intTypePromotion=1

Luận văn:Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên WEB

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
219
lượt xem
76
download

Luận văn:Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên WEB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tra cứu thông tin và đặc biệt là tìm các tuyến thích hợp để đi lại bằng bản đồ giấy thường rất phức tạp, tốn thời gian và sẽ càng khó khăn hơn khi giữa các tuyến đi không liên thông với nhau giữa điểm xuất phát và điểm đích hay khi hệ thống các tuyến trở nên ngày một chằng chịt, một xu hướng ắt sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Tuy nhiên với sự trợ giúp của công nghệ máy tính thì công việc đó sẽ trở nên dễ dàng và tiện lợi. Với ý...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên WEB

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TN LÂM VĨ QUỐC - 9912059 TRẦN THỊ BÍCH HẠNH - 9912022 H K HỆ THỐNG HỖ TRỢ H TÌM ĐƯỜNG ĐI XE BUÝT TRÊN WEB Đ – LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC TT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN N T.S TRẦN ĐAN THƯ C A O H K NIÊN KHÓA 1999 - 2003
 2. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. TN ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. H ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. K ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. H ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Đ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. – ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. TT ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. N ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. C ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. A ............................................................................................................................................. O ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. H ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. K ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. i
 3. Nhận xét của giáo viên phản biện ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. TN ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. H ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. K ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. H ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Đ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. – ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. TT ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. N ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. C ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. A ............................................................................................................................................. O ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. H ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. K ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ii
 4. LỜI CÁM ƠN Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin, tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân, TpHCM ñaõ taïo ñieàu kieän toát cho chuùng em thöïc hieän ñeà taøi toát nghieäp naøy. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày Traàn Ñan Thö ngöôøi ñaõ taän tình höôùng daãn, chæ TN baûo chuùng em trong suoát thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi. Chuùng em xin chaân thaønh caûm ôn quyù Thaày Coâ trong Khoa ñaõ taän tình giaûng daïy, trang H bò cho chuùng em nhöõng kieán thöùc quí baùu trong nhöõng naêm hoïc vöøa qua. K Chuùng em xin göûi loøng bieát ôn saâu saéc ñeán ba, meï, caùc anh chò vaø baïn beø ñaõ uûng hoä, giuùp H ñôõ vaø ñoäng vieân chuùng em trong nhöõng luùc khoù khaên cuõng nhö trong suoát thôøi gian hoïc taäp Đ vaø nghieân cöùu. Maëc duø chuùng em ñaõ coá gaéng hoaøn thaønh luaän vaên trong phaïm vi vaø khaû naêng cho pheùp, – nhöng chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, kính mong söï caûm thoâng vaø taän tình TT chæ baûo cuûa quyù Thaày Coâ vaø caùc baïn. N Nhoùm thöïc hieän C Laâm Vó Quoác & Traàn Thò Bích Haïnh A O H K iii
 5. LỜI MỞ ĐẦU Giao thông vốn là một vấn đề rất được quan tâm trong các thành phố lớn. Nhất là trong tình trạng hiện nay ở nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, tình hình giao thông đang diễn ra ngày càng phức tạp, nạn kẹt xe trong các giờ cao điểm diễn ra như một căn bệnh cấp tính. Việc phổ biến thông tin và hướng dẫn người dân tìm đường đi thích hợp với các phương tiện giao thông công cộng đang là TN một việc làm cần thiết. Với điều kiện cụ thể ở nước ta hiện nay, xe buýt sẽ là một phương tiện mở màn để người dân quen dần với hệ thống giao thông này. H K Việc tra cứu thông tin và đặc biệt là tìm các tuyến thích hợp để đi lại bằng bản đồ giấy thường rất phức tạp, tốn thời gian và sẽ càng khó khăn hơn khi giữa các tuyến H đi không liên thông với nhau giữa điểm xuất phát và điểm đích hay khi hệ thống các Đ tuyến trở nên ngày một chằng chịt, một xu hướng ắt sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Tuy nhiên với sự trợ giúp của công nghệ máy tính thì công việc đó sẽ trở nên dễ – dàng và tiện lợi. Với ý tưởng đó, chúng em đã tiến hành tìm hiểu các công nghệ TT WebGIS để thực hiện đề tài “Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web” nhằm tạo ra một website để hỗ trợ người dùng tìm được các tuyến đường thích hợp cho việc đi lại một cách trực quan, đơn giản, nhanh chóng và tiện lợi. N C Luận văn này gồm 6 chương : Chương 1. Tổng quan: chương mở đầu của luận văn, giới thiệu về nhu cầu thực tế A và lý do thực hiện đề tài, đồng thời giới thiệu sơ lược về đề tài và mục tiêu phải đạt O được. H Chương 2. Hướng tiếp cận của đề tài: nêu các giải pháp hiện có trong nước và ngoài nước, hướng tiếp cận của luận văn để thực hiện đề tài. K Chương 3. Phân tích: trình bày các hồ sơ phân tích trong xây dựng hệ thống. Chương 4. Thiết kế: trình bày các hồ sơ thiết kế trong xây dựng hệ thống. Chương 5. Cài đặt: mô tả cách cài đặt cụ thể của một số giải thuật chính trong hệ thống. iv
 6. Chương 6. Tổng kết: chương cuối cùng của luận văn, tóm lại các vấn đề đã giải quyết và nêu ra một số hướng phát triển trong tương lai. TN H K H Đ – TT N C A O H K v
 7. MỤC LỤC MỤC LỤC.................................................................................................................vi DANH MỤC CÁC HÌNH ..................................................................................... viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ............................................................................xi Chương 1 Tổng quan ............................................................................................1 1.1 Yêu cầu thực tế và lý do thực hiện đề tài .................................................1 TN 1.2 Mục tiêu của đề tài....................................................................................1 Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn .............................................................3 H 2.1 Các giải pháp hiện có................................................................................3 2.1.1 Xét về giải pháp bản đồ ........................................................................3 K 2.1.2 Xét về khía cạnh kỹ thuật......................................................................5 2.2 Hướng tiếp cận của luận văn ....................................................................8 2.2.1 Xét về giải pháp bản đồ ........................................................................8 H 2.2.2 Xét về khía cạnh kỹ thuật......................................................................8 Chương 3 Phân tích ............................................................................................11 Đ 3.1 Phân tích hiện trạng ................................................................................11 3.1.1 Hiện trạng hệ thống xe buýt thành phố ...............................................11 – 3.1.2 Cách thức đón xe buýt ........................................................................12 3.2 Xác định yêu cầu ....................................................................................13 TT 3.3 Bảng chú giải ..........................................................................................13 3.3.1 Giới thiệu ............................................................................................13 3.3.2 Các định nghĩa ....................................................................................13 N 3.4 Đặc tả bổ sung ........................................................................................14 3.4.1 Mục tiêu ..............................................................................................14 C 3.4.2 Phạm vi ...............................................................................................14 3.4.3 Chức năng ...........................................................................................14 3.4.4 Tính khả dụng .....................................................................................14 A 3.4.5 Tính ổn định........................................................................................14 3.4.6 Hiệu suất .............................................................................................14 O 3.4.7 Sự hỗ trợ ..............................................................................................14 3.4.8 Tính bảo mật .......................................................................................15 H 3.4.9 Các ràng buộc thiết kế.........................................................................15 3.5 Xây dựng mô hình Use-case (Use-case Model) .....................................15 K 3.5.1 Xác định Actor và Use case ................................................................15 3.5.2 Mô hình Use-case ...............................................................................17 3.6 Đặc tả Use case.......................................................................................18 3.6.1 Lookup BusLine Info (Tra cứu thông tin Tuyến xe buýt) ..................18 3.6.2 Lookup Road Info (Tra cứu thông tin Đường) ...................................19 3.6.3 Lookup Place Info (Tra cứu thông tin Địa điểm) ...............................20 vi
 8. 3.6.4 View On Map (Định vị đối tượng bản đồ) .........................................21 3.6.5 Find Shortest Path (Tìm đường đi ngắn nhất) ....................................22 3.6.6 Find Nearest BusStation (Tìm trạm dừng gần nhất)...........................24 3.6.7 Pan (Di chuyển bản đồ) ......................................................................25 3.6.8 Zoom (Phóng to / Thu nhỏ bản đồ).....................................................26 3.6.9 Fit2Window (Hiện toàn bộ bản đồ) ....................................................27 3.6.10 Maintain BusLine Info (Quản lý thông tin Tuyến xe buýt)................27 3.6.11 Maintain BusStation Info (Quản lý thông tin Trạm dừng) .................31 TN Chương 4 Thiết kế ..............................................................................................34 4.1.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống .................................................................34 4.1.2 Thiết kế giao diện................................................................................36 4.1.3 Mô hình lớp đối tượng ........................................................................42 H 4.1.4 Mô hình dữ liệu (Data Model) ............................................................42 4.1.5 Mô hình thiết kế (Design Model) .......................................................58 K Chương 5 Cài đặt ................................................................................................77 H 5.1 Thuật giải A*: Tìm đường đi ngắn nhất từ T0 đến TG ..........................77 5.2 Áp dụng A* vào bài toán tìm đường đi xe buýt .....................................79 Đ Chương 6 Tổng kết .............................................................................................81 6.1 Tổng kết ..................................................................................................81 – 6.2 Hướng phát triển.....................................................................................81 Phụ lục A Giới thiệu chương trình....................................................................83 TT Yêu cầu cấu hình ...................................................................................................83 Giới thiệu chương trình .........................................................................................83 N Phụ lục B Lộ trình 45 tuyến xe buýt điểm........................................................90 Tài liệu tham khảo ................................................................................................100 C A O H K vii
 9. DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mô tả lớp giao thông đường bộ ....................................................................3 Hình 2.2 Hai lớp giao thông đường bộ và xe buýt được định nghĩa tách biệt nhau ...4 Hình 2.3 Hệ thống không tìm được đường đi xe buýt do điểm xuất phát và điểm đích không thuộc đỉnh được đánh dấu.................................................................4 Hình 2.4 Hệ thống không tìm được đường đi xe buýt do 2 tuyến xe buýt không liên TN thông ....................................................................................................................5 Hình 2.5 Kiến trúc client-side .....................................................................................5 H Hình 2.6 Kiến trúc server-side ....................................................................................7 K Hình 3.1 Mô hình Use-case.......................................................................................17 Hình 4.1 Màn hình web chính...................................................................................36 H Hình 4.2 Màn hình tra cứu thông tin.........................................................................37 Đ Hình 4.3 Màn hình tìm đường đi ngắn nhất..............................................................38 Hình 4.4 Màn hình desktop chính.............................................................................39 – Hình 4.5 Màn hình quản lý thông tin tuyến xe buýt .................................................40 TT Hình 4.6 Màn hình quản lý thông tin trạm dừng ......................................................41 Hình 4.7 Mô hình lớp đối tượng ...............................................................................42 Hình 4.8 Các đối tượng chính trên lớp đường giao thông ........................................43 N Hình 4.9 Các đối tượng chính trên lớp mạng tuyến xe buýt.....................................43 C Hình 4.10 Mô hình Winged-edge Topology.............................................................44 Hình 4.11 Topology cấp 0.........................................................................................45 A Hình 4.12 Topology cấp 1 và 2.................................................................................46 O Hình 4.13 Topology cấp 3.........................................................................................47 H Hình 4.14 Mô hình vật lý ..........................................................................................48 Hình 4.15 Lược đồ trạng thái Web Application .......................................................58 K Hình 4.16 Lược đồ trạng thái Desktop Application..................................................58 Hình 4.17 Lược đồ tuần tự Tra cứu thông tin tuyến xe ............................................59 Hình 4.18 Lược đồ cộng tác Tra cứu thông tin tuyến xe ..........................................59 Hình 4.19 Lược đồ tuần tự Tra cứu thông tin đường................................................60 viii
 10. Hình 4.20 Lược đồ cộng tác Tra cứu thông tin đường..............................................60 Hình 4.21 Lược đồ tuần tự Tra cứu thông tin địa điểm ............................................61 Hình 4.22 Lược đồ cộng tác Tra cứu thông tin địa điểm..........................................61 Hình 4.23 Lược đồ tuần tự Định vị đối tượng bản đồ từ thông tin phi không gian..62 Hình 4.24 Lược đồ cộng tác Định vị đối tượng bản đồ từ thông tin phi không gian62 Hình 4.25 Lược đồ tuần tự Tìm đường đi ngắn nhất ................................................63 TN Hình 4.26 Lược đồ cộng tác Tìm đường đi ngắn nhất ..............................................63 Hình 4.27 Lược đồ tuần tự Tìm trạm dừng gần nhất ................................................64 H Hình 4.28 Lược đồ cộng tác Tìm trạm dừng gần nhất..............................................64 Hình 4.29 Lược đồ tuần tự Di chuyển bản đồ...........................................................65 K Hình 4.30 Lược đồ cộng tác Di chuyển bản đồ ........................................................65 Hình 4.31 Lược đồ tuần tự Phóng bản đồ trong khung chữ nhật chọn.....................66 H Hình 4.32 Lược đồ cộng tác Phóng bản đồ trong khung chữ nhật chọn ..................66 Đ Hình 4.33 Lược đồ tuần tự Phóng to bản đồ .............................................................67 Hình 4.34 Lược đồ cộng tác Phóng to bản đồ...........................................................67 – Hình 4.35 Lược đồ tuần tự Thu nhỏ bản đồ ..............................................................68 TT Hình 4.36 Lược đồ cộng tác Thu nhỏ bản đồ ...........................................................68 Hình 4.37 Lược đồ tuần tự Hiện toàn bộ bản đồ ......................................................69 N Hình 4.38 Lược đồ cộng tác Hiện toàn bộ bản đồ ....................................................69 C Hình 4.39 Lược đồ tuần tự Thêm tuyến xe buýt.......................................................70 Hình 4.40 Lược đồ cộng tác Thêm tuyến xe buýt.....................................................70 A Hình 4.41 Lược đồ tuần tự Xóa tuyến xe buýt .........................................................71 O Hình 4.42 Lược đồ cộng tác Xóa tuyến xe buýt .......................................................71 Hình 4.43 Lược đồ tuần tự Sửa đổi thông tin tuyến xe.............................................72 H Hình 4.44 Lược đồ cộng tác Sửa đổi thông tin tuyến xe ..........................................72 K Hình 4.45 Lược đồ tuần tự Sửa thông tin lộ trình của tuyến xe ...............................73 Hình 4.46 Lược đồ cộng tác Sửa thông tin lộ trình của tuyến xe .............................73 Hình 4.47 Lược đồ tuần tự Thêm trạm xe buýt mới .................................................74 Hình 4.48 Lược đồ cộng tác Thêm trạm xe buýt mới...............................................74 ix
 11. Hình 4.49 Lược đồ tuần tự Xóa trạm xe buýt ...........................................................75 Hình 4.50 Lược đồ cộng tác Xóa trạm xe buýt.........................................................75 Hình 4.51 Lược đồ tuần tự Sửa đổi thông tin trạm dừng..........................................76 Hình 4.52 Lược đồ cộng tác Sửa đổi thông tin trạm dừng........................................76 TN H K H Đ – TT N C A O H K x
 12. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng mô tả các ưu khuyết điểm của kiến trúc client-side ...........................6 Bảng 2.2 Bảng mô tả ưu khuyết điểm của kiến trúc server-side ................................7 Bảng 4.1 Danh sách các kiểu dữ liệu ........................................................................49 Bảng 4.2 Tuyến xe buýt ............................................................................................50 TN Bảng 4.3 Loại tuyến xe .............................................................................................50 Bảng 4.4 Đơn vị chủ quản.........................................................................................51 H Bảng 4.5 Giá vé.........................................................................................................51 K Bảng 4.6 Lộ trình tuyến xe buýt ...............................................................................51 Bảng 4.7 Cung xe buýt..............................................................................................52 H Bảng 4.8 Loại trạm dừng ..........................................................................................52 Đ Bảng 4.9 Trạm dừng xe buýt.....................................................................................53 Bảng 4.10 Con đường ...............................................................................................53 – Bảng 4.11 Cung đường .............................................................................................54 TT Bảng 4.12 Nút giao lộ ...............................................................................................55 Bảng 4.13 Địa điểm...................................................................................................55 Bảng 4.14 Loại địa điểm ...........................................................................................56 N Bảng 4.15 Quan hệ giữa lộ trình tuyến xe buýt và các tuyến đường đi qua .............56 C Bảng 4.16 Quan hệ giữa lộ trình tuyến xe buýt và các cung xe buýt .......................56 Bảng 4.17 Quan hệ giữa cung xe buýt và các cung đường.......................................57 A Bảng 4.18 Quan hệ giữa con đường và các cung đường ..........................................57 O Bảng 5.1 Thuật giải A* .............................................................................................78 H K xi
 13. Chương 1 Tổng quan Chương 1 Tổng quan 1.1 Yêu cầu thực tế và lý do thực hiện đề tài Hệ thống giao thông của thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn và tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra, nhất là vào những giờ cao điểm. Một tình trạng chung cho các trung tâm thành phố phát triển. TN Tuy nhiên, ở nước ta chúng ta có thể nhận thấy được nguyên nhân gây ra ùn tắc giao thông là do số lượng người sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân quá nhiều. H Do thế nhà nước đã tiến hành nhiều biện pháp hạn chế số lượng phương tiện đó, đồng thời đầu tư phát triển hệ thống giao thông công cộng, trong đó xe buýt sẽ là K phương tiện mở màn để người dân quen dần với hệ thống giao thông công cộng này. Tuy xe buýt không phải là phương tiện di chuyển mới ở nước ta nhưng vì trước đây H chúng hoạt động riêng lẽ, không theo một quy trình, một lộ trình chung nào cả, hơn Đ nữa người dân từ lâu đã quen với phương tiện di chuyển cá nhân, cộng thêm phương tiện di chuyển này lại không được tuyên truyền rộng rãi nên kết quả bước – đầu không được khả quan. Vì thế một website hướng dẫn tìm đường đi xe buýt phù TT hợp với yêu cầu của hành khách và hỗ trợ phổ biến thông tin về các tuyến, trạm của xe buýt đến đông đảo người dân là thật sự cần thiết. N 1.2 Mục tiêu của đề tài C Mục tiêu của đề tài đặt ra là xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên A web giúp hành khách tìm ra các lộ trình đi tối ưu và hợp lý trong thành phố đồng thời bước đầu tạo công cụ quản lý thông tin các tuyến xe buýt. Đề tài là kết quả của O quá trình nghiên cứu xây dựng và quản lý bản đồ topology dựa trên nền các hệ GIS H hiện có. Các công việc chính của đề tài bao gồm : K Tìm hiểu nghiệp vụ và thu thập thông tin có liên quan về các tuyến, trạm trong thành phố Hồ Chí Minh. 1
 14. Chương 1 Tổng quan Điều chỉnh lại bản đồ số hóa : xây dựng một tool nhỏ giúp cho việc số hóa lại một phần của bản đồ để phù hợp với yêu cầu của đề tài như : số hóa lại các con đường, tạo mới một số con đường, địa danh… Do phải kết hợp giữa 2 layer đường bộ và xe buýt nên phải xây dựng công cụ tạo các tuyến, trạm xe buýt dựa trên bản đồ đường bộ đã số hóa theo topology. Xây dựng thành phần hiển thị bản đồ và tìm tuyến đường đi xe buýt phù hợp TN với yêu cầu của hành khách Tổ chức cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin không gian và phi không gian của H bản đồ sao cho phù hợp với định dạng của topology. Xây dựng kiến trúc client - server để qua internet đưa thông tin GIS về các K tuyến xe buýt rộng rãi đến người sử dụng. H Đ – TT N C A O H K 2
 15. Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn 2.1 Các giải pháp hiện có 2.1.1 Xét về giải pháp bản đồ Sơ lược về cách mô tả lớp giao thông : dữ liệu bản đồ thông thường được chia TN làm 2 loại : dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian. Trong đó dữ liệu không gian là một tập hợp các đối tượng hình học (điểm, đường, mặt) để mô tả tọa độ và hình dạng của đối tượng trên bản đồ, dữ liệu phi không gian là các H thông tin (thuộc tính) của đối tượng trên bản bản đồ (như tên đường, chiều dài K con đường…). Tập hợp các dữ liệu này sẽ được dùng để mô tả một lớp bản đồ như lớp bản đồ ranh giới hành chánh, lơp bản đồ sông ngòi, lớp bản đồ giao H thông đường bộ, lớp bản đồ giao thông đường xe buýt… Ở đây, ta hãy xét cách Đ mô tả lớp bản đồ giao thông bằng dữ liệu không gian. Thông thường để mô tả một lớp giao thông người ta định nghĩa một tập hợp các đỉnh (điểm) và cung – (polyline) của nó. Nếu một bản đồ có nhiều lớp giao thông thì các lớp đó sẽ có TT một tập hợp các đỉnh và cung riêng biệt mô tả về tọa độ và hình dạng của chúng, các lớp này hoàn toàn không có quan hệ ràng buộc với nhau. N C A O H K Hình 2.1 Mô tả lớp giao thông đường bộ 3
 16. Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn TN Hình 2.2 Hai lớp giao thông đường bộ và xe buýt được định nghĩa tách biệt nhau H K Các giải pháp hiện có: Hiện bài toán được giải quyết theo 2 xu hướng, xu hướng thứ nhất là website chỉ dừng ở mức cung cấp thông tin về các tuyến H đường đi và các trạm như website www.transerco.com của công tin vận tải và Đ dịch vụ công cộng Hà Nội, xu hướng thứ hai ngoài cung cấp các thông tin về tuyến, trạm website còn hỗ trợ tìm các tuyến đi thích hợp cho nhu cầu đi lại của – hành khách. Tuy nhiên, đa số các website đều chưa giải quyết tốt bài toán do TT việc tìm kiếm thực hiện trên lớp giao thông xe buýt. Do đó người sử dụng không được tuỳ tiện chọn điểm xuất phát và điểm đích bất kỳ trên bản đồ. Hệ thống cũng sẽ không trả lời được câu truy vấn khi giữa điểm xuất phát và điểm N đích không có tuyến đường liên thông nhau. C A O H K Hình 2.3 Hệ thống không tìm được đường đi xe buýt do điểm xuất phát và điểm đích không thuộc đỉnh được đánh dấu 4
 17. Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn TN H K Hình 2.4 Hệ thống không tìm được đường đi xe buýt do 2 tuyến xe buýt không liên H thông Đ 2.1.2 Xét về khía cạnh kỹ thuật Có 2 kiến trúc để xây dựng Internet GIS : client-side và server-side – Client-side TT N C A O H K Hình 2.5 Kiến trúc client-side Phía client sẽ được phát triển dưới dạng một ActiveX (được viết bằng VB, C++) hay một applet. Ưu điểm của mô hình này là trách nhiệm được gánh bớt một phần bên client, giảm bớt lượng công việc của server, đồng thời GUI cũng sẽ được cải 5
 18. Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn tiến khiến cho thao tác xử lý bản đổ phía client được thực hiện dễ dàng hơn, tiện lợi hơn. Thế nhưng mô hình lại có khuyết điểm là : khó phát triển, triển khai và bảo trì, và quan trọng hơn là : đòi hỏi client phải có quyền admin để cài thêm một phần Add-In trong trường hợp client được viết bằng ActiveX, với trường hợp client được viết bằng applet thì máy người sử dụng phải được cài đặt JVM, mặc dù JVM được mặc định cài đặt trong các version IE trước 6.0, thế nhưng do sự canh tranh giữa tập TN đoàn Microsoft và Sun, kể từ hệ điều hành Windows XP (tức từ IE 6.0 trở đi) Microsoft đã tuyên bố không tiếp tục tích hợp JVM vào trình duyệt IE của họ, điều H này có nghĩa là người sử dụng muốn hiển thị được các applet thì đòi hỏi phải cài đặt bộ JVM của Sun, như thế có nghĩa là user phải có quyền admin mới có thể thực K hiện công việc này. H Ưu điểm Khuyết điểm Đ Dữ liệu vector có thể được sử dụng Khó phát triển, triển khai và bảo trì – Chất lượng hình ảnh tốt Đòi hỏi có phần mềm phụ thêm Giao diện phần mềm được đẩy mạnh Thời gian download lâu hơn TT Tính tương tác cao Không gắn bó theo chuẩn Có thể không tương thích với hệ điều N hành hay browser C Bảng 2.1 Bảng mô tả các ưu khuyết điểm của kiến trúc client-side A O H K 6
 19. Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn Server-side TN H K Hình 2.6 Kiến trúc server-side H Lượng công việc được dồn hoàn toàn về phía server, những gì phía client cần phải hiển thị ra màn hình ảnh bitmap raster nhận từ server cho người sử dụng. Đ – Ưu điểm Khuyết điểm Phát triển đơn giản Giao diện ngườidùng thô sơ TT Khai triển dễ dàng Chất lượng đồ họa thấp Bảo trì dễ dàng Chỉ có chức năng click chuột một lần ở N browser C Gắn với các chuẩn của Internet Thời gian đáp ứng người dùng có thể lâu A Yêu cầu người sử dụng chỉ cần có Web O Browser chuẩn H Yêu cầu ít băng thông Dễ sử dụng đối với người dùng K Chia sẻ dữ liệu Bảng 2.2 Bảng mô tả ưu khuyết điểm của kiến trúc server-side 7
 20. Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn 2.2 Hướng tiếp cận của luận văn 2.2.1 Xét về giải pháp bản đồ Kết hợp giữa 2 lớp giao thông : đường bộ và xe buýt, bằng cách này người sử dụng có thể định vị 2 tọa độ bất kỳ trên bản đồ và hệ thống sẽ trả lời câu truy vấn một cách chính xác và chi tiết. TN H K H Đ – TT Hình 2.7 Hệ thống sẽ tìm đuợc đường đi tổng hợp : đi đoạn đuờng bộ rồi lên xe buýt sau đó xuống đường bộ đi tiếp N Để thực hiện được điều này, ta cần phải xây dựng tuyến xe buýt trên lớp giao thông C đường bộ đã được topology, sau đó tiến hành lưu dữ liệu tuyến xe buýt xuống cũng phải theo đúng cấu trúc của topology. A O 2.2.2 Xét về khía cạnh kỹ thuật H Lựa chọn kiến trúc Kết hợp 2 kiến trúc client-side và server-side, hệ thống sẽ tận dụng lợi điểm của cả K hai, trên server không cần xử lý phần thể hiện của người dùng, phần thao tác và dữ liệu bản đồ bên người sử dụng sẽ do phía client đảm nhiệm. Kết quả là : việc phát triển, bảo trì server dễ dàng hơn, lượng công việc bên server được giảm nhẹ dẫn đến 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2