intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
78
lượt xem
41
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng được nghiên cứu nhằm phân tích những tồn tại vướng mắc để đề xuất giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Hoàn thiện quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư sử dụng vốn ngân sách tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng

B<br /> <br /> GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> I H C À N NG<br /> <br /> NGUY N H U LIÊN<br /> <br /> HOÀN THI N QUY TRÌNH QU N LÝ D<br /> <br /> ÁN<br /> <br /> U TƯ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH H<br /> T NG K THU T KHU DÂN CƯ S<br /> <br /> D NG<br /> <br /> V N NGÂN SÁCH T I CÔNG TY TNHH M T<br /> THÀNH VIÊN V T LI U XÂY D NG – XÂY<br /> L P VÀ KINH DOANH NHÀ À N NG<br /> <br /> Chuyên ngành: Xây d ng công trình dân d ng và công nghi p<br /> Mã s : 60.58.20<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T<br /> <br /> À N NG – NĂM 2013<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> I H C À N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Nguy n ình Thám<br /> <br /> Ph n bi n 1: TS. Lê Th Kim Oanh<br /> <br /> Ph n bi n 2: TS. Tr n ình Qu ng<br /> <br /> Lu n văn ư c b o v trư c H i<br /> sĩ k thu t h p t i<br /> <br /> ng ch m Lu n văn t t nghi p th c<br /> <br /> i h c à N ng vào ngày 27 tháng 9 năm 2013<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng<br /> - Trung tâm H c li u, i h c à N ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> 1. Lý do ch n<br /> <br /> U<br /> <br /> tài:<br /> <br /> Công ty TNHH m t thành viên V t li u xây d ng - Xây l p và<br /> Kinh doanh nhà à N ng là m t doanh nghi p có v n nhà nư c 100%,<br /> ho t ng trên lĩnh v c xây d ng. Công ty ã ư c giao nhi m v thay<br /> m t Ch<br /> u tư là S Xây d ng thành ph làm i u hành m t s các d<br /> án công trình HTKT khu dân cư s d ng v n ngân sách trên a bàn<br /> thành ph à N ng.<br /> Trong th i gian qua, công tác qu n lý các d án u tư xây d ng<br /> công trình h t ng k thu t khu dân cư s d ng v n ngân sách t i Công<br /> ty ã t ư c nh ng k t nh t nh nhưng bên c nh ó v n còn t n<br /> nh ng t i h n ch nên vi c hoàn thi n công tác qu n lý d án u tư xây<br /> d ng ó là c n thi t, ng th i sau khi ti p thu ki n th c t khóa h c nên<br /> tác gi ch n<br /> tài "Hoàn thi n quy trình qu n lý d án u tư xây<br /> d ng các công trình h t ng k thu t khu dân cư s d ng v n ngân<br /> sách t i Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên V t li u xây<br /> d ng - Xây l p và Kinh doanh nhà à N ng” làm lu n văn t t nghi p<br /> khóa h c c a mình.<br /> 2. M c ích nghiên c u:<br /> Phân tích nh ng t n t i vư ng m c<br /> xu t gi i pháp kh c<br /> ph c.<br /> 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u:<br /> i tư ng nghiên c u là qu n lý d án u tư xây d ng các công<br /> trình h t ng k thu t s d ng v n ngân sách nhà nư c.<br /> Ph m vi nghiên c u ch gi i h n trong giai o n 2008 - 2012.<br /> 4. Phương pháp nghiên c u:<br /> Căn c các s li u th c t và s d ng phương pháp t ng h p,<br /> th ng kê, k t h p lý thuy t v và các quy nh c a Nhà nư c v lĩnh v c<br /> QLDA TXD hi n hành.<br /> 5. Nh ng óng góp c a lu n văn.<br /> xu t m t s gi i pháp hoàn thi n quy trình QLDA TXD các<br /> <br /> 2<br /> <br /> công trình h t ng k thu t s d ng v n ngân sách t i Công ty hi n nay.<br /> ng th i, lu n văn cũng có th s d ng làm tài li u nghiên c u, tham<br /> kh o cho cán b công nhân viên làm công tác qu n lý d án u tư xây<br /> d ng t i Công ty trong th i gian n.<br /> 6. K t c u c a lu n văn: Ngoài ph n m<br /> u, k t lu n và ki n<br /> ngh ... Lu n văn ư c k t c u thành 3 chương.<br /> Chương 1: T ng quan công tác QLDA TXD các công trình<br /> HTKT khu dân cư s d ng v n ngân sách t i Công ty TNHH m t thành<br /> viên V t li u xây d ng - Xây l p và Kinh doanh nhà à N ng.<br /> Chương 2: Cơ s pháp lý và khoa h c.<br /> Chương 3: M t s gi i pháp hoàn thi n quy trình QLDA TXD<br /> các công trình HTKT khu dân cư s d ng v n ngân sách t i Công ty<br /> TNHH MTV V t li u xây d ng - Xây l p và Kinh doanh nhà à N ng.<br /> CHƯƠNG 1<br /> T NG QUAN CÔNG TÁC QU N LÝ D ÁN<br /> U TƯ XÂY<br /> D NG CÁC CÔNG TRÌNH HTKT KHU DÂN CƯ S D NG V N<br /> NGÂN SÁCH T I CÔNG TY TNHH MTV V T LI U XÂY D NG<br /> – XÂY L P VÀ KINH DOANH NHÀ À N NG.<br /> 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG<br /> TY TNHH M T THÀNH VIÊN V T LI U XÂY D NG – XÂY<br /> L P VÀ KINH DOANH NHÀ À N NG.<br /> 1.1.1. Gi i thi u chung v Công ty.<br /> Công ty TNHH m t thành viên V t li u xây d ng – Xây l p và<br /> Kinh doanh nhà à N ng là m t doanh nghi p Nhà nư c tr c thu c<br /> UBND thành ph qu n lý, Công ty ư c chuy n i thành Công ty<br /> TNHH m t thành viên 100% vào năm 2010 v n s h u nhà nư c v i s<br /> v n ăng ký kinh doanh: 31.037.585.010 ng. Ti n thân c a Công ty là<br /> Công ty V t li u xây d ng Qu ng Nam – à N ng thành l p năm 1976.<br /> 1.1.2. Ch c năng, ngành ngh c a Công ty.<br /> Công ty có nh ng ch c năng chính như sau: Thi công xây d ng các<br /> công trình dân d ng, công nghi p, nhà , c u ư ng; Khai thác qu<br /> t;<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kinh doanh nhà, v t li u xây d ng; S n xu t v t li u xây d ng; i u hành<br /> các d án h t ng k thu t b trí tái nh cư (th c hi n gi i t a n bù,<br /> qu n lý thi công h t ng k thu t, b trí tái nh cư).<br /> 1.1.3. Cơ c u t ch c b máy c a Công ty<br /> Công ty ư c t ch c theo mô hình qu n lý v i Ch t ch H i ng<br /> thành viên kiêm T ng Giám c, 1 Phó T ng Giám c, 7 phòng chuyên<br /> môn, 5 Xí nghi p và các i xây d ng tr c thu c.<br /> 1.1.4. Tình hình chung v s n xu t kinh doanh c a Công ty.<br /> Tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty: T l lãi so v i doanh<br /> thu các năm g n ây u tăng cao.<br /> 1.2. PHÂN TÍCH TH C TR NG CÔNG TÁC QLDA TXD CÁC<br /> CÔNG TRÌNH H T NG K THU T KHU DÂN CƯ S D NG<br /> V N NGÂN SÁCH T I CÔNG TY HI N NAY.<br /> 1.2.1. Th c tr ng qu n lý d án ( i u hành d án) các công<br /> trình h t ng k thu t khu dân cư Công ty hi n nay:<br /> a. Ch c năng, nhi m v qu n lý i u hành d án u tư xây d ng<br /> công trình h t ng k thu t khu dân cư c a Công ty hi n nay.<br /> Công ty ư c S Xây d ng là Ch<br /> u tư y quy n i u hành m t s<br /> các d án công trình HTKT khu dân cư trên a bàn thành ph .<br /> b. Mô hình qu n lý i u hành d án u tư xây d ng công trình<br /> h t ng k thu t khu dân cư c a Công ty hi n nay.<br /> 1.2.2.<br /> c i m c a công trình HTKT KDC do Công ty i u<br /> hành.<br /> - Công tác u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t khu<br /> dân cư t i thành ph nh m ph c v tái nh cư cho nhân dân vùng gi i<br /> t a, góp ph n ch nh trang và phát tri n ng b ô th .<br /> 1.2.3. Tình hình phân b k ho ch v n các d án công trình<br /> HTKT do Công ty làm công tác i u hành trong nh ng năm qua.<br /> Ngu n v n XDCB t năm 2009-2012 phân b cho Công ty tương<br /> i l n (v n xây l p chi m g n 28% v n toàn thành ph ) so v i có 12<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản