intTypePromotion=3

Luận văn:Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo QoS tronh mạng UMTS

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
64
lượt xem
8
download

Luận văn:Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo QoS tronh mạng UMTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ 3G được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua là UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), phát triển trực tiếp từ GSM. Tiền thân của 3G là hệ thống điện thoại 2G, như GSM, CDMA, PDC, PHS... GSM sau đó được nâng cấp lên thành GPRS, hay còn gọi là thế hệ 2,5G. GPRS hỗ trợ tốc độ 140,8 Kb/giây dù tỷ lệ thường gặp chỉ là 56 Kb/giây. E-GPRS, hay EDGE, là một bước tiến đáng kể từ GPRS với khả năng truyền dữ liệu 180 Kb/giây và được xếp vào hệ thống 2,75G....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo QoS tronh mạng UMTS

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG ------ ------ Ngư i hư ng d n khoa h c : TS. Ngô Văn S NGUY N H U BA NGHIÊN C U CÁC CƠ CH Đ M B O QoS TRONG M NG UMTS Ph n bi n 1 : TS. Ph m Văn Tu n Ph n bi n 2 : PGS.TS. Nguy n H u Thanh Chuyên ngành : K THU T ĐI N T Mã s : 60.52.70 Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 25 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T tháng 06 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i : - Trung tâm Thông tin – H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2011 - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U Thu nh p, phân tích các tài li u và thông tin liên quan ñ n ñ tài. 1. Tính c p thi t c a ñ tài Phân tích các gi i pháp ñ m b o QoS trong m ng UMTS M t yêu c u quan tr ng c a m ng 3G UMTS là h tr nhi u 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài: d ch v ñ ng th i trên cùng m t thi t b ñ u cu i. Các ng d ng yêu Đ tài ñưa ra ñư c các gi i pháp ñ m b o QoS trong m ng c u các thông s v băng thông, ñ tr , bi n ñ ng tr , t l m t gói UMTS. khác nhau vì v y m ng ph i có các cơ ch x lý thích h p ñ i v i Kh năng ng d ng các gi i pháp QoS th c t c a các t ng lo i d ch v ñ m b o ch t lư ng d ch v . m ng UMTS t i Vi t Nam. T i Vi t Nam, m ng 3G UMTS ñã b t ñ u ñư c ñưa vào v n 6. K t c u lu n văn: hành khai thác, các d ch v khác nhau ñã ñư c các nhà khai thác gi i K t c u lu n g m các ph n chính sau ñây: thi u t i khách hàng. Đ ñ m b o s hài lòng c a khách hàng, các M ñ u nhà khai thác ph i chú ý t i h th ng giám sát ch t lư ng d ch v . Chương 1: T ng quan v m ng UMTS Đ m b o ch t lư ng d ch v s là y u t quy t ñ nh ñ nâng cao uy Chương 2: Ki n trúc QoS trong m ng UMTS tín và kh năng thu hút khách hàng ñ i v i m t nhà m ng. Chương 3: Qu n lý QoS trong m ng truy nh p UTRAN 2. M c ñích nghiên c u c a ñ tài Chương 4: Qu n lý QoS trong m ng lõi và m ng Backbone Đ tài “Nghiên c u các gi i pháp ñ m b o QoS m ng UMTS” Chương 5: Mô ph ng m t s cơ ch QoS trong m ng lõi và ñư c th c hi n nh m m c ñích nghiên c u các cơ ch , các giao th c m ng UTRAN và các gi i pháp ñ m b o QoS trong m ng UMTS. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u: - Ki n trúc m ng, các thành ph n ch c năng, các giao th c và giao di n trong m ng UMTS. - Các tiêu chu n QoS theo 3GPP. Ph m vi nghiên c u: - Các gi i pháp ñ m b o QoS trong m ng 3G UMTS. 4. Phương pháp nghiên c u:
 3. 5 6 • Các cơ ch QoS trong m ng lõi UMTS và m ng Backbone. CHƯƠNG 1 T NG QUAN V M NG 3G UMTS 1.1 T ng quan 1.4 C u trúc m ng UMTS 1.2 Nh ng khái ni m cơ b n v QoS 1.2.1 Đ nh nghĩa QoS QoS ñư c ñ nh nghĩa như sau: "QoS là các y u t nh hư ng ñ n hi u năng c a d ch v , nó xác ñ nh m c ñ hài lòng c a khách hàng ñ i v i d ch v " ho c "QoS là m c ñ mà nhà cung c p d ch v có th cung c p cho khách hàng theo h p ñ ng ñã ñư c cam k t". 1.2.2 B n quan ñi m v QoS Yêu c u QoS c a khách hàng: ch ra m c ch t lư ng c n thi t Hình 1.2 Ki n trúc phát hành 3GPP R3 c a m t d ch v nào ñó. M ng UMTS R3 ñư c th hi n trên hình 2.1 bao g m ba QoS d ki n ñư c cung c p b i nhà cung c p d ch v : ch ra ph n: thi t b di ñ ng UE, m ng truy nh p vô tuy n m t ñ t UTRAN, m c ch t lư ng s ñư c cung c p cho khách hàng. m ng lõi CN. QoS th c t ñư c cung c p b i nhà cung c p d ch v : ch ra 1.5 Các giao di n m c ch t lư ng th c t ñư c ñưa ñ n khách hàng. • Giao di n Cu. Giao di n Cu là giao di n chu n cho các card QoS theo ñánh giá c a khách hàng: th hi n m c ch t lư ng thông minh. theo nh n ñ nh ch quan c a khách hàng và thư ng ñư c th hi n • Giao di n Uu. Giao di n Uu là giao di n vô tuy n c a theo m c th a mãn c a khách hàng. WCDMA trong UMTS. 1.3 Đ t v n ñ • Giao di n Iu. Giao di n Iu k t n i UTRAN và CN. Nghiên c u các cơ ch QoS t ñ u cu i ñ n ñ u cu i trong • Giao di n Iur. Đây là giao di n RNC-RNC. m ng UMTS bao g m các thành ph n sau ñây: • Giao di n Iub. Giao di n Iub n i nút B và RNC. • Các cơ ch QoS trong m ng truy nh p vô tuy n UTRAN 1.6 Ngăn x p giao th c UMTS thông qua các thu t toán qu n lý tài nguyên vô tuy n 1.6.1 Ngăn x p giao th c m t ph ng ngư i s d ng RRM. Ngăn x p giao th c m t ph ng ngư i s d ng ñư c minh h a trên hình 1.3 bao g m các l p L1, MAC, RLC và PDCP.
 4. 7 8 • L p m ng L3: Đ c t ñánh ñ a ch và ñ nh tuy n 1.7.2 Các kênh WCDMA UMTS Các kênh c a WCDMA ñư c chia thành các lo i kênh sau ñây: • Kênh v t lý PhCH. • Kênh truy n t i TrCH. • Kênh Logic LoCH. 1.8 T ng quan truy nh p gói t c ñ cao HSPA Hình 1.3 Ngăn x p giao th c m t ph ng ngư i s d ng 1.8.1 Ki n trúc ngăn x p giao th c triên giao di n vô tuy n 1.6.2 Ngăn x p giao th c m t ph ng ñi u khi n Hình 1.11 Ki n trúc giao di n vô tuy n HSDPA và HSUPA Hình 1.4 Ngăn x p giao th c m t ph ng ñi u khi n 1.8.2 Truy nh p gói t c ñ cao ñư ng xu ng HSPDA 1.7 Ki n trúc giao th c trên giao di n vô tuy n và các kênh UMTS Đ c ñi m ch y u c a HSDPA là truy n d n kênh chia s . 1.7.1 Ki n trúc ngăn x p giao th c c a giao di n vô tuy n UMTS Trong truy n d n kênh chia s , m t b ph n c a t ng tài nguyên vô Ngăn x p giao th c c a giao di n vô tuy n bao g m 3 l p giao th c: tuy n ñư ng xu ng kh d ng trong ô (công su t phát và mã ñ nh • L p v t lý L1: Đ c t các v n ñ liên quan ñ n giao di n vô kênh trong WCDMA) ñư c coi là tài nguyên chung ñư c chia s tuy n như ñi u ch và mã hóa, tr i ph v.v.. ñ ng theo th i gian gi a các ngư i s d ng. • L p liên k t n i s li u L2: L p khuôn s li u vào các kh i s li u và ñ m b o truy n d n tin c y gi a các nút lân c n hay các th c th ñ ng c p
 5. 9 10 CHƯƠNG 2. KI N TRÚC QoS TRONG M NG UMTS 2.1 H tr QoS C u trúc tiêu chu n QoS t ñ u cu i ñ n ñ u cu i ñư c th hi n trên hình 2.1. D ch v kênh mang ñ nh nghĩa các cơ ch h tr QoS. Hình 2.11. C u trúc th i gian-mã c a HS-DSCH K t lu n: Chương này ñã mô t khái quát c u trúc m ng 3G UMTS v i phát hành R3 ñ ng th i cũng trình bày các giao th c s d ng trong m ng UMTS. Trên giao di n vô tuy n ñ truy n thông tin, các l p cao ph i chuy n thông tin qua l p MAC ñ n l p v t lý b ng cách s d ng các kênh logic. MAC s p x p các kênh này lên các kênh truy n t i trư c khi ñưa ñ n l p v t lý ñ l p này s p x p chúng lên các kênh v t lý. Cùng v i s bùng n c a các d ch v băng thông r ng, Hình 2.1 Ki n trúc QoS m t c i ti n trong m ng 3G UMTS ra ñ i ñó là truy nh p gói vô 2.2 Các l p QoS trong m ng UMTS tuy n t c ñ cao HSPA v i t c ñ lên t i 14,4Mb/s. Đây ñư c coi UMTS ñ nh nghĩa 4 l p d ch v QoS: l p h i tho i, l p như công ngh 3.5G và ñư c gi i thi u ph n cu i c a chương. lu ng, l p tương tác, và l p n n. Đi m khác nhau cơ b n gi a 4 l p d ch v này ñó là ñ nh y c m c a chúng ñ i v i tr gói tin 2.3 Các th c th qu n lý QoS trong m ng UMTS 2.3.1 Ch c năng qu n lý QoS trong m t ph ng ñi u khi n Ch c năng qu n lý QoS trong m t ñi u khi n bao g m nhi u ch c năng th c hi n các nhi m v : qu n lý, d ch và ñi u khi n các yêu c u c a ñ i tư ng s d ng và tài nguyên m ng.
 6. 11 12 2.3.2 Ch c năng qu n lý QoS trong m t ph ng ngư i dùng CHƯƠNG 3. QU N LÝ QoS TRONG M NG TRUY NH P Ch c năng qu n lý QoS trong m t ph ng ngư i dùng có nhi m 3.1 Đi u khi n ch p nh n k t n i v báo hi u QoS và giám sát các lu ng lưu lư ng phía ñ i tư ng s Trư ng h p quá t i ñư c ñ nh nghĩa b i: d ng nh m m c ñích ñ m b o lưu lư ng ñư c truy n trong m ng v i PTotal = PNGB+PGB > PTarget + Offset (3.1) gi i h n các tham s QoS ñã ñư c tho thu n trong m ng UMTS. • PTotal là t ng công su t phát trong ô b ng t ng công su t c a 2.4 Các cơ ch QoS trong m ng UMTS d ch v yêu c u t c ñ t i thi u GB và d ch v không yêu 2.4.1 H sơ QoS c u t c ñ t i thi u NGB. M t h sơ QoS là t p h p các yêu c u QoS ñư c s d ng ñ • PTarget + Offset là ngư ng quá t i. thi t l p m t d ch v kênh mang UMTS. Các kênh mang d ch v không yêu c u t c ñ t i thi u NGB luôn 2.4.2 M u lu ng lưu lư ng TFT ñư c ch p nh n trong khi ñó lưu lư ng GB s không ñư c ch p nh n M t TFT là m t t p các nguyên t c cho m ng UMTS dùng ñ n u (3.1) x y ra ho c: PGB + ∆ PGB > PTarget (3.2) xác ñ nh m t lu ng ñ m b o yêu c u QoS. V i: ∆ PGB là công su t ư c lư ng tăng lên n u k t n i m i ñư c 2.4.3 Th t c báo hi u phiên PDP ch p nh n. 2.4.3.1 Th t c kích ho t phiên PDP th c p ∆ PGB cho ñư ng xu ng có th ñư c tính b ng công su t kh i t o 2.4.3.2 Th t c kích ho t phiên PDP th c p m t k t n i m i: 2.4.3.3 Th t c thay ñ i phiên PDP ρ R  p tx ,CPICH  ∆ PGB , DL =  + (1 − α )PTxT arg et − PTxTotal  K t lu n: W  ρc   (3.3) Thông qua t ng quan v các ñ c t QoS trong m ng UMTS chúng ta có th th y r ng 3GPP ñã cung c p m t nhóm các tiêu V i: ρ là Eb/N0 yêu c u. chu n ñ y ñ cho các d ch v UMTS và các thu c tính trên các l p R là t c ñ t i ña yêu c u. d ch v kênh mang cũng như các th c th ch c năng, th t c báo ptx,CPICH là công su t c a kênh hoa tiêu trong cell. hi u QoS. ρ c là năng lư ng chip trên nhi u Ec/N0. W là t c ñ chip (3.84 Mchip/s). α là h s tr c giao b mã ( α =1 tr c giao hoàn toàn). Đ i v i ñư ng lên có th ñư c tính b i: ∆L ∆L (3.4) ∆P ≈β P + (1 − β ) GB ,UL 1 −η RxToltal 1 − η − ∆L P RxTotal
 7. 13 14 V i: β là tr ng s ñư c thi t l p b i các nhà khai thác. 3.4.2 Chuy n giao m m/ m m hơn η là h s t i ñư ng lên và ñư c cho b i: Chuy n giao m m (ho c m m hơn) s d ng nhi u k t n i t m t UE ñ n nhi u nút B. I + I η = own oth (3.5) 3.5 L p l ch gói P RxTotal 3.5.1 L p l ch công b ng băng thông FT Trong ñó: Iown là công su t thu t các user trong cell. Trong trư ng h p l p l ch công b ng băng thông, công su t Ioth là công su t thu t các user thu c cell xung quanh. chưa s d ng ñư c chia s ñ ng ñ u băng thông gi a các t i d ch v ∆L có th ñư c x p x b ng: khác nhau trong m t chu kỳ l p l ch. 3.5.2 L p l ch công b ng v tài nguyên 1 ∆L = (3.6) Trong trư ng h p l p l ch công b ng v tài nguyên, t t c các 1+ W ρR yêu c u dung lư ng nh n ñư c cùng m t m c công su t và t c ñ bit c a k t n i ph thu c vào t s tín hi u trên nhi u SIR c a UE. 3.2 Đi u khi n công su t 3.6 QoS trong HSPDA Đi u khi n công su t nh m m c ñích duy trì t s tín hi u trên 3.6.1 Thông tin QoS ñư c cung c p cho l p MAC-hs nhi u m c cho phép. .Có hai ki u ñi u khi n công su t: • Đi u khi n công su t vòng m • Đi u khi n công su t vòng kín. • Đi u khi n công su t vòng bên ngoài. 3.3 Đi u khi n t t ngh n M t ch c năng quan tr ng c a vi c qu n lý tài nguyên vô tuy n là ñ m b o h th ng không b quá t i và ho t ñ ng n ñ nh. N u quá t i x y ra ch c năng ñi u khi n quá t i s nhanh chóng ñưa h th ng tr l i ho t ñ ng tr ng thái an toàn. 3.4 Đi u khi n chuy n giao 3.4.1 Chuy n giao c ng Hình 3.6 Trao ñ i thu c tính QoS gi a RNC và Node B Chuy n giao c ng HHO: khi th c hi n HO ñ n m t nút B khác, k t n i ñ n nút B cũ ñư c gi i phóng.
 8. 15 16 3.6.2 Thi t l p các thông s QoS HSDPA Công su t tăng Pnew là công su t c n thi t ñ ñ m b o các Khi m t kênh HS_DSCH ñư c ch n cho m t thuê bao m i, yêu c u QoS c a m t k t n i HSPDA m i ( MAC-hs GBR, Brtarget). thu t toán ñi u khi n ch p nh n k t n i c a RNC s thi t l p giá tr = BR T arg et P new P k SPI, DT và MAC-hs GBR. BR k (3.10) 3.6.3 Ch ñ nh công su t HSDPA Qu công su t ñư ng xu ng t RNC ñư c minh h a trong Trong ñó :BRTarget là t c ñ yêu c u k t n i m i. hình 3.7 BRk và Pk là t c ñ ño ñư c và công su t c a k t n i k có cùng m c ưu tiên v i k t n i m i. 3.6.5 Gi i phóng kênh HS-DSCH Kênh HS-DSCH không tích c c có th ñư c phát hi n d a và băng thông c a MAC-d và tr ng thái b ñ m RLC. Lu ng MAC-d ñư c gi i phóng n u hi u su t s d ng kênh truy n th p trong m t chu kỳ th i gian (th i gian không tích c c) 3.6.6 Đi u khi n quá t i v i kênh DCH và HS-DSCH Trong trư ng h p c kênh DCH và HS-DSCH ñư c s d ng Hình 3.7 Ch ñ nh công su t HSDPA trong cùng m t m t node B và khi t ng công su t phát tăng ñ n giá 3.6.4 Ch n ki u kênh và ñi u khi n ch p nh n k t n i tr ngư ng, RNC s ñưa node B tr v tr ng thái ho t ñ ng bình Đi u khi n ch p nh n k t n i s quy t ñ nh khi nào DCH thư ng b ng cách gi m t c ñ bit ch ñ nh cho các k t n i hi n h u, ho c HS-DSCH ñư c ch ñ nh cho m t RAB d a vào ki u d ch v gi m s k t n i t i node B b ng cách chuy n giao ho c lo i b các yêu c u. k t n i có ñ ưu tiên th p. M t k t n i GB HSPDA v i m c ưu tiên k ñư c ch p nh n n u: 3.6.7 Thu t toán ñi u khi n lu ng trong Node B và RNC qu n lý P HSDPA ≥ Pnew + ∑ Pk + P HS − SCCH + P0 (3.9) t t ngh n giao di n Iub x>k Nguyên t c cơ b n trong thu t toán ñi u khi n lu ng MAC- v i PHSPDA là công su t truy n d n HSPDA ñư c ch ñ nh. hs là ch ñ nh th bài tăng CR cho m t k t n i HSDPA n u b ñ m Pnew là công su t yêu c u cho k t n i m i. MAC-hs vư t quá ngư ng cao và gi m th bài CR n u b ñ m PHS-SCCH là công su t ư c lư ng yêu c u kênh HS-SCCH. MAC-hs nh hơn ngư ng dư i. P0 là công su t d tr ñ m b o ngư ng công su t an toàn.
 9. 17 18 3.6.8 L p l ch gói CHƯƠNG 4. QoS TRONG M NG LÕI UMTS VÀ M NG B l p l ch gói MAC-hs d a trên phương th c l p l ch gói BACKBONE ñư c ñ xu t cho WCDMA trong ph n 3.5.Hình 3.8 th hi n môi 4.1 Mô hình Phân bi t d ch v DiffServ trư ng b l p l ch gói và tương tác v i các kh i khác trong MAC-hs. DiffServ ñư c phát tri n theo mô hình phân l p. Thay vì tách T t c các k t n i s ñư c x p hành d a và metric sau: riêng và qu n lý các lu ng thông tin riêng r , DiffServ ñ nh nghĩa các • Th t ưu tiên l p l ch (SPI). l p d ch v trong ñó nhi u lu ng d li u có th thu c v cùng m t • S khác bi t gi a t c ñ bit yêu c u BrTarget và t c ñ bit ñ t l p, ñư c cung c p cùng m t lo i ch t lư ng d ch v . ñư c. 4.1.1. Trư ng DS c a DiffServ • T c ñ bit t i ña có th cung c p cho k t n i trong chu kỳ DS là giá tr 6 bit, ñư c mang trong trư ng ToS (IPv4) ho c TTI k ti p. TC (IPv6) c a mào ñ u gói tin. V i 6 bit có th t o ra ñ n 64 l p d ch v . 4.1.2 ng x t ng ch ng PBH trong Diff Serv Có 4 PHB quan tr ng trong khi tri n khai DiffServ là: PHB m c ñ nh, PHB l a ch n theo l p, PHB chuy n ti p ưu tiên nh t EF PHB, PHB chuy n ti p ñư c ñ m b o AF PHB. 4.1.3 Các cơ ch DiffServ • Cơ ch phân lo i gói: • Cơ ch ñi u hòa lưu lư ng 4.2 QoS trong m ng lõi chuy n m ch gói Hình 3.8 L p l ch gói MAC-hs 4.2.1 Qu n lý phiên K t lu n: Ch c năng qu n lý phiên cho phép ñi u khi n linh ñ ng các Qu n lý QoS trong m ng truy nh p UMTS liên quan ñ n các phiên ñư c ánh x vào các h sơ QoS khác nhau. Các ph n t chính thu t toán qu n lý tài nguyên vô tuy n RRM. Các thu t toán RRM th c hi n v n ñ này là SGSN, HLR và GGSN. v i QoS khác nhau ñư c th c thi trên n n các thu c tính QoS liên quan t i vi c thi t l p các kênh mang truy nh p vô tuy n RAB dùng ñ truy n t i các ng d ng c th . Các d ch v khác nhau s ñư c dành riêng các tài nguyên khác nhau d a vào các yêu c u QoS c a ng d ng/d ch v ñó.
 10. 19 20 4.2.2 Qu n lý lưu lư ng IP và IP/MPLS ngày nay ñã tr nên ph bi n v i giá c thi t 4.2.2.1 Qu n lý lưu lư ng trong SGSN b r , phù h p v i k năng c a ngư i khai thác vì v y l a ch n công ngh IP là m t s l a ch n an toàn và hư ng ñ n tương lai. 4.3.3 QoS trong m ng IP S d ng mô hình phân bi t d ch v DiffServ 4.3.4 QoS trong m ng ATM QoS trong m ng ATM d a trên các l p d ch v ATM. Trong m ng ATM QoS ñư c ñ m b o v i ñi u khi n ch p nh n k t n i và chính sách lưu lư ng nghiêm ng t. 4.3.5 QoS trong m ng MPLS MPLS cung c p nhi u công c qu n lý lưu lư ng. Trong MPLS, các thông s QoS ñư c mang trong các EXP bit c a MPLS shim header ho c là ánh x ng m vào nhãn. MPLS cung c p c 2 Hình 4.6 Các ch c năng qu n lý lưu lư ng trong 3G SGSN ki u QoS DiffServ và IntServ. 4.2.2.2 Qu n lý lưu lư ng trong GGSN K t lu n chương L p l ch, x p hàng và x lý ưu tiên c a lưu lư ng IP trong Chương này ñã ñ c p t i mô hình QoS DiffServ là mô hình GGSN ñư c th c hi n tương t như trong SGSN. GGSN th c hi n QoS ñư c ng d ng trong m ng lõi UMTS cũng như m ng Backbone ch c năng c a router biên cho ñư ng xu ng vì v y nó th c hi n các IP, IP/MPLS. Ngoài ra chúng ta cũng tìm hi u các cơ ch QoS ñư c ch c năng ño lư ng và ñi u hòa lưu lư ng. th c thi trong SGSN, GGSN như các cơ ch ñi u khi n lưu lư ng, 4.3 QoS trong m ng Backbone ñi u khi n t c ngh n, ñi u khi n phiên. V i công ngh m ng 4.3.1 QoS là m t th c thi t ñ u cu i ñ n ñ u cu i Backbone chương này cũng ñã ñi m qua m t s công ngh như IP, Trong môi trư ng di ñ ng, ch t lư ng d ch v là m t th c thi ATM, IP/MPLS. Ph thu c vào m ng lư i và công ngh hi n t i c a t ñ u cu i ñ n ñ u cu i vì v y các mô t QoS cũng ñư c tuân th m i nhà khai thác mà m i nhà khai thác l a ch n công ngh m ng trong m ng backbone. Backbone phù h p tuy nhiên gi i pháp t t nh t theo khuy n cáo hi n 4.3.2 L a ch n công ngh Backbone nay v n là công ngh IP/MPLS. ATM là m t s l a ch n t t cho các nhà khai thác ñang v n hành m t m ng ATM l n.
 11. 21 22 CHƯƠNG 5. MÔ PH NG M T S CƠ CH QoS TRONG Trong hai mô ph ng này, ta thu th p các k t qu cho 2 th ng M NG LÕI VÀ M NG UTRAN kê: Th i gian ñáp ng t i file ñư ng lên ( FTP Upload Response 5.1 Mô ph ng cơ ch chuy n giao c ng, chuy n giao m m và ñánh Time ) và công su t ñư ng lên c a UE ( UE Uplink Transmission giá các y u t nh hư ng ñ n ch t lư ng d ch v Power ). 5.1.1 C u hình mô ph ng So sánh Th i gian ñáp ng t i file ñư ng lên t c hai k ch b n cho th y trong chuy n giao m m th i gian ñáp ng t i file ñư ng lên t t hơn chuy n giao c ng ñi u này d n ñ n t c ñ upload file trong chuy n giao m m s nhanh hơn trong chuy n giao c ng. Hình 5.1 C u hình mô ph ng chuy n giao c ng và chuy n giao m m 5.1.2 K t qu Hình 5.7 Đ th công su t ñư ng lên So sánh ñ th công su t ñư ng lên gi a chuy n giao c ng và chuy n giao m m ta th y công su t ñư ng lên trong chuy n giao m n th p hơn 3dB tương ñương v i công su t nh hơn m t n a so chuy n giao c ng ñây là ưu ñi m l n c a chuy n giao c ng so v i chuy n giao m m làm gi m m c nhi u trong h th ng d n ñ n ch t lư ng d ch v trong chuy n giao m m s t t hơn. Hình 5.6 Th i gian ñáp ng t i file ñư ng lên
 12. 23 24 5.2 Mô ph ng cơ ch DiffServ trong m ng lõi IP và ñánh giá các 5.2.2 K t qu mô ph ng và ñánh giá y u t ch t lư ng d ch v so v i mô hình BestEffort 5.2.2.1 So sánh k t qu ñ tr t ñ u cu i ñ n ñ u cu i trong hai mô 5.2.1 C u hình mô ph ng hình BestEffort và DiffServ Ta th y r ng trong m ng lõi s d ng mô hình DiffServ có tr t ñ u cu i ñ n ñ u cu i th p hơn mô hình BestEffort do trong mô hình DiffServ s d ng các cơ ch hàng ñ i thích h p ñ i v i các l p d ch v khác nhau. Hình 5.8 C u hình m ng lõi Trong ph n này ta s mô ph ng m ng lõi UMTS v i hai mô hình QoS BestEffort và mô hình DiffServ. C u hình d ch v và sơ ñ mô ph ng là hoàn toàn gi ng nhau trong 2 k ch b n. Hình 5.8 C u hình m ng lõi Trong k ch b n này ta c u hình băng thông gi a các ph n t d ch v và router biên ( SGSN, GGSN ) là 10Mb/s trong khi ñó băng Hình 5.14 Tr t ñ u cu i ñ n ñ u cu i trong hai mô hình BestEffort thông gi a SGSN và GGSN là 2Mb/s. Vi c ngh n “c chai” t i k t và DiffServ n i gi a SGSN và GGSN s gây nên tr cho các d ch v . Các d ch v 5.2.2.2 So sánh ñ tr c a các l p d ch v khác nhau s ñư c ñánh d u và phân lo i t i các Router biên (SGSN, GGSN). Đ i v i d ch v l p lu ng (streaming) ñ ưu tiên là l n nh t do Tùy thu c vào l p d ch v các tham s QoS s có các giá tr khác ñó tr lan truy n là nh nh t, tương t d ch v l p n n (background) nhau. có ñ ưu tiên nh nh t do ñó tr lan truy n là l n nh t.
 13. 25 26 K T LU N VÀ HƯ NG PHÁT TRI N C A Đ TÀI K t lu n Lu n văn ñã ñư c th c hi n nh m m c ñích nghiên c u các cơ ch ñ m b o ch t lư ng d ch v trong m ng 3G UMTS. Lu n văn ñã ñưa ra ñư c t ng quan v m ng UMTS bao g m: c u trúc m ng, các giao th c ñư c s d ng trong m ng UMTS. Lu n văn cũng ñã trình bày ki n trúc QoS trong m ng UMTS v i các thu c tính, các ñ c t và các báo hi u QoS. N i dung chính c a lu n văn ñã nghiên c u các thu t toán qu n lý tài nguyên vô tuy n trong m ng truy nh p vô tuy n UTRAN và các cơ ch QoS trong m ng lõi và m ng Backbone. K t qu mô ph ng m t s cơ ch QoS trong m ng truy nh p vô tuy n Hình 5.15 Đ tr c a các l p d ch v khác nhau và m ng lõi ñã cho th y ñư c nh hư ng c a các thu t toán ñi u 5.2.1.3 So sánh băng thông c a các l p d ch v khác nhau khi n tài nguyên vô tuy n RRM và vi c áp d ng các mô hình QoS Tương t ñ tr băng thông c a l p lu ng là l n nh t và băng trong m ng lõi ñ n ch t lư ng d ch v trong m ng UMTS. thông c a l p n n là nh nh t. Hư ng phát tri n c a ñ tài Đ tài ñã ñ c p ñ n các thu t toán qu n lý tài nguyên vô tuy n cũng như các cơ ch , mô hình QoS trong m ng lõi nh m m c ñích ñ m b o ch t lư ng d ch v trong m ng UMTS. Các hư ng nghiên c u ti p t c c a ñ tài s bao g m các cơ ch giám sát QoS trong m ng UMTS, các mô hình qu n lý QoS cũng như v n ñ t i ưu hóa QoS. Các cơ ch giám sát QoS nh m m c ñích giám sát ñ th c thi c a các cơ ch QoS. Các mô hình qu n lý QoS nh m m c ñích giúp cho các nhà m ng th ng kê, qu n lý các tham s QoS t ñó ñưa ra các thay ñ i nh m m c ñích c i thi n QoS ñó chính là v n ñ t i ưu hóa QoS. Hình 5.16 Băng thông c a các l p d ch v khác nhau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản