hàng nh hư ng ñ n TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN công tác ñánh giá nhân viên VIÊN T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N Á CHÂU - ACB a. Ngu n nhân l c 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A NGÂN HÀNG NH HƯ NG Đ ñ m b o th c hi n t t các m c tiêu, k ho ch cũng như s Đ N CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN phát tri n b n v ng c a Ngân hàng thì s lư ng và ch t lư ng ngu n 2.1.1. Đ c ñi m công tác t ch c nhân l c c a Ngân hàng ñóng vai trò quy t ñ nh. Nó nh hư ng ñ n a. L ch s hình thành và phát tri n c a Ngân hàng TMCP Á Châu cung cách ph c v , ch t lư ng d ch v mang ñ n cho khách hàng, Ngân hàng thương m i c ph n Á Châu (ACB) ñư c thành nh hư ng ñ n hình nh c a Ngân hàng trong suy nghĩ c a khách l p và chính th c ñi vào ho t ñ ng ngày 04/6/1993, là m t trong hàng và toàn xã h i. nh ng NHTMCP ñ u tiên c a Vi t Nam ñư c thành l p trong b i Khi m i thành l p, ACB ch có 27 nhân viên. Tính ñ n ngày c nh ñ t nư c ñang chuy n sang n n kinh t th trư ng. 31/12/2011 t ng s nhân viên c a Ngân hàng là 8.613 ngư i, tăng
 6. 11 12 g n 320 l n. Trong ñó, Cán b có trình ñ ñ i h c và trên ñ i h c chi m trên 90%. B ng 2.3: V n ñi u l năm 2008 ñ n 2010 B ng 2.1: Ngu n nhân l c c a ACB qua các năm Đvt: tri u ñ ng TT Tiêu chí Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2008 2009 2010 1 Sau ñ i h c Ch tiêu S lư ng (Ngư i) 127 130 150 V n ñi u l 6.355.813 7.814.138 9.376.965 T l (%) 2,1 2,0 1,74 Ph n tăng tuy t ñ i - 1.458.325 1.562.827 2 Đ ih c T c ñ tăng (%) - 23% 20% S lư ng (Ngư i) 5.391 5.986 7.723 (Ngu n: T các Báo cáo tài chính c a ACB) T l (%) 89,5 89,9 89,67 V n ñi u l c a Ngân hàng tăng t trên 7.814 t ñ ng lên trên 3 Trung c p, cao ñ ng 9.376 t ñ ng cu i năm 2010, ñ ng v trí th hai trong kh i các ngân hàng S lư ng (Ngư i) 285 307 425 thương m i c ph n. T l (%) 4,7 4,6 4,93 B ng 2.5: T ng tài s n có năm 2009-2011 4 Lao ñ ng ph thông Đvt: tri u ñ ng S lư ng (Ngư i) 224 234 315 Năm 2009 2010 2011 T l (%) 3,7 3,5 3,66 Ch tiêu 5 T ng c ng 6.027 6.657 8.613 T ng tài s n có 167.881.047 205.102.950 281.019.319 (Ngu n: D li u do phòng hành chính cung c p) Ph n tăng tuy t B ng s li u trên cho th y t tr ng lao ñ ng có trình ñ cao tăng lên qua các năm, như v y - 37.221.903 75.916.369 ñ i Ngân hàng ñã và ñang ngày càng thu hút lao ñ ng có trình ñ cao và quan tâm ñ n vi c nâng T c ñ tăng (%) - 22.17% 37.01% cao trình ñ ngư i lao ñ ng trong t ch c. B máy t ch c có quy mô l n, cán b qu n lý c a (Ngu n: T các Báo cáo tài chính c a ACB) Ngân hàng chi m 7,4% t ng s lao ñ ng. Trong ñó: Cán b qu n lý c p cao chi m 18%, cán b Quy mô t ng tài s n c a ACB tăng nhanh chóng trong 3 năm qua. qu n lý c p cơ s do Giám ñ c ñơn v tr c thu c qu n lý tr c ti p chi m kho ng 82% s cán b Năm 2011 t ng tài s n có c a ACB tăng hơn 75.916 t ñ ng, tăng 37,01% qu n tr . so v i năm 2010; trong khi quy mô t ng tài s n năm 2010 ch tăng 22,17% Nhân viên nghi p v chi m t l 63% s lao ñ ng toàn Ngân hàng, ch y u t p so v i năm 2009. trung vào khâu chính là phát tri n kinh doanh. 2.2. TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I b. Ngu n l c tài chính NGÂN HÀNG c. Ngu n l c cơ s v t ch t 2.2.1. Th c tr ng xác ñ nh m c tiêu công tác ñánh giá 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a ACBACB n i lên như m t ñi m sáng a.. Đánh giá thành tích làm cơ s ñ tr lương nhân viên toàn ngành v i k t qu kinh doanh luôn d n ñ u v i l i nhu n h p nh t trư c thu Đ nh kỳ 6 tháng m t l n, Ngân hàng ti n hành ñánh giá ch m ñi m c a c t p ñoàn ñ t 3.102 t ñ ng năm 2010, 4.202 t ñ ng năm 2011. h th ng các m c tiêu, ch tiêu kinh doanh c a các ñơn v tr c
 7. 13 14 thu c ñ phân b t ng qu lương cho các ñơn v trên cơ s quy ch xét thi nhân viên m c hoàn thành và hoàn thành t t nhi m v , nh m tăng ñua c a các ñơn v trong toàn h th ng. Hi n nay, ti n lương c a nhân viên thu nh p cho nhân viên c a ñơn v mình; Bên c nh ñó là vi c gi i trong Ngân hàng ñư c chia làm 2 ph n: h n t l Nhân viên ñ t h s thành tích > 1,1 và nh ng b t c p c a - Ph n th nh t: Là m c lương cơ b n ñư c tính trên cơ s ngày h th ng ñánh giá thành tích nhân viên s ñư c phân tích ph n sau công th c t làm vi c theo quy ñ nh c a Nhà nư c ñ i v i doanh nghi p. cho th y vi c áp d ng h s thành tích ñ tr lương v n chưa phát - Ph n th hai: Là qu lương còn l i dùng ñ tr lương kinh doanh huy ñư c tác d ng như m c ñích ñã ñ t ra. cho m i nhân viên theo công th như sau: b. Đánh giá thành tích ñ ra các quy t ñ nh khen thư ng, ñ b t, thuyên chuy n nhân viên - Đ nh kỳ 6 tháng m t l n, Ngân hàng th c hi n ñánh giá Trong ñó: thành tích làm vi c c a nhân viên ñ làm cơ s khen thư ng, ñ b t, : S ngày công làm vi c trong tháng c a nhân viên i thuyên chuy n nhân viên. N u nhân viên chưa ñ t k ho ch thì tìm : T ng ti n lương kinh doanh c a ñơn v trong tháng hi u nguyên nhân t i sao chưa ñ t, trư ng ñơn v và ñ ng nghi p ñ : Lương kinh doanh c a nhân viên i trong tháng xu t các bi n pháp giúp ñ ñ có th hoàn thành m c tiêu vào cu i : H s lương cơ b n c a nhân viên i năm. N u sau m i c g ng c a b n thân nhân viên, ñ ng nghi p và : H s thành tích c a nhân viên i trong tháng trư ng ñơn v mà nhân viên ñó v n không hoàn thành ñư c k ho ch Hàng 6 tháng, nhân viên s ñư c ñánh giá thành tích m t l n ñ xác thì có th xem xét ñ chuy n sang b ph n phù h p hơn. ñ nh h s thành tích làm cơ s tr lương kinh doanh tương ng v i - Thông qua ñánh giá thành tích làm vi c, nhà qu n lý ñánh các m c thành tích theo quy ch ti n lương thư ng c a Ngân hàng. giá ñư c nhân viên có kh năng ñáp ng ñư c yêu c u công vi c hi n B ng 2.6. Quy ñ nh phân lo i thành tích ñ tr lương kinh doanh hàng tháng t i hay không. N u chưa th t s phù h p thì nhà qu n lý có th th o M c thành tích H s thành tích lu n và yêu c u nhân viên chuy n sang v trí khác phù h p hơn trong ñơn v . Nhân viên hoàn thành xu t s c nhi m v 1,1÷1,5 c. Đánh giá thành tích ñ xây d ng k ho ch ñào t o và phát tri n Nhân viên hoàn thành nhi m v 1,0 nhân viên Nhân viên không hoàn thành nhi m v 0,5÷0,9 - Hi n t i, ACB có phòng phát tri n ngu n l c tr c thu c Gi i h n ch 10% Nhân viên c a phòng, b ph n ñư c xét h s thành kh i qu n tr ngu n l c chuyên v v n ñ tuy n d ng, ñào t o, duy trì tích t 1,1 tr lên. và phát tri n nhân l c. ACB có riêng m t trung tâm ñào t o ñ ñào (Ngu n: D li u do phòng hành chính cung c p) t o nghi p v cho nhân viên. Qua công tác ñánh giá thành tích làm Do công tác ñánh giá thành tích chưa ñư c nh n th c ñ y ñ , vi c, nhà qu n lý s có cái nhìn t ng quát hơn v năng l c c a t ng nên h u h t lãnh ñ o các chi nhánh, phòng, b ph n ñ u ñánh giá nhân viên.
 8. 15 16 - Đ ng th i nhân viên cũng nh n th y rõ các ñi m m nh, + Năng l c chuyên môn ñi m y u, nh ng ki n th c, k năng còn thi u c a b n thân. T ñó, + Chu n m c v công vi c và ch t lư ng c p qu n lý và nhân viên có k ho ch ñào t o, b sung ki n th c cho + Ph c v khách hàng phù h p v i t ng nhân viên và phù h p v i yêu c u công vi c. + Sáng ki n, ch ñ ng 2.2.2. Th c tr ng tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên + Tinh thân làm vi c nhóm Hi n nay, ACB ñã xây d ng ñư c h th ng ñánh giá bài b n v i 2.2.3. Th c tr ng v phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên các tiêu chí c th cho t ng ch c danh công vi c, t o ñi u ki n thu n l i Ngân hàng TMCP Á Châu ñánh giá thành tích nhân viên ch cho các c p qu n lý ñưa ra nh ng ñánh giá ñúng và chu n xác. y u b ng phương pháp qu n tr theo m c tiêu và phân tích ñ nh lư ng. a. Đ i v i các c p qu n lý - V i phương pháp qu n tr theo m c tiêu, ngay t ñ u năm Đánh giá thành tích c a các c p qu n lý d a trên các tiêu chí: ban giám ñ c ñ t ra ch tiêu kinh doanh c năm d a trên k t qu kinh - M c ñ hoàn thành ch tiêu k ho ch: K t qu ñánh giá ñơn doanh c a năm trư c và m c tiêu phát tri n trong năm c a Ngân v chính là k t qu ñánh giá trư ng ñơn v ch tiêu này hàng. Sau ñó, ch tiêu kinh doanh s ñư c phân b vào t ng ñơn v , - Năng l c công tác: Đư c ñánh giá d a vào các tiêu chí t ng b ph n. Ban giám ñ c cùng trư ng b ph n phân b ch tiêu trong b ng PDP c p qu n lý như: kinh doanh cho t ng nhân viên trong b ph n ñó cho c năm và m i + Ch t lư ng 6 tháng. Ch tiêu ñư c phân b d a trên k t qu công vi c năm trư c + Quan h khách hàng c a nhân viên và ñư c gia tăng thêm 20%–30%. + Tư duy chi n lư c - Bên c nh ñó, vi c áp d ng phương pháp phân tích ñ nh + Nêu gương lư ng giúp kh c ph c nh ng h n ch c a phương pháp qu n tr theo + Đào t o và phát tri n nhân viên. m c tiêu. Đ ng th i, phương pháp phân tích ñ nh lư ng giúp ñánh b. Đ i v i c p nhân viên giá nhân viên m t cách toàn di n, chính xác hơn. K t qu th c hi n Đánh giá thành tích làm vi c c a nhân viên d a trên hai tiêu công vi c không ch d a vào ch tiêu kinh doanh mà còn d a vào chí: M c tiêu công vi c (m c tiêu SMART) (chi m t tr ng 70%) và nhi u tiêu chí khác. M i tiêu chí có m t tr ng s riêng th hi n t m thái ñ trong công vi c (chi m 30%). quan tr ng c a tiêu chí trong vi c ñánh giá hi u qu làm vi c c a - M c tiêu công vi c g m các tiêu chí: nhân viên. + Ch tiêu kinh doanh a. Cách ch m ñi m ñánh giá trư ng ñơn v + Ch t lư ng công vi c b. Cách ch m ñi m ñánh giá nhân viên + Ch t lư ng ph c v khách hàng 2.2.4. Th c tr ng v ñ i tư ng ñánh giá thành tích nhân viên + Đóng góp ý ki n c i ti n s n ph m Hi n nay, t i Ngân hàng ñ i tư ng th c hi n ñánh giá thành + Ch p hành n i quy tích bao g m: - Thái ñ trong công vi c g m các y u t :
 9. 17 18 - Nhân viên t ñánh giá: M i năm hai l n, Nhân viên t ñánh h t, mang tính hình th c. Vi c ñánh giá mang tính ch quan c a các giá mình b ng cách cho ñi m, ghi k t qu và t nh n xét m c nhân c p qu n tr tr c tuy n. viên t ñánh giá trong b n k ho ch thành tích công vi c (b ng PDP) + M c tiêu ñánh giá th c ch t ch ph n l n chú tr ng ñ n và n p cho c p ñánh giá tr c ti p. Ý ki n t ñánh giá c a nhân viên công tác lương thư ng, mang tính th t c hành chính. K t qu ñánh s là ngu n thông tin tham kh o cho c p qu n lý trong quá trình ñánh giá bình quân ch nghĩa, chưa ñư c s d ng h u ích trong công tác giá nhân viên. qu n lý ñ i ngũ nhân viên trong Ngân hàng. - Đánh giá c a c p qu n lý: M i nhân viên ñ u có m t c p + V i cách ñánh giá như trên có th d n t i s b t mãn trong qu n lý tr c ti p và các c p qu n lý cao hơn. Đ công tác ñánh giá nhân viên khi hai hay nhi u nhân viên b ng ñi m nhau nhưng k t qu thành tích nhân viên ñư c chính xác, c p qu n lý tr c ti p là ngư i x p lo i khác nhau. Ho c có th có trư ng h p nhân viên ñ t lo i A ñánh giá và c p qu n lý cao hơn xét duy t l i. c a chi nhánh này ch b ng ñi m v i nhân viên ñ t lo i B+ c a chi 2.2.5. Th c tr ng th i ñi m ñánh giá thành tích nhánh khác. Hi n nay, Ngân hàng TMCP Á Châu th c hi n ñánh giá + Quá trình ñánh giá h u như không có s trao ñ i chính thành tích ñ x p lo i nhân viên ñ nh kỳ 01 năm 02 l n vào gi a năm th c gi a nhân viên và c p qu n lý tr c ti p (ph ng v n ñánh giá) v và cu i năm. Kho ng th i gian gi a 02 l n ñánh giá là khá dài nên nh ng công vi c ñã ñ t ñư c, chưa ñ t ñư c, trình bày các lý do, làm cho vi c ñánh giá thành tích có hi u qu không như mong ñ i vì nguyên nhân d n ñ n k t qu chưa như mong ñ i, các khó khăn c n các lý do sau: ñư c giúp ñ ,... - Nhân viên không t thư ng xuyên ñánh giá vi c th c hi n + Các thông tin ñánh giá thu nh p ñư c ch y u thông qua c a mình nên khi ñánh giá không nh h t c th các ưu, khuy t ñi m trao ñ i v i ngư i ñư c ñánh giá và nh ng thành viên khác có liên c a b n thân; quan, thi u s lưu gi thông tin m t cách bài b n và chi ti t t lúc - C p trên qu n lý tr c ti p không ñánh giá thư ng xuyên và ñ u nên có th b nh hư ng b i y u t ch quan c a ngư i ñư c h i, cũng không có nh ng ghi chép t t c nh ng công vi c nhân viên ñã ngư i ñánh giá,.. th c hi n t t, chưa t t mà ch y u là t nh nên k t qu ñánh giá có - Nguyên nhân c a các h n ch : th chưa bao quát h t các khía c nh. + Nguyên nhân khách quan 2.3. NGUYÊN NHÂN CÁC H N CH V ĐÁNH GIÁ THÀNH Đánh giá thành tích nhân viên là m t công vi c khó khăn và TÍCH NHÂN VIÊN ph c t p. Nh ng quy ñ nh làm cơ s cho công tác ñánh giá nhân viên - T n t i, h n ch : chưa hoàn thi n, ñ ng b và ñ y ñ . + H th ng ñánh giá còn nhi u t n t i: Chưa có h th ng tiêu + Nguyên nhân ch quan chu n ñánh giá ñúng nghĩa, phương pháp ñánh giá còn nhi u thi t Công tác ñánh giá thành tích nhân viên t i ACB th c s v n chưa ñư c các c p qu n tr quan tâm m t cách ñúng m c. M c tiêu ñánh giá chưa phù h p theo xu hư ng qu n tr ngu n nhân l c hi n
 10. 19 20 ñ i, nh m phát tri n ngu n nhân l c phù h p v i tình hình ho t ñ ng - Ho t ñ ng c t lõi là NHTM bán l , ho t ñ ng năng ñ ng, s n kinh doanh c a Ngân hàng phù h p v i tình hình kinh doanh m i. ph m phong phú, kênh phân ph i ña d ng. Chưa xây d ng h th ng ñánh giá thành tích m t cách khoa h c và - Chi n lư c c th c a ACB ñ n 2010-2011 là: ñ t t trên 10% h p lý, chưa có s trao ñ i và tham gia tr c ti p c a ngư i lao ñ ng th ph n huy ñ ng, 5% th ph n cho vay c a ngành ngân hàng Vi t Nam. vào công tác ñánh giá. T ng tài s n ñ t 11-12 t USD, v n ch s h u trên 500 tri u USD, CHƯƠNG 3 ROE duy trì m c 27%-30%, ROA bình quân trên 1,2%-1,5%. GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH 3.1.3. Các quan ñi m có tính nguyên t c khi xây d ng gi i pháp TÍCH NHÂN VIÊN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Trong quá trình ñánh giá thành tích, ñ ñ m b o tính chính C PH N Á CHÂU – ACB xác ngư i ñánh giá c n chú ý ñ n m t s nguyên t c sau: 3.1. CƠ S C A VI C XÂY D NG CÁC GI I PHÁP ĐÁNH GIÁ - Đánh giá nhân viên d a trên m c tiêu c a chi n lư c c a THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG Ngân hàng. M I C PH N Á CHÂU - Bám sát chi n lư c kinh doanh trong th i gian ñ n, m c 3.1.1. Căn c vào s bi n ñ ng môi trư ng kinh doanh c a ngân tiêu chung phát tri n ngu n nhân l c c a Ngân hàng. L y phát tri n hàng trong th i gian t i ngu n nhân l c có trình ñ và ch t lư ng làm khâu ñ t phá. - V d báo kinh t , kinh t Vi t Nam th i gian t i s g p - Khi th c hi n ñánh giá nhân viên ph i ñ m b o hi u qu nhi u khó khăn do tác ñ ng c a n n kinh t th gi i ñang trên ñà suy kinh t , không ñánh giá v i b t kỳ giá nào. thoái, do ñó h th ng TCNH cũng s ñ i m t v i nhi u nguy cơ r i ro - Khi ñánh giá nhân viên ph i ñánh giá nhi u phương di n. ti m n. Ngoài ra, ñánh giá thành tích không nên d a vào nh ng l n th c hi n - Trong giai ño n phát tri n t i năm 2015, trong phát tri n công vi c g n nh t mà ph i d a vào các quá trình th c hi n công vi c NNL v n i dung các nhà qu n tr c n quan tâm ñ n qu n lý trong c a nhân viên ñ ñánh giá. tình hình m i, ñ ng th i chú tr ng ñ n k năng và tác phong nhân 3.2. CÁC GI I PHÁP C TH TRONG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ viên t ng v trí công tác; V hình th c, c n ñào t o l i, b i dư ng THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I nâng cao năng l c làm vi c, ñ c bi t cho ñông ñ o l c lư ng nhân C PH N Á CHÂU viên nghi p v , cán b qu n lý các ñơn v . Đây là l c lư ng tr c 3.2.1. Hoàn thi n các m c tiêu ñánh giá thành tích nhân viên ti p tham gia quá trình kinh doanh nhưng hi n nay năng l c làm vi c Đ nh ng gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c t i ngân hàng còn nhi u h n ch . ñ t hi u qu cao, lãnh ñ o ngân hàng c n nh n ñ nh ñúng ñ n t m 3.1.2. Căn c vào chi n lư c phát tri n kinh doanh c a Ngân hàng quan tr ng c a vi c ñánh giá thành tích nhân viên. Ngân hàng c n trong th i gian t i xây d ng m c tiêu, ñ nh hư ng công tác ñánh giá thành tích nhân - K ho ch phát tri n ñ n 2010 và t m nhìn ñ n 2015, ACB viên theo xu hư ng qu n tr ngu n nhân l c hi n ñ i, nh m phát tri n ñ t m c tiêu tr thành t p ñoàn tài chính ña năng hàng ñ u Vi t Nam.
 11. 21 22 ngu n nhân l c phù h p v i tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a ngân - Th c hi n phân tích công vi c ñ tiêu chu n hóa các ch c hàng phù h p v i tình hình kinh doanh m i. danh công vi c. Các m c tiêu c th c a công tác ñánh giá thành tích nhân - Xác ñ nh m c tiêu kinh doanh cho nhân viên. viên t i ngân hàng ñư c xác ñ nh như sau: b. Xác ñ nh các lo i tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên - Th nh t, ñánh giá hi u qu làm vi c c a nhân viên trong - Đ ñánh giá ñư c thành tích nhân viên trư c h t ngân hàng quá kh , hi n t i và nâng cao hi u qu làm vi c c a nhân viên trong ph i xây d ng ñư c h th ng các tiêu chí ñánh giá cho công vi c c a tương lai. nhân viên ñó. H th ng các tiêu chí này s ñư c mô t trong b n mô - Th hai, ñánh giá thành tích ñ xác ñ nh nhu c u phát tri n t công vi c c a nhân viên. Nó ñư c c th hóa b ng các m c tiêu, và ñào t o nhân viên. ch tiêu c th giao cho h trong t ng giai ño n.... - Th ba, ñánh giá làm cơ s ñ tr lương và khen thư ng - M i ch c danh công vi c có m t b n mô t công vi c riêng. d a trên thành tích c a m i CBCNV. Các yêu c u ñ i v i nhân viên th c hi n công vi c m i ch c danh - Th tư, ñánh giá năng l c và kh năng c a nhân viên ñ cũng khác nhau. Do v y, ñ công tác ñánh giá hi u qu làm vi c c a th c hi n công tác ñ b t, thuyên chuy n. nhân viên ñư c chính xác, công b ng, khách quan,…c n ph i xây 3.2.2. Hoàn thi n tiêu chí ñánh giá thành tích nhân viên d ng các tiêu chí v n i dung công vi c th c hi n c th v i t ng a. Xác ñ nh căn c và cách th c xây d ng tiêu chí ñánh giá ch c danh. - Các căn c xây d ng tiêu chí ñánh giá bao g m các n i 3.2.3. Hoàn thi n phương pháp ñánh giá thành tích nhân viên dung sau: - Trong m t kỳ ñánh giá, m i nhân viên th c hi n nhi u công + B n mô t và tiêu chu n công vi c nh m xác ñ nh, ch c vi c. Vì th ñ ñưa ra k t qu ñánh giá chung v nhân viên c p qu n năng và nhi m v c a nhân viên, các tiêu chu n năng l c nhân viên lý tr c ti p c n ch m ñi m m i n i dung th c hi n công vi c c a c n có ñ ñáp ng các yêu c u công vi c, là k t qu c a phân tích nhân viên. công vi c chuyên sâu. Đây là căn c quan tr ng không nh ng ph c S d ng phương pháp thang ñi m ñánh giá ñ ñánh giá các v ñánh giá thành tích mà còn ph c v các ch c năng khác c a tiêu chí v năng l c th c hi n công vi c, thái ñ , k lu t lao ñ ng. QTNNL. Thang ñi m có th s d ng như sau: + Xác ñ nh m c tiêu kinh doanh trong kỳ cho nhân viên t 5 ñi m: Vư t xa m c yêu c u/ch tiêu công vi c m c tiêu chung c a ñơn v nh m lư ng hóa các tiêu chí ñánh giá ch 4 ñi m: Vư t m c yêu c u/ ch tiêu công vi c y u là các tiêu chí k t qu th c hi n công vi c là cơ s k t n i thành 3 ñi m: Đ t m c yêu c u/ ch tiêu công vi c tích nhân viên v i m c tiêu c a ñơn v . 2 ñi m: Dư i m c yêu c u/ ch tiêu công vi c 1 ñi m: Hoàn toàn không ñ t ñư c yêu c u công vi c Ngư i hư ng d n tr c ti p có th s d ng b ng sau:
 12. 23 24 B ng 3.1: B ng ñánh giá k t qu th c hi n công vi c c a nhân viên - H ng tháng th c hi n ñánh giá thành tích không chính th c Ngư i Đi m Nh n xét c a ñ k p th i ñi u ch nh vi c hoàn thành các m c tiêu, nhi m S N i dung công T Th i Ký hư ng ñánh ngư i hư ng v ñư c giao. TT vi c tr ng gian tên d n giá d n - T ng h p k t qu thành tích cu i năm là k t qu c a 4 quý có xem xét ñ n m c ñ c i thi n thành tích. Sơ lư t quy trình 02/03 3.2.5. Xác ñ nh ñ i tư ng th c hi n ñánh giá 1 gi i quy t h sơ →05/03 Tác gi ñ xu t các ñ i tư ng tham gia vào quá trình ñánh vay giá như sau: Hư ng d n cho 06/03 2 - Đ i tư ng ñánh giá ch y u là c p lãnh ñ o tr c ti p, có s vay du h c →09/03 tham gia ñóng góp c a b ph n nhân s . 3 Cho vay du h c - Đ i tư ng th hai là ñ ng nghi p ñánh giá. Cho vay tiêu 4 - Bên c nh ñó khi ñánh giá thành tích các c p qu n lý nên thu dùng < 100 tri u th p thông tin t c p dư i. … ……………….. 3.2.6. Gi i pháp b tr Xác nh n c a trư ng ñơn v : a. Đào t o c p qu n lý tr c ti p v công tác ñánh giá thành tích Ký tên Ngày H và tên M c dù ñã có các văn b n hư ng d n c th trình t ñánh giá, cách th c ch m ñi m nhưng h u như các c p qu n lý tr c ti p ñánh Tùy theo yêu c u v th i gian, ñ khó c a công vi c mà giá d a trên kinh nghi p ch chưa có khóa ñào t o cho các c p qu n ngư i hư ng d n s quy t ñ nh t tr ng nh hư ng c a m i công vi c lý v công tác ñánh giá. ñ n k t qu ñánh giá cu i cùng v m c ñ hoàn thành công vi c. Đào t o, hu n luy n c p qu n lý công tác ñánh giá thành tích - Ngoài ra có th áp d ng phương pháp quan sát hành vi, ghi c a nhân viên nh m lo i b nh ng l i l m thư ng m c ph i trong ñánh s ki n quan tr ng ñ ñánh giá ñ i v i m t s hành vi liên quan ñ n giá thành tích làm vi c c a nhân viên, giúp k t qu ñánh giá ñư c chính thái ñ lao ñ ng, ph c v khách hàng. xác và công b ng hơn. 3.2.4. Xác ñ nh th i ñi m k nh kỳ ñánh giá thành tích nhân viên b. Hoàn thi n tài li u v mô t ch c danh, công vi c c a cơ c u t Theo ý ki n c a các chuyên gia th c hi n ñánh giá ñ nh kỳ ch c m i theo quý ñ có m t quy trình ñánh giá bài b n. Hi n nay vi c ACB V i s thay ñ i cơ c u t ch c hi n nay c a toàn h th ng th c hi n ñánh giá ñ nh kỳ 6 tháng/l n là quá dài. Do v y tác gi ñ ACB nói chung thì các ch c danh công vi c có s thay ñ i v ch c xu t th i ñi m ñánh giá thành tích nhân viên t i Ngân hàng thương năng, nhi m v và các tiêu chu n công vi c. Vì v y c n ñư c c p m i c ph n Á Châu – ACB như sau: nh t thư ng xuyên các ch c danh công vi c, tiêu chu n c a ch c - Th c hi n ñánh giá thành tích ñ nh kỳ theo quý. danh ñó, ch c danh A trong mô hình cũ tương ng v i ch ng danh B
 13. 25 26 nào trong mô hình m i ñ toàn b nhân viên trong ñơn v hi u ñư c KI N NGH VÀ K T LU N n i dung công vi c và có cái nhìn khái quát v công vi c c a mình. 1. KI N NGH c. Xây d ng các bi u m u ph c v công tác ñánh giá không chính - Đ h th ng ñánh giá thành tích công vi c áp d ng vào th c ti n thành công th c hàng tháng t i ñơn v và th c s phát huy h t s c m nh c a nó, ñòi h i ph i có m t s thay ñ i m nh m c a Đ th c hi n ñánh giá không chính th c m i tháng, ñơn v các c p qu n lý t i Ngân hàng. c n xây d ng các bi u m u ñ vi c ñánh giá thu n l i. Trong quá - Ngân hàng c n xây d ng m t nét văn hóa ñ c trưng ñ t o ra môi trư ng làm trình th c hi n công tác ñánh giá ñ nh kỳ, các c p qu n lý v i kinh vi c thân thi n, g n bó, hòa ñ ng và có kh năng phát huy năng l c c a m i ngư i. nghi m c a mình có th ñ xu t ý ki n xây d ng các bi u m u ph c - C n nâng cao tinh th n trách nhi m và các k năng ñánh giá thành tích cho các v công tác ñánh giá sao cho g n nh , ti t ki m mà v n th hi n t t ñ i tư ng tham gia công tác ñánh giá ñ ñ m báo k t qu ñánh giá ñ t ñư c nh ng m c n i dung và d hi u. tiêu ñã ñ ra. d. M t s lưu ý ñ i v i c p ñánh giá (c p qu n lý tr c ti p, trư ng 2. K T LU N phòng ban, trư ng ñơn v ) Vi c ñánh giá thành tích làm vi c c a nhân viên n m trong các chu i ho t ñ ng Thư ng xuyên ti n hành ñánh giá không chính th c (ñánh nh m thu hút, duy trì và phát tri n ngu n nhân l c ñư c bao g m trong m t h th ng giá thông qua các cu c h p n i b ) vi c th c hi n công vi c hàng qu n lý và phát tri n ngu n l c dài hơi. H th ng này c n ph i ñư c xây d ng th t chi ngày. Nêu ra ñư c nhân viên làm t t, các nh n xét v công vi c, hi u ti t, khoa h c và phù h p v i mô hình và văn hóa c a doanh nghi p m i ñ m b o tính qu làm vi c s làm cho h ph n kh i, hăng say làm vi c. hi u qu . Nh nó mà ngư i làm công tác qu n lý tránh ñư c các v n ñ như ngu n nhân e. Huy ñ ng l c lư ng ñánh giá phù h p l c c n ki t, tinh th n sa sút, s p x p nhân s không h p lý d n ñ n năng su t th p, chi M i nhân viên ñ u có m t c p qu n lý tr c ti p và các c p phí cao, hi u qu ho t ñ ng kinh doanh kém. qu n lý cao hơn. Đ công tác ñánh giá thành tích ñư c chính xác, c p Nhìn chung công tác ñánh giá thành tích c a nhân viên t i Ngân hàng TMCP Á qu n lý tr c ti p là ngư i ñánh giá và c p qu n lý cao hơn xét duy t Châu ñã ñư c quan tâm và th c hi n khá t t. Tuy nhiên c n ph i ñư c th c hi n nghiêm l i. L c lư ng ñánh giá ph i phù h p, c th như sau: túc hơn n a ñ công tác ñánh giá th c s phát huy ñư c tác d ng và l i ích ñ i v i c Giám ñ c s giao d ch, chi nhánh, phòng giao d ch: T ng nhân viên và ñơn v . giám ñ c ñánh giá và xét duy t. Bên c nh nh ng thành công ñã ñ t ñư c, công tác ñánh giá thành tích làm vi c Phó giám ñ c, trư ng phòng, trư ng b ph n: Giám ñ c chi c a nhân viên có m t s h n ch . V i nh ng ki n th c ñã ñư c h c và qua th c t tìm nhánh là ngư i ñánh giá và xét duy t. hi u, bài vi t này ñã ñi sâu vào phân tích th c tr ng h th ng ñánh giá thành tích nhân T trư ng: Trư ng phòng/trư ng b ph n ñánh giá, giám ñ c viên t i Ngân hàng. Trên cơ s ñó, ñưa ra m t vài gi i pháp và ki n ngh ñ giúp hoàn là ngư i xét duy t. thi n hơn công tác ñánh giá thành tích nhân viên m t cách khoa h c, phù h p hơn v i quy Nhân viên: T trư ng ñánh giá, trư ng phòng/trư ng b mô và ñi u ki n th c t hi n nay t i Ngân hàng. ph n xét duy t. Trong quá trình nghiên c u, lu n văn không tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi r t mong nh n ñư c ý ki n ñóng góp ñ tác gi hoàn thi n hơn trong công tác nghiên c u c a mình
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2