intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội với phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển kinh tế gia đình

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
24
lượt xem
10
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội với phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển kinh tế gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất giải pháp giúp đỡ phụ nữ dân tộc thiểu số trong xã phát triển kinh tế gia đình một cách hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Công tác xã hội với phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển kinh tế gia đình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> SẦM THỊ HỒNG NHUNG<br /> <br /> CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG VIỆC<br /> PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH<br /> (Nghiên cứu trường hợp Xã Quang Huy - Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La)<br /> <br /> Chuyên ngành: Công tác xã hội<br /> Mã số: 60 90 01 01<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Tất Dong<br /> <br /> Hà Nội 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỞ ĐẦU.............................................................................................................................. 7<br /> 1. Lý do chọn đề tài.................................................................................................7<br /> 2. Tổng quan công trình viết về công tác xã hội hỗ trợ phát triển kinh tế cho đồng<br /> bào dân tộc thiểu số .....................................................................................................9<br /> <br /> 2.1. Trên thế giới ................................................................................................................ 9<br /> 2.2. Tại Việt Nam ............................................................................................................. 11<br /> 3. Ý nghĩa của nghiên cứu ............................................................................................. 21<br /> 3.1. Ý nghĩa lý luận .......................................................................................................... 21<br /> 3.2. Ý nghĩa thực tiễn ............................................................................................21<br /> 4. Đối tượng, khách thể nghiên cứu ......................................................................22<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................22<br /> 4.2. Khách thể nghiên cứu ....................................................................................22<br /> 5. Phạm vi nghiên cứu...........................................................................................22<br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu ...........................................................................................23<br /> 7. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................23<br /> 7.1. Mục đích nghiên cứu......................................................................................23<br /> 7.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .....................................................................................24<br /> 8. Giả thuyết nghiên cứu .......................................................................................24<br /> 9. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................24<br /> 9.1. Phương pháp tiếp cận .....................................................................................24<br /> 9.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể .....................................................................28<br /> <br /> Chương 1: Lý luận và thực tiễn về công tác xã hội trong hỗ trợ phát triển sản xuất của<br /> phụ nữ dân tộc thiểu số ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Các khái niệm công cụ ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm Công tác xã hội.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Khái niệm dân tộc thiểu số.......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Khái niệm phát triển kinh tế và kinh tế gia đìnhError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> <br /> 1.1.4. Khái niệm Công tác xã hội với phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát triển<br /> kinh tế gia đình................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Tổng quan địa bàn nghiên cứu – xã Quang Huy huyện Phù Yên tỉnh Sơn La<br /> ................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Điều kiện tự nhiên – Kinh tế xã hội ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Đặc điểm chung của phụ nữ DTTS tại xã Quang Huy huyện Phù Yên tỉnh<br /> Sơn La ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.3. Chính sách dân tộc được thực hiện trên địa bàn xã Quang Huy huyện<br /> Phù Yên tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2015 .........Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế gia đình và thực trạng tiến hành công tác<br /> xã hội với phụ nữ dân tộc thiểu số trong hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1. Thực trạng phát triển kinh tế gia đình của phụ nữ dân tộc thiểu số xã Quang<br /> Huy huyện Phù Yên tỉnh Sơn La .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Các hoạt động kinh tế chính........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.2. Thuận lợi và khó khăn của PN DTTS trong quá trình phát triền kinh tế gia<br /> đình ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2. Thực trạng triển khai nghiên cứu công tác xã hội với phụ nữ dân tộc thiểu số<br /> trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình trên địa bàn xã Quang Huy huyên<br /> Phù Yên tỉnh Sơn La. ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Nhận thức của Phụ nữ dân tộc thiểu số xã Quang Huy huyện Phù Yên tỉnh<br /> Sơn La về công tác xã hội .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Thực trạng tiến hành công tác xã hội trong hỗ trợ phát triển kinh tế trên địa<br /> bàn xã Quang Huy huyện Phù Yên tỉnh Sơn La ....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> Tiểu kết chương 2:............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 3: Đề xuất giải pháp công tác xã hội trong việc hỗ trợ phát triển kinh tếError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1. Thực hiện chương trình tài chính vi mô để phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận<br /> với những gói tín dụng nhỏ, có tác dụng nhanh cho việc sản xuất.Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.2. Giải pháp xóa nghèo tri thức cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số dựa vào<br /> chính sách của nhà nước. .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Giải pháp xóa nghèo nhân văn và bền vững .. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> KẾT LUẬN........................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản