intTypePromotion=1

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao phay ngón trên máy CNC

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
214
lượt xem
65
download

Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao phay ngón trên máy CNC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy CNC hoặc máy tính điều khiển bằng số đã tồn tại từ đầu những năm 1970. Máy CNC thay thế hoặc làm việc cùng với một số quá trình Sản xuất hiện có (es) và chúng được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Việc giới thiệu giá cả hợp lý máy CNC thay đổi đáng kể ngành công nghiệp sản xuất toàn bộ các đường cong như đột nhiên trở nên dễ dàng để cắt giảm như đường thẳng và 3-D cấu trúc phức tạp được khá dễ dàng để thực hiện. CDC máy cũng cắt giảm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt khi phay bằng dao phay ngón trên máy CNC

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG …..*****….. VŨ THÀNH HƯNG Ngư i hư ng d n khoa h c :TS. LÊ CUNG Ph n bi n 1: PGS.TS. NGUY N VĂN Y N NGHIÊN C U NH HƯ NG C A CH Đ C TĐ NL C Ph n bi n 2: PGS.TS. PH M PHÚ LÝ C T KHI PHAY B NG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY CNC Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Chuyên ngành: CÔNG NGH CH T O MÁY th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng Vào lúc 9 gi , ngày 28 tháng 8 năm 2010 Mã s : 60.52..04 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i:` Đà N ng – Năm 2010 -Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng -Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U Đ tài gi i h n vi c nghiên c u nh hư ng c a ch ñ c t ñ n 1. LÝ DO CH N Đ TÀI l c c t khi phay h , s d ng dao phay ngón b ng thép gió P18 trên Trong quá trình gia công có nhi u y u t nh hư ng ñ n ch t v t li u nhôm 6061 trong ñi u ki n không bôi trơn làm ngu i. lư ng b m t chi ti t gia công. Trong ñó l c c t nh có nh hư ng quy t ñ nh ñ n nhi t c t, quá trình mòn d ng c do ñó nh hư ng Chương 1-T NG QUAN ñ n ñ chính xác c a quá trình gia công. Chính vì lý do nêu trên, tôi ch n ñ tài nghiên c u:“NGHIÊN 1.1. T NG QUAN V L C C T TRONG GIA CÔNG CƠ C U NH HƯ NG C A CH Đ C T Đ N L C C T KHI PHAY 1.1.1. Đ t v n ñ B NG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY PHAY CNC”. Trong quá trình c t kim lo i, ñ tách ñư c phoi và th ng 2. M C ĐÍCH C A Đ TÀI ñư c ma sát c n ph i có l c. L c sinh ra trong quá trình c t là ñ ng - Đ tài nh m nghiên c u v nh hư ng c a ch ñ c t t i l c c n thi t nh m th c hi n quá trình bi n d ng và ma sát. Vi c nghiên c u l c c t trong quá trình c t kim lo i có ý l c c t v i các ñi u ki n c t g t c th thư ng g p trong quá trình nghĩa c lý thuy t l n th c ti n. Trong th c t , nh ng hi u bi t v l c phay b ng dao phay ngón trên máy phay CNC nh m khai thác kh c t r t quan tr ng ñ thi t k d ng c c t, ñ gá, tính toán thi t k năng công ngh gia công b m t chi ti t trên máy phay CNC, ñóng máy móc thi t b ,... Dư i tác d ng c a l c và nhi t, d ng c s b góp m t ph n nghiên c u vào quá trình c t g t b ng dao phay ngón mòn, b phá hu . Mu n hi u ñư c quy lu t mài mòn và phá hu dao trên máy phay CNC vào th c ti n s n xu t cũng như trong công tác thì ph i hi u ñư c quy lu t tác ñ ng c a l c c t. Mu n tính công tiêu ñào t o cho ngành c t g t kim lo i t i Trư ng Cao Đ ng C p Ngh hao khi c t c n ph i bi t l c c t. Nh ng hi u bi t lý thuy t v l c c t t o kh năng chính xác hoá lý thuy t quá trình c t. Cơ Gi i. - Thi t k và ch t o mô hình m t h th ng ño l c c t khi Trên hình 1.1, trong phay b ng dao phay ngón trư ng h p c t t do, ta có: 3. PH M VI VÀ N I DUNG NGHIÊN C U - Tìm hi u v máy phay CNC Feeler 800 X 500 X 510 FV 800 P =P bd1 dh1 d1 +P (1.1) Make Taiwan t i công ty c ph n ROBOT TOSY. P =P +P bd2 dh2 d2 - Nghiên c u lý thuy t v quá trình c t g t và ch ñ c t g t kim P =P +P bd bd1 bd2 lo i trong quá trình phay s d ng dao phay ngón. Fms = F +F - Nghiên c u thi t k ch t o hình h th ng ño l c c t sinh ra ms1 ms2 P = Pbd + Fms trong quá trình gia công dùng trong nghiên c u, gi ng d y và h c t p. - Xây d ng phương trình mô t nh hư ng c a ch ñ c t khi 1.1.2. Phân tích các thành ph n l c c t. phay b ng dao phay ngón trong ñi u ki n c th . 1.1.2.1. Phân tích l c c t theo các phương chuy n ñ ng
 3. 5 6 H th ng l c c t khi phay ñư c mô t trên hình 1.2. L c c t D a vào l c c t chính Pv và l c ch y dao Ps trong mô hình t ng P ñư c phân tích thành 3 thành ph n theo 3 phương chuy n c t t do trên ñây xây d ng vòng tròn Thales, nh ñó ta v và xác ñ nh ñư c các l c: ñ ng v, s và t c a chuy n ñ ng c t: ti p tuy n, ngư c v i chuy n ñ ng ch y dao và hư ng kính. Hình 1.2. H th ng l c c t khi phay Hình1.3 Vòng tròn xác ñ nh l c trên các m t ch u t i Sau khi xác ñ nh ñư c các l c thành ph n Pv, Ps và Pt , thì 1.2. CÁC Y U T NH HƯ NG Đ N L C C T l c c t t ng P ñư c tính theo công th c: Trong c t g t kim lo i, y u t c t g t nh hư ng ñ n ñ l n l c c t có r t nhi u, ñ ti n kh o sát và nghiên c u ta có th phân → → → → (1.2) P = Pv + Ps + Pt hay P = P v+ P s+ P 2 2 2 t chúng ra thành 3 nhóm: 1.2.1. nh hư ng c a chi ti t gia công ñ n l c c t. Đây là phương pháp phân tích l c c t ph bi n nh t, b i vì Th c nghi m ghi nh n chi ti t gia công nh hư ng ñ n l c phương các chuy n ñ ng c t là hoàn toàn xác ñ nh nên vi c ño các c t b i các y u t sau: thành ph n l c c t ñư c ti n hành d dàng Đ b n, ñ c ng c a v t li u, thành ph n hoá h c, c u trúc 1.1.2.2. Phân tích l c c t và ng su t c t theo các m t ch u kim lo i c a v t li u, phương pháp ch t o phôi… t i 1.2.2. nh hư ng c a ñi u ki n c t ñ n l c c t. Khi nghiên c u b n ch t ñ ng l c h c c a quá trình c t kim 1.2.2.1. nh hư ng c a chi u sâu c t t ñ n l c c t lo i, l c c t còn ñư c phân tích thành các thành ph n theo các m t Vì chi u r ng c t b = t/sinϕ có ý nghĩa v t lý trong quá trình ch u t i. Kh o sát quá trình bào t do, ta có sơ ñ trên hình 1.3. c t nên ta s kh o sát nh hư ng c a b ñ n l c c t Pv. L c t ng: P = PS + PV (1.3)
 4. 7 8 Pv = C p v .b x pv y pv .a Pv = C p v .t ' x pv y pv Ho c có th vi t theo s, t: .s l c c t Pv (N) Trong ñó ta nh n th y: x p > y p v v 1.2.2.3 nh hư ng c a t c ñ c t v ñ n l c c t Qua th c nghi m ta th y r ng: t c ñ c t th p m i quan h gi a t c ñ c t v v i l c c t P r t ph c t p và khó xác ñ nh qui lu t. chi u r ng c t b 1.2.3. nh hư ng c a d ng c c t ñ n l c c t. Th c t cho th y v t li u ch t o dao và thông s hình h c Hình 1.4: nh hư ng c a chi u r ng c t b c a dao có nh hư ng tr c ti p ñ n l c c t. T ng h p ta có th l p ñư c phương trình kinh nghi m tính Pv = C p v .b x pv l c c t như sau: Pv = C p v .t ' x pv y pv 1.2.2.2. nh hư ng c a lư ng ch y dao s ñ n l c c t. .s .K pv (1.27) B ng cách x lý các s li u ño ta có th bi u di n m i quan Tương t ta cũng nh n ñư c phương trình tính các thành h gi a l c t và a như sau: ph n l c Ps và Pt có d ng như trên. logPv Các giá tr h ng s l c c t Cp, các s mũ xp, yp và các h s ñi u ch nh K ñư c cho trong các s tay tra c u v c t g t. Pv = C p v .a y pv 1.3. Các phương pháp xác ñ nh l c c t θ Đ xác ñ nh l c c t ta có th dùng nhi u phương pháp sau: 1.3.1. Phương pháp ño tr c ti p l c c t Thi t b ño l c c t ñư c ch t o trên cơ s nhi u nguyên lý loga khác nhau, ñó là: Theo nguyên lý cơ h c, theo nguyên lý thu khí, Hình 1.5: nh hư ng c a chi u dày c t a ñ n theo hi u ng v ñi n, theo nguyên lý ki u áp ñi n, theo nguyên lý K t h p cho thay ñ i ñ ng th i chi u r ng c t b và chi u dày bi n d ng d o. c t a, m i quan h gi a l c c t Pv và b, a ñư c vi t như sau:
 5. 9 10 1.3.2. Phương pháp ño l c c t thông qua ño công su t. Khi th c hi n vi c c t g t thì công su t ño ñư c t ñ ng cơ Chương 2 - TÍNH TOÁN, THI T K VÀ s bao g m công su t c t Nc và công su t ch y không Nck. Ta có: CH T OH TH NG ĐO L C C T Nñc = Nc + Nck suy ra: N c = N dc − N ck = Pv .v.K Do v y t vi c ño công su t ta có: Hi n nay trên th trư ng có nhi u lo i c m bi n có th dùng ñ ño d ch chuy n và c m bi n ño l c. Tuy nhiên, căn c vào tình N − N ck Pv = dc hình th c t v các lo i c m bi n hi n có c a công ty ROBOT TOSY v.K nên tôi s d ng c m bi n ki u áp ñi n ki u áp ñi n FC23 2.1. C M BI N ĐO L C KI U ÁP ĐI N FC23 1.3.3. Xác ñ nh l c c t b ng phương pháp tính. Vi c tính toán l c c t nói chung ñư c ti n hành theo 2 hư ng: 1.3.3.1. Tính toán l c c t b ng nghiên c u lý thuy t 2.1.1. Kích thư c c a c m bi n FC23 : 1.3.3.2. Tính toán l c c t b ng công th c th c nghi m D a vào các k t qu th c nghi m khi nghiên c u v c t g t, ta xây d ng nên các công th c tính toán l c c t. Công th c th c nghi m tính toán l c c t cũng ñư c thi t l p theo 2 phương pháp. a. Phương pháp d a vào l c c t ñơn v và di n tích ti t di n phoi c t b. Phương pháp thi t l p công th c th c nghi m d ng hàm mũ Nhi u nhà nghiên c u ñã ñ xu t công th c tính toán l c c t dư i d ng hàm mũ ñ i v i các y u t c t g t chính [6]: P = C pt p s p v p K p x y z (1.42) Hình 2.1: Kích thư c c a c m bi n FC23 Trong ñó:Cp là h ng s l c c t; xp, yp, zp là các s mũ; Kp là h s ñi u ch nh ñư c xác ñ nh t th c nghi m c t g t. 2.1.2. Các ñ c tính c a thi t b c m bi n FC 23 s d ng trong 1.4. CÁC NGHIÊN C U TRONG VÀ NGOÀI NƯ C LIÊN phép ño QUAN Đ N Đ TÀI 2.1.3. Đánh giá kh năng s d ng c a lo i c m bi n FC 23 v i thí nghi m ño l c c t 2.1.4. Nguyên lý ño l c Theo ñ nh lu t cơ b n c a ñ ng l c h c, l c ñư c xác ñ nh b i bi u th c:
 6. 11 12 → → 2.2. M CH THU NH N, ĐI U KHI N, K T N I MÁY TÍNH F = M.a (2.1) 2.2.1. Sơ ñ kh i ghép n i c m bi n d ch chuy n và c m bi n l c Trong ñó: v i máy tính F - l c tác d ng (N). M - kh i lư ng c a v t (kg). a - gia t c c a v t (m/s2). TR C CHÍNH 2.1.5. Mô hình ñ gá khi gia công DAO Sensor CHI TI T Sensor Sensor C M B B B CHUY N Sensor BI N KHUY CH Đ I A/D Đ I L C ĐO L C Sensor Sensor MÁY X LÝ S Hình 2.3 : Sơ ñ h th ng ño l c c t Hình 2.2 : Mô hình ñ gá khi gia công Các c m bi n l c FC23 v a làm ch c năng ñ nh v và k p 2.2.2. Bo m ch ch t chi ti t, v a làm ch c năng ño l c. Lúc ñ u t t c các c m bi n l c ñ u ch u tác d ng m t l c nén ñ k p ch t chi ti t và t ng các l c tác d ng lên chi ti t cân b ng. Khi ti n hành th c nghi m các c m bi n l c ch u tác d ng các l c nén khác nhau. Hi u s gi a các l c tác d ng trư c và sau khi ti n hành th c nghi m chính là l c c t sinh ra trong quá trình gia công. Hình 2.4: Bo m ch Tính năng : 1 bo m ch có th ñ c, x lí tín hi u và g i lên PC giá tr c a 3 c m bi n l c cùng m t lúc
 7. 13 14 2.2.3. Sơ ñ kh i th c hi n x lí tín hi u - Đ ñ m b o ánh x t gi a ñ u vào và ñ u ra theo d i bi n ñ i ñã bi t, ta ch n h s khu ch ñ i là K = 50 2 × R1 R - Giá tr này ñư c ñ m b o v i 1 + = 10 và 6 = 5 R2 R4 Hình 2.5 : Sơ ñ kh i th c hi n x lí tín hi u Nên ta ch n R1 = 6.8k và R2 = 1.42k v i R2 ñư c ñi u ch nh b ng bi n tr . 2.2.4. Sơ ñ m ch ñi n th c hi n các phép x lí tín hi u tương t R6 = 5k và R4 = 1k e. M ch l c : Đ ñ m l c t t nhi u và tương thích v i t n s l y m u, t n s c t c a m ch ñư c ch n b ng 2 l n t n s l y m u c a m ch bi n ñ i tương t - s . Fc = 100Hz Nên ta ch n R8 = R9 = 12k Và C1 = C2 = 0.1µF f. Kh i m ch x lí tín hi u s - Các ch c năng bi n ñ i tương t -s , x lí tín hi u s và giao ti p Hình 2.6 :Sơ ñ m ch ñi n v i máy tính ñư c th c hi n m t cách tích h p trên vi ñi u khi n a. H s khu ch ñ i c a t ng ñư c tính theo công th c: dsPIC4012 c a hãng Microchip. 2.2.5. Vi ñi u khi n 2 R1 R6 2.2.5.1. C u t o c a vi ñi u khi n dsPIC30F4012 K = (1 + )× (3.1) R2 R4 b. T n s c t c a m ch l c này ñư c tính theo công th c : 1 Fc = (3.2) 2 × Π × R8 × R9 × C1 × C 2 c. Tính toán các tham s cho m ch x lí tín hi u tư ng t : Hình 2.7 : C u t o c a vi ñi u khi n dsPIC30F4012 Các gi thi t ñã có: - D i tín hi u ñ u vào 0 – 100mV - D i tín hi u ra : 0 – 5V - T n s l y m u c a m ch ADC 50Hz d. Tham s m ch khu ch ñ i
 8. 15 16 2.3. PH N M M HI N TH VÀ LƯU GI GIÁ TR ĐO 2.3.1. Sơ lư c v th c hi n giao ti p gi a m ch ñi n và máy tính 2.3.2. Chương trình ño và hi n th l c 3.4.2.1. Chương trình vi ñi u khi n Sơ ñ kh i c a chương trình: Kh i t o chương trình Sai Hình 2.8 : C u trúc bên trong vi ñi u khi n dsPIC30F4012 ADC 2.2.5.2.Các tính năng c a vi ñi u khi n dsPIC30F4012 a.Kh i chuy n ñ i tương t -s (ADC) Đúng b.Kh năng x lí s : 2.2.6. Đi u khi n b ng máy tính G id Vi c giao ti p gi a máy tính và thi t b ngo i vi có th giao ti p b ng 3 cách 2.3.4.1 Giao ti p b ng Slot-Card. Hình 2.11 : Sơ ñ kh i c a chương trình vi ñi u khi n 2.3.4.2 Giao ti p qua c ng song song (máy in) 2.3.4.3 Giao ti p qua c ng n i ti p (COM) 3.4.2.2. Chương trình PC 2.2.7. Công th c chuy n ñ i l c sang giá tr s T các tham s c a m ch tương t cũng như m ch x lí s Sơ ñ kh i : Kh i t o chương trên ta có th xác ñ nh ñư c h s bi n ñ i t l c sang giá tr s trình theo sơ ñ : L c Đi n áp ra c m bi n Đi n áp ra m ch tương t Giá tr C ng COM s c a kh i ADC Sai nh n d li u Fa V1 V2 Fd Đúng V1 V F Ta có = 0.1 [mV/N]; 2 = 50 ; d = 1024/5 [gia tri/V] FA V1 V2 V ñ th F => d = 1.024[giá tr /N] Fa Hình 2.12 : Sơ ñ kh i c a chương trình PC
 9. 17 18 3.1.2. Thi t l p mô hình thí nghi m 3.2. TH C NGHI M KH O SÁT S NH HƯ NG Đ NG TH I C A CÁC Y U T V, S, t Đ N L C C T KHI GIA CÔNG B NG DAO PHAY NGÓN TRÊN MÁY PHAY CNC 3.2.1. Đi u ki n th c nghi m 3.2.1.1. Máy công c và d ng c c t + Lo i máy : CNC Feeler 800 X 500 X 510 FV 800 Make Taiwan H ñi u khi n : FANUC ; Công su t ñ ng cơ chính : 11 kw ;Bư c ti n dao di u ch nh vô c p ; T c ñ máy ñi u ch nh t : Hình 2.13 : Ph n m n hi n th ñ th l c Hình 2.15 : Quá trình th c nghi m trên 50÷8000 vòng/phút mô hình ño l c c t + Dao phay ngón Ø10 v t li u b ng thép gió P18 S răng Z=2 3.2.1.2. V t li u gia công : s d ng lo i nhôm 6061 Kích thư c phôi : 70×70×60 mm 3.2.1.3. Ch ñ c t dùng khi th c nghi m Máy tính Theo qui ho ch th c nghi m ta ch n mi n nghiên c u th c nghi m là : Phôi Vmax = 78.5 (m/phút) Smax = 0.2 mm/vòng ;t max = 0.5 mm Ngu n cung c p Vmin = 62.8 (m/phút) Smin = 0.15 mm/vòng ;t min = 0.2 mm ñi n Đ gá Các y u t Xi th c nghi m là : Bo m ch M c trên : xi(t)= lnximax (3.4 ) (d) M c dư i : xi = lnximin (3.5) C ng Hình 2.14: Mô hình h th ng ño l c M c cơ s 1 : xi (0) =(ln xi max + ln xi min ) (3.6) 2 Kho ng bi n thiên : λi = (ln xi max − ln xi min ) (3.7) 1 Chương 3 - NGHIÊN C U TH C NGHI M V 2 L C C T KHI PHAY B ng 3.2: tính toán m c, kho n bi n thiên c a các y u t 3.1. KHÁI NI M V QUI HO CH TH C NGHI M Các y u t x1 x2 x3 3.1.1. Khái ni m v qui ho ch th c nghi m M c trên 4.363098625 -1.609437912 -1
 10. 19 20 M c dư i 4.139955073 -1.897119985 -1.60943791 M c cơ s 4.251526849 -1.753278949 -1.15129255 a. Các k t qu ño ñư c theo phương X : Kho ng bi n 0.111571776 0.143841036 0.458145366 → → → thiên H p l c c a t ng l n ño: F xi = F14 + F 23 (i=1÷11) b. Các k t qu ño ñư c theo phương y : → → → 3.2.2. K t q a th c nghi m H p l c c a t ng l n ño : F yi = F1 + F 2 (i=1÷11) Sau khi phân tích t ng ñ th ño, tính trung bình c ng c a B ng 3.3: k t qu th c nghi m các ñi m cao nh t trong m t kho ng c a ñ th ta ñư c giá tr c a l c TT Bi n mã hóa Bi n th c nghi m Giá tr ño theo các phương và ñưa vào b ng (3.3). 3.2.3. X lý k t qu sau th c nghi m x1 x2 x3 V S(mm/ t(mm) Px(N) Py(N) Nhi u nhà nghiên c u [6], [10], [11] ñã ñ xu t công th c vg) tính toán l c c t dư i d ng hàm mũ ñ i v i các y u t c t g t chính : P = C p .v p .S p .t (m/phút) x y zp 1 1 1 1 78.5 0.200 0.5 25.66667 27.66667 L y logarit bi u th c P ta ñư c: ln P = ln Cp + xp ln v + yp ln s +zp ln t . (3.10) 2 -1 1 1 62.8 0.200 0.5 17.55556 51.66667 Đ t ln P = Y, a0 = ln Cp ; a1 = n1 ; a2 = n2 ; a3 = n3 ; X1 = ln v ; X2 = ln s ; X3 = ln t. 3 1 -1 1 78.5 0.150 0.5 4.11111 22.88889 4 -1 -1 1 62.8 0.150 0.5 5.11111 61.77778 Ta ñư c hàm tuy n tính Y u = a0 + a1 x1 + a 2 x2 + a3 x3 (3.13) 5 1 1 -1 78.5 0.200 0.2 5.33333 25.66667 1 ln v1 ln s1 ln t1  1 ln v ln s2 ln t2  6 -1 1 -1 62.8 0.200 0.2 10.4444 33 X=  2  .. .. .. ..  7 1 -1 -1 78.5 0.150 0.2 6.22222 27.11111   1 ln v12 ln s12 ln t12  8 -1 -1 -1 62.8 0.150 0.2 4.11111 30.22222 Ta có th vi t l i (1) như sau: 9 0 0 0 70.212 0.173 0.316 6.66667 47.77778 Y=X.a (3.11) 10 0 0 0 70.212 0.173 0.316 6.44444 46.33333 11 0 0 0 70.212 0.173 0.316 6.88888 46.11111
 11. 21 22 ⇔ XT . Y = XT . X . a Ma tr n X như sau: ⇔ (XT . X )-1 . XT . Y = a 1 4.363098625 -1.609437912 -0.693147181 hay là a = (inv (X’ * X) ) * (X’ * Y) (3.12) 1 4.139955073 -1.609437912 -0.693147181 B ng k t qu thí nghi m ñư c ñ i thành như sau: 1 4.363098625 -1.897119985 -0.693147181 B ng 3.4 K t qu qui ñ i theo phương x 1 4.139955073 -1.897119985 -0.693147181 1 4.363098625 -1.609437912 -1.609437912 X= 1 4.139955073 -1.609437912 -1.609437912 No Yi = ln Pxi X1i = ln v X2i = lns X3i = lnt 1 4.363098625 -1.897119985 -1.609437912 1 3.2451933 4.363098625 -1.609437912 -0.693147181 1 4.139955073 -1.897119985 -1.609437912 2 2.8653707 4.139955073 -1.609437912 -0.693147181 1 4.251526849 -1.753278949 -1.151292546 3 1.4136931 4.363098625 -1.897119985 -0.693147181 1 4.251526849 -1.753278949 -1.151292546 4 1.6314166 4.139955073 -1.897119985 -0.693147181 1 4.251526849 -1.753278949 -1.151292546 5 1.6739758 4.363098625 -1.609437912 -1.609437912 6 2.3460659 4.139955073 -1.609437912 -1.609437912 7 1.8281268 4.363098625 -1.897119985 -1.609437912 Y=[3.2451933; 2.8653707; 1.4136931; 1.6314166; 1.6739758; 8 1.4136931 4.139955073 -1.897119985 -1.609437912 2.3460659; 1.8281268; 1.4136931]; 9 3.866561 4.251526849 -1.753278949 1.8971205 ng d ng ph n m m matlab 7.10, sau khi tính toán ta ñư c k t qu 10 3.835862 4.251526849 -1.753278949 1.8632177 c a ma tr n a c n tìm : 11 3.831054 4.251526849 -1.753278949 1.9299085
 12. 23 24 aT = [ 8.9586 -0.1071 3.3402 0.5167] Px= 7774.47V-0.1071 S3.3402 t 0.5167 (N) 8.9586 ln Cp = 8.9586 Cp = e = 7774.465588 cùng m t ch V y k t qu tìm ñư c: V = 78.5 ñ v n t c c t V. H s Cp = 7774.465588 m/phút Khi S tăng thì Px s tăng theo H s xp c a c a v n t c c t v là xp = -0.1071 H s yp c a lư ng ch y dao s là yp = 3.3402 Hình 3.4: Đ th l c c t ph thu c vào các y u t (s,t) theo H s zp c a chi u sâu c t t là zp = 0.5167 phương x Px= 7774.47V-0.1071 S3.3402 t 0.5167 (N) (3.13) Px= 7774.47V-0.1071 S3.3402 t 0.5167 (N) cùng m t ch ñô Tương t tính l c c t theo hư ng ch y dao Py : chi u sâu c t t. Py=9109241.449.V-2.6527 S 0.3774t 0.3982 (N) (3.14) t = 0.5 m 3.2.4. K t lu n v phương trình l c c t tìm ñư c Khi V tăng thì Px T phương trình (3.13) ta rút ra m t s nh n xét sau : s gi m + Trong vùng kh o sát theo hư ng ch y dao phương x ta th y s nh hư ng c a lư ng ch y dao s là r t l n ñ n l c c t theo hư ng ch y dao Px, ti p ñó là chi u sâu c t t r i ñên v n t c c t v. T phương trình (3.14) ta rút ra m t s nh n xét sau : + Trong vùng kh o sát theo hư ng ch y dao phương y ta th y s nh hư ng c a v n t c c t v là r t l n ñ n l c c t theo hư ng ch y dao Py, ti p ñó là chi u sâu c t t r i ñ n lư ng ch y dao s. 3.3. K t qu th c nghi m Hình 3.5 : Đ th l c c t ph thu c vào các y u t (V, Px= T phương trình (3.10) ta th y s nh hư ng c a lư ng ch y dao s ñ n l c c t theo phương x ( Px ) l n hơn so v i v n t c c t v và chi u T phương trình (3.11) ta th y s nh hư ng c a v n t c c t sâu c t t. v, là r t l n ñ n l c c t theo hư ng ch y dao Py, còn s nh hư ng c a lư ng ch y dao s và chi u sâu c t t ít nh hư ng hơn so v i v n t c c t v.
 13. 25 26 B ng vi c x lý d li u Px, Py thu ñư c ta có ñư c ñi m mà t i ñó khi gia công có l c c t l n nh t hay nh nh t. K t qu thu ñu c l c Py=9109241.449.V-2.6527 S c t t i ưu nh t (nh nh t) Px =3.754503 (N), Py =22.06421 (N) 0.3774 0.3982 t (N) V y trong gi i h n c a k t qu thí nghi m này thì khi V = V = 78.5 m/phút 78.5 (m/phút) S = 0.15 (mm/vòng) ; t = 0.2 ( mm) thì l c c t nh nh t Px =3.754503 (N), Py =22.06421 (N) K T LU N VÀ TRI N V NG C A Đ TÀI 1. K T LU N Đ tài ñã th c hi n ñư c các công vi c như sau : - Thi t k và ch t o mô hình ño l c c t Hình 3.6: Đ th l c c t ph thu c vào các y u t (s,t) theo - Xây d ng ñư c quan h gi a ch ñ c t (V, S, t) v i l c phương y c t theo phương chuy n ñ ng theo tr c x và tr c y dư i d ng hàm s m ñ i v i lo i dao phay ngón b ng thép Py=9109241.449.V-2.6527 S 0.3774t 0.3982(N) P18 trên v t li u gia công h p kim nhôm 6061 trong cùng m t ñi u ki n không bôi trơn làm ngu i. Phương trình t = 0.5 mm ch ñ chi u nh hư ng c a ch ñ c t ñ n l c c t : sâu c t t. Khi Px=7774.47V-0.1071S3.3402t0.5167(N); V càng gi m Py=9109241.449.V-2.6527S0.3774t0.3982 (N) thì Py s càng - ng d ng ph n m n excel-solver tìm ra ñư c ch ñ nh tăng theo nh t là: Px =3.754503 (N), Py =22.06421 (N) K t qu trên ñư c xác ñ nh trong ñi u ki n th c nghi m nh t ñ nh, chưa xét ñ n y u t khác như mòn dao, tính v t li u gia công khác nhau, ñ c ng v ng c a h th ng công ngh …Do ñó khi s d ng c n tham kh o v m t s y u t liên quan. Hình 3.7 : Đ th l c c t ph thu c vào các y u t (s,t) theo 2. HƯ NG NGHIÊN C U TI P THEO Vi c nghiên c u nh hư ng ñ ng th i c a các y u t ch ñ c t H n ch c a nghiên c u này ch d ng l i vi c l a ch n ch như v n t c c t v, lư ng ch y dao s, chi u sâu c t t ñ n l c c t b ng ñ c t phù h p ñ gia công tên v t li u nhôm 6061 b ng m t lo i dao phương pháp th c nghi m ñ tìm ra m i quan h v m t toán h c phay. gi a ch ñ c t (V, S, t), v i l c c t làm cơ s cho vi c ch n ch ñ - Nghiên c u ñ l a ch n ch ñ c t cho nhi u lo i dao phay c t h p lý t n d ng kh năng và công su t máy h u ích khi gia công trên nh ng v t li u khác nhau. trên máy phay CNC và ti n hành t i ưu hóa quá trình phay - Nghiên c u nh hư ng c a các thông s ch ñ c t ñ n ñ mòn c a dao phay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản