intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp người nghiện ma túy tham gia chương trình methadone (Nghiên cứu tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm)

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
112
lượt xem
33
download

Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp người nghiện ma túy tham gia chương trình methadone (Nghiên cứu tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đi sâu tìm hiểu những khó khăn và các yếu tố tác động đến những khó khăn của người nghiện ma túy tham gia chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, nghiên cứu tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm. Trên cơ sở đó đánh giá các hoạt động hỗ trợ người nghiện ma túy tham gia chương trình methadone dưới góc độ công tác xã hội tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội: Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp người nghiện ma túy tham gia chương trình methadone (Nghiên cứu tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẰNG<br /> <br /> VAI TRÕ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG VIỆC TRỢ GIÖP NGƢỜI NGHIỆN MA TÖY<br /> THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH METHADONE<br /> (Nghiên cứu tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HẰNG<br /> <br /> VAI TRÕ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> TRONG VIỆC TRỢ GIÖP NGƢỜI NGHIỆN MA TÖY<br /> THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH METHADONE<br /> (Nghiên cứu tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm)<br /> Chuyên ngành: Công tác xã hô ̣i<br /> Mã số: 60.90.01.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Đỗ Thị Ngọc Phƣơng<br /> <br /> HÀ NỘI - 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn thạc sĩ ngành Công tác xã hội với<br /> đề tài: “Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong viê ̣c trợ giúp người<br /> nghiê ̣n ma túy tham gia chương trình điề u tri ̣ methadone (Nghiên cứu tại cơ<br /> sở điề u tri ̣ methadone quận Nam Tư Liêm ), bên cạnh sự nỗ lực của bản thân,<br /> ̀<br /> tôi còn nhận được sự giúp đỡ, động viên nhiệt tình, tâm huyết của các thầy<br /> cô, gia đình và bạn bè.<br /> Để hoàn thành nghiên cứu này, trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn nhà<br /> trường cùng các thầy cô giáo trong khoa Xã hội học, bộ môn Công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc<br /> biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, PGS.TS Đỗ Thị Ngọc<br /> Phương đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và chỉ bảo tôi trong suốt quá trình<br /> thực hiện nghiên cứu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa<br /> xã hội học nói chung và bộ môn Công tác xã hội nói riêng đã tận tình giảng<br /> dạy, cung cấp cho tôi những hệ thống kiến thức bổ ích, có thể vận dụng được<br /> những kiến thức đó vào để hoàn thành nghiên cứu này. Tôi cũng xin gửi gửi lời<br /> cảm ơn chân thành đến lãnh đạo, nhân viên ở Cơ sở điề u tri ̣ methadone quận<br /> Nam Tư Liêm đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Đồng thời,<br /> ̀<br /> tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các anh chị điều dưỡng viên, các bê ̣nh<br /> nhân tham gia điề u tri đã cung cấp cho tôi những thông tin bổ ích phục vụ cho<br /> ̣<br /> nghiên cứu. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đến gia đình, bạn<br /> bè, đây là nguồn động lực lớn đối với tôi, những người luôn bên cạnh, động<br /> viên, quan tâm đến tôi trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu.<br /> Đối với tôi nghiên cứu là một thành quả đáng khích lệ cho sự cố gắng<br /> của bản thân suốt quá trình dài. Vì thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế cho<br /> nên nghiên cứu này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong<br /> nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các bạn và những<br /> người quan tâm đến đề tài này.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả nghiên cứu<br /> Nguyễn Thị Hằng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lý do chọn đề tài ........................................................................................... 1<br /> 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ....................................................................... 3<br /> 3. Ý nghĩa của đề tài ........................................................................................ 11<br /> 4. Mục đích nghiên cứu của đề tài .................................................................. 11<br /> 5. Đối tƣợng, khách thể nghiên cứu của đề tài................................................ 12<br /> 6. Phạm vi nghiên cứu của đề tài .................................................................... 13<br /> 7. Câu hỏi nghiên cứu ..................................................................................... 13<br /> 8. Giả thuyết nghiên cứu ................................................................................. 13<br /> 9. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................. 13<br /> 10. Kết cấu của luận văn ................................................................................. 14<br /> PHẦN NỘI DUNG ........................................................................................ 16<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU .....16<br /> 1.1. Các khái niệm công cụ ........................................................................... 16<br /> 1.1.1. Khái niệm về ma túy .......................................................................... 16<br /> 1.1.2. Khái niệm về nghiện ma túy .............................................................. 16<br /> 1.1.3. Khái niệm người nghiện ma túy ........................................................ 17<br /> 1.1.4. Khái niệm về methadone và chương trình điều trị thay thế các<br /> chất dạng thuốc phiện (CDTP) bằng methadone ....................................... 17<br /> 1.1.5. Khái niệm Công tác xã hội ................................................................ 20<br /> 1.1.6. Khái niệm nhân viên công tác xã hội ................................................ 22<br /> 1.1.7. Vai trò của nhân viên công tác xã hội .............................................. 23<br /> 1.2. Các lý thuyết đƣợc sử dụng trong nghiên cứu .................................... 25<br /> 1.2.1. Thuyết nhu cầu .................................................................................. 25<br /> 1.2.2. Thuyết hệ thống sinh thái .................................................................. 27<br /> 1.2.3.Thuyết nhận thức hành vi ................................................................... 28<br /> <br /> 1.3. Cơ sở thực tiễn của nghiên cứu ............................................................. 30<br /> 1.3.1. Một số kết quả của chương trình điều trị methadone tại Việt Nam.. 30<br /> 1.3.2. Thực trạng người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội .... 31<br /> 1.3.3. Thực trạng cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội ......... 33<br /> 1.3.4. Thực trạng công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên<br /> địa bàn quận Nam Từ Liêm......................................................................... 35<br /> Tiểu kết chƣơng 1 .......................................................................................... 36<br /> CHƢƠNG 2: NHỮNG NHU CẦU CỦA NGƢỜI NGHIỆN MA TÖY<br /> KHI THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH METHADONE TẠI CƠ SỞ<br /> ĐIỀU TRỊ METHADONE QUẬN NAM TỪ LIÊM ................................. 38<br /> 2.1. Một số kết quả của cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm<br /> đạt đƣợc trong thời gian thực hiện chƣơng trình ...................................... 38<br /> 2.2. Những vấn đề đặt ra của ngƣời nghiện ma túy khi tham gia chƣơng<br /> trình methadone tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm ............ 40<br /> 2.3. Những yếu tố tác động đến ngƣời nghiện ma túy tham gia chƣơng trình<br /> điều trị methadone tại cơ sở điều trị methadone quận Nam Từ Liêm.............. 45<br /> 2.3.1. Các yếu tố thuận lợi .......................................................................... 45<br /> 2.3.2. Các yếu tố khó khăn .......................................................................... 48<br /> Tiểu kết chƣơng 2 .......................................................................................... 52<br /> CHƢƠNG 3: CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƢỜI NGHIỆN MA<br /> TÖY THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH METHADONE DƢỚI GÓC<br /> ĐỘ CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE<br /> QUẬN NAM TỪ LIÊM ................................................................................ 54<br /> 3.1. Hoạt động quản lý ca ............................................................................. 54<br /> 3.2. Hoạt động tƣ vấn/ tham vấn tâm lý ...................................................... 56<br /> 3.3. Hoạt động kết nối nguồn lực ................................................................. 60<br /> 3.4. Hoạt động truyền thông, giáo dục ........................................................ 61<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2