intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

252
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán Tài sản cố định trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương III: Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của<br /> tác giả. Số liệu trong luận văn trung thực. Nội dung của luận văn chưa được công bố<br /> tại bất cứ công trình khoa học nào.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ nhân viên, các Thầy cô giáo trong Khoa<br /> Sau Đại học và trong trường Đại học Thương mại, đã giúp đỡ tôi trong suốt quá<br /> trình học tập, nghiên cứu tại trường để tôi có được nền tảng kiến thức vững chắc<br /> phục vụ quá trình nghiên cứu đề tài luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Thầy giáo – Tiến<br /> sĩ Trần Hải Long – người trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, kế toán trưởng,<br /> và nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã hỗ trợ tôi trong quá<br /> trình điều tra, khảo sát, thu thập và cung cấp thông tin của đơn vị làm cơ sở cho việc<br /> phân tích, tổng hợp để hoàn thành đề tài này.<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Hà<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ......................... vii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN .......... vi<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................ 1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài ....................................................... 2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 4<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................ 5<br /> 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 6<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................... 7<br /> 7. Kết cấu luận văn .......................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN<br /> TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP ........................................... 8<br /> 1.1. Khái niệm, Đặc điểm, Phân loại Tài sản cố định trong Doanh nghiệp .... 8<br /> 1.1.1. Khái niệm Tài sản cố định trong Doanh nghiệp ......................................... 8<br /> 1.1.2. Đặc điểm Tài sản cố định trong Doanh nghiệp ......................................... 10<br /> 1.1.3. Phân loại Tài sản cố định trong Doanh nghiệp ......................................... 10<br /> 1.1.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ Kế toán TSCĐ trong Doanh nghiệp ........ 14<br /> 1.2. Kế toán Tài sản cố định theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế<br /> toán Việt Nam ............................................................................................... 16<br /> 1.2.1. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam............ 16<br /> 1.2.1.1. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán số 01 ................... 16<br /> 1.2.1.2. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 ................... 17<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.1.3. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 ................... 22<br /> 1.2.2. Kế toán TSCĐ theo quy định của chế độ kế toán ban hành theo thông<br /> tƣ 200/2014/TT-BTC.............................................................................................. 25<br /> 1.2.2.1. Chứng từ kế toán Tài sản cố định ........................................................... 25<br /> 1.2.2.2. Tài khoản kế toán Tài sản cố định .......................................................... 25<br /> 1.2.2.3. Hệ thống sổ kế toán Tài sản cố định ....................................................... 27<br /> 1.2.2.4. Trình bày thông tin về Tài sản cố định trên Báo cáo Tài chính.............. 29<br /> 1.3. Kế toán TSCĐ của một số quốc gia trên thế giới và những bài học kinh<br /> nghiệm cho Việt Nam .................................................................................... 31<br /> 1.3.1. Kế toán Mỹ ................................................................................................... 31<br /> 1.3.2. Kế toán Pháp ................................................................................................ 33<br /> 1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ...................................................... 35<br /> CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ........................................ 36<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và các nhân tố môi<br /> trƣờng ảnh hƣởng đến Kế toán TSCĐ tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà .... 36<br /> 2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ................................... 36<br /> 2.1.1.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần<br /> Bánh kẹo Hải Hà .................................................................................................. 36<br /> 2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà .. 38<br /> 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo<br /> Hải Hà ................................................................................................................ .41<br /> 2.1.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ............ 41<br /> 2.1.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ...... 43<br /> 2.1.2. Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng đến Kế toán TSCĐ tại Công ty<br /> CP Bánh kẹo Hải Hà.............................................................................................. 45<br /> 2.2. Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà........ 48<br /> 2.2.1. Đặc điểm Tài sản cố định tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà ................... 48<br /> 2.2.2. Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà .. 53<br /> 2.2.2.1. Chứng từ kế toán Tài sản cố định ........................................................... 53<br /> <br /> v<br /> <br /> 2.2.2.2. Tài khoản kế toán Tài sản cố định .......................................................... 58<br /> 2.2.2.3. Hệ thống sổ kế toán Tài sản cố định ....................................................... 69<br /> 2.2.2.4. Trình bày thông tin về Tài sản cố định trên Báo cáo Tài chính.............. 72<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà .. 72<br /> 2.3.1. Những ƣu điểm............................................................................................. 72<br /> 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân ................................................................... 75<br /> CHƢƠNG III: CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI<br /> SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ............. 80<br /> 3.1. Yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty<br /> Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ............................................................................ 80<br /> 3.2. Các đề xuất hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo<br /> Hải Hà ........................................................................................................... 82<br /> 3.2.1. Hoàn thiện kế toán chi tiết TSCĐ Hữu hình ............................................. 82<br /> 3.2.2. Hoàn thiện về hệ thống chứng từ Kế toán TSCĐ Hữu hình.................... 83<br /> 3.2.4. Hoàn thiện kế toán chi phí đầu tƣ xây dựng cơ bản ................................ 86<br /> 3.2.5. Hoàn thiện hạch toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ ..................................... 86<br /> 3.2.6. Các biện pháp nâng cao chất lƣợng kế toán TSCĐ .................................. 88<br /> 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp ................................................................ 90<br /> 3.3.1. Về phía nhà nƣớc ......................................................................................... 90<br /> 3.3.2. Về phía Công ty ............................................................................................ 91<br /> 3.4. Hạn chế trong nghiên cứu Kế toán TSCĐ tại Công ty CP Bánh kẹo<br /> Hải Hà ........................................................................................................... 91<br /> KẾT LUẬN.................................................................................................... 93<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 95<br /> PHỤ LỤC ...................................................................................................... 96<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=252

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2