intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Cơ cấu và đặc điểm thị trường bán hàng mỹ phẩm (GMCG) tại Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chia sẻ: Minh Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

16
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu cơ cấu và đặc điểm thị trường bán lẻ hàng mỹ phẩm Việt Nam, đánh giá phương pháp tiếp cận và phát triển hệ thống phân phối của các doanh nghiệp, các kinh nghiệm và xu hướng trong việc phát triển hệ thống phân phối của các nước trong khu vực từ đó đưa ra một số biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp mỹ phẩm vừa và nhỏ trong nước có những bước đi thích hợp trong việc xây dựng và phát triển hệ thống phân phối trong kinh doanh ổn định, phát triển vó lợi nhuận để tồn tại trong một môi trường cạnh tranh gay gắt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Cơ cấu và đặc điểm thị trường bán hàng mỹ phẩm (GMCG) tại Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 1. , BO" GIAO Dl)C VA' DAO ' T~O ' ~ TRUONG D~I HOC KINH TE TP. HCM NGUYEN TIN - K '..., ,:.> ' , ' CO CA U VA D~ C DIEM THJ TRUONG BAN HANG ' ,.., ,Q " ' "' K HANG MY PHAM (FMCG) T~I VI~T NAM VA MOT SO ? , ' " "' K "' "" GIAI PHAP HOAN THI~N H~ THONG PHAN PHOI ~ ,Q "' NHAM DAY M~NH HO~ T DONG KINH DOANH ? A CUA DOANH NGHI~P ' ? Chuyen. nganh : QUAN TRl KINH DOANH Mii sfl: 5 • 02 • OS " '-' - ,...,, . VAN THA. C SI KINH TE LUAN Ngztili hllung ddn khoa hvc: TS. NGUY.~x~~~~..--_, BQ GIAO Dl)C VA 8/10 TAO TRUONG DH KINH TE TPJ:ICM THU,TJ~N qs-gv ~ TP. H6 Chi Minh- Nam 2003
 2. MVCLVC Chlidng 1 ? , " ~ " ~ " ,..., CO SO LY LU~N VE H~ THONG PHAN PHOI, MQT s6 KINH NGHI}tM xA. Y nl)'NG Hit THONG PHAN PHOI NGHANH HANG MY PHAM TRONG KHU Vl)'C DONG NAMA. 1.1 Khai ni~m phan pho1 trong bo'i canh Marketing. 1 1.2 Qui trinh mua himg va vai tro phan pho'i trong mua hang 2 1.3 H~ tho'ng phan pho'i Ia gl va qui trinh tie'p c(ln trong vi~c phat triin h~ tho'ng phan pho'i 4 1.3.1 Khai ni~m h~ th6ng phan ph6i 4 1.3.2 Tgm quan tn;mg cua h~ th6ng phan ph6i 6 1.3.3 Qui trlnh phat tri~n h~ th6ng phan ph6i 7 1.4 Kinh nghi~m va xu hu8ng phat triin h~ tho'ng phan pho'i hang my phftm trong khu vrfc Dong Nam A. 13 1.4.1 Xu hu'ong "suy nghi to~m cgu, hanh d()ng dia phu'ong" (think globally, act locally). 13 1.4.2 Ung dt,mg cac nguyen ly va ky thu~t trong qmln tri san xua't vao h~ th6ng phan ph6i. 14 1.4.3 Nhln nh~n dung nhii'ng kha nang va hqn che' cua phan ph6i. 15
 3. Chtidng 2 co CAU v A D!C DIEM THl TRUONG BAN HANG T~I VItT NAM. THVC TR~NG HO~ T DONG XA y DTjNG Hit THONG A K ? _, A ' - PHAN PHOI CUA CAC CONG TY KINH DOANH HANG MY ~ ' " PHAM T~I THJ TRUONG VI:t::T NAM 2.1 Qui mo thi tru
 4. Chu'dng 3 " ,..~ ", , A' ' ' " MOT SO BI~N PHAP PHA T TRIEN VA HOAN THI~N Ht THONG PHAN PHOI CHO CAC DOANH NGHitP MY PHAM T~I THl TRUONG VItT NAM 3.1 Cac bi~n phap phat tri~n va hoan thi~n h~ tho'ng phan pho'i do'i voi cac doanh nghi~p 34 3.1.1 Xay dl,l'ng chie'n ht
 5. ... ? ~ LOIMODAU 1. Tinh ca'p thie't cua d~ tai: Voi chinh sach md cll'a thu hut v6n dffu tu' nu'oc ngoai nh~m thuc dffy n€n kinh te" phat tri~n, Vi~t Nam da d~t du'Ac DIEM THl TRUONG BAN HANG HANG MY PHAM (FMCG) TAl vieTNAM ... ,., A' ? , ... ,., ,., A' ,., ,.t " ~ VA MOT SO GIAI PHAP HOAN THI~N H~ THONG PHAN PHOI NHAM DAY MANH HOAT DQNG KINH DOANH CUA DOANH NGHJ_ep" cho lu~n van t6t nghi~p cao hc ciia mlnh. 2. Ml}.C tit~u cua d~ tai: Tim hi~u cd ca'u va d~c di~m thi tru'ong ban hang hang my phffm Vi~t Nam, danh gia phu'dng phap tie"p c~n va phat tri~n h~ thO'ng phan ph6i ciia cac doanh nghi~p. cac kinh nghi~m va xu hu'ong trong vi~c phat tri~n h~ th6ng phan phO'i ciia cac nu'oc trong khu vt.tc tu d6 du'a ra mot sO' bi~n phap nh~m giup cac doanh nghi~p
 6. my phffm vua va nho trong nu'oc c6 nhii'ng bu'oc di thich h
 7. Chu'dng III: M()t s6 bi~n phap phat tri~n va hoan thi~n h~ th6ng phan ph6i cho cac doanh nghi~p my phffm t(,li thi tru'ong Vi~t Nam.
 8. CHUONGl ? " " ~ " "' ,... ,..., CO SO L Y LU~N VE H~ THONG PHAN PHOI, A,.t' K A A A . MOT SO A KINH NGHIEM. XA ,..,, Y . DUNG HE A . THONG ' ' - PHAN PHOI NGHANH HANG MY PHAM TRONG KHU Vl)'C DONG NAMA. ' A A ,.,., A' ? 1.1 KHAI NI:eM PHAN PHOI TRONG BOI CANH MARKETING Slf thanh cong tren thi tntong cua m()t cong ty doi hoi slf tham gia cua H(t eft cac b() ph~n trong cong ty phiH tie'p c~n thi tntong, slf tie'p c~n nay du'
 9. dam bao ding ta't ca cac nhan hit$u luon luon hit$n dit$n t(;li ta't ca cac cii'a hit$u rna cong ty bao trum. •!• San phffm du'qc nhin tha'y (visibility) Cac nhan hit$u c~n du'qc tru'ng bay n6i b~t (J nhii'ng vi tri thich hqp trong m()t dit$n tich, khoang khong thich hqp. •!• Tl;lo ra gia ban l(;li cho nguoi tieu dung dung (consumer pricing) Bam bao m()t muc gia ban ll;li thich hqp t(;li cac cii'a hit$u cho ta't ca nhan hit$u rna cong ty mu6n nhiim t(;lO ra th~ m(;lnh C(;lnh tranh. Muc gia nay vua phai dam bao cho nguoi ban c6 m()t muc loi ha'p d~n cling nhu nguoi mua tieu dung c6 dung gia rna cong ty mu6n. Mu6n lam du'QC di~u nay, cong ty phcii thu'ong xuyen ra soat l(;li gia ban dlfa tren chi phi va muc gia q.nh tranh so voi do'i thu. 1.2 QUI TRINH MUA HANG VA VAl TRO PHAN PHOI TRONG MUA HANG Nh~n bie't Tim kie'm Danh gia Quye't dinh L~p ll;li vit$c nhudu thong tin cac hfa chQn mua h~mg mua hang . Quang Quang dit$n, cao, cao, hit$n cao,hang bay, Quang cao, quan ht$ dit$n san mfiu,hit$n gia ban, khuye'n mai, phfim, dit$n, khuye'n hit$n dit$n, tntng bay tntng bay, mai tntng bay, gia ban gia ban Nh~n bi~t nhu c~u: qui trinh mua hang bAt d~u khi ngu'oi ta nh~n ra nhu c~u, nhu c~u c6 th~ phat sinh tu n()i t(;li ban than nhu' iin, u6ng ... hay tu nhii'ng 2
 10. tac d()ng ben ngoai thong qua nhii'ng va"n d€ phat sinh, qmlng cao tren TV, bao, dai, hay each tntng bay hffp d§:n belt melt (j cac cti'a hang ... Tim kie'm thong tin: nglioi ta se tlm each d~t dtiQC nhu C~U cua mlnh bAng vi~c d~u tien Ia ttm kie'm cac thong tin d~ co duqc san phffm vua y nha"t cho mlnh. Qua trlnh nay co th~ d~t duqc thong qua cac hlnh thuc quang cao, tli va"n tu b~n be, tu va"n t~i cac cti'a hi~u ... Slf hi~n di~n ctia san phffm t~i cac cti'a hang cling giup cung ca"p cac thong tin san phffm, cac cam giac thong qua so, ngti'i... Banh gia cac llfa ch
 11. 1.3 HE THONG PHAN PHOI LA GI v A QUI TRINH TIEP C~N TRONG " , ,:J " ,.., " ,..., VI~C PHAT TRIEN H~ THONG PHAN PHOI 1.3.1 Khai ni~m h~ tho'ng phan pho'i C6 nhi€u each d€ m9t doanh nghi
 12. H~ tho'ng pharr pho'i, theo quan di~m cua cac nha san xua't, thl khong d6ng nha't voi khai ni~m dinh nghia pharr pho'i nhu da neu d phftn tren. N6 g6m cac va"n d~ sau: •!• Sl;i ll;ia ch9n cac kenh ban hang - trl;ic tie'p hay gian tie'p. •!• Cac quye't dinh nen dung m()t kenh ban hang hay cac lo~i kenh ban hang khac nhau. •!• Cac quye't dinh lam the' nao d~ lam cac kenh ban hang ho~t d()ng. •!• Cac quye't dinh v~ vi~c xay dl;ing mo'i quan h~ voi cac nha kinh doanh trung gian trong h~ tho'ng pharr pho'i. •!• Tinh lam chu va dftu tu trong cac kenh ban hang. H~ tho'ng pharr pho'i c6 th~ ngiln hay dai, trl;ic tie'p til cong ty de'n nguoi tieu dung hay cac cii'a hi~u ban hay thong qua cac kenh ban hang trung gian d~ toi nguoi tieu dung hay cac cii'a hi~u. TrlJc tie'p Cong ty ~ cii'a hang cong ty --1~• nguoi tieu dung MQt kenh ban hang trung gian Cong ty ~ sieu thi -----~· nguoi tieu dung Hai kenh ban hang trung gian Cong ty ~ SI ~ Le ----~~~ nguoi tieu dung Cac nha kinh doanh trung gian nay dong vai tro tich cl;ic giup cho nha san xua't t~p trung vao san xua't, di nhien la hQ c6 chia se l
 13. 1.3.2 Tdm quan trqng cua h~ tho'ng phan pho'i M()t h
 14. •!• Doz vfli xii hl)i M
 15. CuO'i cung chung ta cffn bie't Utm the' nao d~ gic:im sat nhii'ng tie'n tri~n va dam bao ding chung ta se v~ de'n dich. Ruoc 1: Chung ta dang xua't phat (J ndi dau? - Danh gia thi tntong - Phan tich day san phgm Bu'oc 2: Chung ta muO'n Vu'dn de'n ndi nao? - Cac mvc tieu marketing - Dinh httdng va dinh vi Budc 3: Lam the' nao chung ta vu'dn de'n d6? - Cac chie'n lu'
 16. QUI TRINH PHAT TRIEN THf TRUONG PHAN PHOI _, sa m~ng ciia t6 chuc _I ,,. Banh gia thi tnl'ong va phan tich SWOT I J _, ,,. Cac gia thie"t cho nhung thong tin thie"u va xu huang tu'dng lai I _, ,,. Cac ml).c tieu thi truong I ,, Phan khuc thi tru'ong, xac dinh ffil).C tieu I I , I Phan tich day san phffm I ,,. I Xac dinh va danh gia cac llfa chQn j ,, ChQn chie"n lu'qc phan phO'i h6n h
 17. 1. Su m{lng cua td chuc Day Ut tuyen ngon cua cong ty v~ ffil;lC tieu cua cong ty, nhfi'ng tri~t ly so'ng va lam vi~c, nhfi'ng nguyen t~c va chu~n mlfc. Su m~ng cua t6 chuc se anh hudng Wn d~n each rna cong ty h
 18. ca'p quan h~ voi cac nha kinh doanh trung gian len t~m chie'n luqc tc;to ra lqi the' cc;tnh tranh voi cac d6i thu. NAm bAt xu huang phat tri€n cua cac kenh phan ph6i se giup cong ty c6 nhung d~u tu' hi~u qua trong hi~n tc;ti va tu'dng lai. Vi~c phat tri€n mc;tnh me cua cac sieu thi d nhung nam g~n day la m()t minh chung. Cong ty Lever da c6 nhung d~u tu' tu tru'oc rna cac d6i thu thl khong nen hi~n nay hQ c6 m()t the' mc;tnh h~u nhu la tuy~t d6i d kenh phan ph6i nay. 4. Cac mlJc tieu thi trlldng Sau cac bu'oc tren, cong ty se xac dinh du'QC mt;tc tieu thi tru'ong cua mlnh. Cac mt;tc tieu nay c6 th€ la thi ph~n, lqi nhu~n ... V~ ph~n phan ph6i, cac ffi\LC tieu phan ph6i VUa phai dcSng b(} va h6 trQ d€ cong ty dc;tt du'QC ffit;LC tieu chung. Cac mt;tc tieu phan ph6i se la s6 luqng cfra hang rna cong ty se bao trum, cac chi s6 v~ phan ph6i. 5. Phiin khuc thj trlldng, xac djnh mljc tieu d bu'oc nay cong ty se di chi tie't hdn v~ ke't ca'u thi tru'ong ban hang nh~m giup cong ty hi~u qua hdn trong vi~c dc;tt cac mt;tc tieu phan ph6i voi m()t muc hi~u nang kinh te' cao hdn. Cong ty c6 th€ phan chia thi truong theo cac tieu chi khac nhau nhu': thanh thi va nong thon, SUC mua CUa tung khu Vrf.C (ABC), cac loc;ti cfra hi~u ... MQt l~n nua, vi~c phan khuc va xac dinh mt;tc tieu thi tru'ong ban hang phai dcSng b() va b6 xung cho mt;tc tieu chung cua cong ty. 6. Phiin tich diiy san phii?m voi cac cong ty c6 nhi~u san phffm, chung loc;ti san phffm thl vi~c lrfa chqn m()t nh6m san phffm chie'n luqc lam "tieu chuffn phan ph6i" la di~u nha't dinh phai lam. Thuong thl cac nguyen ly chuffn d€ chqn cac san phffm chie'n luqc phan ph6i: •!• Nguyen tile 20 - 80: 20% m~t hang cua cong ty chie'm 80% doanh s6. 11
 19. •!• Nguyen ti{c dong gop l
 20. 10. Kiim soat va dilu chinh Thl.fc hi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2