Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Phát triển mô hình trồng cây tăng vụ nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
18
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Phát triển mô hình trồng cây tăng vụ nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu và phát triển mô hình trồng cây tăng vụ nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Mô tả tình trạng và nguyên nhân nghèo ở nông thôn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Phát triển mô hình trồng cây tăng vụ nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ QUYÊN<br /> <br /> PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG CÂY TĂNG VỤ<br /> NHẰM HỖ TRỢ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO<br /> TẠI XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI,<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Công tác xã hội<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ QUYÊN<br /> <br /> PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG CÂY TĂNG VỤ<br /> NHẰM HỖ TRỢ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO<br /> TẠI XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI,<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Công tác xã hội<br /> Mã số: 60.90.01.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trƣơng Anh Quốc<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập và nghiên cứu, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của<br /> rất nhiều thầy cô, người thân và bạn bè .<br /> Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ được hoàn thành nhờ có sự dìu dắt và giúp<br /> đỡ nhiệt tình của TS. Trương An Quốc, giảng viên khoa Xã hội học trường<br /> Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trườn Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi<br /> xin gửi đến Thầy lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.<br /> Tôi cũng xin cảm được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo giảng dạy<br /> trong khoa Xã hội học cũng như các thầy cô giáo trong trường Đại học Khoa<br /> học Xã hội và Nhân văn, trườn Đại học Quốc gia Hà Nội, khóa học 20132015 đã dạy dỗ và cung cấp cho tôi nhiều kiến thức bổ ích và quí giá.<br /> Cuối cùng tôi xin cảm ơn người dân, một số hộ dân nghèo nói riêng và<br /> chính quyền địa phương xã Đồng Quang cùng bạn bè đã giúp đỡ tôi hoàn<br /> thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> Hà Nội, tháng 12 năm 2016<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Thị Quyên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................. 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài. ......................................................................................... 1<br /> 2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn ......................................................................... 2<br /> 3. Tình hình nghiên cứu ................................................................................... 3<br /> 4. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể ......................................................... 8<br /> 5. Đối tượng, phạm vi và khách thể nghiên cứu .............................................. 9<br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... 9<br /> 7. Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................. 9<br /> 8. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 10<br /> 9. Kết cấu của luận văn .................................................................................. 11<br /> PHẦN NỘI DUNG ....................................................................................... 12<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .................................. 12<br /> 1.1 Các khái niệm công cụ ........................................................................... 12<br /> 1.1.1 Nghèo và các khái niệm liên quan đến nghèo ....................................... 12<br /> 1.1.2 Phát triển cộng đồng .............................................................................. 19<br /> 1.1.3 Dự án phát triển cộng đồng ................................................................... 24<br /> 1.1.4 Lý thuyết hệ thống ................................................................................ 26<br /> 1.2 Thực trạng nghèo ở xã Đồng Quang – Quốc Oai – Hà Nội ............... 28<br /> 1.2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu .............................................................. 28<br /> 1.2.2 Thực trạng nghèo .................................................................................. 34<br /> 1.2.3 Nguyên nhân thực trạng nghèo ở xã Đồng Quang. ............................... 39<br /> 1.2.4. Những vấn đề gặp phải và nhu cầu của người nghèo, hộ nghèo ở xã<br /> Đồng Quang – Quốc Oai – Hà Nội ................................................................ 41<br /> 1.2.5 Đánh giá các chương trình, chính sách giảm nghèo ở xã Đồng Quang Quốc Oai- Hà Nội. ......................................................................................... 42<br /> CHƢƠNG 2: PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRỒNG CÂY TĂNG VỤ TẠI<br /> XÃ ĐỒNG QUANG, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..... 49<br /> <br /> 2.1 Tìm hiểu cộng đồng ................................................................................ 49<br /> 2.1.1 Nhận diện cộng đồng ............................................................................ 49<br /> 2.1.2 Đánh giá nhu cầu: .................................................................................. 53<br /> 2.1.3 Đánh giá tiềm năng và khó khăn trong cộng đồng ............................... 55<br /> 2.1.4 Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong dự án ............................... 57<br /> 2.2 Xây dựng dự án ...................................................................................... 59<br /> 2.2.1 Địa điểm thực hiện ................................................................................. 59<br /> 2.2.2. Chủ thể và thời gian thực hiện ............................................................. 60<br /> 2.2.3 Mục tiêu và các hoạt động .................................................................... 61<br /> 2.2.4 Biện pháp kỹ thuật gieo trồng ............................................................... 61<br /> 2.2.5. Xây dựng các hoạt động của dự án. .................................................... 62<br /> 2.2.6. Kinh phí thực hiện dự án ...................................................................... 67<br /> 2.2.7. Phân công trách nhiệm thực hiện các hoạt động .................................. 72<br /> 2.2.8. Thực hiện kế hoạch .............................................................................. 73<br /> 2.3 Lƣợng giá dự án ..................................................................................... 75<br /> 2.4. Những kết quả đạt đƣợc, thuận lợi và khó khăn khi thực hiện dự án ....... 76<br /> 2.4.1. Những kết quả đạt được của dự án ...................................................... 76<br /> 2.4.2 Những thuận lợi khi thực hiện dự án .................................................... 77<br /> 2.4.3 Những khó khăn khi thực hiện dự án .................................................... 78<br /> 2.5. Một số bài học kinh nghiệm .................................................................... 79<br /> KẾT LUẬN ................................................................................................... 81<br /> KHUYẾN NGHỊ ........................................................................................... 82<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 83<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản