intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
129
lượt xem
41
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán Tài sản cố định trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương III: Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của<br /> tác giả. Số liệu trong luận văn trung thực. Nội dung của luận văn chưa được công bố<br /> tại bất cứ công trình khoa học nào.<br /> <br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016<br /> TÁC GIẢ<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Hà<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ nhân viên, các Thầy cô giáo trong Khoa<br /> Sau Đại học và trong trường Đại học Thương mại, đã giúp đỡ tôi trong suốt quá<br /> trình học tập, nghiên cứu tại trường để tôi có được nền tảng kiến thức vững chắc<br /> phục vụ quá trình nghiên cứu đề tài luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Thầy giáo – Tiến<br /> sĩ Trần Hải Long – người trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban lãnh đạo, kế toán trưởng,<br /> và nhân viên kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã hỗ trợ tôi trong quá<br /> trình điều tra, khảo sát, thu thập và cung cấp thông tin của đơn vị làm cơ sở cho việc<br /> phân tích, tổng hợp để hoàn thành đề tài này.<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Hà<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ......................... vii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN .......... vi<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................ 1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài ....................................................... 2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 4<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................ 5<br /> 5. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 6<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................... 7<br /> 7. Kết cấu luận văn .......................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN<br /> TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP ........................................... 8<br /> 1.1. Khái niệm, Đặc điểm, Phân loại Tài sản cố định trong Doanh nghiệp .... 8<br /> 1.1.1. Khái niệm Tài sản cố định trong Doanh nghiệp ......................................... 8<br /> 1.1.2. Đặc điểm Tài sản cố định trong Doanh nghiệp ......................................... 10<br /> 1.1.3. Phân loại Tài sản cố định trong Doanh nghiệp ......................................... 10<br /> 1.1.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ Kế toán TSCĐ trong Doanh nghiệp ........ 14<br /> 1.2. Kế toán Tài sản cố định theo quy định của chuẩn mực và chế độ kế<br /> toán Việt Nam ............................................................................................... 16<br /> 1.2.1. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam............ 16<br /> 1.2.1.1. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán số 01 ................... 16<br /> 1.2.1.2. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán số 03 ................... 17<br /> <br /> iv<br /> <br /> 1.2.1.3. Kế toán TSCĐ theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 ................... 22<br /> 1.2.2. Kế toán TSCĐ theo quy định của chế độ kế toán ban hành theo thông<br /> tƣ 200/2014/TT-BTC.............................................................................................. 25<br /> 1.2.2.1. Chứng từ kế toán Tài sản cố định ........................................................... 25<br /> 1.2.2.2. Tài khoản kế toán Tài sản cố định .......................................................... 25<br /> 1.2.2.3. Hệ thống sổ kế toán Tài sản cố định ....................................................... 27<br /> 1.2.2.4. Trình bày thông tin về Tài sản cố định trên Báo cáo Tài chính.............. 29<br /> 1.3. Kế toán TSCĐ của một số quốc gia trên thế giới và những bài học kinh<br /> nghiệm cho Việt Nam .................................................................................... 31<br /> 1.3.1. Kế toán Mỹ ................................................................................................... 31<br /> 1.3.2. Kế toán Pháp ................................................................................................ 33<br /> 1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ...................................................... 35<br /> CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ<br /> TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ........................................ 36<br /> 2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà và các nhân tố môi<br /> trƣờng ảnh hƣởng đến Kế toán TSCĐ tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà .... 36<br /> 2.1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ................................... 36<br /> 2.1.1.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần<br /> Bánh kẹo Hải Hà .................................................................................................. 36<br /> 2.1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà .. 38<br /> 2.1.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo<br /> Hải Hà ................................................................................................................ .41<br /> 2.1.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ............ 41<br /> 2.1.1.5. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ...... 43<br /> 2.1.2. Ảnh hƣởng của các nhân tố môi trƣờng đến Kế toán TSCĐ tại Công ty<br /> CP Bánh kẹo Hải Hà.............................................................................................. 45<br /> 2.2. Thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà........ 48<br /> 2.2.1. Đặc điểm Tài sản cố định tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà ................... 48<br /> 2.2.2. Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà .. 53<br /> 2.2.2.1. Chứng từ kế toán Tài sản cố định ........................................................... 53<br /> <br /> v<br /> <br /> 2.2.2.2. Tài khoản kế toán Tài sản cố định .......................................................... 58<br /> 2.2.2.3. Hệ thống sổ kế toán Tài sản cố định ....................................................... 69<br /> 2.2.2.4. Trình bày thông tin về Tài sản cố định trên Báo cáo Tài chính.............. 72<br /> 2.3. Đánh giá thực trạng kế toán TSCĐ tại Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà .. 72<br /> 2.3.1. Những ƣu điểm............................................................................................. 72<br /> 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân ................................................................... 75<br /> CHƢƠNG III: CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI<br /> SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ ............. 80<br /> 3.1. Yêu cầu và nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty<br /> Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà ............................................................................ 80<br /> 3.2. Các đề xuất hoàn thiện kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo<br /> Hải Hà ........................................................................................................... 82<br /> 3.2.1. Hoàn thiện kế toán chi tiết TSCĐ Hữu hình ............................................. 82<br /> 3.2.2. Hoàn thiện về hệ thống chứng từ Kế toán TSCĐ Hữu hình.................... 83<br /> 3.2.4. Hoàn thiện kế toán chi phí đầu tƣ xây dựng cơ bản ................................ 86<br /> 3.2.5. Hoàn thiện hạch toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ ..................................... 86<br /> 3.2.6. Các biện pháp nâng cao chất lƣợng kế toán TSCĐ .................................. 88<br /> 3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp ................................................................ 90<br /> 3.3.1. Về phía nhà nƣớc ......................................................................................... 90<br /> 3.3.2. Về phía Công ty ............................................................................................ 91<br /> 3.4. Hạn chế trong nghiên cứu Kế toán TSCĐ tại Công ty CP Bánh kẹo<br /> Hải Hà ........................................................................................................... 91<br /> KẾT LUẬN.................................................................................................... 93<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 95<br /> PHỤ LỤC ...................................................................................................... 96<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản