intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị Logistic đầu vào của công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

0
127
lượt xem
42
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị Logistic đầu vào của công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị logistics đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng về quản trị logistics đầu vào của Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị logistics đầu vào của Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị Logistic đầu vào của công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Xerox Hải Phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> ----------------------------<br /> <br /> PHẠM THANH THỦY<br /> <br /> QUẢN TRỊ LOGISTICS ĐẦU VÀO CỦA<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> FUJI XEROX HẢI PHÒNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> ----------------------------<br /> <br /> PHẠM THANH THỦY<br /> <br /> QUẢN TRỊ LOGISTICS ĐẦU VÀO CỦA<br /> CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN<br /> FUJI XEROX HẢI PHÒNG<br /> Chuyên ngành : Kinh doanh thƣơng mại<br /> Mã số<br /> : 60 34 01 21<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS,TS. AN THỊ THANH NHÀN<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan bài luận văn là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của<br /> tôi, được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức chuyên ngành,<br /> nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của<br /> PGS.TS. An Thị Thanh Nhàn.<br /> Các số liệu, bảng biểu có nguồn gốc rõ ràng và những kết quả trong khóa luận<br /> là trung thực, các nhận xét, phương hướng đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh<br /> nghiệm hiện có.<br /> Ngày 15 tháng 08 năm 2016<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Phạm Thanh Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tác giả luận văn xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới PGS. TS An Thị<br /> Thanh Nhàn đã tận tâm hướng dẫn và định hướng khoa học cho tôi trong suốt quá<br /> trình nghiên cứu, thu thập số liệu, khảo sát thực tế và thực hiện luận văn đồng thời<br /> có những ý kiến đòng góp quí báu để luận văn hoàn thành tốt hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong Khoa sau đại học, thuộc<br /> Trường Đại học Thương Mại đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức<br /> trong suốt quá trình học tập, thực hiện và hoàn thành Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng<br /> đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong suốt thời gian học cao học, thực hiện và hoàn<br /> thành Luận văn.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp thuộc Công ty TNHH<br /> Fuji Xerox Hải Phòng và Lớp cao học 20A KDTM đã giúp đỡ tôi trong quá trình<br /> thực hiện và hoàn thành Luận văn.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng hoàn thiện Luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng<br /> lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót hoặc có những phần<br /> nghiên cứu chưa sâu. Rất mong nhận được sự chỉ bảo của các Thầy cô.<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................ii<br /> MỤC LỤC.............................................................................................................iii<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ ................................................... vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ........................................................................................... vii<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................... viii<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 1<br /> 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ........................ 2<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................... 4<br /> 4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu đề tài ....................................... 5<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................. 5<br /> 6. Kết cấu bài luận văn.......................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ<br /> LOGISTICS ĐẦU VÀO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ................. 8<br /> 1.1. Khái niệm, vị trí và đặc điểm của Logistics đầu vào của DNSX ................. 8<br /> 1.1.1. Khái niệm và vị trí logistics đầu vào ............................................................ 8<br /> 1.1.2. Đặc điểm Logistics đầu vào........................................................................ 10<br /> 1.2. Hoạt động Logistics đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và các nhân tố ảnh<br /> hƣởng ................................................................................................................... 11<br /> 1.2.1. Hoạt động Logistics đầu vào của doanh nghiệp sản xuất .......................... 11<br /> 1.2.2. Các nhân tố ảnh hướng tới hoạt động Logistics đầu vào của doanh nghiệp<br /> sản xuất ................................................................................................................ 17<br /> 1.3. Nội dung và sự cần thiết quản trị Logistics đầu vào của các doanh nghiệp<br /> sản xuất ................................................................................................................ 19<br /> 1.3.1. Khái niệm và mục tiêu của quản trị Logistics đầu vào ............................... 19<br /> 1.3.2. Quá trình quản trị Logistics đầu vào .......................................................... 22<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2