intTypePromotion=1

Luận văn:Nghiên cứu cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước thành phố Hội An đến năm 2020

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
84
lượt xem
21
download

Luận văn:Nghiên cứu cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước thành phố Hội An đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UBND phường Minh An - Hôi An kêu gọi người dân hiến đất để thực hiện quy hoạch cống thoát nước nằm trên các tuyến đường La Hối và Nguyễn Phúc Tần ( khối An Hội - Đồng Hiệp phường Minh An ) và đường tổ 28 thuộc phường Minh An thành phố Hội An. Theo quy hoạch, hệ thống thoát nước mưa sẽ đáp ứng các vấn đề bức xúc của dân về ô nhiễm môi trường và giải quyết cơ bản chống ngập úng vào mùa mưa nhằm cơ bản cải tạo chức năng điều hòa nước mưa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu cải tạo và mở rộng hệ thống thoát nước thành phố Hội An đến năm 2020

 1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG HUỲNH VI T BI Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Tr n Cát Ph n bi n 1: PGS.TS Nguy n Thư ng NGHIÊN C U C I T O VÀ M R NG H TH NG THOÁT NƯ C THÀNH PH H I AN Đ N NĂM 2020 Ph n bi n 2: TS. Nguy n Văn Minh Chuyên ngành: XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH Y Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Mã s : 60.58.40 th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 19 tháng 10 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012 - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. -1- -2- - Áp d ng mô hình thoát nư c b n v ng phù h p v i quy ho ch M Đ U chung ñô th . 1. S c n thi t c a ñ tài nghiên c u 3. N i dung nghiên c u: Thành ph H i An thu c t nh Qu ng Nam n m vùng ven bi n - H th ng thoát nư c sinh ho t và s n xu t mi n Trung Vi t Nam là m t ñô th c ñã ñư c UNESCO công nh n - H th ng thoát nư c mưa là “Di s n văn hoá th gi i” vào tháng 12 năm 1999, là m t qu n th - Áp d ng mô hình thoát nư c b n v ng cho ñô th di tích văn hoá - l ch s có giá tr l n. Ngày 29 tháng 01 năm 2008 4. Ph m vi nghiên c u, phương pháp nghiên c u và k t qu Chính ph ban hành Ngh ñ nh s 10/2008/NĐ-CP thành l p thành ñ t ñư c: ph H i An thu c t nh Qu ng Nam. Ph m vi nghiên c u: Hi n nay Thành ph ñang ph i ñ i m t v i nh ng thách th c l n Đ tài này tính toán thi t k d a trên s li u ñi u ta th c t và c a tình tr ng ô nhi m môi trư ng. M t trong nh ng nguyên nhân theo ñ nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i thành chính là h th ng thoát nư c hi n có b hư h ng nhi u, m t s khu ph H i An ñ n năm 2020. v c chưa có c ng thoát nư c, tình tr ng ng p úng khi mưa và các lo i Nghiên c u c i t o, m r ng h th ng thoát nư c (g m nư c th i nư c th i sinh ho t, nư c th i công nghi p, b nh vi n... chưa ñư c và nư c mưa) c a thành ph H i An trong ph m vi: 06 phư ng n i th x lý, x th ng ra ngu n nư c, gây ô nhi m môi trư ng, làm m t m và 01 xã. quan ñô th , nh hư ng tr c ti p ñ n s c kho c ng ñ ng cũng như Phương pháp nghiên c u: du khách, không khuy n khích ñư c lư ng khách du l ch và làm - Nghiên c u tài li u: Thu th p, phân tích, ñánh giá và t ng h p gi m ngu n thu t d ch v du l ch c a thành ph . Vi c thu gom và x s li u liên quan ñ n ñ tài. lý nư c th i là v n ñ thi t th c và c p bách hi n nay c a thành ph - Xác ñ nh kích thư c ñư ng ng thoát nư c b ng phương pháp H i An. Do ñó c n ph i có m t k ho ch ñ u tư xây d ng, c i t o h cư ng ñ gi i h n, s d ng ph n m n Hwase ñ tính toán th y l c th ng thoát nư c và x lý nư c th i cho thành ph H i An. Đ tài: ng. Ki m tra k t qu tính toán thoát nư c mưa b ng mô hình th y “Nghiên c u c i t o và m r ng h th ng thoát nư c thành ph l c SWMM. Trên cơ s nghiên c u khoa h c, th c ti n ñ xu t các H i An ñ n năm 2020” r t c n thi t. phương án thoát nư c cho thành ph 2. M c ñích nghiên c u c a ñ tài K t qu ñ t ñư c: - L a ch n phương án m ng thu gom nư c th i ñô th v tr m x - Đánh giá hi n tr ng h th ng thoát nư c, tìm hi u các nguyên lý. nhân gây ô nhi m môi trư ng thành ph H i An, ñ xu t các phương - Nghiên c u c i t o, m r ng ñ nâng cao năng l c h th ng án l a ch n h th ng và gi i pháp công ngh phù h p v i ñ nh hư ng thoát nư c mưa ch ng úng ng p c c b trong ñô th . phát tri n c a thành ph nh m ñ m b o thoát nư c n ñ nh b n v ng - T i ưu hóa hi u qu v b o v môi trư ng và hi u qu ñ u tư. v i môi trư ng.
 3. -3- -4- - Nghiên c u, tính toán và b trí m ng lư i thoát nư c và thoát - Chương 1: T ng quan và ñánh giá hi n tr ng h th ng thoát nư c b n v ng cho ñô th nư c và x lý nư c th i c a thành ph H i An t nh Qu ng Nam - Giúp các nhà qu n lý có k ho ch ñ u tư và gi i pháp thoát - Chương 2: Quy ho ch xây d ng và l a ch n h th ng thoát nư c. nư c thành ph H i An, t nh Qu ng Nam ñ n năm 2020. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài: - Chương 3: Nghiên c u, tính toán ñ xu t phương án m ng thoát - Góp ph n vào vi c thi t k h th ng thoát nư c và x lý nư c nư c th i và ng d ng ph n m n Hwase tính toán ñư ng ng thoát th i khu thành ph H i An (g m 06 phư ng n i th và 01 xã) t ñó nư c th i thành ph ñ n năm 2020. góp ph n vào công tác b o v môi trư ng, c i thi n tài nguyên nư c - Chương 4: Nghiên c u ng d ng các chương trình tính toán ngày càng t t hơn. thoát nư c mưa và ñ xu t gi i pháp thoát nư c b n v ng cho ñô th - H n ch vi c x th i b a bãi làm suy thoái và ô nhi m tài H i An, t nh Qu ng Nam. nguyên nư c. - Trong lu n văn còn v n d ng các ñi u ki n c th c a thành CHƯƠNG 1: T NG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ HI N TR NG ph H i An ñ xác ñ nh nhu c u thoát nư c cho các ñ i tư ng s H TH NG THOÁT NƯ C VÀ X LÝ NƯ C TH I d ng phù h p v i th c tr ng hi n nay cũng như quy ho ch c a toàn THÀNH PH H I AN thành ph ñ n năm 2020. K t qu nghiên c u c a ñ tài s là nh ng 1.1. V trí ñ a lý cơ s th c ti n góp ph n vào vi c th c hi n k ho ch phát tri n kinh Thành ph H i An là m t thành ph c a t nh Qu ng Nam, thu c t - xã h i thành ph H i An. vùng ñ ng b ng ven bi n Mi n Trung, n m cách thành ph Đà N ng - Đ tài s ñư c nghiên c u và b sung ñ phát tri n cho các khu 30km v phía Nam theo t nh l 607, cách thành ph Tam Kỳ 50 km dân cư trên ñ a bàn thành ph và toàn qu c. v phía Nam, ranh gi i xác ñ nh: phía B c và phía Tây giáp huy n Tuy nhiên, trong ñi u ki n còn h n ch v trình ñ năng l c, th i Đi n Bàn. Phía Nam giáp huy n Duy Xuyên. Phía Đông giáp bi n gian nghiên c u cũng như gi i h n v s li u, thông tin nên m c dù Đông tác gi ñã c g ng t n d ng t t nh ng thông tin ñã ti p c n, áp d ng V trí ñ a lý ñư c xác ñ nh theo t a ñ ñ a lý t 15015’26’’ ñ n phương pháp m i nh t hi n nay ñ tính toán th y l c m ng lư i c p 15055’15’’vĩ ñ B c và t 108017’08’’ ñ n 108023’10’’ kinh ñ nư c song ñ tài v n còn nhi u h n ch c n ñư c nghiên c u hoàn Đông. thi n hơn khi ng d ng vào th c ti n. 1.2. Đi u ki n khí h u và th y văn 6. C u trúc c a lu n văn : 1.3. Đ a hình Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, tài li u tham kh o và ph l c, lu n 1.4. Đ c ñi m ñ a ch t văn s ñư c th c hi n v i các n i dung chính như sau: 1.5. Đi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i
 4. -5- -6- Thành ph H i An có 13 ñơn v hành chính, g m 9 phư ng và 4 2.3. Ch n ñ t phát tri n ñô th và phân khu ch c năng xã. T ng di n tích t nhiên thành ph H i An là 6.171,25 ha. Trong 2.3.1 Các hư ng phát tri n ch y u: ñó các phư ng n i th có di n tích 2.698,08 ha, các xã có di n tích 2.3.2 Các khu ch c năng: 3.478,17 ha. 2.4. Đ nh hư ng b o v các công trình văn hoá ki n trúc-ngh 1.6. Hi n tr ng h th ng c p, thoát nư c và v sinh môi thu t c trư ng thành ph H i An 2.5. Chính sách ki n trúc ñô th 1.6.1 H th ng c p nư c 2.6. Đ nh hư ng phát tri n h t ng k thu t 1.6.2. H th ng thoát nư c V nư c th i sinh ho t: 1.6.3. Đánh giá hi n tr ng thoát nư c Ch n h th ng thoát nư c b n riêng, nư c mưa riêng hoàn toàn. Hi n nay t t c nư c th i và nư c mưa ñư c thu gom chung b i Đ n năm 2020 Xây d ng tr m x lý s 1 t i thôn 4, xã C m h th ng mương thu gom nư c b n và ñ tr c ti p vào sông Thu B n Thanh, công su t 16.000 m3/ngày ñêm và 01 tr m bơm trung chuy n. và sông Đ Võng. T ng khu công nghi p t p trung s xây d ng tr m x lý riêng ñ x lý ñ t tiêu chu n cho phép trư c khi ñ vào h th ng chung CHƯƠNG 2: QUY HO CH XÂY D NG VÀ L A CH N 2.7. Nghiên c u ñ xu t các phương án m ng thoát nư c H TH NG THOÁT NƯ C THÀNH PH H I AN thành ph H i An ñ n năm 2020 T NH QU NG NAM Đ N NĂM 2020 2.7.1 Nghiên c u, phân tích l a ch n h th ng thoát nư c 2.1. D báo v dân s và lao ñ ng 2.7.1.1 Các h th ng thoát nư c 2.1.1. D báo tăng trư ng dân s H th ng thoát nư c là t h p nh ng công trình thi t b và các Đ n năm 2020 dân s toàn thành ph là 161.000 ngư i, trong ñó gi i pháp k thu t ñư c t ch c ñ th c hi n nhi m v thoát nư c. dân s n i th là 125.875 ngư i. Dân s ngo i th 35.125 ngư i. 2.7.1.2. Cơ s nghiên c u tính toán: T l tăng dân s n i th là 4,4% (trong ñó tăng t nhiên là 1,0%, 2.7.1.3. Gi i pháp quy ho ch thoát nư c b n, v sinh môi trư ng tăng cơ h c là 3,4%). 2.7.2 K t lu n 2.1.2. D ki n s d ng lao ñ ng trong các ngành ngh H th ng thoát nư c cho thành ph H i An là h th ng thoát nư c 2.2. Đ nh hư ng quy ho ch phát tri n thành ph H i An ñ n riêng hoàn toàn bao g m 2 m ng lư i ñư ng ng : năm 2020 - M ng lư i ñư ng ng thoát nư c th i sinh ho t và s n xu t b Đ n năm 2020, xây d ng, phát tri n thành ph H i An là thành nhi m b n ph lo i II, tr thành ñô th du l ch, trung tâm du l ch c a khu v c và - M ng lư i ñư ng ng thoát nư c mưa. c a qu c gia có s g n li n các ñô th như Đà N ng, Hu , Tam Kỳ, v.v.. tr thành ñô th : sinh thái, văn hoá, du l ch.
 5. -7- -8- CHƯƠNG 3: NGHIÊN C U, TÍNH TOÁN Đ XU T 3.9. Tính toán di n tích các ti u khu PHƯƠNG ÁN M NG THOÁT NƯ C TH I VÀ NG D NG - Vi c tính toán di n tích ti u khu d a trên các s li u ño ñ c tr c PH N M N HWASE TÍNH TOÁN ĐƯ NG NG THOÁT ti p trên b n ñ quy ho ch. NƯ C TH I THÀNH PH Đ N NĂM 2020 - Vi c phân chia các ô thoát nư c d a vào sơ ñ m ng lư i v i 3.1. Các s li u cơ b n 60 Ti u khu v c, v i 449 ha (xem b ng 3.7) 3.2. Xác ñ nh lưu lư ng tính toán c a khu dân cư 3.10. Xác ñ nh lưu lư ng tính toán cho t ng ño n ng 3.3. Xác ñ nh lư ng nư c th i tính toán Lưu lư ng tính toán: s d ng chương trình Mcrosoft Excel, ñây 3.4. Xác ñ nh lưu lư ng t p trung là chương trình tính thông d ng, thích h p v i các bài toán l p b ng 3.5. Lưu lư ng nư c th i s n xu t t các xí nghi p công tính. K t qu cho phương án 1 và phương án 2 ñư c t ng h p ph n nghi p ph l c 01 3.6. Xác ñ nh lưu lư ng riêng 3.11. Xác ñ nh tuy n c ng chính và các tuy n ng ki m tra 3.7. L p b ng t ng h p lưu lư ng nư c th i thành ph 3.12. Tính toán ñ sâu ñ t c ng ñ u tiên 3.8. V ch tuy n m ng lư i thoát nư c sinh ho t và s n xu t Đ sâu ñ t c ng nh nh t c a tuy n c ng tính toán: Tác gi ñưa ra 2 phương án v ch tuy n như sau: a. Phương án 1 (xem hình 3.2) - B trí 2 tuy n c ng chính phân thành ph làm 2 khu v c và thu Z0 Z® nư c c a 2 khu v c này: 2 tuy n ch y theo chi u Tây - Đông kéo dài h i1 H t i tr m bơm chính r i d n t i tr m x lý. i2 d - Các tuy n c ng nhánh ñư c ñ t theo các tr c ñư ng c a thành L1 L2 ph , và t p trung nư c th i v tuy n ng chính. H = h + Σ( i1L1+ i2L2) + Zñ - Z0 + ∆d (m) (3.22) - Nư c th i t khu công nghi p ñư c thu theo h th ng thu nư c Hình 3.4 Sơ ñ tính toán ñ sâu chôn c ng ñ u tiên riêng r i t p trung x và h th ng thoát nư c thành ph r i x lý 3.12.1. Tính toán ñ sâu chôn c ng ñ u tiên c a phương án 1 cùng v i nư c th i sinh ho t c a thành ph . 3.12.2. Tính toán ñ sâu chôn c ng ñ u tiên c a phương án 2 - Tr m x lý ñư c ñ t theo sát b sông, cu i ngu n nư c. Đ sâu ñ t c ng ñ u tiên c a tuy n c ng chính và tuy n ki m tra b. Phương án 2 (xem hình 3.3) c a hai phương án tính theo công th c (3.22) G ng phương án 1, nhưng b trí 1 tuy n ng chính ch y theo Ki m tra tho mãn ñ sâu chôn c ng ñ u tiên c a t t c các chi u Tây - Đông, ñ t d c theo tr c ñư ng thu toàn b nư c th i c a tuy n theo TCVN 7957-2008 thành ph và kéo dài t i tr m bơm chính r i d n t i tr m x lý. 3.13. Tính toán thu l c m ng nư c th i
 6. -9- - 10 - Công c tính toán: ng d ng “Ph m m n thi t k thoát nư c ñô Khi nghiên c u tính toán th y l c m ng thoát nư c (sinh ho t th Hwase 3.1 c a PGS.TS Tr n Đ c H và KS. Nguy n H u Hòa - và s n xu t) áp d ng vào thành ph H i An có nh n xét: Trư ng Đ i h c Xây d ng - Hà N i” - Các ño n ñ u c a m ng lư i thoát nư c vì ph i theo qui ñ nh v 3.13.1. Gi i thi u ph n m n Hwase phiên b n 3.1 ñư ng kính nh nh t, m c dù lưu lư ng không l n (theo TCVN Hwase 3.1 là ph n m m h tr tính toán thi t k h th ng thoát 7957:2008 v ñư ng kính t i thi u Dmin) cũng ph i dùng ng ñư ng nư c ñư c phát tri n dư i d ng các mô ñun, m i mô ñun là m t công kính 300 mm (ñ i v i ng nh a t ng h p). Đ i v i trư ng h p này c giúp cho các cán b nghiên c u, thi t k chuyên ngành nư c trong m c dù không ñ m b o ñư c ñi u ki n v v n t c (V ≥ 0.7m/s) ñ quá trình tính toán và thi t k h th ng thoát nư c. tránh l ng c n, nh ng ño n ñ u c a m ng lư i ngư i ta b trí thêm M t s kh năng chính hi n nay c a chương trình: các gi ng r a ñ r a gi ng theo ñ nh kì. - Tính toán thu l c các tuy n c ng thoát nư c th i, nư c mưa; - Khi tính toán thu l c m ng lư i thoát nư c t i m t s ñi m - Tra các y u t thu l c c a các lo i c ng thoát nư c v i các ch tính toán c a m ng lư i có ñ sâu chôn ng quá l n (H > 6 m) do v y ñ ch y ñ y và không ñ y; ñ kh c ph c ta ph i dùng bơm. Ch n nhi u phương án ñ so sánh - Tính toán kh năng chuy n t i c a các tuy n c ng cũ; xem trư ng h p nào thích h p hơn v kinh t , k thu t và qu n lý - Tính toán m c ñ x lý nư c th i c n thi t v i ba trư ng h p v n hành ñơn gi n. x nư c th i sau x lý ra sông, h và ra h r i ti p t c ñư c bơm ra 3.13.3. K t qu tra th y l c 02 phương án ñư c t ng h p ph n sông; ph l c 01: - K t qu tính toán thu l c và vi c th hi n (xu t) các b n v 3.14. Phân tích khái toán kinh t m ng lư i thoát nư c sinh tr c d c tuy n c ng thoát nư c b ng AutoCAD; ho t s n xu t, ch n phương án thoát nư c th i sinh ho t và s n Các k t qu tính toán ñư c xây d ng trên cơ s Tiêu chu n xây xu t d ng Vi t Nam, phù h p v i ñi u ki n Vi t Nam (theo sách hư ng Sau khi khái toán kinh phí các h ng m c công trình và qu n lý d n s d ng ph n m m). t ng h p b ng 3.12. 3.13.2. Tra th y l c c ng thoát nư c th i B ng 3.12. b ng so sánh phương án Đ tra thu l c c ng thoát nư c th i sinh ho t, ngư i dùng nh p Phương Phương vào lưu lư ng tính toán c a m i ño n c ng, sau ñó ch n ñư ng kính, TT Ch tiêu ñánh giá Đơn v án 1 án 2 ñ d c thi t k . 1 Giá thành xây d ng m ng lư i tri u ñ ng 10.969 7.258 V i ng, c n thi t k ñ d c ñ ñ t v n t c không l ng. V n t c không l ng theo TCVN 7957:2008 v ñ d c t i thi u imin, t c ñ nh 2 Chi phí qu n lý m ng lư i tri u ñ ng 1.837 1.216 nh t Vmin c a c ng thoát nư c ñô th . Giá thành v n chuy n 1 m3 3 ñ ng 371 210 nư c th i
 7. - 11 - - 12 - L a ch n phương án: Ph m vi nghiên c u thoát nư c mưa ñư c phân thành 60 ti u lưu Qua phân tích các ch tiêu kinh t k thu t c a hai phương án ta v c, ñư c chia thành 14 khu v c, v i 14 c ng x thoát tr c ti p ra th y: sông H i An và sông Đ Võng. Các khu v c thoát nư c mưa c a khu Phương án 1 có giá thành xây d ng m ng lư i, chi phí qu n lý v c nghiên c u h u h t có di n tích tính toán nh hơn 150 ha, ñ a m ng lư i, giá thành v n chuy n 1m3 nư c th i ra kh i thành ph ñ n hình d c thu n l i cho vi c thoát nư c mưa. tr m x lý ñ u l n hơn nhi u so v i phương án 2. Chi u dài tuy n 4.2. Phương pháp nghiên c u xác ñ nh dòng ch y ng phương án 2 ng n hơn nên vi c qu n lý m ng lư i ñơn gi n. T Các phương pháp xác ñ nh dòng ch y ñô th có th chia thành 2 nh ng phân tích, ñánh giá trên, so sánh 2 phương án ta th y phương nhóm: phương pháp truy n th ng và phương pháp mô hình toán hi n án 2 là có l i hơn c . Do ñó ta ch n phương án 2 ñ xây d ng m ng ñ i. lư i thoát nư c cho thành ph H i An. 4.2.1. Phương pháp truy n th ng D a trên mô hình di n toán dòng ch y t p trung, dòng ch y n CHƯƠNG 4: NGHIÊN C U NG D NG CÁC ñ nh. Phương pháp này ch có th xác ñ nh ñư c lưu lư ng ñ nh (lưu CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THOÁT NƯ C MƯA VÀ lư ng t i ña) không xác ñ nh ñư c kh i lư ng dòng ch y. Đ XU T GI I PHÁP THOÁT NƯ C B N V NG CHO Trong các phương pháp thu c nhóm truy n th ng có m t s ñư c ĐÔ TH H I AN, T NH QU NG NAM áp d ng khá r ng rãi như: Phương pháp cư ng ñ gi i h n (Nga), Tính toán th y l c h th ng thoát nư c mưa th c hi n theo hai phương pháp thích h p (M ), mô hình Caquot (Pháp). nư c ta t bư c: năm 1960 ñ n nay áp d ng r ng rãi phương pháp cư ng ñ gi i h n. - Bư c 1: Xác ñ nh cơ b n kích thư c công trình b ng phương 4.2.2. Phương pháp mô hình tính toán hi n ñ i pháp cư ng ñ gi i h n. Công c tính toán có th dùng: tính th d n Mô hình h th ng thoát nư c ñô th phân b theo không gian và tr c ti p t công th c, b ng tra có s n, ñ th l p s n, lâp trình máy th i gian. Phương pháp này không nh ng có th xác ñ nh lưu lư ng tính. Vi c tính toán th y l c khu v c nghiên c u, tác gi s d ng ñ nh mà còn xác ñ nh ñư c t ng lư ng dòng ch y. Ph m m n thi t k thoát nư c ñô th Hwase 3.1; 4.3. Phương pháp cư ng ñ gi i h n - Bư c 2: Ki m tra k t qu tính toán bư c 1 b ng mô hình 4.3.1. Công th c tính toán lưu lư ng nư c mưa. SWMM c a M , n u c n thi t thì ñi u ch nh k t qu bư c 1. Q = q . C . F. n (4.1) 4.1. Nguyên t c v ch tuy n và quy ho ch m ng lư i thoát 4.3.2 T n su t mưa P(%) và chu kỳ tràn ng PC (năm) nư c mưa - T n su t mưa P(%) là s l n l p l i c a tr n mưa có cùng Căn c các tài li u cơ b n và quy ho ch phát tri n thành ph H i th i gian và cư ng ñ . Nh ng tr n mưa có cư ng ñ càng nh thì s An ñ n năm 2020. l n xu t hi n càng l n. T n su t mưa ñư c xác ñ nh:
 8. - 13 - - 14 - m 4.4. ng d ng ph m m n thi t k thoát nư c ñô th Hwase P= (%) (4.2) n 3.1 ñ tính th y l c c ng thoát nư c mưa 1 4.4.1. Ch n tuy n tính toán và ñ sâu chôn chôn c ng ñ u PC = (năm) (4.3) P 4.4.2. Nh p s li u V i ñô th H i An: Có 33 năm quan tr c (s d ng tr m ño - Ch n s li u ñ a phương: ch n tr m khí tư ng g n nh t là tr m mưa Đà N ng t năm 1978 ñ n năm 2011 có n = 33) có sáu l n l p Đà N ng. l i tr n mưa cùng th i gian có cư ng ñ b ng ho c l n hơn cư ng ñ - Nh p s li u cho ño n c ng. c a tr n mưa ñã ñ nh (m = 6). Sau khi nh p xong các thông s , ta b t ñ u tính th y l c “n p” ñ m 6 ch n thông s thi t k . Xu t d li u sang Excel, Auto CAD và in n V y: P = = = 18% ch n P = 20% (theo sách hư ng d n s d ng ph n m n Hwase). n 33 4.4.3. K t qu tính toán lưu lư ng, thu l c m ng lư i thoát n- 1 1 PC = = x100 = 5 năm ư c mưa P 20 Khu v c nghiên c u là Thành ph H i An có là khu ph c và khu công nghi p, ch n chu kỳ tràn c ng PC = 5 năm. 4.3.3. Cư ng ñ mưa tính toán. Cư ng ñ mưa tính toán q c a thành ph H i An ñư c xác ñ nh theo m c 4.2.2 TCVN 7957:2008 ta có A.(1 + C lg p ) q= (l/s-ha) (4.4) Hình 4. 4 K t qu tính th y l c h tuy n c ng thoát nư c mưa (t + b) n 4.5. ng d ng chương trình SWMM ñ ki m tra kh năng 4.3.4. Xác ñ nh th i gian mưa tính toán. thoát nư c mưa lưu v c 1 (sau khi ñã tính th y l c ph n 4.4) Th i gian mưa tính toán ñư c xác ñ nh: 4.5.1. Gi i thi u mô hình SWMM: t = tm + tr + tc (phút). (4.5) SWMM (Storm Water Management Model) ñư c xây d ng hai 4.3.5. Tính toán di n tích m t b ng tuy n tính toán trư ng ñ i h c San Phansico và Florida (M ) do cơ quan b o v môi Trong lu n văn này, tác gi nghiên c u tính toán thoát nư c cho trư ng Hoa Kỳ (EPA) xây d ng t năm 1971-1999 ñ mô ph ng ch t khu v c 1 v i 24 ti u lưu v c (t lưu v c 1 ñ n 24). Đây là khu v c và lư ng nư c c a lưu v c thoát nư c ñô th và tính toán quá trình quy ho ch gi n dân c a khu ph c , chưa có h th ng thoát mư c, ch y tràn t m i lưu v c b ph n ñ n c a nh n nư c c a nó. c n ñư c ñ u tư xây m i ñ ng b . 4.5.2. M t s d li u ñ u vào s d ng cho chương trình SWMM:
 9. - 15 - - 16 - 4.5.2.1. Ti u lưu v c (Subcatchments): c. Biên m c nư c tri u, m c nư c lũ: Các thông s chính c a ti u lưu v c : - Biên tri u: V i ti u khu v c 1, ñư ng quá trình m c nư c tri u - Đ d c c a ti u lưu v c (Slope): kho ng 1m/1km (0,1%) kh p t i v trí x (c ng x 1) th p hơn cao trình ñáy c ng x 1 là +1.40 m. lưu v c, giá tr này tương ng v i toàn th ñ d c c a lưu v c. Vì v y m c nư c tri u không nh hư ng ñ n c ng x 1. - Ph n trăm không th m (%Imper - Impervious): T l m t ph - Biên lũ: Ti u lưu v c 1 thoát nư c mưa t i c ng x 1ra sông Đ không th m nư c so v i di n tích ti u lưu v c, thông thư ng kho ng Võng b t ngu n t Đi n Dương - Đi n Bàn - Qu ng Nam nên không 65% h u h t các ti u lưu v c do quá trình ñô th hóa cao. Ngoài ra, nh hư ng lũ nh ng vùng có ñ t t nhiên như các công viên, ñ t tr ng cây nông Tóm l i: Ti u lưu v c thoát nư c 1, có c a x CX1 tính toán nghi p, ñ t chưa ñô th hóa thì có giá tr kho ng 5%. không nh hư ng ñ n tri u và lũ. - B m t không th m nư c (N-Imperv): n ≈ 0,05 - B m t th m nư c – b m t ñ t (N-Perv): n ≈ 0,08 - B m t không th m nư c (Dstore-Imperv): kho ng 0,02 m. - B m t th m nư c (Dstore-Prev): kho ng 0,05 m. 4.5.2.2. Biên ñ u vào: a. Tài li u khí tư ng: Trong vùng không có tr m khí tư ng nên ta dùng tr m khí tư ng Đà N ng v i s li u quan tr c t năm 1978 ñ n nay s li u ñ m b o tính liên t c và ñ tin c y cao. b. Mưa thi t k : Mưa thi t k ñư c tính toán v i t n su t ñ m b o 20%. Đ xác ñ nh mô hình mưa thi t k , d a vào k t qu s li u quan tr c lư ng mưa gi xác ñ nh ñư c cư ng ñ mưa thi t k trên lưu v c (ch n tr n Hình 4.7. B n ñ s li u Ti u lưu v c1 mưa b t l i). 4.5.3. K t qu ch y chương trình SWMM và nh ng nh n xét: 4.5.3.1. K t qu ch y chương trình SWMM: Mô ph ng di n bi n dòng ch y trên tuyên chính t nút J1 ñ n C a x 1 (CX1) t i th i ñi m 10 gi 30 ngày 07/9/2009 có lưu lư ng và m c nư c trong c ng l n nh t (sau 2 gi 30 phút mưa). Hình 4.6. Cư ng ñ mưa thi t k cho lưu v c
 10. - 17 - - 18 - xu ng ñ t qua các th m c xanh, ñ ng th i c i t o c nh quan và ñi u hòa ti u khí h u (Hình 4.8.c). Đó chính là nh ng nguyên lý c a thoát nư c mưa b n v ng (SUDS). Hình 4.8. Mô ph ng dòng ch y t nút J1 ñ n CX 1 4.5.3.2. Nh n xét k t qu : - Đo n c ng C3-4 ñ y ng, không ñ m b o chuy n t i nên khai báo l i s li u ñ u vào (ta ph i tăng ñư ng kinh ng t 1,65 m lên 1,95 m) và ki m tra l i mô ph ng. Hình 4.10. Sơ ñ nguyên t c thoát nư c b m t b n v ng Sau khi hi u ch nh, ki m tra v n t c trong ng dao ñ ng trong (a) Dòng ch y t p trung do b m t ph ñô th b thay ñ i; kho ng Vmin = 0,9 ñ n 1,91 m/s, th a mãn m c 4.6 TCVN 7957 : (b) Tr v dòng ch y t nhiên ban ñ u nh các gi i pháp làm 2008. ch m dòng ch y b m t; 4.5.4. Áp d ng mô hình thoát nư c b n v ng cho ñô th (c) Gi m lưu lư ng nư c c n thoát nh các gi i pháp làm H i An: ch m dòng ch y và th m Thành ph H i An ph n ñ u là thành ph " Sinh thái, văn hóa 4.5.4.2. Đ xu t t ch c thoát nư c cho ñô th và du l ch". Mô hình thoát nư c b n v ng c n ñư c áp d ng. 4.5.4.3. Thu gom và tái s d ng nư c mưa 4.5.4.1. Đ t v n ñ V i lư ng mưa trung bình kho ng 2066 mm/năm Đà N ng và Quá trình ñô th hóa nư c ta cũng như H i An ñã gây nh ng các vùng lân c n như H i An, m i h ch c n m t b nư c mưa 6 m3 tác ñ ng x u ñ n quá trình thoát nư c t nhiên: dòng ch y t nhiên b thì cũng ñ dùng ñ d i nhà v sinh cho c năm, ñ ng th i làm ch m thay ñ i, làm tăng lưu lư ng dòng ch y b m t (Hình 4.8.a). Vì v y, dòng ch y nư c mưa ñi r t nhi u (Hình 4.9). ph i t ch c thoát nư c mưa, k t h p các bi n pháp khác nhau m t cách ñ ng b , sao cho dòng ch y ñư c t p trung ch m là m t cách làm ph bi n (Hình 4.8.b). Bên c nh ñó, s d ng b n thân di n tích b m t c a thành ph , tăng cư ng vi c cho nư c mưa th m t nhiên
 11. - 19 - - 20 - cho c ng lúc 10 gi 30 phút) gi m t 1,42 m còn 1,39 m. Do ñó có th gi m ti t di n ng. K t qu so sánh ñư c mô phòng hình 4.11 và 4.12 Hình 4.11 Thu gom và tái s d ng nư c mưa trong ñô th 4.5.4.4. X lý nư c th i phân tán v i bãi l c tr ng cây (Constructed Wetland) Khu ñô th sinh thái khi xây d ng ph i dành t i g n 30% di n tích cho cây xanh, m t nư c. Nư c b c p cho h th ng nư c m t ñư c x lý b ng các bãi l c ng p nư c tr ng th c v t. Các bãi th m, Hình 4.13 K t qu mô ph ng ñư ng c ng chính trư c khi áp th m c ñư c b trí h p lý trong khu ñô th . d ng thoát nư c b n v ng Hình 4.12 Khu ñô th sinh thái b m t ph cho phép th m nư c mưa 4.5.4.5. ng d ng mô hình SWMM ñánh giá b m t ph trư c và sau khi áp d ng thoát nư c b n v ng: Các s li u ñ u vào không thay ñ i ( m c 4.5.2.2. Biên ñ u vào), Hình 4.14 K t qu mô ph ng ñư ng c ng chính sau khi áp d ng thoát khi áp d ng thoát nư c m n v ng ta gi m t l m t ph (ph n trăm nư c b n v ng không th m): t 65% xu ng còn 25% thì c t nư c trong c ng (tính
 12. - 21 - - 22 - K T LU N VÀ KI N NGH K t qu t nh toán c a lu n văn là tài li u tham kh o cho các ñ tài K t lu n: nghiên c u khác trong tương lai nh m thoát nư c b n v ng cho ñô Trong giai ño n t nay ñ n năm 2020, thành ph H i An s t ng th H i An, ñ m b o môi trư ng s ng cho nhân dân, góp ph n b o v bư c phát tri n thành ñô th lo i II. Thành ph H i An ñang và s là và xây d ng ñô th sinh thái văn hóa du l ch. trung tâm kinh t , văn hoá, du l ch c a t nh Qu ng Nam, trung tâm du Ki n ngh : l ch, b o t n văn hoá c a c khu v c kinh t tr ng ñi m mi n Trung Trên cơ s “Quy ho ch xây d ng và phát tri n thành ph H i An cũng như c a c nư c. ñ n năm 2020” và k t qu nghiên c u c a ñ tài, tác gi ñ ngh Vi c xây d ng ñô th H i An phát tri n ngang t m v i v th là - Đ ñ m b o v sinh môi trư ng, c n thi t ph i ñ u tư xây d ng trung tâm văn hoá, du l ch c a t nh Qu ng Nam và c a khu v c mi n hoàn ch nh h th ng thoát nư c bao g m h th ng thoát nư c th i Trung s là ñ ng l c thúc ñ y s phát tr n kinh t , văn hoá xã h i c a sinh ho t và h th ng thoát nư c mưa. Hai h th ng này ph i ñư c c t nh và khu v c. Cùng v i quá trình ñô th hoá, quy mô dân s , xây d ng riêng hoàn toàn. Nư c th i sinh ho t ph i ñư c x lý b i m t ñ dân s tăng cao, nhu c u x nư c th i tăng nhanh c v m c m t tr m x lý t p trung ñ t chu n trư c khi x ra ngoài. Các cơ s ñ ô nhi m và s lư ng. Vì v y m t trong nh ng yêu c u b c thi t s n xu t, b nh vi n ph i có tr m x lý nư c th i ñ x lý, ñ m b o ñ t ra là ph i xây d ng h th ng h t ng k thu t, trong ñó có vi c c i tiêu chu n th i trư c khi x vào m ng thành ph . Nư c mưa ñư c t o, m r ng h th ng thoát nư c cho thành ph . M t h th ng thoát th i th ng ra ngoài qua m t h th ng riêng ñ m b o nhanh chóng nư c và x lý nư c th i xây d ng hoàn ch nh s góp ph n thúc ñ y thoát nư c không gây ng p úng. phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n c i thi n ñi u ki n s ng, gi m - Khu trung tâm và ph c (03 phư ng: Minh An, C m Phô, Sơn các căn b nh có căn nguyên t nư c cho các c ng ñ ng dân cư. Phong): Đây là khu trung tâm kinh t , chính tr , cơ s h t ng n Lu n văn ñã nghiên c u và gi i quy t m t cách khá chi ti t, ñ y ñ ñ nh. Do v y t n d ng nh ng c ng s n có mà nâng c p c i t o c ng phương án thoát nư c cho thành ph H i An trong giai ño n t nay ñ ñ m b o năng l c thoát nư c, s d ng làm m ng lư i thu, thoát ñ n năm 2020. T vi c phân tích ñánh giá và l a ch n ñ n vi c tính nư c mưa. Thu gom nư c th i sinh ho t, s n xu t c n xây d ng c ng toán sơ b v h th ng các công trình thu nư c, x lý nư c, v ch thu gom, tách nư c th i d n v tr m x lý hay s d ng các công trình tuy n m ng lư i ñư ng ng thoát nư c và khái toán kinh t ñư ng x lý c c b , không cho x ra sông Hoài nh m ñ m b o v sinh môi ng, ñ xu t thoát nư c b n v ng cho ñô th . trư ng. Các khu v c còn l i: Đây là khu dân cư m i các c m du l ch Lu n văn s d ng ph m m n thi t k thoát nư c ñô th Hwase c a t p trung khu v c này, khi quy ho ch chi n lư c thoát nư c ñô th Trư ng Đ i h c Xây d ng l p trên cơ s Tiêu chu n xây d ng và phù ph i ñi trư c và ñ ng b . h p v i ñi u ki n c a Vi t Nam ñ tính toán c ng thoát nư c th i và - S m hoàn thi n các gi i pháp v qu n lý, gi i pháp v cơ ch nư c mưa. Ki m tra l i k t qu tính toán m ng thoát nư c mưa b ng chính sách và ñ ra các gi i pháp thoát nư c, b o v môi trư ng, phát mô hình SWMM c a M . tri n b n v ng cho toàn ñô th H i An. Ph i c n b o t n khu ph c
 13. - 23 - ñã ñư c UNESCO công nh n di s n văn hóa th gi i. Vì v y ñ th c hi n ñư c v n ñ này c n ph i có s ra tay chung s c c a toàn b ngư i dân thành ph H i An, du khách cùng v i s giúp ñ c a các ban ngành t t nh ñ n trung ương và c c ng ñ ng qu c t . - Áp d ng k t qu c a ñ tài ñ l p d án chương trình thoát nư c và x lý nư c th i nh m gi m thi u nh hư ng ñ n môi trư ng ñô th H i An.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2