intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn: Nghiên cứu phương pháp đánh giá mô hình phát triển đất đai – giá trị sử dụng đất đai cho một số khu đô thị tại thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

85
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của đề tài là: Trên thực tế,chưa phổ biến rộng rãi những nghiên cứu về tính toán giá trị kinh tế của tài nguyên đất đai trong tình hình hiện tại của Việt Nam,cho nên mục đích thứ nhất của luận văn này là triển khai những tìm hiểu cơ bản đầu tiên cho tính toán giá trị tài nguyên đất đai một cách khoa học và có hệ thống dựa trên những thành tựu nghiên cứu đã có của các nhà kinh tế khắp nơi trên thế giới và Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Nghiên cứu phương pháp đánh giá mô hình phát triển đất đai – giá trị sử dụng đất đai cho một số khu đô thị tại thành phố Hà Nội

2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 7<br /> I.Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................ 7<br /> II.Mục đích của đề tài .................................................................................. 7<br /> III.Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu............................................ 8<br /> IV.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................... 8<br /> V.Những kết quả dự kiến đạt được .............................................................. 8<br /> C<br /> <br /> I<br /> <br /> I I<br /> <br /> I U<br /> <br /> C U<br /> <br /> ......................................... 10<br /> <br /> . T nh h nh<br /> <br /> ụng tài ngu ên đất đai t ên thế gi i ............................. 10<br /> <br /> . . T nh h nh<br /> <br /> ụng tài ngu ên đất đai<br /> <br /> i t nam .............................. 14<br /> <br /> .3 Các chương t nh kế hoạch và các chính ách về<br /> <br /> ụng đất tại<br /> <br /> i t Nam ...................................................................................................... 17<br /> C<br /> <br /> II<br /> <br /> C<br /> <br /> SỞ LÝ<br /> <br /> ĐAI ĐÔ<br /> <br /> UYẾ CỦA MÔ<br /> <br /> P Á<br /> <br /> RIỂ<br /> <br /> ĐẤ<br /> <br /> Ị ............................................................................ 19<br /> <br /> . Lý thu ết và khái ni m .......................................................................... 19<br /> 2.1.1.Ý nghĩa của từ “đô thị” .................................................................. 20<br /> 2.1.2. Không gian đô thị ......................................................................... 20<br /> 2.1.3. Vị trí đô thị ................................................................................... 21<br /> 2.1.4. Khu vực xung quanh ..................................................................... 21<br /> . . Phân tích đô thị ................................................................................... 23<br /> 2.2.1. Các tiếp cận khác nhau ................................................................ 23<br /> 2.2.2. Hình thái học đô thị .................................................................... 26<br /> 2.2.3. Các mức phân tích ...................................................................... 27<br /> .3 Phát t iển đô thị .................................................................................... 29<br /> .4. Đủ chỗ<br /> <br /> _ đủ khu đô thị..................................................................... 31<br /> <br /> .5 Nhận xét về ULDM .............................................................................. 31<br /> <br /> Lớp : Cao học 16 K<br /> <br /> Họ c viên : Nguyễ n Hà Huy<br /> <br /> 3<br /> <br /> .6 Phát t iển đất đai .................................................................................. 31<br /> .7 Các mô h nh phát t iển đất và bất động ản ....................................... 34<br /> 2.7.1. Các mô hình chuỗi hoặc mô tả và chuỗi-sự kiện ........................ 36<br /> 2.7. 2 Các mô hình hành vi hoặc làm quyết định và cơ quan ................ 38<br /> 2.7. 3. Cấu trúc cung cấp hoặc các mô hình cấu trúc ............................ 39<br /> 2.7. 4 Các mô hình dựa vào sản xuất .................................................... 40<br /> 2.7. 5 Các mô hình cân bằng ................................................................. 41<br /> 2.7. 6 Tài liệu tham khảo bổ sung về các<br /> mô hình phát triển đất đai ........................................................... 42<br /> .8. Phát t iển đất đai và quản lý hành chính đất đai ............................... 46<br /> .9 Phương pháp luận của mô h nh ULDM ............................................. 49<br /> 2.9.1 Phương pháp luận và nguồn số liệu ............................................... 49<br /> 2.9.2 Đặt khung mô hình thể chế ULDM ............................................... 49<br /> . 0 Kết luận .............................................................................................. 50<br /> C<br /> <br /> III. ÁP DỤ<br /> I<br /> <br /> CÁC IẾP CẬ LÝ<br /> <br /> ĐẠI RO<br /> <br /> ĐẤ ĐAI ĐÔ<br /> <br /> P Â<br /> <br /> ÍC<br /> <br /> UYẾ VÀ IẾP CẬ<br /> MÔ<br /> <br /> P Á<br /> <br /> Ị ẠI MỘ SỐ K U ĐÔ<br /> <br /> Ị<br /> <br /> RIỂ<br /> <br /> À ỘI .. 52<br /> <br /> 3. Các nghiên cứu t nh huống .................................................................. 52<br /> 3.1.1 Các khu vực nghiên cứu ............................................................... 54<br /> 3.1.2 Đối tượng nghiên cứu .................................................................. 56<br /> 3.<br /> <br /> Tiếp cận nghiên cứu ............................................................................ 60<br /> 3.2.1 Quan sát hiện trường ..................................................................... 60<br /> 3.2.2 Phỏng vấn .................................................................................... 60<br /> 3.2.3 Phân tích số liệu đồ thị .................................................................. 61<br /> <br /> 3.3 Các ngu ên tắc cho qu ết định phương pháp luận ............................ 61<br /> 3.4 Nhận xét vế ULDM ............................................................................... 61<br /> Lớp : Cao học 16 K<br /> <br /> Họ c viên : Nguyễ n Hà Huy<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3.5 Nghiên cứu t nh huống<br /> <br /> Hà Nội ......................................................... 62<br /> <br /> 3.5.1 Giới thiệu ...................................................................................... 62<br /> 3.5.2 Khu đô thị 1, Nhân Chính 1 .......................................................... 63<br /> 3.5.3 Khu đô thị 2, Nhân Chính 2 .......................................................... 69<br /> 3.5.4 Khu đô thị 3, Làng Yên Xá ........................................................... 77<br /> 3.5.5 Khu đô thị 4, Triều khúc ............................................................... 84<br /> 3.6. Phân tích .............................................................................................. 91<br /> 3.6.1 Mô hình thể chế và ULDM ........................................................... 91<br /> 3.6.1.1. Xem xét chi tiết mô hình thể chế.......................................... 91<br /> 3.6.1.2 Mô hình thể chế và ULDM ................................................... 95<br /> 3.6.2 Phân tích nghiên cứu tình huống .................................................. 99<br /> 3.7. Điều t a ố li u thực tế tại 4 khu đô thị<br /> minh hoạ cho mô h nh ULDM ................................................................. 101<br /> 3.7.1 Phương pháp tính toán ................................................................. 101<br /> 3.7.2 Lập bảng tính .............................................................................. 102<br /> 3.8 Kết luận .............................................................................................. 104<br /> 3.8.1 ULDM và mô hình thể chế ........................................................ 104<br /> 3.8.2 Các nghiên cứu tình huống ......................................................... 105<br /> C<br /> <br /> 4 KẾ LUẬ VÀ KIẾ<br /> 4.<br /> <br /> Ị .................................................... 108<br /> <br /> Kết luận ............................................................................................... 108<br /> <br /> 4. Các kiến nghị ...................................................................................... 108<br /> ÀI LI U<br /> <br /> Lớp : Cao học 16 K<br /> <br /> AM K ẢO ................................................................................. 112<br /> <br /> Họ c viên : Nguyễ n Hà Huy<br /> <br /> 5<br /> <br /> DA<br /> <br /> MỤC CÁC<br /> <br /> VẼ<br /> <br /> 1. Hình 2.1 Quá trình phát triển đô thị (dựa trên Madanipuor 1996,tr.135-137)<br /> 2. Hình 2.2 Quá trình phát triển đất đai và gia tăng trong giá trị đất đai<br /> (dựa trên Williamson,Enemark 2010,tr. 196-197)<br /> 3. Hình 2.3 Hệ thống quyền của người sử dụng của Buitelaar (2004)<br /> 4. Hình 2.4 Mối quan hệ giữa quản trị đất và phát triển đất<br /> 5. Hình 2.5 Biểu đồ luồng nghiên cứu toàn cục<br /> 6. Hình 3.1 Hiện trạng sử dụng đất tại Hà Nội<br /> 7. Hình 3.2 Quy hoạch chi tiết thành phố Hà Nội đến 2020<br /> DA<br /> <br /> MỤC CÁC BẢ<br /> <br /> BIỂU<br /> <br /> 1. Bảng 1.1 Diện tích của các lục địa<br /> 2. Bảng 1.2 . Các loại đất không sử dụng được cho nông nghiệp<br /> 3. Bảng 1.3 : Tỉ lệ % đất tự nhiên và đất nông nghiệp trên toàn thế giới<br /> 4. Bảng 1.4 Diện tích đất và sử dụng đất trên Trái Đất (Bouwman 1988)<br /> 5. Bảng 1.5.Diện tích đất tự nhiên và đất có thể trồng trọt được ở các khu vực<br /> (FAO,1989)<br /> 6. Bảng 1.6: Diện tích đất khô hạn trên thế giới và ở các khu vực (106 ha)<br /> 7. Bảng 1.7. Tình hình sử dụng đất ở Việt Nam(Theo Tổng cục Địa chính 1994)<br /> 8. Bảng 2.1 Các viễn cảnh triết học nằm bên dưới _ lý thuyết trong địa lý học<br /> đô thị và các ví dụ nghiên cứu (dựa trên Pacione 2005, tr. 27-33)<br /> 9. Bảng 2.2 Các mức phân tích đô thị (dựa trên Pacione 2005, tr. 32-34)<br /> 10. Bảng 2.3 Các nhóm mô hình phát triển đất đai và các mô tả của chúng bởi<br /> Gore&Nicholson (1991) và Healey (1991)<br /> 11. Bảng 3.1 Các thủ tục cho lựa chọn vùng nghiên cứu<br /> 11. Bảng 3.2 Các chỉ số và các thuộc tính của ‘khu đô thị đầy đủ’ cần được<br /> thu thập<br /> 12. Bảng 3.3 Danh sách những người trả lời phỏng vấn Khu đô thị 1, Hà Nội<br /> 13. Bảng 3.4 Danh sách số liệu đồ thị và chi tiết của chúng, Khu đô thị 1, HN<br /> 14. Bảng 3.5 Các kết quả của việc thu thập số liệu, Khu đô thị 1, Hà Nội<br /> 15. Bảng 3.6 Danh sách những người trả lời phỏng vấn Khu đô thị 2, Nhân<br /> Chính, Hà Nội<br /> 16. Bảng 3.7 Danh sách số liệu đồ thị và các chi tiết, Khu đô thị 2, Nhân<br /> Chính, Hà Nội<br /> 17. Bảng 3.8 Các kết quả thu thập số liệu, Khu đô thị 2, Nhân Chính, Hà Nội<br /> 18. Bảng 3.9 Danh sách những người trả lời phỏng vấn, Khu đô thị 3, Làng<br /> Yên Xá, Hà Nội<br /> 19. Bảng 3.10 Danh sách số liệu đồ thị và chi tiết, Khu đô thị 3, Làng Yên Xá,<br /> Hà Nội<br /> Lớp : Cao học 16 K<br /> <br /> Họ c viên : Nguyễ n Hà Huy<br /> <br /> 6<br /> <br /> 20. Bảng 3.11 Các kết quả của thu gom số liệu, Khu đô thị 3, Làng Yên Xá,<br /> Hà Nội<br /> 21. Bảng 3.12 Danh sách những người trả lời phỏng vấn, Khu đô thị 4, Triều<br /> khúc, Hà Nội<br /> 22. Bảng 3.13 Danh sách số liệu đồ thị và các chi tiết, Khu đô thị 4, Triều<br /> khúc, Hà Nội<br /> 23. Bảng 3.14 Các kết quả thu gom số liệu, Khu đô thị 4, Triều khúc, Hà Nội<br /> 24. Bảng 3.15 Các phần tử của mô hình đã được củng cố (được tạo ra dựa trên<br /> Healey 1992)<br /> 25. Bảng 3.16 Các phần tử và khía cạnh được xem xét trong ULDM trong<br /> khung mô hình thể chế<br /> 26. Bảng 3.17 Đầu tư công cộng và tư nhân tóm tắt và các tác động của chúng<br /> tới phát triển đất đai<br /> 27. Bảng 3.18 Bảng tính giá đất từ giá cho thuê nhà và giá thị trường<br /> <br /> Lớp : Cao học 16 K<br /> <br /> Họ c viên : Nguyễ n Hà Huy<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2