intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn:Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và điều khiển đồ gá ở các tư thế đào tạo thợ hàn

Chia sẻ: Nhung Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

80
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta đã biết trên các máy công cụ thông thường và đặc biệt là trên máy công CNC thì đồ gá là bộ phận quan trọng và không thể thiếu được. Chất lượng sản phẩm cơ khí, năng suất lao động và giá thành là những chỉ tiêu quan trọng trong sản xuất cơ khí. Để đảm bảo các chỉ tiêu trên, trong quá trình chế tạo các sản phẩm cơ khí, ngoài máy cắt kim loại (máy công cụ) và dụng cụ cắt, chúng ta còn cần có đồ gá và các dụng cụ phụ (gọi là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn:Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và điều khiển đồ gá ở các tư thế đào tạo thợ hàn

 1. 1 2 B GIÁO D C ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG HUỲNH ÂN Ngư i hư ng d n khoa h c: TS Đinh Minh Di m NGHIÊN C U THI T K , CH T O VÀ ĐI U KHI N Ph n bi n 1: TS. Lê Cung Đ GÁ CÁC TƯ TH Đ ĐÀO T O TH HÀN Chuyªn ngµnh: C«ng nghÖ ChÕ t¹o m¸y Ph n bi n 2: PGS.TS. Lê Vi t Ngưu M· sè: 60.52.04 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 28 tháng 8 năm TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u - Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2011 - Trung tâm H c li u Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U - Xây d ng các bài th c hành hàn theo tiêu chu n. 1. LÝ DO CH N Đ TÀI 3. N I DUNG NGHIÊN C U - Có th nói: “công nghi p hoá, hi n ñ i hoá” là m t trong nh ng - Nghiên c u v công ngh và thi t b hàn ch trương hàng ñ u ñ i v i s phát tri n ñ t nư c trong ti n trình h i - Nghiên c u b tiêu chu n hàn c a M (AWS) nh m c i ti n nh p. Vi c Vi t Nam chính th c gia nh p WTO và ph n ñ u ñ n năm chương trình ñào t o ngh hàn theo tiêu chu n th gi i. 2020 chính th c tr thành m t nư c công nghi p. Vì v y, ñ ñáp ng - Nghiên c u v ñi u khi n t ñ ng ñ gá hàn. ñ ơc nhu c u c p bách v ngu n nhân l c k thu t cao, có tay ngh - Nghiên c u v k t n i h ñi u khi n v i máy tính. ñ t chu n, phù h p v i nhu c u c n thi t c a các T p ñoàn, công ty, xí - Ch t o ñ gá hàn theo các tư th ñ ph c v công tác ñào t o ngh . nghi p… thì c n ph i xây d ng mô hình ñào t o theo tiêu chu n. Đ c - Đánh giá k t qu ưu, như c ñi m. bi t là tiêu chu n M và tiêu chu n ISO. - Đ xu t hư ng phát tri n c a ñ tài. - Hi n nay nhu c u th hàn b c cao Qu ng Ngãi ph c v cho nhà - Các bài th c hành hàn. máy l c d u Dung Qu t, Khu công nghi p DOOSAN, nhà máy ñóng 4. PH M VI NGHIÊN C U tàu Dung Qu t, nhà máy luy n cán thép Qu ng Liên ...,hàng năm T nh - Nghiên c u lý thuy t v hàn h quang. T ng h p, phân lo i, khai gi i quy t vi c làm m i v i hơn 35.000 lao ñ ng (80% - 85% kh i thác các lo i tiêu chu n v hàn v t li u. lư ng công vi c nhà máy DOOSAN là hàn). - Nghiên c u v công ngh và thi t b hàn TIG, MIG - Chính vì v y vi c ñ i m i phương pháp ñào t o ngh theo tiêu - Thi t k và ch t o ñ gá ñ ñào t o th hàn theo các tư th hàn. chu n qu c t ñ h i nh p và ph c v cho khu công nghi p Dung Qu t - Nghiên c u các chương trình ñào t o t i các trư ng Đào t o ngh . và các khu công nghi p là r t l n và c p thi t. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U - Đ tài nghiên c u ñư c th c hi n theo phương pháp k t h p gi a lý - Thu th p các tiêu chu n Hàn trong vi c ch t o các k t c u. thuy t và th c nghi m. - Nghiên c u v t ñ ng hóa và ng d ng ñi u ki n ñ gá hàn theo - Tham quan các cơ s th c t v hàn t i ñ a phương. các tư th t 1G ñ n 6G 6. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N - K t n i ñi u khi n t ñ ng ñ gá v i máy tính. - Nghiên c u các tiêu chu n hàn nh m ñáp ng vi c h i nh p v i - Thi t k ch t o mô hình ph c v vi c nghiên c u, gi ng d y và khoa h c k thu t th gi i. h c t p t i trư ng Cao Đ ng Ngh Cơ Gi i. - Ch t o ñ gá hàn ph c v công tác t ñ ng hóa quá trình ñi u - Xây d ng các tài li u c n thi t cho công tác Đào t o ngh hàn. khi n khi d y ngh . - Xây d ng thư vi n tra c u và lưu tr d li u v lĩnh v c hàn h - ng d ng th c t cho công tác ñào t o ngh hàn theo các tư th . quang .
 3. 5 6 CHƯƠNG 1: T NG QUAN V HÀN CÁC V TRÍ hơi và b n b áp l c. TƯ TH T 1G Đ N 6G - ASME Code for Pressure Piping: Tiêu chu n ASME v các ñư ng 1.1. LÝ THUY T V CÔNG NGH HÀN ng áp l c. 1.1.1 Tính hàn c a kim lo i và h p kim 1.4.1.2. AWS (American Welding Society) 1.1.2. Công ngh hàn h quang Hi p h i hàn Hoa kỳ, g m m t s tiêu chu n như: 1.1.2.1. Th c ch t c a hàn h quang - AWS D1.1: Structural Welding Code – Steel (Tiêu chu n hàn k t 1.1.2.2. Tác ñ ng c a ñi n trư ng ñ i v i h quang hàn c u thép). 1.1.2.3. S di chuy n kim lo i ñi n c c vào vũng hàn - AWS D1.6: Structural Welding Code – Stainless Steel (Tiêu chu n 1.1.3 Hàn h quang t ñ ng dư i l p thu c b o v hàn k t c u thép không g ). 1.2. LÝ THUY T V THI T B HÀN 1.4.1.3. API (American Petrolium Institute) 1.2.1 Thi t b hàn t ñ ng Vi n xăng d u Hoa kỳ, g m m t s tiêu chu n ñáng chú ý như: 1.2.1.1. Ngu n ñi n - API 620: Welded Steel Tanks for Oil Storage (Tiêu chu n hàn các 1.2.1.2. Xe di trư t b n ch a d u). 1.2.1.3. C n ñ u hàn - API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage (Tiêu chu n hàn các 1.2.1.4. B ñ u hàn b n ch a d u). 1.2.1.5. B ñi u khi n - API 1104: Welding of Pipelines and Related Facilities (Tiêu chu n 1.2.1.6. Đ gá và ph tùng hàn ñư ng ng và các ph ki n ñư ng ng). 1.2.2 Đ i tư ng c n ñi u khi n 1.4.1.4. Các tiêu chu n qu c t ISO (International Standardzation 1.3. B N CH T, Đ C ĐI M VÀ NG D NG C A HÀN KIM Organization) LO I 1.4.1.5. EN (European Nationals) Tiêu chu n Châu Âu 1.3.1. B n ch t 1.4.1.6. JIS Welding (Japanese Industrial Standards Welding) 1.3.2. Đ c ñi m 1.4.2. Thu t ng và ký hi u m i hàn 1.3.3. ng d ng 1.4.2.1. Thu t ng 1.4. CÁC TIÊU CHU N V HÀN Hi p h i: 1.4.1. H th ng các tiêu chu n hàn áp d ng ph bi n hi n nay - AWS: American Welding Society (Hi p h i hàn M ). Áp d ng cho 1.4.1.1. ASME (American Society of Mechanical Engineers) hàn k t c u thép. Hi p h i các k sư cơ khí Hoa kỳ, bao g m m t s tiêu chu n như: - ASME: American Society Mechanical Engineers (Hi p h i k sư - ASME Boiler & Pressure of vessel Code: Tiêu chu n ASME v n i cơ khí M ). Áp d ng cho ch t o n i hơi và bình, b n áp l c.
 4. 7 8 - ASTM: American Society for Testing and Meterials (Hi p h i M CHƯƠNG 2: NGHIÊN C U THI T K H TH NG v v n ñ ki m tra và v t li u). Áp d ng cho v t li u và ki m tra. ĐI U KHI N - API: American Petrolium Institute (Qu c gia Vi n d u m M ). 2.1. NGHIÊN C U V VI ĐI U KHI N Áp d ng cho ch t o téc ch a, b n ch a. 2.1.1. Vi ñi u khi n P89V51RD2 Thu t ng phương pháp hàn: Vi ñi u khi n P89V51RD2 là phiên b n CMOS FLASH hi u su t Flux Cored Arc Welding (FCAW) Hàn h quang dây hàn có cao c a b vi ñi u khi u khi n CMOS ñơn chip 8-bit 80C51. Ho t lõi thu c ñ ng 5VDC trong t m t n s dao ñ ng ñ n 40MHz. Gas Metal Arc Welding - (GMAW) Hàn h quang kim lo i B nh Flash 64kB, có th n p chương trình theo ch ñ song song trong môi trư ng khí. ho c n i ti p. B nh RAM có dung lư ng 1024 bytes. Gas Tungsten Arc Welding - (GTAW) Hàn h quang ñi n c c tungsten trong môi trư ng khí. Shielded Metal Arc Welding - (SMAW) Hàn h quang tay (Hàn h quang que hàn có v b c). Submerged Arc Welding – (SAW) Hàn h quang dư i l p thu c. Các tư th hàn: Hình 2.1. Sơ ñ kh i 2.1.2. Encoder (B mã hóa vòng quay) Nguyên t c ho t ñ ng c a Encoder: Encoder là m t ñĩa tròn xoay, Hình 1.12. Các tư th hàn quay quanh tr c, trên ñĩa có các l (rãnh). Encoder s d ng trong mô hình này có các thông s như sau: 1.4.2.2. Ký hi u m i hàn • Đ phân gi i 100 P/R • Đi n áp ho t ñ ng 5V
 5. 9 10 - 64k byte không gian b nh d li u m r ng. - M t b x lý lu n lý (thao tác trên các bít ñơn). - 210 bit ñư c ñ a ch hóa. - B nhân / chia 4. Ch c năng c a các chân 8051: Port 0: t chân 32 ñ n chân 39 (P0.0 _P0.7). Port 0 có 2 ch c Hình 2.4. Encoder s d ng Hình 2.3. Nguyên lý ho t ñ ng năng: trong các thi t k c nh không dùng b nh m r ng nó có c a encoder trong mô hình ch c năng như các ñư ng IO, ñ i v i thi t k l n có b nh m r ng 2.1.3. Xây d ng sơ ñ kh i t ng quát nó ñư c k t h p gi a bus ñ a ch và bus d li u. 2.1.4. Các kh i trong m ch ñi n Port 1: t chân 1 ñ n chân 9 (P1.0 _ P1.7). Port 1 là port IO dùng 2.1.4. 1. C m bi n cho giao ti p v i thi t b ngoài n u c n. * Gi i thi u sơ lư c v m ch c m bi n: Port 2: t chân 21 ñ n chân 28 (P2.0 _P2.7). Port 2 là m t port có Đ c m nh n m i l n s n ph m ñi qua thì c m bi n ph i có ph n tác d ng kép dùng như các ñư ng xu t nh p ho c là byte cao c a bus phát và ph n thu. Ph n phát phát ra ánh sáng h ng ngo i và ph n thu ñ a ch ñ i v i các thi t b dùng b nh m r ng. h p th ánh sáng h ng ngo i vì ánh sáng h ng ngo i có ñ c ñi m là ít Port 3: t chân 10 ñ n chân 17 b nhi u so v i các lo i ánh sáng khác. Hai b ph n phát và thu ho t 2.1.5.2. C u trúc bên trong c a 8051 ñ ng v i cùng t n s . Kh o sát các kh i nh bên trong 8051: 2.1.4. 2. Các linh ki n trong m ch c m bi n * T ch c b nh : 2.1.5. Kh i x lý B nh bên trong 8051 bao g m ROM và RAM. RAM bao g m 2.1.5.1. Gi i thi u c u trúc ph n c ng 8051 nhi u thành ph n: ph n lưu tr ña d ng, ph n lưu tr ñ a ch hóa t ng Sơ ñ chân 8051 bit, các bank thanh ghi và các thanh ghi ch c năng ñ c bi t. 8051 là IC vi ñi u khi n (Microcontroller) do hãng Intel s n xu t. IC 8051 có b nh theo c u trúc Harvard: có nh ng vùng nh riêng này có ñ c ñi m như sau: bi t cho chương trình và d li u. Chương trình và d li u có th ch a - 4k byte ROM,128 byte RAM bên trong 8051 nhưng 8051 v n có th k t n i v i 64 k byte b nh - 4 Port I/O 8 bit. chương trình và 64 k byte b nh d li u m r ng. - 2 b ñ m/ ñ nh th i 16 bit. Ram bên trong 8051 ñư c phân chia như sau: - Giao ti p n i ti p. - Các bank thanh ghi có ñ a ch t 00H ñ n 1Fh. - 64k byte không gian b nh chương trình m r ng. - Ram ñ a ch hóa t ng bit có ñ a ch t 20H ñ n 2FH.
 6. 11 12 - Ram ña d ng t 30H ñ n 7FH. Chúng em s d ng IC gi i mã 74LS138.Vì v y sơ ñ kh i c a m ch - Các thanh ghi ch c năng ñ c bi t t 80H ñ n FFH. hi n th như trên: Sơ ñ kh i bên trong 8051: 2.1.6.2. Gi i thi u v các linh ki n trong m ch C ng xu t nh p 8255: Trong h th ng Vi x lý hay máy vi tính n u ch giao ti p v i b nh trong ROM, RAM thì chưa ñ , máy tính còn ph i giao ti p v i các thi t b ngo i vi như bàn phím, màn hình, máy in, ... ñ con ngư i có th ñ i tho i ñư c máy tính cũng như dùng máy tính ñ ñi u khi n các thi t b khác. Sơ ñ chân c a 8255 Hình 2.5. Sơ ñ kh i bên trong 8051 2.1.6. Kh i hi n th 2.1.6.1. Sơ ñ kh i c a m ch hi n th Hình 2.6. Sơ ñ chân và sơ ñ logic 2.1.7. Bàn phím 2.1.8. K t n i b nh v i vi x lý B nh có vai trò r t quan tr ng trong h th ng vi x lý, ho t ñ ng c a b nh g n li n v i ho t ñ ng c a vi x lý, là nơi lưu tr d li u ñ vi x lý x lý. Do ñó, b nh luôn hi n di n trong h th ng vi x lý và khi s d ng ph i ti n hành k t n i. B nh bao g m c ROM và RAM, chúng liên h v i nhau và ñ c k t n i v i vi x lý thông qua các bus: bus d li u, bus ñ a ch , và bus ñi u khi n. Sơ ñ k t n i ñư c trình
 7. 13 14 bày d ng kh i sau: • d (destination): tư ng trưng cho thanh nh n. + Mã ñ i tư ng: 0 1 d d d s s s + Các bit ddd và sss tra b ng 2.1 cu i t p l nh. + Ý nghĩa: chuy n n i dung thanh ghi s vào thanh ghi d, n i dung thanh ghi s v n còn. 2.1.9. V n ñ gi i mã cho b nh + L nh này chi m 1 byte, s chu kỳ xung clock = 4. V i m i b nh (1EPROM hay 1 RAM) ñ vi x lý có th + Thanh ghi tr ng thái không thay ñ i. truy xu t h t 8 Kbyte b nh thì ph i ti n hành k t n i 13 ñư ng ñ a 2.1.10.2. Nhóm l nh di chuy n 8 bit ch A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 c a vi x lý ñ n 13 ñư ng ñ a L nh tăng n i dung thanh ghi: ch A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1A0 c a b nh . do ñó t t c 13 + Cú pháp: INR d ñư ng ñ a ch c a EPROM và RAM ñ u ñư c n i v i 13 ñư ng ñ a + Mã ñ i tư ng: 0 0 d d d 1 0 0 ch c a vi x lý. ñ truy n ñư c tín hi u v i nhau thì các ñư ng d + Ý nghĩa: L nh này tăng n i dung thanh ghi lên m t ñơn v . li u D7 – D0 c a vi x lý cũng ph i ñư c k t n i v i các ñư ng d li u + L nh n y chi m 1 byte , s chu kỳ xung clock = 4. D7 – D0 c a t ng b nh . Đư ng tín hi u ñi u khi n RD\ c a vi x lý + L nh n y nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái tr bit Cy không ñư c k t n i v i ngõ vào OE\ c a EPROM và RAM. nh hư ng. L nh gi m n i dung thanh ghi: Cú pháp: DCR d 2.1.10.3. Nhóm l nh s h c gi a thanh ghi A và thanh ghi L nh c ng thanh ghi: + Cú pháp: ADD s + Mã ñ i tư ng: 1 0 0 0 0 s s s + Ý nghĩa: n i dung thanh Hình 2.8. Sơ ñ m ch gi i mã b nh ghi A ñư c c ng v i n i dung thanh ghi s, k t qu ch a trong 2.1.10. Gi i thi u t p t p vi s lý 8085 thanh ghi A , n i dung thanh ghi s v n còn. 2.1.10.1. L nh truy n d li u gi a các thanh ghi + L nh này chi m m t byte, s chu kỳ xung clock = 4. + Cú pháp: MOV d, s + L nh này nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. • s (source): tư ng trưng cho các thanh ghi phát. L nh tr thanh ghi:
 8. 15 16 Cú pháp: SUB s + Mã ñ i tư ng: 2.1.10.4. Nhóm l nh s h c gi a ơ nh v i thanh ghi A + Ý nghĩa: d li u 16 bit D16 ñư c n p vào c p thanh ghi BC. L nh c ng v i ô nh : + L nh n y chi m 3 byte, s chu kỳ xung clock = 10. + Cú pháp: ADD M + Không nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. + Mã ñ i tư ng: 1 0 0 0 0 1 1 0 (Tương t cho các l nh khác) + Ý nghĩa: n i dung thanh ghi A ñư c c ng v i n i dung ô nh có L nh n p c p thanh ghi DE: ñ a ch ch a trong c p thanh ghi HL, k t qu ch a trong thanh ghi A, Cú pháp: LXI D, D16 n i dung ô nh không thay ñ i. L nh n p c p thanh ghi HL: + L nh n y chi m 1 byte, s chu kỳ xung clock = 7. Cú pháp: LXI H, D16 + L nh n y nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. L nh n p c p thanh ghi SP: L nh tr v i ô nh : Cú pháp: LXI SP, D16 Cú pháp: SUB M 2.1.10.7. Nhóm l nh PUSH 2.1.10.5. Nhóm l nh s h c gi a thanh ghi A và thanh ghi L nh c t c p thanh ghi BC: L nh c ng t c th i v i d li u 8 bit: + Cú pháp: PUSH B + Cú pháp: ADI D8 + Mã ñ i tư ng: 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 + Mã ñ i tư ng: D li u 8 bit D8 + Ý nghĩa: n i dung c p thanh ghi BC ñư c copy vào ngăn x p. + Ý nghĩa: n i dung thanh ghi A ñư c c ng v i d li u 8 bit D8, N i dung thanh ghi B ñư c c t vào ngăn x p t i ñ a ch (SP-1), k t qu ch a trong thanh ghi A. thanh ghi C ñư c c t vào ngăn x p t i ñ a ch (SP-2), n i dung + L nh n y ch a 2 byte, s chu kỳ xung clock = 7. thanh ghi SP gi m ñi 2. + L nh n y nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. + L nh này chi m 1 byte, s chu kì xung clock =12. L nh tr t c th i v i d li u 8 bit: +L nh này không nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. Cú pháp: SUI D8 L nh c t c p thanh ghi DE: 2.1.10.6. Nhóm l nh n p t c th i c p thanh ghi Cú pháp: PUSH D L nh n p c p thanh ghi BC: L nh c t c p thanh ghi HL: + Cú pháp: LXI B, D16 0 0 0 0 0 0 0 1 Cú pháp: PUSH H 8 bit th p L nh c t c p thanh ghi AF: 8 bit cao Cú pháp: PUSH PSW
 9. 17 18 2.1.10.8. Nhóm l nh POP + Mã ñ i tư ng: L nh chuy n n i dung ngăn x p vào c p thanh ghi: +Ý nghĩa: n i dung c p thah ghi BC tăng thêm m t ñơn v . + Cú pháp: POP B + L nh này chi m 1 byte, s chu kỳ clock =6. + Mã ñ i tư ng: 1 1 0 0 0 0 0 1 + L nh này không làm nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. + Ý nghĩa: chuy n n i dung t ngăn x p vào c p thanh ghi BC. 2.1.10.11. Nhóm l nh tr c ti p N i dung ngăn x p có ñ a ch ch a trong SP ñư c chuy n cho thanh L nh lưu tr tr c ti p: ghi C, n i dung c a ngăn x p có ñ a ch (SP+1) ñư c chuy n cho + Cú pháp: STA ADDR thanh ghi B, sau l nh POP n i dung c a SP tăng lên 2. 0 0 1 1 0 0 1 0 + L nh này chi m m t byte, s chu kì clock =12. + Mã ñ i tư ng: + L nh này không nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. 8 bit th p 8 bit cao 2.1.10.9. Nhóm l nh c ng c p thanh ghi v i c p thanh ghi L nh c ng c p thanh ghi BC: + Ý nghĩa: n i dung thanh ghi A ñư c lưu tr vào ô nh có ñ a + Cú pháp: DAD B ch ADDR. + Mã ñ i tư ng: 0 0 0 0 1 0 0 1 + L nh này chi m 3 byte, s chu kỳ clock=13. + Ý nghĩa: n i dung c p thanh ghi BC ñư c c ng v i c p thanh + L nh này không nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. ghi HL, k t qu c t trong c p thanh ghi HL. Thanh ghi L ñư c c ng L nh n p tr c ti p: v i C, thanh ghi H ñư c c ng v i B. + Cú pháp: LDA ADDR + L nh này chi m 1 byte, s chu kỳ clock =10. 0 0 1 1 1 0 1 0 + L nh này ch làm nh hư ng ñ n bit tr ng thái Cy. + Mã ñ i tư ng: 8 bit th p L nh c ng c p thanh ghi DE: 8 bit cao + Cú pháp: DAD D L nh c ng c p thanh ghi HL: + Ý nghĩa: n i dung ô nh có ñ a ch là ADDR ñư c chuy n vào + Cú pháp: DAD H thanh ghi A. L nh c ng c p thanh ghi SP: + L nh này chi m 3 byte, s chu kỳ xung clock =13. + Cú pháp: DAD SP + L nh này không nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. 2.1.10.10. Nhóm l nh tăng thanh ghi 2.1.10.12. Nhóm l nh xoay thanh ghi A L nh tăng c p thanh ghi BC: L nh d ch thanh ghi A sang trái: + Cú pháp: INX B + Cú pháp: RLC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
 10. 19 20 + Mã ñ i tư ng: + L nh này không nh hư ng ñ n thanh ghi tr ng thái. + Ý nghĩa: n i dung thanh ghi A d ch t ph i sang trái, bit MSB 2.1.10.15. Nhóm l nh tr v t chương trình con ñư c chuy n sang bit Cy và bit LSB. L nh tr v khi Z=0: + L nh này chi m 1byte, s chu kỳ lock =4. + Cú pháp: RNZ + L nh này ch nh hư ng ñ n bit tr ng thái Cy. + Mã ñ i tư ng: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 L nh d ch thanh ghi A sang ph i: + Ý nghĩa: l nh này s k t thúc chương trình con khi bit Z=0, vi + Cú pháp: RRC x lý s tr l i chương trình chính ti p t c ph n chương trình 0 0 0 0 1 1 1 1 + Mã ñ i tư ng: còn l i, n u không th a ñi u kiên chương trình con s th c hi n + Ý nghĩa: n i dung thanh ghi A d ch t trái sang ph i, bit LSB các l nh ti p theo. ñư c chuy n sang bit Cy và bit MSB. 2.1.10.16. Nhóm l nh di chuy n c p thanh ghi + L nh này chi m 1byte, s chu kỳ lock =4. 2.1.10.17. Nhóm l nh xu t nh p + L nh này ch nh hư ng ñ n bit tr ng thái Cy. 2.1.10.18. Nhóm l nh ñ c bi t 2.1.10.13. Nhóm l nh nh y 2.2. NGHIÊN C U CÁC THI T B K T N I V I MÁY TÍNH 2.1.10.14. Nhóm l nh g i 2.2.1. Giao ti p qua c ng máy in L nh g i không ñi u ki n: 2.2.1.1. Vài nét cơ b n v c ng máy in + Cú pháp: CAAL ADDR 1 1 0 0 1 1 0 1 2.2.1.2. Trao ñ i v i các ñư ng d n tín hi u + Mã ñ i tư ng: 8 bit th p 2.2.1.3. Ho t ñ ng c a vi c trao ñ i d li u 8 bit cao 2.2.2. Giao ti p qua c ng com RS232 + Ý nghĩa: vi x lý s th c hi n chương trình t i ñ a ch ADDR 2.2.2.1. Vài nét cơ b n v c ng giao ti p sau ñó s tr v chương trình chính khi g p l nh tr v . 2.2.2.2. S trao ñ i v ñư ng tín hi u L nh g i khi Z=0: 1 1 0 0 1 1 0 1 2.3. TÍNH TOÁN THI T K THI T B ĐI U KHI N + Cú pháp: CNZ ADDR 8 bit th p 2.3.1. Sơ ñ kh i + Mã ñ i tư ng: 8 bit cao P89V51RD2: Đóng vai trò b x lý trung tâm, ñi u khi n ho t ñ ng c a toàn b mô hình + Ý nghĩa: vi x lý s th c hi n chương trình t i ADDR khi bit Kh i giao ti p máy tính: Chính là IC MAX-232, nh m chuy n ñ i Z=0, ngay sau khi th c hi n l nh nh hư ng ñ n bit Z c a thanh ghi các m c ñi n áp gi a RS-232 và TTL tr ng thái. Sau ñó s tr v chương trình chính khi g p l nh tr v . + L nh này chi m 3 byte, s chu kỳ clock =9/18.
 11. 21 22 M ch giao ti p Encoder: L c tín hi u thu ñư c t encoder và lo i b các nhi u có th có, sau ñó ñưa tín hi u này v cho b x lý trung tâm. M ch công su t: giao ti p gi a b x lý trung tâm vào các ñ ng cơ. B ngu n: Cung c p ngu n ñi n n ñ nh cho các kh i ho t ñ ng. Hình 2.11. Sơ ñ kh i 2.3.2. Sơ ñ nguyên lý Kh i x lý trung tâm Kh i ngu n Kh i giao ti p máy tính Kh i giao ti p encoder
 12. 23 24 CHƯƠNG 3: CH T O MÔ HÌNH 3.1. TÍNH TOÁN THI T K M T S C M CHI TI T (D NG NG) ĐI U KHI N V T HÀN THEO CÁC TƯ TH - S vòng quay c a ng hàn n 2 = 60 (vòng/phút) - T s truy n: n1 z 180 i 12 = = 2 = =3 n2 z1 60 ⇒ d 2 = 3 d1 Tra b ng 3.1 (Thi t k CTM – Nguy n Tr ng Hi p) Ta ch n: - S vòng quay ñ ng cơ: d 1 = 30 mm ⇒ d 2 =90 mm n 1 = 180 (vòng/phút) Modun m =1.5, z 1 = 20; z 2 = 60 3.2. CH T O MÔ HÌNH Đ HÀN THEO CÁC TƯ TH T tính toán thi t k ñó chúng tôi ñưa ra ñư c b n v thi t k t ng th c a mô hình. Căn c vào ñó ñ ch t o các b ph n khác và l p ráp thành mô hình. 3.3. CH T O H TH NG THI T B ĐI U KHI N Kh i công su t 2.4. VI T CHƯƠNG TRÌNH ĐI U KHI N V T HÀN THEO CÁC TƯ TH Hình 3.2. Mô hình ñ gá tư th hàn nghiên góc
 13. 25 26 3.4. TH NGHI M - Góc ñ que hàn khi hàn (6G): 900 so v i m t ph ng ti p xúc hàn, K t qu ñ t ñư c: 100 theo tr c m i hàn, so v i phương th ng ñ ng. - Nghiên c u v công ngh và thi t b hàn - Chú ý ñ n góc nghiêng que hàn. C n ñ m b o góc nghiêng không - Nghiên c u b tiêu chu n hàn c a M và ng d ng vào ñ ch thay ñ i khi k t thúc và b t ñ u m i hàn. t o mô hình - Quan sát t c ñ hàn, c n gi chi u r ng m i hàn không thay ñ i. - Nghiên c u vi ñi u khi n và ng d ng ñ ñi u khi n mô hình - Chú ý chi u r ng chân m i hàn c n ñư c gi không ñ i. theo tư th hàn t 1G ñ n 6G. - Gi nguyên góc ñ que hàn khi hàn ñư ng hàn th 2. Gi ñ u mút - Ch t o mô hình hàn th c t theo các tư th hàn:1G,2G,5G,6G que hàn t i v trí: ½ n m trên b m t c a phôi hàn, ½ n m trên b m t CHƯƠNG 4: XÂY D NG CÁC D NG BÀI T P c a ño n hàn cũ. TH C HÀNH K T QU VÀ TRI N V NG C A Đ TÀI 4.1. BÀI TH C HÀNH S 1 – HÀN B NG (V TRÍ 1G) 1. K T QU Đ T ĐƯ C C A Đ TÀI 4.2. BÀI TH C HÀNH S 2–HÀN NGANG GIÁP M I (V TRÍ 2G) - Đã nghiên c u lý thuy t v hàn h quang t ñ ng trong môi trư ng 4.3. BÀI TH C HÀNH S 3–HÀN LEO GIÁP M I (V TRÍ 3G) khí b o v , nghiên c u thi t b và các lo i ñ gá hàn t ñ ng. 4.4. BÀI TH C HÀNH S 4–HÀN TR N GIÁP M I (V TRÍ 4G) - Nghiên c u b tiêu chu n hàn AWS và ng d ng ñ xây d ng các 4.5. BÀI TH C HÀNH S 5–HÀN NG GIÁP M I (V TRÍ 5G) bài t p th c hành hàn. 4.6. BÀI TH C HÀNH S 6–HÀN NG GIÁP M I (V TRÍ 6G) - Nghiên c u v vi ñi u khi n. - Thi t k và mô ph ng quá trình hàn theo các tư th 1G, 2G, 5G, 6G. - Ch t o và ñi u khi n mô hình ñ gá các tư th hàn theo tiêu chu n AWS (v trí 1G, 2G, 3G, 4G, 5G và 6G). - Xây d ng các bài t p v hàn (dùng cho ñào t o ngh các trư ng ngh ). - Mô hình làm vi c n ñ nh theo yêu c u ñ ra. 2. HƯ NG PHÁT TRI N C A Đ TÀI - Ti p t c nghiên c u lý thuy t và thi t b hàn theo b tiêu chu n AWS. - Xây d ng và hoàn thi n các bài t p th c hành hàn (1G ÷ 6G, 1F, 2F, 3F, 4F). Hình 4.11. Sơ ñ v trí hàn ng giáp m i (6G)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2