Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình kiểm thử các dự án phần mềm

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
48
lượt xem
8
download

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình kiểm thử các dự án phần mềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trìn kiểm thử các dự án phần mềm cung cấp cái nhìn tổng quát về quy trình đảm bảo chát lượng phần mềm trong khâu quản lý và tổ chức quá trình kiểm thử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình kiểm thử các dự án phần mềm

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N THANH BÌNH LÊ TH NHƯ THÙY Ph n bi n 1: PGS.TS. LÊ VĂN SƠN XÂY D NG H TH NG H TR QU N LÝ QUY TRÌNH KI M TH CÁC D ÁN PH N M M Ph n bi n 2: TS. NGUY N M U HÂN Chuyên ngành : KHOA H C MÁY TÍNH Mã s : 60.48.01 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 04 tháng 3 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Có th tìm hi u lu n văn t i: • Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012 • Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 1. Lí do ch n ñ tài Đ i tư ng nghiên c u Ki m th ph n m m là b ph n s ng còn c a quy trình phát - Quy trình phát tri n ph n m m. tri n ph n m m, s h tr quan tr ng ñ ñ m b o ch t lư ng c a - Quy trình qu n lý ki m th t p trung. ph n m m. Ki m th ph n m m là m t lĩnh v c r t quan tr ng trong - Đ c t yêu c u h th ng c a d án c n th c thi ki m th . ho t ñ ng s n xu t cũng như gia công ph n m m. - Qu n lý chu trình ngư i phát tri n và ki m th ph n m m. Thương m i ñi n t ñang nh hư ng ñ n nhi u công ty l p k - H th ng ph n m m ng d ng ñ th c thi ki m th . ho ch và xây d ng h th ng công ngh thông tin c a h . Đ ñ ng b Ph m vi nghiên c u hóa v i n n kinh t m i, cũng như ñơn gi n hóa quá trình ki m th - Lý thuy t: Nghiên c u h th ng tích h p ki m th t p ch c n m t ng d ng phát tri n h th ng ki m tra ch t lư ng cao trung trong t t c các giai ño n bao g m l p k ho ch ki m tra, l ch ng d ng Web có th qu n lý t p trung và ki m soát t t c các giai trình ki m tra, th c hi n ki m tra và theo dõi l i. ño n trên trong quá trình ki m th giúp b n t o ra khuôn kh và n n - Th c ti n: t ng cho công vi c ki m th . Đó là lý do tôi ch n ñ tài: “Xây d ng Quy trình th c hi n ki m th h tr ki m tra các ng h th ng h tr qu n lý quy trình ki m th các d án ph n m m ” d ng liên t c c p nh t và nâng c p trong các môi trư ng khác nhau. dư i s hư ng d n c a TS.Nguy n Thanh Bình. Cho phép ki m tra b t c khi nào và b t c nơi m i 2. M c ñích nghiên c u ngư i có th tham gia trong quá trình ki m th . Lu n văn này ñư c th c hi n v i m c ñích xây d ng chương T p trung vào qu n lý quá trình ki m th và c i thi n trình qu n lý quy trình ki m th m t cách t p trung. Chương trình s giao ti p gi a h th ng nhân s ñ ñ y nhanh s thành công c a ki m ñơn gi n hóa và t ch c qu n lý ki m th b ng cách giúp b n ki m th . soát h th ng trong quá trình ki m th . T ñó, giúp b n t o ra các 4. Phương pháp nghiên c u trư ng h p ki m th , ñ c t yêu c u ki m th , ñ th y ñư c m i - Nghiên c u các tài li u v các v n ñ liên quan ñ n nhu tương quan gi a chúng, giúp ch y các trư ng h p ki m th cho t ng c u qu n lý ki m th , chương trình ki m th , s p x p và th c hi n phiên b n, cho vi c ki m th h i quy, giúp cho phép giám sát ch t các ki m th , qu n lý theo dõi l i, phân tích các k t qu ki m th ñ ch t lúc ban ñ u phát hi n l i cho ñ n khi gi i quy t l i, thông tin xu t ra báo cáo. v l i s ñư c chia s b i các phát tri n ng d ng, ñ m b o ch t - Th o lu n, phân tích các thông tin liên quan ñ ñưa ra lư ng, t i ưu hóa chương trình, h tr khách hàng và h th ng thông phương hư ng gi i quy t v n ñ . tin nhân s . - Đưa ra ñư c yêu c u ñ c t c a ng d ng.
 3. 5 6 - Phân tích thi t k h th ng chương trình ng d ng. Chương 3: Xây d ng h th ng h tr qu n lý quy trình - Tri n khai xây d ng chương trình ng d ng. ki m th : Chương này phân tích và thi t k , công c s d ng và - Ch y chương trình ng d ng, th c hi n ki m th và ghi ki m th ng d ng chương trình. nh n k t qu . 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Ph n tìm hi u lý thuy t giúp cung c p cái nhìn t ng quát v quy trình ñ m b o ch t lư ng ph n m m trong khâu qu n lý và t ch c quá trình ki m th . Chương trình có th ñư c ng d ng cho các ñơn v phát tri n ph n m m h tr quá trình ki m th , c i thi n giao ti p gi a khách hàng và công ty, ñ y nhanh s thành công trong qu n lý ki m th . 6. C u trúc c a lu n văn Lu n văn ñư c t ch c thành 3 chương như sau: Chương 1: Nghiên c u t ng quan: Chương này s gi i thi u cơ s lý thuy t v t ng quan v ñ m b o ch t lư ng ph n m m, các chu n ch t lư ng, các ho t ñ ng ñ m b o ch t lư ng, k ho ch ñ m b o ch t lư ng, chu n tài li u c a k ho ch ñ m b o ch t lư ng, nhóm ñ m b o ch t lư ng, khái ni m c a th ph n m m, các lo i ki m th , các phương pháp ki m th , quy trình phát tri n ph n m m, quy trình ki m th ph n m m, các công c ki m th và khái quát v ki m th t ñ ng. Chương 2: Quy trình ki m th ph n m m: Chương này s mô t quy trình ki m th ph n m m g m các giai ño n ñ c t yêu c u ph n m m, l p k ho ch ki m th , th c thi ki m th và theo dõi l i, phân tích quá trình x lý ki m th , ñưa ra các m u trong quy trình ki m th .
 4. 7 8 CHƯƠNG 1: NGHIÊN C U T NG QUAN ph n m m. Các tài li u tiêu chu n hoá có b ngoài, c u trúc và ch t lư ng không thay ñ i, b i v y nó d ñ c và d hi u hơn. 1.1. T NG QUAN V Đ M B O CH T LƯ NG PH N M M 1.2. T NG QUAN V KI M TH 1.1.1. Đ m b o ch t lư ng ph n m m và các chu n ch t 1.2.1. Khái ni m ki m th ph n m m lư ng Ki m th ph n m m là ho t ñ ng nh m tìm ki m, phát hi n Ch t lư ng ph n m m là s ñáp ng các yêu c u ch c năng, các l i c a ph n m m ñư c ñư c ki m th v thi t k , mã ngu n, s hoàn thi n và các chu n ñư c phát tri n, các ñ c trưng mong ch ch c năng, d li u, b o m t, thân thi n v i ngư i dùng, tài li u kèm t m i ph n m m chuyên nghi p. theo, môt trư ng ho t ñ ng, t c ñ ho t ñ ng, kh năng t i c a h Đ m b o ch t lư ng ph n m m là quá trình c a vi c ñ nh rõ th ng. làm cách nào ñ ch t lư ng s n ph m có th ñ t ñư c và làm th nào 1.2.2. Các lo i ki m th ñ cho t ch c phát tri n bi t ph n m m có yêu c u ch t lư ng c p 1.2.2.1. Ki m th ñơn v ñ nào. 1.2.2.2. Ki m th tích h p 1.1.2. Các ho t ñ ng ñ m b o ch t lư ng 1.2.2.3. Ki m th h th ng Qu n lý ch t lư ng cho các h th ng l n có th ñư c chia vào 1.2.2.4. Ki m th ch p nh n 3 ho t ñ ng chính. 1.2.3. Các phương pháp ki m th - S ñ m b o ch t lư ng 1.2.3.1. Ki m th h p ñen - L p k ho ch ch t lư ng 1.2.3.2. Ki m th h p tr ng - Ki m soát ch t lư ng 1.1.3. K ho ch ñ m b o ch t lư ng 1.3. QUY TRÌNH KI M TH PH N M M K ho ch ñ m b o ch t lư ng là quá trình c a s phát tri n 1.3.1. Quy trình ki m th ph n m m m t k ho ch ñ m b o ch t lư ng cho m t d án. K ho ch ch t Quy trình là m t dãy các hành ñ ng, con ngư i và h th ng lư ng ph i thi t l p các ch t lư ng ph n m m ñư c yêu c u và mô t liên quan ñ làm ra m t s n ph m, d ch v theo cách l p ñi l p l i. làm cách nào nh ng ch t lư ng này có th ñư c quy t ñ nh. 1.1.4. Chu n tài li u c a k ho ch ñ m b o ch t lư ng Các chu n tài li u trong m t d án ph n m m là quan tr ng b i vì các tài li u là cách xác th c ñ th hi n ph n m m và quá trình
 5. 9 10 M c ñích: Đánh giá toàn b quá trình ki m tra, bao g m xem xét và ñánh giá k t qu ki m tra, li t kê l i, ch ñ nh các yêu c u thay Th c thi ñ i, và tính toán các s li u liên quan ñ n quá trình ki m tra. ki m th 1.3.2. Ki m th t ñ ng và các công c ki m th Phát tri n 1.3.2.1. Khái quát v ki m th t ñ ng L pk Thi t k k ch b n Ki m th t ñ ng ph n m m là quá trình x lý m t cách t ho ch ki m th ki m th ñ ng các bư c th c hi n các ca ki m th . Đánh 1.3.2.2. Khi nào thì ki m th t ñ ng giá Công c ki m th (CCKT) trong lĩnh v c PTPM là công c giúp th c hi n vi c ki m tra ph n m m m t cách t ñ ng. 1.3.2.3. Phân lo i ki m th t ñ ng Công c ki m th t ñ ng mã trình (Automated test case Hình 1.2. Quy trình ki m th ph n m m generation) 1.3.1.1. L p k ho ch ki m th Công c ki m th t ñ ng d li u (Automated test data M c ñích: Nh m ch ñ nh và mô t các lo i ki m th s ñư c generation) tri n khai và th c hi n. Công c ki m th t ñ ng th c thi (Automated test 1.3.1.2. Phân tích và thi t k ki m th execution) M c ñích: Nh m ch ñ nh các ca ki m th và các bư c ki m 1.3.2.4. Quy trình ki m th t ñ ng tra chi ti t cho m i phiên b n ph n m m. 1.3.2.5. Công c ki m th t ñ ng 1.3.1.3. Phát tri n mã l nh ki m th Qu n lý yêu c u M c ñích c a vi c phát tri n mã l nh ki m th là t o ra Test Qu n lý c u hình Script có kh năng ch y trên máy tính giúp t ñ ng hóa vi c th c thi Qu n lý k ho ch ki m th và ca ki m th các bư c ki m tra ñã ñ nh nghĩa bư c thi t k ki m th . Phát sinh d li u ki m th 1.3.1.4. Th c hi n ki m th Ki m th giao di n M c ñích c a vi c th c hi n ki m th là th c hi n các bư c Ki m th kh năng ch u t i, hi u su t/căng th ng ki m tra ñã thi t k và ghi nh n k t qu . 1.4. K T LU N 1.3.1.5. Đánh giá quá trình ki m th
 6. 11 12 CHƯƠNG 2: XÂY D NG QUY TRÌNH KI M TH 2.1.2. K ho ch ki m th 2.1. QUY TRÌNH KI M TH PH N M M Đ ct K Th c thi Theo dõi yêu c u ho ch ki m th l i Hình 2.3. Sơ ñ k ho ch ki m th Hình 2.1. Sơ ñ quy trình qu n lý ki m th t p trung 2.1.2.1. Xác ñ nh chi n lư c ki m th - Đ c t yêu c u ph n m m: Giúp nh ng ngư i qu n lý, ki m 2.1.2.2. Quy ñ nh ñ i tư ng ki m th th viên hi u th u ñáo v các thành ph n, b ph n và các tính năng, 2.1.2.3. Thi t k ki m th ch c năng c a h th ng ph n m m. 2.1.2.4. T o yêu c u bao ph - K ho ch ki m th : Phác th o các chi n lư c ki m th ñ ñ t 2.1.2.5. Thi t k các bư c ki m th ñư c m c tiêu c a h th ng. 2.1.2.6. Phân tích k ho ch ki m th - Th c thi ki m th : Th c thi các ca ki m th và ghi nh n k t 2.1.3. Th c thi ki m th qu các ca ki m th . - Theo dõi l i: T ng h p các v n ñ liên quan ñ n l i. 2.1.1. Đ c t yêu c u Hình 2.4. Sơ ñ th c thi ki m th Đ nh nghĩa T o yêu Chi ti t Phân 2.1.3.1. T o t p h p các ca ki m th ph m vi c u yêu c u tích yêu 2.1.3.2. L p l ch th c thi ki m th 2.1.3.3. Ki m th th công/t ñ ng Hình 2.2. Sơ ñ quá trình ñ c t yêu c u 2.1.3.4. Phân tích k t qu ki m th 2.1.1.1. Đ nh nghĩa ph m vi ki m th 2.1.1.2. T o yêu c u phác th o 2.1.1.3. Đ nh nghĩa yêu c u 2.1.1.4. Phân tích yêu c u
 7. 13 14 2.1.4. Theo dõi l i CHƯƠNG 3: XÂY D NG H TH NG H TR QU N LÝ QUY TRÌNH KI M TH 3.1. Đ C T H TH NG CHƯƠNG TRÌNH 3.1.1. Đ c t yêu c u Hình 2.5. Sơ ñ theo dõi l i Mô-ñun ñ c t yêu c u s ñư c t ch c theo cây thư m c cha 2.1.4.1. T om il i con. V i ch c năng ñ nh nghĩa yêu c u, nghĩa là có th t o yêu c u 2.1.4.2. Xem xét l i m i ñư c t o b ng cách nh p t Microsoft Word ho c t o tr c ti p t mô-ñun yêu 2.1.4.3. S a ch a nh ng l i ñã m c u. Thêm chi ti t yêu c u như ngư i t o ra yêu c u, ñ ưu tiên, tình 2.1.4.4. Ki m tra phiên b n m i tr ng, ngày t o. 2.1.4.5. Phân tích d li u l i 3.1.2. K ho ch ki m th 2.1.5. Phân tích quá trình x lý ki m th Mô-ñun k ho ch ki m th cho phép ngư i qu n lý nhóm 2.1.5.1. T o báo cáo ki m th chia nh ng d ng theo ch c năng thành các ñơn v ho c Báo cáo giúp ñánh giá ñư c ti n trình c a vi c xác ñ nh các ñ i tư ng b ng cách t o ra cây k ho ch. Cây k ho ch s hi n th yêu c u, k ho ch ki m th , th c thi ki m th và theo dõi l i. m i quan h th b c c a các ch c năng c a ng d ng. Sau khi xác 2.1.5.2. T o ñ th ñ nh ñ i tư ng trong cây k ho ch, s quy t ñ nh thêm trư ng h p Đ th giúp rút ra k t lu n m t cách nhanh chóng và xem m i ki m th vào cây. Ch c năng chính trong mô-ñun k ho ch ki m th quan h gi a các lo i khác nhau c a d li u trong m t d án. là thi t k các bư c ki m th là t o ra t t c các bư c theo trình t 2.2. CÁC M U TRONG QUY TRÌNH KI M TH trong m t ca ki m th v i k t qu mong ñ i và nh ng thông tin chi 2.2.1. K ho ch ki m th ti t liên quan. 2.2.2. Thi t k ca ki m th 3.1.3. Th c thi ki m th 2.2.3. Báo cáo l i Sau khi thi t k các bư c ki m th trong mô-ñun k ho ch 2.2.4. Báo cáo ki m th ki m th , s t o trong mô-ñun th c thi ki m th t p h p cây ki m th . Mô-ñun th c thi ki m th cho phép t o ra t p h p cây ki m th , 2.3. K T LU N. thêm ca ki m th vào t p h p ki m th , l p l ch ch y ca ki m th , ch y ca ki m th và phân tích k t qu c a ca ki m th .
 8. 15 16 3.1.4. Theo dõi l i 3.2.1.1. Ca s d ng ñ c t yêu c u Khi ki m th viên hay ngư i t o l i s t o ra l i trong quá 3.2.1.2. Ca s d ng k ho ch ki m th trình th c thi ca ki m th trong mô-ñun theo dõi l i. Lúc này l i s 3.2.1.3. Ca s d ng th c thi ki m th tr ng thái Active (ho t ñ ng). H th ng s t ñ ng g i mail cho 3.2.1.4. Ca s d ng theo dõi l i ngư i qu n lý nhóm vi t mã. Ngo i tr trư ng h p ngư i t o l i 3.2.2. Bi u ñ ho t ñ ng mu n phân l i này ñ n l p trình viên c th . 3.2.2.1. Bi u ñ ho t ñ ng ñ c t yêu c u 3.1.5. Phân tích quá trình x lý ki m th 3.2.2.2. Bi u ñ ho t ñ ng k ho ch ki m th - T o báo cáo: Báo cáo ñư c t o t các mô-ñun ñ c t yêu c u, 3.2.2.3. Bi u ñ ho t ñ ng th c thi ki m th k ho ch ki m th , th c thi ki m th và theo dõi l i. Báo cáo s giúp 3.2.2.4. Bi u ñ ho t ñ ng theo dõi l i ngư i qu n lý có cái nhìn t ng quan các thành ph n liên quan trong quy trình ki m th t p trung. Đ t ñó giúp qu n lý d án m t cách 3.3. THI T K H TH NG CHƯƠNG TRÌNH d dàng. 3.3.1. Bi u ñ l p - T o ñ th : Giúp ngư i qu n lý có th k t lu n nhanh và nhìn 3.3.1.1. Bi u ñ l p ñ c t yêu c u th y m i quan h c a các lo i d li u trong ng d ng. B n có th t o 3.3.1.2. Bi u ñ l p k ho ch ki m th ñ th t t c các giai ño n c a quy trình ki m th ñ ki m tra ti n 3.3.1.3. Bi u ñ l p th c thi ki m th trình c a các mô-ñun. 3.3.1.4. Bi u ñ l p theo dõi l i 3.3.2. Bi u ñ tu n t 3.2. PHÂN TÍCH H TH NG CHƯƠNG TRÌNH 3.3.2.1. Bi u ñ tu n t c a mô-ñun ñ c t yêu c u 3.2.1. Sơ ñ ca s d ng 3.3.2.2. Bi u ñ tu n t c a mô-ñun k ho ch ki m th 3.3.2.3. Bi u ñ tu n t c a mô-ñun th c thi ki m th Ñaëc taû yeâu caàu 3.3.2.4. Bi u ñ tu n t c a mô-ñun theo dõi l i Keá hoaïch kieåm thöû 3.3.3. Mô t các b ng d li u QA/Dev 3.3.3.1. Mô t thu c tính c a b ng dbo.Requirement PM Thöïc thi kieåm thöû 3.3.3.2. Mô t thu c tính c a b ng Theo doõi loãi dbo.RequirementFolder 3.3.3.3. Mô t thu c tính c a b ng dbo.TestPlan Hình 3.1. Sơ ñ ca s d ng t ng quát c a chương trình 3.3.3.4. Mô t thu c tính c a b ng dbo.TestLab
 9. 17 18 3.3.3.5. Mô t thu c tính c a b ng dbo.Defect 3.4. CÀI Đ T 3.4.1. Các l p k t n i ng d ng ñ n SQL Server trong Visual Studio 3.4.2. Thư vi n t o giao di n Ext.NET 3.5. TH NGHI M 3.5.1. T o d li u th c hi n ki m th chương trình H th ng h tr quy trình qu n lý ki m th s s d ng chương Hình 3.32. Giao di n mô-ñun Test Plan v i ph n Detail trình ki m tra tr c ti p anh văn c a công ty Enclave v i trang web: 3.5.2.2. ng d ng mô-ñun Test Lab http://113.160.225.76:8888/OnlineExamProject/Module/Login Mô-ñun Test Lab s hi n th t t c các ca ki m th c a ng .aspx d ng h th ng h tr thi tr c tuy n. Mô-ñun này s giúp ki m th H th ng h tr thi tr c tuy n cho 4 ñ i tư ng ngư i dùng viên th c thi các ca ki m th ñã ñư c xây d ng t mô-ñun Test Plan. chính: ngư i qu n tr , ngư i c u hình, ngư i luy n t p và ng c viên tham gia thi tr c tuy n. 3.5.2. Th nghi m ng d ng 3.5.2.1. ng d ng mô-ñun Test Plan Mô-ñun Test Plan s hi n th t t c các ca ki m th c a ng d ng h th ng h tr thi tr c tuy n. M i ca ki m th s ñư c mô t g n li n v i 4 ph n: Detail, Design Steps, Attachment và Link Defect. Hình 3.34. Giao di n mô-ñun Test Lab
 10. 19 20 3.5.2.3. ng d ng mô-ñun Defect 3.6. K T QU VÀ ĐÁNH GIÁ 3.6.1. K t qu thu ñư c 3.6.1.1. ng d ng mô-ñun ñ c t yêu c u V i ng d ng qu n lý ñ c t yêu c u, h th ng s giúp ngư i tham gia trong d án có th lưu tr tài li u ñ c t yêu c u m t cách c ñ nh, giúp b o v tài li u n u b m t t p tin m t cách ng u nhiên, t o m i quan h d dàng gi a nh ng ngư i có liên quan ñ chia s thông tin và xác nh n thông tin khi c n thi t. Tài li u yêu c u ñư c s p x p theo nh ng ch ñ m c ñích riêng bi t giúp ngư i c n tìm hi u v yêu c u ph n m m ch c n có quy n tham gia vào h th ng s Hình 3.36. Giao di n t o m i l i có th xem xét và nghiên c u d án m t cách d dàng và thu n l i. 3.5.2.4. ng d ng t o ñ th Vi c qu n lý ñ c t yêu c u có th bao g m vi c qu n lý các phiên b n bàn giao, liên k t yêu c u này v i các yêu c u khác, có b l c giúp nhanh chóng tìm ra nh ng ñ i tư ng c n tìm. H th ng cũng giúp theo dõi ñư c tình tr ng c a m i yêu c u trong quá trình phát tri n m t cách d dàng. 3.6.1.2. ng d ng mô-ñun k ho ch ki m th Vi c có ñư c mô-ñun qu n lý k ho ch ki m th s t o ra bư c ngo c giúp nhóm ki m th làm vi c theo nhóm m t cách d dàng và hi u qu . ñây, mô-ñun s giúp ki m th viên t o và c p nh t các ca ki m th ; theo dõi k t qu c a ca ki m th ; có th nh p và xu t d li u dư i d ng Microsoft Excel hay Microsoft Word; theo dõi ñư c m i quan h gi a ca ki m th và ñ c t yêu c u; có th tìm ki m thông tin b ng cách d a cào ch ñ c a ca ki m th ; t o ra báo cáo giúp ngư i qu n lý ki m th theo dõi, n m b t ñư c l ch s và Hình 3.38. Giao di n t o ñ th d ng bi u ñ thanh tình tr ng c a ca ki m th , t ñó có th qu n lý và phân công nhi m v cho ki m th viên.
 11. 21 22 3.6.1.3. ng d ng mô-ñun th c thi ki m th phép vi c truy xu t d li u m t cách nhanh chóng, và cung c p các S d ng mô-ñun Test Lab giúp ch y th c thi ca ki m th theo thao tác d li u vô t n cho ngư i qu n lý. quy trình ki m th . Khi ch y ca ki m th , h th ng s giúp lưu tr 3.6.2. Đánh giá k t qu k t qu t ng bư c trong ca ki m th . H th ng giúp nâng cao vi c tái 3.6.2.1. Đánh giá chung s d ng các ca ki m th ñ ti n hành l p l ch, th c thi ki m th . Bên V i tính năng linh ho t, môi trư ng phát tri n m r ng, h c nh ñó, vi c t o ra ñ th , báo cáo s giúp ngư i qu n lý d dàng th ng h tr qu n lý quy trình ki m th cho phép tri n khai các ng ki m soát tình tr ng c a ca ki m th và năng su t làm vi c c a ki m d ng ch t lư ng cao m t cách nhanh chóng và hi u qu b ng cách th viên. cung c p m t quá trình l p l i, phù h p cho các yêu c u thu th p tài 3.6.1.4. ng d ng mô-ñun theo dõi l i li u, l p k ho ch và l ch trình ki m tra, phân tích k t qu , và qu n lý Mô-ñun Defect s giúp các nhà ki n trúc ph n m m, l p trình các l i và thông tin ñ n l i. viên, ki m th viên cho ñ n nhà qu n tr d án ñ u có th c ng tác Bên c nh ñó, vi c t o ra các báo cáo và ñ th c a m i mô-ñun trong m t môi trư ng phát tri n ph n m m chung và th ng nh t. Mô- giúp ngư i qu n lý n m b t rõ tình tr ng ng d ng và qu n lý phân ñun này s cung c p m t cái nhìn t ng quan rõ ràng v l i và tr ng b ngu n l c ñ t ñó quy t ñ nh cho ng d ng ñư c phát hành. thái c a nó. Cung c p kh năng ki m soát l i thông qua vi c ghi nh n 3.6.2.2. Ưu ñi m và h n ch c a chương trình th i gian, ñ nh danh l p trình viên, m c ñ nghiêm tr ng c a l i. Ưu ñi m Đi u này ñ m b o r ng l i không ñư c b qua ho c ñóng ñi trư c khi V cơ b n, h th ng h tr qu n lý quy trình ki m th ñã ñ t nó ñư c gi i quy t. Trư c khi b t kỳ l i m i nào ñư c t o ra, h ñư c m c tiêu ñ ra và ñ t ñư c m t s k t qu nh t ñ nh: th ng s giúp ki m th viên ki m tra các cơ s d li u cho các l i - H tr toàn b quá trình ki m th : K t h p t t c các khía tương t , gi m thi u s trùng l p và ti t ki m th i gian. c nh c a quá trình ki m th , t qu n lý yêu c u, l p k ho ch, th c 3.6.1.5. ng d ng t o báo cáo và ñ th thi ki m th và qu n lý theo dõi l i. Trong quá trình qu n lý ki m th t giai ño n ñ c t yêu c u, - Cung c p b t c lúc nào, b t c nơi nào ñ u có th truy c p k ho ch ki m th , th c thi ki m th và báo cáo l i, các giai ño n vào h th ng: S d ng giao di n Web, ki m th viên, l p trình viên, ñ u t o ra m t s lư ng d li u l n. Vì th ñ có th qu n lý và xem nhà qu n lý hay nhà qu n tr d án có th tham gia và ñóng góp vào xét t ng quan d li u là ñi u r t khó n u cách qu n lý truy n th ng. quá trình ki m th không phân bi t ñ a lý. Ph i m t 10 ñ n 20 gi ñ t o ra m t báo cáo ki m tra th c hi n ñánh - Cung c p truy xu t ngu n g c trong su t quá trình ki m th : giá m t tình tr ng. Nhưng v i h th ng này, t t c các thông tin cho Liên k t yêu c u các ca ki m th , ca ki m th v i l i.
 12. 23 24 - T o ñi u ki n ñ quá trình ki m th phù h p và l p ñi l p l i: K T LU N Cung c p kho d li u trung tâm cho t t c các ca ki m th , t o ñi u Qua th i gian nghiên c u xây d ng chương trình, ki m th và ki n thu n l i cho vi c thông qua m t ki m th nh t quán hơn, quá ng d ng, lu n văn ñã ñ t ñư c m t s k t qu thành công trong vi c trình ki m th có th ñư c l p ñi l p l i trong su t vòng ñ i ng xây d ng h th ng h tr qu n lý quy trình ki m th t p trung. d ng ho c ñư c chia s trên nhi u ng d ng. Chúng tôi ñã nghiên c u lý thuy t cùng v i vi c xây d ng ng d ng - Cung c p công c phân tích và h tr : Tích h p ñ th và các cho h th ng qu n lý ki m th t p trung trong các giai ño n t tài báo cáo giúp phân tích ng d ng t i b t c th i ñi m nào trong quá li u ph n m m, k ho ch ki m th , th c thi ki m th , theo dõi l i và trình ki m th . S d ng các thông tin v ñ c t yêu c u, ti n ñ k phân tích báo cáo cho các giai ño n trên. Qua ñó, chúng tôi ñã có ho ch, th ng kê s li u l i, các nhà qu n lý có th ñưa ra nh ng nh ng k t qu ñáng k ñ phù h p cho vi c qu n lý quy trình c a quy t ñ nh cho vi c ng d ng phát hành. các d án trong công ty. Khuy t ñi m Ph n tìm hi u lý thuy t giúp cung c p cái nhìn t ng quát v Tuy nhiên do th i gian có h n nên h th ng v n còn nhi u h n quy trình ñ m b o ch t lư ng ph n m m trong khâu qu n lý và t ch trong vi c qu n lý quy trình ki m th t p trung: ch c quá trình ki m th . - Chưa ñưa vào quy trình vi c qu n lý bàn giao các phiên b n Vi c xây d ng chương trình k t h p t t c các khía c nh c a phát hành c a ng d ng. quy trình ki m th ph n m m t p trung d a trên m t trình duy t duy - Chưa tích h p v i công c ki m th t ñ ng như Quick Test nh t ñã t o ra nh ng thu n l i nh t ñ nh. Đi u ñ u tiên giúp ki m th Pro, WinRunner. viên, l p trình viên và nhà qu n lý có th tham gia vào quá trình ki m - Ph m vi s d ng c a chương trình còn h n ch , chưa có th th giao ti p d dàng, linh ho t, ñ y nhanh s thành công trong qu n m r ng ñ s d ng v i quy mô r ng hơn. lý ki m th . Vi c qu n lý ki m th t p trung giúp ph c v cho vi c ki m th ph n m m m t cách d dàng, bao ph toàn b h th ng ph n m m, ñ y nhanh quá trình ki m th , chi phí ki m th th p, nâng cao ch t lư ng s n ph m ph n m m. Tuy nhiên, ñ tài v n còn m t s h n ch , chương trình chưa ñáp ng h t cho t t c yêu c u qu n lý trong quy trình phát tri n ph n m m như qu n lý vi c bàn giao các phiên b n. Ph m vi s d ng c a ñ tài còn h n ch , chưa có th m r ng ñ s d ng v i quy mô r ng
 13. 25 hơn. Ch d ng l i trong vi c k t h p qu n lý quy trình ki m th t p trung và cách th c thi ki m th th công. Trong tương lai tôi s ti p t c nghiên c u và xây d ng h th ng qu n lý ki m th v i ch c năng qu n lý bàn giao s n ph m và tích h p v i công c ki m th t ñ ng nh m xây d ng m t chương trình h tr qu n lý quy trình ki m th các d án ph n m m hoàn ch nh hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản