intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chia sẻ: Sdfas Vfdtg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
80
lượt xem
23
download

Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm nghiên cứ quy trình, văn bản quy phạm pháp luật quy định việc cấp phát và quản lý GCN QSD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH THÚY H NG XÂY D NG H TH NG THÔNG TIN QU N LÝ GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T Chuyên ngành : Khoa h c máy tính Mã s : 60.48.01 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2012
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TSKH TR N QU C CHI N Ph n bi n 1 : PGS.TS. PHAN HUY KHÁNH Ph n bi n 2 : TS. NGUY N M U HÂN Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15 tháng 12 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng; - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng;
 3. 3 M Đ U 1. LÝ DO CH N Đ TÀI Hi n nay, vi c th ch p, chuy n như ng quy n s d ng ñ t ñang di n ra h t s c sôi ñ ng trong c nư c nói chung và huy n Đi n Bàn nói riêng. V i ch trương phát tri n huy n Đi n Bàn tr thành th xã vào năm 2015, Huy n y, UBND huy n ñã có nhi u chính sách thu hút ñ u tư, xây d ng cơ s h t ng: ñi n, ñư ng, trư ng, tr m, m các khu, c m công nghi p: Đi n Nam- Đi n Ng c, Tr ng Nh t, Thương Tín, phát tri n du l ch, d ch v : Đi n Dương, khu du l ch Hà My, Lai Nghi, các c m du l ch làng ngh , khai thác qu ñ t, quy ho ch ñô th , các khu ph ch … S phát tri n y kéo theo s phát tri n v th trư ng b t ñ ng s n, nhu c u v ñ t ñai, nhà , kinh doanh, buôn bán và m t trái c a nó là tiêu c c trong các giao d ch kinh doanh hay quá trình xác l p các quy n s d ng ñ t. Cho nên, ñòi h i ph i có m t quy trình công khai, minh b ch giúp cho t ch c, công dân yên tâm m i khi th c hi n d ch v hành chính liên quan ñ n ñ t ñai. Do ñó, tôi ch n ñ tài “xây d ng h th ng thông tin qu n lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t”. 2. M C TIÊU VÀ NHI M V NGHIÊN C U 2.1. M c tiêu c a ñ tài Nghiên c u xây d ng h th ng thông tin qu n lý GCN QSD ñ t. 2.2. Nhi m v chính c a ñ tài bao g m - Nghiên c u các quy trình, văn b n quy ph m pháp lu t quy ñ nh vi c c p phát và qu n lý GCN QSD ñ t. - Nghiên c u phương pháp phân tích thi t k h th ng ñ xây d ng h th ng thông tin qu n lý GCN QSD ñ t.
 4. 4 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - H th ng thông tin qu n lý vi c c p phát GCN QSD ñ t t i huy n Đi n Bàn - Phương pháp phân tích thi t k h th ng 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 4.1. Phương pháp tài li u - Cơ s lý thuy t v mã ngu n m MySQL và PHP - Các văn b n v c p phát và qu n lý GCN QSD ñ t - Tài li u v phương pháp phân tích và thi t k h th ng thông tin 4.2. Phương pháp th c nghi m Xây d ng chương trình th nghi m 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N 5.1. Ý nghĩa khoa h c - ng d ng ph n m m mã ngu n m MySQL vào vi c qu n lý GCN QSD ñ t 5.2. Ý nghĩa th c ti n - H tr ti p nh n, x lý h sơ ñăng ký GCN QSD ñ t t i huy n Đi n Bàn - T ch c và công dân ng d ng tra c u, tìm ki m thông tin h sơ 6. C U TRÚC C A LU N VĂN Trong lu n văn này, tôi xin trình bày ñ tài “ Xây d ng h th ng thông tin qu n lý Gi y ch ng nh n quy n s d ng ñ t”. Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, c u trúc lu n văn g m 03 chương: Chương 1: T ng quan v GCN QSD ñ t Chương 2: Công ngh mã ngu n m MySQL và các công c h tr Chương 3: Phân tích thi t k và xây d ng h th ng thông tin qu n lý GCN QSD ñ t
 5. 5 CHƯƠNG 1- T NG QUAN V GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T 1.1. GI Y CH NG NH N QUY N S D NG Đ T 1.1.1. Đ nh nghĩa GCN QSD ñ t là gi y ch ng nh n do cơ quan nhà nư c có th m quy n c p cho ngư i s d ng ñ t ñ b o h quy n và l i ích h p pháp c a ngư i s d ng ñ t. (Lu t ñ t ñai năm 2003) 1.1.2. Phân lo i 1.1.3. Th m quy n c p GCN QSD ñ t - U ban nhân dân c p huy n c p Gi y ch ng nh n cho h gia ñình, cá nhân, c ng ñ ng dân cư, ngư i Vi t Nam ñ nh cư nư c ngoài ñư c s h u nhà g n li n v i quy n s d ng ñ t Vi t Nam trên ñ a bàn huy n, thành ph 1.2. HI N TR NG QU N LÝ VÀ C P PHÁT GCN QSD Đ T T I HUY N ĐI N BÀN 1.2.1. Tình hình c p GCN QSD ñ t trong ñ a bàn huy n T khi thành l p ñ n nay, B ph n m t c a ñã tham mưu UBND huy n c p trên 6.500 gi y ch ng nh n. Tuy nhiên, trong quá trình th c thi nhi m v , v n còn nh ng h n ch như s lư ng gi y ch ng nh n l n, h sơ xác minh ph c t p ... nên d n ñ n s lư ng h sơ ñư c gi i quy t ñúng h n ít, t l th p (06 tháng ñ u năm 2012: 1,3%), còn l i ña s là tr h n. 1.2.2. S li u c p GCN năm 2011 và 06 tháng ñ u năm 2012 - Năm 2011: 4354 GCN QSDĐ ñã ñư c c p cho các t ch c và công dân. - Năm 2012: Riêng 06 tháng ñ u năm 2012, s lư ng GCN QSD ñ t ñư c c p là 2.369, chi m 54,4% so v i s lư ng năm 2011. 1.2.3. Mô hình
 6. 6 1.3. TH T C C P GCN QSD Đ T 1.3.1. Th t c 1: C p l i gi y ch ng nh n cho trư ng h p gi y ch ng nh n ñã b m t 1.3.2. Th t c 2: C p ñ i gi y ch ng nh n cho trư ng h p gi y ch ng nh n ñã c p b , nhoè, rách, hư h ng 1.3.3. Th t c 3: C p ñ i GCN cho trư ng h p ngư i s d ng ñ t, ch s h u tài s n g n li n v i ñ t ñã ñư c c p Gi y ch ng nh n trư c ngày Thông tư s 17/2009/TT-BTNMT có hi u l c thi hành nay có nhu c u b sung quy n s h u tài s n g n li n v i ñ t, v a có nhu c p ñ i 1.3.4. Th t c 4: C p ñ i gi y ch ng nh n cho trư ng h p thay ñ i thông tin th a ñ t do ño ñ c l p b n ñ ñ a chính ho c gi m di n tích th a ñ t do s t l t nhiên 1.3.5. Th t c 5: C p ñ i gi y ch ng nh n cho th a ñ t ñư c hình thành trong trư ng h p chuy n m c ñích s d ng m t ph n th a ñ t ho c Nhà nư c thu h i m t ph n th a ñ t ho c ngư i s d ng ñ t ñ ngh tách th a ñ t thành nhi u th a mà pháp lu t cho phép 1.3.6. Th t c 6: C p ñ i gi y ch ng nh n cho th a ñ t (ñư c hình thành do h p nhi u th a ñ t thành m t th a và h p nhi u tài s n thành m t tài s n) 1.3.7. Th t c 7: c p gi y ch ng nh n cho h gia ñình, cá nhân trúng ñ u giá quy n s d ng ñ t 1.3.8. Th t c 8: C p gi y ch ng nh n cho ngư i s d ng ñ t, quy n s h u tài s n g n li n v i ñ t trong trư ng h p chia tách h gia ñình ho c chia tách nhóm ngư i s d ng ñ t, nhóm ch s h u tài s n g n li n v i ñ t 1.3.9. Th t c 9: c p gi y ch ng nh n ñ i v i trư ng h p ngư i s d ng ñ t ñ ng th i là ch s h u r ng s n xu t là r ng tr ng
 7. 7 1.3.10. Th t c 10: C p gi y ch ng nh n ñ i v i trư ng h p ngư i s d ng ñ t ñ ng th i là ch s h u nhà , công trình xây d ng 1.3.11. Th t c 11: C p gi y ch ng nh n ñ i v i trư ng h p tài s n g n li n v i ñ t mà ch s h u không ñ ng th i là ngư i s d ng ñ t 1.3.12. Th t c 12: c p gi y ch ng nh n ñ i v i trư ng h p th a ñ t không có tài s n g n li n v i ñ t ho c có tài s n nhưng không có nhu c u ch ng nh n quy n s h u ho c có tài s n nhưng thu c quy n s h u c a ch khác K T LU N CHƯƠNG 1 Qua Chương 1, b n thân ñã nêu t ng quan v cơ s pháp lý, ñ nh nghĩa, phân lo i và phân quy n c p GCN QSD ñ t. Trong ph m vi t i UBND huy n, b n thân ñã tìm hi u hi n tr ng qu n lý và mô hình c p GCN kèm theo các quy trình và các th t c hành chính c n thi t trong c p GCN QSD ñ t.
 8. 8 CHƯƠNG 2- CÔNG NGH MÃ NGU N M MYSQL VÀ CÁC CÔNG C H TR 2.1. CƠ S D LI U VÀ H QU N TR CƠ S D LI U 2.1.1. Cơ s d li u D li u là các thông tin c n lưu tr vào máy tính ñ có th truy xu t (access) và truy v n (query). CSDL và công ngh CSDL ñã có nh ng tác ñ ng to l n trong vi c phát tri n s d ng máy tính. Có th nói r ng CSDL nh hư ng ñ n t t c các nơi có s d ng máy tính: 2.1.1.1. Ưu ñi m 2.1.1.2. V n ñ c n gi i quy t 2.1.2. H qu n tr cơ s d li u 2.1.2.1. Khái ni m HQTCSDL là ph n m m cho phép ñ nh nghĩa các c u trúc ñ lưu tr thông tin trên máy, nh p d li u, thao tác trên các d li u ñ m b o s an toàn và bí m t c a d li u. 2.1.2.2. Các ch c năng ch y u c a m t HQTCSDL 2.1.2.3. Các bư c th c hi n c a HQTCSDL 2.1.2.4. Các thành ph n c a m t HQTCSDL 2.1.3. Ngư i dùng cơ s d li u Ngư i dùng khai thác CDSL thông qua HQTCSDL có th phân thành 03 lo i: ngư i qu n tr CSDL; ngư i phát tri n ng d ng,l p trình; ngư i dùng cu i. 2.1.3.1. Ngư i qu n tr 2.1.3.2. Ngư i phát tri n và l p trình ng d ng 2.1.3.3. Ngư i dùng cu i 2.1.4. Các mô hình cơ s d li u - Mô hình phân c p
 9. 9 - Mô hình m ng - Mô hình quan h - Mô hình ñ i tư ng 2.2. M T S H QU N TR CƠ S D LI U 2.2.1. H qu n tr cơ s d li u Access 2.2.2. H qu n tr cơ s d li u SQL SERVER 2.2.3. H qu n tr cơ s d li u ORACLE 2.2.4. Các ưu ñi m n i b t c a MySQL - Tính th c thi cao: MySQL th c thi nhanh và r t ñáng tin c y ñ chúng ta s d ng. S k t n i t c ñ và b o m t làm MySQL phù h p cho vi c truy c p cơ s d li u trên Internet. - Chi phí th p: MySQL mi n phí v i b n quy n mã ngu n m ho c chi phí th p v i b n quy n thương m i mà ng d ng chúng ta c n. - S d ng: H u h t m i cơ s d li u hi n nay ñ u dùng ngôn ng truy v n có c u trúc chu n SQL. N u b n ñã t ng s d ng m t h qu n tr cơ s d li u quan h RDBMS thì b n s không g p r c r i gì khi s d ng MySQLvà chúng cũng r t d cài ñ t c u hình. - Tính linh ñ ng: MySQL tương thích v i nhi u h ñi u hành khác nhau như UNIX cũng như Microsoft Windows. - Mã ngu n: có th l y mã ngu n c a MySQL m t cách d dàng và s a ñ i chúng theo ý thích riêng. 2.3. H QU N TR CƠ S D LI U MYSQL 2.3.1. Gi i thi u MySQL là h qu n tr cơ s d li u mã ngu n m ph bi n nh t th gi i và ñư c các nhà phát tri n r t ưa chu ng trong quá trình phát tri n ng d ng.
 10. 10 2.3.2. Cách cài ñ t MySQL 2.3.2.1. Cài ñ t MySQL trên Windows 9x 2.3.2.2. Cài ñ t MySQL trên Windows NT/Windows 2000 2.3.3. Đăng nh p vào h th ng MySQL 2.3.4. Đ nh danh trong MySQL 2.3.5. Qu n tr cơ s d li u trong MySQL 2.3.6. Các l nh thao tác trên cơ s d li u 2.3.7. Các l nh thao tác trên d li u 2.3.8. Các ti n ích khác 2.3.8.1. Cơ ch Replication trong MySQL 2.3.8.2. T o Functions trong MySQL 2.3.9. Cơ ch b o m t trong MySQL 2.3.9.1. T ng quan b o m t 2.3.9.2. B o m t trong môi trư ng m ng 2.3.9.3. B o m t cơ s d li u a. Cơ ch b o m t CSDL trong MySQL b. Cơ s d li u MySQL 2.4. NGÔN NG PHP 2.4.1. Gi i thi u v PHP PHP (Personal Home Page) là ngôn ng k ch b n phía Server. Đo n mã PHP nhúng vào m t trang HTML s ñư c th c thi t i Web server m i khi trang ñư c g i. 2.4.2. Các ñi m m nh c a PHP - Tính th c thi cao: PHP r t hi u qu , s d ng server r , ñáp ng hàng tri u lư t truy c p m i ngày vào trang Web. - M ch ghép n i ñ n nhi u h th ng CSDL khác nhau: PHP k t n i ñ n nhi u h th ng CSDL khác như: MySQL, mSQL, Ocracle, Sybase…
 11. 11 - Xây d ng thư vi c cho nhi u tác v Web thông d ng: Do PHP ñư c thi t k cho vi c s d ng Web nên nó có nhi u ch c năng ñư c xây d ng ñ th c thi nhi u tác v quan h Web h u d ng. - Chi phí th p: PHP mi n phí 2.4.3. Các ñ c ñi m khác trong PHP 2.4.3.1. Tương tác v i các t p tin h th ng và Server 2.4.3.2. S d ng các hàm nghi th c và các hàm k t n i m ng 2.4.3.3. T p h p hình nh 2.4.3.4. S d ng ñ i tư ng Session và Cookie 2.4.3.5. X lý l i 2.4.4. Các lo i hàm trong PHP 2.4.4.1. Chuy n hư ng trang 2.4.4.2. Hàm g i Mail 2.4.4.3. Hàm s d ng trong MySQL 2.5. K T H P GI A PH N M M MÃ NGU N M MYSQL VÀ PHP 2.5.1. Sơ ñ làm vi c gi a PHP và MySQL thông qua trình duy t Web PHP script Apache 2 Web PHP Page MySQL on Server 1 Hình 2.1. Sơ ñ làm vi c gi a PHP và MySQL thông qua trình duy t Web 2.5.2. Trình k t n i cơ s d li u 2.5.2.1. ODBC 2.5.2.2. JDBC 2.5.3. S h tr c a server ñ i v i các ngôn ng k ch b n
 12. 12 K T LU N CHƯƠNG 2 Chương này b n thân ñã nghiên c u t ng quát v cơ s d li u, h qu n tr cơ s d li u. Đ t bi t, ñi sâu vào tìm hi u ph n m m mã ngu n m MySQL và PHP (gi i thi u chung, cài ñ t, các thao tác, ti n ích, cách ñăng nh p vào h th ng và qu n tr chúng) cũng như ñưa ra cơ ch b o m t c a ph n m m mã ngu n m MySQL ñ áp d ng cho vi c xây d ng h th ng qu n lý GCN QSD ñ t t i huy n Đi n Bàn.
 13. 13 CHƯƠNG 3- PHÂN TÍCH THI T K , XÂY D NG H TH NG 3.1. HI N TR NG TI P NH N VÀ X LÝ H SƠ C P GCNQSD Đ T 3.1.1. Quy trình ti p nh n H sơ Phòng B ph n 1 Lãnh ñ o c p GCN TNMT c a Hình 3.1. Quy trình ti p nh n và giao tr h sơ Quá trình ti p nh n nghiên c u gi i quy t h sơ gi a các b ph n Quá trình luân chuy n h sơ sau khi ñư c x lý và giao tr l i 3.1.2. Quy trình x lý h sơ Hình 3.2. Quy trình x lý h sơ
 14. 14 T ch c, công dân n p h sơ t i b ph n ti p nh n và giao tr k t qu . Cán b ti p nh n ki m tra h sơ, n u còn thi u sót thì tư v n, hư ng d n t ch c, công dân b sung. N u h sơ ñ t yêu c u thi ghi biên nh n h sơ, h n ngày tr k t qu . Đ ng th i, chuy n h sơ ñ n phòng chuyên môn gi i quy t. K t qu tr l i c a phòng chuyên môn ñư c cán b ti p nh n hoàn tr t ch c, công dân. 3.2. MÔ T H TH NG THÔNG TIN ĐI N T 3.2.1. ng d ng công ngh thông tin trong h th ng 3.2.2. Xác ñ nh yêu c u c a h th ng 3.2.3. Mô hình h th ng 3.3. PHÂN TÍCH THI T K VÀ XÂY D NG H TH NG 3.3.1. Phân tích h th ng Qu n lý ngư i s d ng bao g m: t ch c, công dân, cán b m t c a, chuyên viên phòng Tài nguyên- môi trư ng, lãnh ñ o phòng Tài nguyên- môi trư ng, lãnh ñ o UBND huy n. H th ng cho phép phân quy n theo nhi m v tương ng v i ch c danh th c t . 3.3.1.1. Ti p nh n và giao tr h sơ 3.3.1.2. Phân h x lý h sơ Hình 3.6. Phân h x lý h sơ
 15. 15 3.3.1.3. Phân h giao ti p v i ngư i s d ng Hình 3.7. Phân h giao ti p v i ngư i s d ng 3.3.1.4. Phân h qu n tr h th ng Hình 3.8. Phân h qu n tr h th ng
 16. 16 3.3.2. Thi t k h th ng 3.3.2.1. Danh sách các tác nhân và ca s d ng 3.3.2.2. Sơ ñ use case 3.3.2.3. Đ c t use case Use case: Ti p nh n h sơ - Các tác nhân: Cán b m t c a, công dân ho c t ch c n p h sơ - Đi u ki n trư c: cán b m t c a ñã ñăng nh p thành công. H th ng ñã khai báo danh m c các th t c, th i h n gi i quy t, phân công cán b ti p nh n t ng lo i h sơ. - Đi u ki n sau: H sơ ñư c lưu vào CSDL, chuy n cán b ph trách - Mô t : cán b ti p nh n nh p thông tin h sơ, ch n th t c, tính ngày h n theo ngày nh n và s ngày gi i quy t theo quy ñ nh, nh p file ñính kèm (n u có) chuy n cho cán b ph trách. - Lu ng s ki n chính: Hành ñ ng c a tác nhân Hành ñ ng c a h th ng 1. Ngư i dân ñ n n p h sơ 2. Cán b m t c a ki m tra. N u h sơ không h p l thì tr l i cho công dân. N u ñ thì lưu h sơ. 3. Cán b m t c a nh p thông tin h sơ ngư i n p, ñ a ch , ñi n tho i, tên h sơ, th t c, gi y t kèm theo, ngày nh n, ngày h n tr , CMND…
 17. 17 4. Cán b m t c a ch n th t c h sơ 5. H th ng t ñ ng hi n th s ngày x lý, cán b ph trách tương ng v i th t c ñó 6. Cán b m t c a nh p ngày ti p nh n 7. H th ng t ñ ng tính toán ngày h n tr (Tr các ngày ngh th 7, CN và ngày l ) 8. Cán b m t c a lưu h sơ 9. In phi u biên nh n - Lu ng s ki n ph : h sơ không ñ y ñ nhưng cán b ti p nh n v n nh n. H th ng v n lưu h sơ và ñưa vào m c h sơ ch b sung, không x lý. Use case: Giao tr k t qu h sơ - Các tác nhân: cán b m t c a, công dân ho c t ch c n p h sơ - Đi u ki n trư c: Cán b 1 c a ñăng nh p thành công - Đi u ki n sau: H sơ ñư c chuy n sang tr ng thái ñã tr và lưu tr - Mô t : cán b m t c a m danh sách h sơ, ch n các h sơ ñã ñư c lãnh ñ o ký và văn thư vào s ñ th c hi n thao tác tr . - Lu ng s ki n chính:
 18. 18 Hành ñ ng c a tác nhân Hành ñ ng c a h th ng 1. Xem danh sách h sơ 2. Hi n th danh sách 3. Ch n h sơ ñã ký vào s 4. Th c hi n thao tác tr k t qu 5. C p nh t thông tin ngày tr , ngư i th c hi n 6. C p nh t tr ng thái - Lu ng s ki n ph : Không có Use case: Lãnh ñ o phân công chuyên viên x lý - Các tác nhân: Lãnh ñ o phòng - Đi u ki n trư c: Ngư i dùng ñăng nh p thành công - Đi u ki n sau: H sơ ñư c giao cho chuyên viên x lý - Mô t : ñư c s d ng khi lãnh ñ o phòng ti p nh n h sơ m i ñ n do m t c a ho c văn thư trình lên và phân công cán b x lý - Lu ng s ki n chính: Hành ñ ng c a tác nhân Hành ñ ng c a h th ng 1. Xem danh sách h sơ, ch n h sơ m i ñ n chưa x lý 2. Hi n th danh sách 3. Ch n ch c năng phân công x lý 4. Ch n chuyên viên t danh sách cán b c a phòng do h
 19. 19 th ng hi n th 5. Nh p th i h n x lý và ý ki n ch ñ o kèm theo. Th i h n x lý ph i nh hơn (
 20. 20 - Lu ng s ki n ph : Không có Use case: Th ng kê báo cáo - Các tác nhân: Ngư i qu n tr , văn phòng, lãnh ñ o - Đi u ki n trư c: Ngư i dùng ñăng nh p thành công - Đi u ki n sau: Danh sách báo cáo h sơ ñư c l p ra phù h p v i yêu c u l p báo cáo h sơ trong h th ng b i các ngư i dùng - Mô t : ñư c s d ng khi cán b m t c a th c hi n l p báo cáo v h sơ - Lu ng s ki n chính: Hành ñ ng c a tác nhân Hành ñ ng c a h th ng 1. Ch n nh p các tiêu chí ñ l p báo cáo như: báo cáo tu n, tháng, quý, năm, theo phòng, cá nhân, ñơn v , tình tr ng tr … 2. Hi n danh sách các báo cáo h sơ phù h p v i yêu c u ngư i dùng 3. Hi n th danh sách 4. Ch n báo cáo h sơ ñ xem thông tin c a báo cáo v h sơ 5. Ch n ñ nh d ng d li u ñ chuy n k t qu ra Word, Excel… 6. Ch n m c in thông tin báo cáo h sơ 7. Hi n th k t qu 8. K t thúc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản