intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghệp: Đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng thời trang FOCI

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
159
lượt xem
61
download

Luận văn tốt nghệp: Đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng thời trang FOCI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tốt nghệp: Đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng thời trang FOCI nhằm đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của thương hiệu FOCI.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghệp: Đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của cửa hàng thời trang FOCI

 1. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA QUAÛN LYÙ COÂNG NGHIEÄP LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC ÑAÙNH GIAÙ CAÛM NHAÄN CUÛA KHAÙCH HAØNG ÑOÁI VÔÙI CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ CUÛA CÖÛA HAØNG THÔØI TRANG FOCI TRÖÔNG HOÀNG DUÕNG STT: 001 Tp. HCM, 12/2008
 2. ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA KHOA QUAÛN LYÙ COÂNG NGHIEÄP LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC ÑAÙNH GIAÙ CAÛM NHAÄN CUÛA KHAÙCH HAØNG ÑOÁI VÔÙI CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ CUÛA CÖÛA HAØNG THÔØI TRANG FOCI Sinh vieân: Tröông Hoàng Duõng MSSV: 70100516 GVHD: Laïi Huy Huøng Buøi Huy Haûi Bích Tp. HCM, 12/2008
 3. Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp.HCM COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG ÑH BAÙCH KHOA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc --------- --------- Soá __________ /BKÑT KHOA: Quaûn Lyù Coâng Nghieäp BOÄ MOÂN:________________ NHIEÄM VUÏ LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN: TRÖÔNG HOÀNG DUÕNG MSSV: 70100516 NGAØNH: QUAÛN LYÙ COÂNG NGHIEÄP LÔÙP: QL01BK01 1. Ñaàu ñeà luaän vaên: ÑAÙNH GIAÙ CAÛM NHAÄN CUÛA KHAÙCH HAØNG ÑOÁI VÔÙI CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM VAØ DÒCH VUÏ CUÛA CÖÛA HAØNG THÔØI TRANG FOCI. 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): • ánh giá c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m th i trang thương hi u Foci. • ánh giá c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng d ch v t i các c a hàng th i trang Foci. • xu t ki n ngh nâng cao giá tr c a thương hi u Foci i v i c m nh n c a khách hàng. 3. Ngaøy giao nhieäm vuï luaän vaên: 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: 26/12/2008 5. Hoï vaø teân ngöôøi höôùng daãn: Phaàn höôùng daãn 1/ Laïi Huy Huøng 2/ Buøi Huy Haûi Bích Noäi dung vaø yeâu caàu LVTN Ñaõ ñöôïc thoâng qua Khoa. Ngaøy thaùng naêm 2008 CHUÛ NHIEÄM KHOA NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN CHÍNH (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): _______________________________ Ñôn vò:________________________________________________ Ngaøy baûo veä: __________________________________________ Ñieåm toång keát: _________________________________________ Nôi löu tröõ luaän vaên: ____________________________________
 4. L I C M ƠN Xin chân thành c m ơn t t c th y cô trong Khoa Qu n Lý Công Nghi p trư ng i h c Bách Khoa TP.HCM ã trang b cho tôi nh ng ki n th c quý báu. C m ơn t t c các th y cô trong Ban ch nhi m khoa ã t o i u ki n, h tr r t nhi u trong quá trình th c hi n lu n văn. C m ơn gia ình, ngư i thân và b n bè ã h tr và nhi t tình giúp tôi trong su t th i gian h c t p Xin chân thành c m ơn! TPHCM, ngày 26 tháng 12 năm 2008 Sinh viên th c hi n TRƯƠNG H NG DŨNG Trang i
 5. TÓM T T N I DUNG LU N VĂN C m nh n c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m và d ch v bán hàng c a m t doanh nghi p óng m t vai trò quan tr ng trong vi c kinh doanh. tài nghiên c u “ ánh giá c m nh n c a khách hàng i v i ch t lư ng s n ph m và d ch v c a c a hàng th i trang Foci” giúp công ty Nguyên Tâm tìm hi u và ánh giá nh ng c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m và d ch v c a mình. tài th c hi n kh o nh ng khách hàng mua s m t i các c a hàng th i trang Foci trên a bàn Thành ph H Chí Minh nh m t ư c các m c tiêu: • ánh giá c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m th i trang thương hi u Foci. • ánh giá c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng d ch v t i các c a hàng th i trang Foci. • xu t m t s ki n ngh nâng cao giá tr c a thương hi u Foci iv ic m nh n c a khách hàng. Qua kh o sát và phân tích cho th y: • V ch t lư ng s n ph m th i trang thương hi u Foci. Nhìn chung, khách hàng ánh giá tính th m m và phong cách c trưng c a s n ph m th i trang thương hi u Foci khá cao, tuy nhiên ch t lư ng s n ph m th i trang thương hi u Foci chưa ư c ánh giá cao, chưa tương x ng v i m c giá s n ph m và kỳ v ng c a khách hàng. • V ch t lư ng d ch v t i các c a hàng th i trang Foci. Ch t lư ng d ch v t i các c a hàng th i trang Foci ư c ánh giá khá t t, mang l i s hài lòng cho khách hàng, nh t là y u t nhân viên và ti n nghi, trang thi t b t i c a hàng. V i nh ng k t qu ó, Foci nên t p trung u tư vào ch t lư ng s n ph m hơn n a, c th là a d ng hóa m u mã, màu s c, th hi n b n s c riêng trong các b sưu t p c a mình, em l i cho khách hàng m t phong cách năng ng trong cu c s ng như s m ng c a công ty t ra. Trang ii
 6. M CL C L I C M ƠN................................................................................................................. i TÓM T T N I DUNG LU N VĂN .......................................................................... ii M C L C .................................................................................................................... iii DANH SÁCH CÁC B NG BI U ............................................................................. vii DANH SÁCH CÁC HÌNH ........................................................................................ viii 1 CHƯƠNG 1 ........................................................................................................... 1 M U ........................................................................................................................ 1 1.1 Lí do hình thành tài ..................................................................................... 1 1.2 M c tiêu ........................................................................................................... 2 1.3 Ý nghĩa th c ti n c a tài ............................................................................. 3 1.4 Gi i h n............................................................................................................ 3 2 CHƯƠNG 2 ........................................................................................................... 4 CƠ S LÝ THUY T.................................................................................................... 4 2.1 Sơ lư c v Foci ................................................................................................ 4 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n ............................................................... 4 2.1.2 Ho t ng ti p th c a Foci....................................................................... 6 2.2 CÁC Mô hình nghiên c u................................................................................ 7 2.2.1 Mô hình ch t lư ng d ch v ...................................................................... 7 2.2.2 Mô hình ch t lư ng s n ph m .................................................................. 7 2.2.3 Giá............................................................................................................. 7 2.2.4 S th a mãn c a khách hàng .................................................................... 7 2.3 nh nghĩa ch t lư ng...................................................................................... 7 2.4 Ch t lư ng d ch v ........................................................................................... 8 2.5 Các khía c nh và thu c tính ch t lư ng d ch v .............................................. 8 Trang iii
 7. 2.6 Ch t lư ng s n ph m ......................................................................................11 2.7 S th a mãn c a khách hàng ..........................................................................13 2.8 nh nghĩa giá tr ............................................................................................14 2.9 Ch t lư ng c m nh n ......................................................................................15 2.10 Các gi thuy t trong nghiên c u .....................................................................17 3 CHƯƠNG 3 ..........................................................................................................18 THI T K NGHIÊN C U.........................................................................................18 3.1 Phương pháp nghiên c u ................................................................................18 3.1.1 Nghiên c u sơ b .....................................................................................18 3.1.2 Nghiên c u chính th c ............................................................................18 3.2 Phương pháp th c hi n ...................................................................................20 3.2.1 Xác nh phương pháp nghiên c u .........................................................20 3.2.2 Phương pháp thu th p d li u..................................................................21 3.3 Thi t k m u ...................................................................................................22 3.3.1 T ng th ...................................................................................................22 3.3.2 ơn v l y m u ........................................................................................22 3.3.3 K thu t l y m u .....................................................................................22 3.3.4 C m u ....................................................................................................23 3.3.5 Phân lo i m u ..........................................................................................23 3.4 Phương pháp o và thu th p thông tin ............................................................23 3.4.1 Phương pháp o.......................................................................................23 3.4.2 Ch n thang o .........................................................................................24 3.5 Thi t k b n câu h i........................................................................................26 3.5.1 Nhu c u thông tin ....................................................................................26 3.5.2 Xây d ng b ng câu h i sơ b ..................................................................26 3.5.3 Phát th ....................................................................................................27 Trang iv
 8. 3.5.4 B ng câu h i chính th c ......................................................................... 28 3.6 K ho ch phân tích d li u ............................................................................ 28 4 CHƯƠNG 4 ......................................................................................................... 29 K T QU NGHIÊN C U ......................................................................................... 29 4.1 Mô t m u ...................................................................................................... 29 4.1.1 Phân b m u theo tu i ....................................................................... 29 4.1.2 Phân b m u theo thu nh p hàng tháng.................................................. 30 4.1.3 Phân b m u theo gi i tính..................................................................... 30 4.1.4 Phân b m u theo th i gian mua s n ph m g n nh t ............................. 31 4.1.5 Phân b m u theo m c ích mua s n ph m ........................................... 31 4.2 Phân tích nhân t (factor analysis)................................................................. 32 4.2.1 Phân tích nhân t c a thang o............................................................... 33 4.2.2 Ki m tra tin c y thang o .................................................................. 37 4.2.3 Kh o sát s tương quan gi a các bi n .................................................... 38 4.2.4 Phân tích h i quy .................................................................................... 39 4.2.5 M c nh hư ng c a các i lư ng n phương trình........................ 42 4.3 Ki m nh các gi thuy t ............................................................................... 45 4.4 Tóm t t k t qu .............................................................................................. 49 5 CHƯƠNG 5 ......................................................................................................... 50 K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................................... 50 5.1 K t qu ........................................................................................................... 50 5.2 H n ch c a tài .......................................................................................... 51 5.3 Ki n ngh hư ng nghiên c u.......................................................................... 51 TÀI LI U THAM KH O.......................................................................................... 52 CÁC PH L C ........................................................................................................... 53 PH L C A: B NG CÂU H I SƠ B ................................................................... 53 Trang v
 9. PH L C B: B NG CÂU H I CHÍNH TH C......................................................56 PH L C C: K T QU MÃ HÓA D LI U .........................................................59 PH L C D: S LI U PHÂN TÍCH VÀ KI M NH .........................................63 Trang vi
 10. DANH SÁCH CÁC B NG BI U Tên b ng..................................................................................................................Trang B ng 2.1 B Servqual 5 khía c nh................................................................................ 10 B ng 2.2 nh nghĩa giá tr ........................................................................................... 14 B ng 3.1 B ng so sánh cách phương pháp nghiên c u ................................................ 20 B ng 3.2 B ng so sánh các phương pháp i u tra ........................................................ 21 B ng 3.3 Ưu và như c i m c a phương pháp ph ng v n tr c ti p ............................ 22 B ng 3.4 Các thang o .................................................................................................. 24 B ng 4.3 K t qu phân tích nhân t d ch v ................................................................. 34 B ng 4.4 K t qu phân tích nhân t s n ph m ............................................................. 35 B ng 4.5 Tóm t t các nhân t sau phân tích EFA ........................................................ 36 B ng 4.6 Các h s tin c y c a các nhóm nhân t ........................................................ 37 B ng 4.7 H s tương quan gi a các bi n .................................................................... 39 B ng 4.8 K t qu phân tích h i quy cho 3 bi n giá, tin tư ng và giá tr xã h i ...... 40 B ng 4.9 B ng ki m nh ANOVA bi n " ánh giá chung" ........................................ 40 B ng 4.10 Các h s tuy n tính .................................................................................... 41 B ng 4.11 ánh giá c a khách hàng v giá s n ph m Foci ......................................... 42 B ng 4.12 ánh giá c a khách hàng có m c thu nh p khác nhau v giá s n ph m Foci ....................................................................................................................................... 44 B ng 4.13 Ki m tra tính ng nh t c a các bi n (Test of Homogeneity of Variances)45 B ng 4.14 K t qu phân tích ANOVA H1 .................................................................... 45 B ng 4.15 Ki m tra tính ng nh t c a các bi n (Test of Homogeneity of Variances)46 B ng 4.16 K t qu phân tích ANOVA H2 .................................................................... 46 B ng 4.17 Ki m tra tính ng nh t c a các bi n (Test of Homogeneity of Variances)47 B ng 4.18 K t qu phân tích ANOVA H3 .................................................................... 47 Trang vii
 11. B ng 4.19 Ki m tra tính ng nh t c a các bi n (Test of Homogeneity of Variances)47 B ng 4.20 K t qu phân tích ANOVA H4 .....................................................................48 B ng 4.21 Ki m tra tính ng nh t c a các bi n (Test of Homogeneity of Variances)48 B ng 4.22 K t qu phân tích ANOVA H5 .....................................................................48 DANH SÁCH CÁC HÌNH Tên hình ................................................................................................................... Trang Hình 2.1 Các khía c nh và thu c tính chât lư ng d ch v ...............................................9 Hình 2.2 Mô hình nghiên c u........................................................................................16 Hình 3.1 Quy trình th c hi n nghiên c u ......................................................................19 Hình 3.2 Quy trình thi t k b ng câu h i. .....................................................................26 Hình 4.1 Phân b m u theo tu i ...............................................................................29 Hình 4.2 Phân b m u theo thu nh p ............................................................................30 Hình 4.3 Phân b m u theo gi i tính.............................................................................30 Hình 4.4 Phân b m u theo th i gian mua s n ph m g n nh t .....................................31 Hình 4.5 Phân b m u theo m c ích mua s n ph m ...................................................31 Hình 4.6 Mô hình nghiên c u ã hi u ch nh .................................................................38 Hình 4.7 H s tương quan c a các y u t trong phương trình h i quy ......................42 Hình 4.8 Các y u t v giá ............................................................................................43 Trang viii
 12. M u 1 CHƯƠNG 1 M U 1.1 LÍ DO HÌNH THÀNH TÀI T 1995 – 2007, Vi t Nam luôn t t c tăng trư ng GDP hàng năm trung bình t 7,5%-8%. Khi i s ng c a ngư i dân ư c c i thi n, nhu c u v “ăn no m c m” ã ư c th a mãn thì nhu c u “ăn ngon m c p” cũng ngày càng tăng, th i trang ph i phù h p và th hi n cá tính c a ngư i m c. i u ó ã giúp cho th trư ng th i trang tăng trư ng nhanh chóng. Giá tr s n xu t công nghi p trang ph c may s n t 5.137 t ng năm 1996 ã tăng lên n 39.279 t ng trong năm 2006 (ngu n: t ng c c th ng kê – năm 2008). D báo năm 2010, tiêu dùng th i trang trong nư c s t kho ng 6 t USD, tăng t 18%-20%. Nhi u doanh nghi p ã chú tr ng n vi c xây d ng thương hi u th i trang n i a. Trong ó, th ph n th i trang tr phát tri n m nh trong th i gian g n ây, chi m 60% th ph n th i trang may s n, nh t là t i Tp. H Chí Minh, v i nh ng nhãn hi u như PT2000, B-Blue, Blue Exchange, Nino Maxx… nhưng ti m năng th trư ng còn l n, s c hút cao khi có n trên 50% dân s Vi t Nam t 15-45 tu i. Tháng 10 năm 2008, H i th o “Thúc y kinh doanh d t may, th i trang n i a” do Hi p h i D t may Vi t Nam (Vinatex) cùng Trung tâm Nghiên c u kinh doanh và H tr Doanh nghi p t ch c cũng công b k t qu thăm dò tiêu dùng các s n ph m d t may, th i trang ư c th c hi n t i Thành ph H Chí Minh vào tháng 10-2008. K t qu cho th y sau lương th c – th c ph m, th i trang là s n ph m mà ngư i tiêu dùng chi t 150.000 ng – 500.000 ng/tháng mua s m, chi m 18% t ng chi tiêu h ng tháng. tu i t 20 – 25, mua qu n áo nhi u nh t v i 46,4%, ti p n là tu i t 26 – 35 v i 23,8%; 70% ngư i tiêu dùng mua s m th i trang h ng tháng ho c t 2 – 3 tháng/l n. Tuy nhiên, theo nh n nh c a các chuyên gia, ngành công nghi p th i trang Vi t Nam ch ang giai o n sơ khai dù ã ư c xúc ti n, u tư cách ây hơn m t th p k . Phân khúc th trư ng th i trang dành cho gi i tr hi n nay phân hóa h t s c a d ng v i m i phân c p, t nh ng nhãn hi u cao c p, ch t lư ng cao n hàng hóa có xu t x t Trung Qu c, hàng ch … có ch t lư ng h n ch và giá r t th p. S phân hóa còn th hi n trong ch ng lo i, ki u dáng, ch t li u… khi n cho tr trư ng này tr nên phong phú và khó có th ánh giá c th . Ngoài ra, ánh giá c a m i khách hàng i v i m i s n ph m l i h t s c khác nhau và không có ranh gi i rõ ràng, không có s li u ho c b ng ch ng c th . Vi c l a ch n d a trên giá có th ơn gi n, nhưng nh ng tiêu chí v ch t lư ng c th c a s n ph m và d ch v mang l i cho khách hàng l i có tính c m tính cao, do ó vi c ánh giá c m nh n c a khách hàng i v i s n ph m c a mình có hư ng phát tri n phù h p là h t s c c n thi t. Foci là m t thương hi u còn khá non tr , thành l p năm 1998 v i m c tiêu mang n s năng ng cho m i ngư i trong cu c s ng hi n i. Foci chuyên s n xu t và kinh Trang 1
 13. M u doanh các s n ph m may m c th i trang. Foci nghĩa chuy n t Anh ng là tâm i m, tiêu i m, ng nghĩa v i tên c a công ty là Nguyên Tâm, th hi n mong mu n t giá tr TÂM trong cu c s ng, trong kinh doanh c a công ty. S n ph m c a Foci là các m t hàng th i trang may s n nh m n gi i tr năng ng, g m có 3 dòng s n ph m chính là Foci for Men, Foci for Women và Foci for Kids. Foci ã ư c công nh n hàng Vi t Nam ch t lư ng cao trong 5 năm v a qua. n nay, h th ng Foci ã có t ng c ng 47 c a hàng, trong ó 12 c a hàng t i Tp. HCM, 9 c a hàng t i Hà N i và các c a hàng a phương như Biên Hòa, H i Phòng, à N ng, Hu , Nha Trang, Vũng Tàu, Qui Nhơn… Toàn b nhà xư ng, máy móc c a công ty t u tư nên có kh năng n nh, ch ng trong s n xu t. Trong tình hình hi n nay, n n công nghi p th i trang may s n nói chung c a Vi t Nam còn non kém l i ng trư c nh ng thách th c to l n c a th i kỳ h i nh p, Foci c n liên t c n m b t thông tin v khách hàng, ánh giá và c m nh n c a h v h th ng c a hàng c a mình có nh ng chính sách, k ho ch phù h p hơn trong vi c nh hư ng phát tri n, nh t là khi ng trư c ngư ng c a t do thương m i u năm 2009. Vi c c nh tranh v i các hãng th i trang danh ti ng trên th gi i s gay g t hơn, th ph n b phân hóa nhi u hơn, Foci không th c nh tranh b ng s c m nh tài chính hay thương hi u nhưng l i có l i th v s am hi u tr trư ng n i a, nhu c u và xu hư ng c a khách hàng trong nư c. Do ó, nhu c u kh o sát và ánh giá c m nh n c a khách hàng v Foci ã hình thành nên tài “ ánh giá c a khách hàng i v i ch t lư ng s n ph m và d ch v c a c a hàng th i trang Foci.” Nh ng thông tin này s giúp ích cho Foci trong vi c n m b t và áp ng nhu c u c a khách hàng. 1.2 M C TIÊU • ánh giá c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m th i trang thương hi u Foci. Kh o sát, t ng h p và phân tích ánh giá c a khách hàng v các s n ph m th i trang mang nhãn hi u Foci. Xác nh nh ng y u t quan tr ng nh hư ng n c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng s n ph m. • ánh giá c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng d ch v t i các c a hàng th i trang Foci. Kh o sát, t ng h p và phân tích ánh giá c a khách hàng v d ch v t i c a hàng. Xác nh nh ng y u t quan tr ng nh hư ng t i c m nh n c a khách hàng v ch t lư ng d ch v t i c a hàng. • xu t m t s ki n ngh nâng cao giá tr c a thương hi u Foci iv ic m nh n c a khách hàng. M t s bi n pháp c i thi n nh ng y u t quan tr ng nhưng ư c khách hàng ánh giá th p nâng cao hình nh c a thương hi u Foci i v i khách hàng. Trang 2
 14. M u 1.3 Ý NGHĨA TH C TI N C A TÀI K t qu nghiên c u này giúp công ty xác nh ư c ánh giá c a ngư i tiêu dùng v ch t lư ng s n ph m cũng như d ch v bán hàng t i các c a hàng, xác nh t m quan tr ng c a các tiêu chí ch t lư ng s n ph m và d ch v lên c m nh n c a khách hàng, thông qua ó công ty s ra nh ng bi n pháp c i ti n phù h p nh m nâng cao giá tr c m nh n c a khách hàng v s n ph m và d ch v c a mình. Phương pháp nghiên c u s d ng trong tài có th ư c công ty s d ng kh o sát trên các a phương khác. 1.4 GI I H N Ph m vi: Kh o sát và ánh giá t i các c a hàng ang ho t ng trên a bàn Tp. H Chí Minh. S n ph m kh o sát: Foci for Men và Foci for Woman. ây là hai dòng s n ph m ch l c c a Foci. Trang 3
 15. Cơ s lý thuy t 2 CHƯƠNG 2 CƠ S LÝ THUY T 2.1 SƠ LƯ C V FOCI 2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n Theo Hi p h i d t may Vi t Nam (Vitas), ngành d t may r t coi tr ng th trư ng n i a và th trư ng này hi n chi m t i 60% doanh s c a ngành d t và kho ng 30% doanh s ngành may. Nhi u doanh nghi p ã u tư l n và thành công t i th trư ng n i a. Hi n t i, m t s thương hi u d t may Vi t Nam ã ư c ăng ký và t o d u n trên th trư ng xu t kh u và n i a, như Vee Sendy (Vi t Ti n), Novelty (Nhà Bè), F- House (Phương ông), Jump & Bloom (Hanosimox), Pharaon (May 10), Mollis (Phong Phú), Evena (May Sài Gòn 3), Foci (Nguyên Tâm), NinoMaxx... Foci kh i u t năm 1997 t m t Cơ s May SB chuyên làm hàng cung c p cho nghành qu ng cáo và m t s ơn hàng xu t nh l . Qua quá trình phát tri n s n xu t v i nh ng khó khăn th thách c a SB nhưng nh ó SB ã tích lu ư c nhi u kinh nghi m quý giá, ư c ti p c n k thu t hi n i, ngu n v n c a SB gia tăng cùng v i m t ý tư ng l n là ph i cho ra i m t nhãn hi u th i trang. ây chính là con ư ng mà h u h t các nhãn hi u l n c a th gi i ã tr i qua. Chính th c xu t hi n trên th trư ng n i a ngày 03/12/1999 (ngày này ã ư c ch n là ngày sinh nh t c a Foci hàng năm) v i vi c gi i thi u ra công chúng c a hàng th i trang Foci u tiên t i 268 Nguy n inh Chi u – Q3 – Thành Ph H Chí Minh. Foci – nghĩa chuy n t Anh ng là tâm i m ho c tiêu i m, ng nghĩa v i tên công ty là Nguyên Tâm – và Nguyên Tâm là m t k ni m c a ngư i sáng l p. Ngoài ra Nguyên Tâm mang m t ý nghĩa quan tr ng hơn n a ó là ch nhân nhãn hi u luôn mong mu n t giá tr TÂM trong cu c s ng, trong kinh doanh…. V i nh ng hoài bão to l n d a trên n n t ng căn b n s n có, công ty Nguyên Tâm ư c thành l p áp ng xu th phát tri n m i. Sau 9 năm hình thành và phát tri n vư t qua nhi u th thách trên thương trư ng, Nguyên Tâm ã có m t hình nh phát tri n áng t hào như ngày hôm nay và ch c ch n s phát tri n hơn vào nh ng năm trong tương lai. Foci bây gi ã th t s ã tr thành m t thương hi u n i ti ng t i Vi t Nam và ang thi t l p m t k ho ch ti n ra th trư ng th gi i trong vài năm s p n. Trang 4
 16. Cơ s lý thuy t S n ph m c a Foci t p trung vào nh ng i tư ng khách hàng t 16 n 35 tu i, chú tr ng vào m c tiêu mang l i c m giác tr trung và năng ng cho khách hàng. Qua ó, công ty Nguyên Tâm s tung ra b sưu t p ư c th hi n t phong cách r t riêng c a s n ph m Foci th hi n th i trang năng ng và cu c s ng năng ng. Ch t lư ng s n ph m ư c quan tâm u tư và mang tính n nh lâu dài gi v ng uy tín. Bên c nh ó s n ph m c a Foci luôn luôn có s sáng t o và m thu t m c cao, t ư c s mong i c a ngư i tiêu dùng trong và ngoài nư c. Công ty Foci – Nguyên Tâm ã giành ư c gi i thư ng Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao trong nhi u năm li n. Năm 2006, Foci ư c x p vào 500 thương hi u n i ti ng nh t Vi t Nam do báo Sài Gòn Ti p Th b u ch n. Foci n m trong danh sách 100 Thương hi u d n u năm 2007, ng th 4 trong nhóm ngành hàng may s n. Foci cũng tham gia tài tr cho ho t ng Segame 2003 và nhi u hoat ng khác…. M c tiêu tương lai c a Foci là tr thành m t nhãn hi u th i trang hàng u t i Vi t Nam. Hư ng s p t i c a công ty là c i thi n s n ph m, m u mã góp ph n cho công ty Nguyên Tâm ngày m t phát tri n. Bên c nh ó, công ty Nguyên Tâm luôn luôn hư ng lên m t t m cao m i, t n m c ích hi u qu t i a. Hi n t i công ty ang nâng cao và y m nh ho t ng kinh doanh trên th trư ng và thúc y s quan tâm n các i tác cũng như v v n như ng quy n trong và ngoài nư c. Thông i p c a Foci v s m nh thương hi u: T o ra phong cách năng ng cho các cá nhân và c ng ng thông qua các s n ph m th i trang. Foci luôn mang n cho m i ngư i m t hình nh năng ng tr trung, giàu s c s ng, phong cách l ch s phù h p v i cu c s ng hi n i. Giá tr c t lõi mà Foci mang l i: Foci i di n cho m t tinh th n năng ng trong m i lĩnh v c c a cu c s ng – năng ng trong tình yêu, năng ng trong công vi c, năng ng trong gia ình, năng ng trong vui chơi, năng ng trong suy nghĩ. Foci b n không ch mua ư c trang ph c mà b n còn mua ư c c m t phong cách tr trung năng ng. Phong cách năng ng ư c th hi n qua: • S l c quan, t tin, yêu i. • Kh năng thích ng cao v i cu c s ng. • Tinh th n c u ti n, luôn hành ng vươn t i nh ng i u t t p. Trang 5
 17. Cơ s lý thuy t 2.1.2 Ho t ng ti p th c a Foci Theo k t qu i u tra c a chương trình Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao năm 2007, hàng d t và may m t c a các doanh nghi p trong nư c v n còn y u khâu phân ph i và ti p th . C th , khu v c ông Nam B , nơi có h th ng phân ph i ã phát t ri n cao so v i c nư c hàng d t may ư c phân ph i c a hàng chuyên chi m 50%. Và phân ph i i lý chi m g n 20%, siêu th 14,5%, ch ch chi m 14,26%... Foci ti n hành qu ng cáo trên báo chí m i khi công ty tung ra m t b sưu t p m i, xu t hi n thư ng xuyên trên các t p chí th i trang và các t p chí dành cho gi i tr như Th i Trang Tr , p, Sài Gòn Ti p Th , các báo i n t như lamdep.vn, ngoisao.net, vietbao.net, vnexpress.net và trên trang web c a công ty v i hai tên mi n foci.com và focifashion.com. Foci còn tài tr cho m t s chương trình truy n hình như th i trang và cu c s ng ( ài truy n hình Thành ph H Chí Minh), tài tr trang ph c cho m t s b phim truy n hình, c bi t là tài tr toàn b trang ph c cho c ng viên Vi t Nam t i Seagame 2003. M i năm Foci dành kho ng 8% t ng doanh thu cho chi phí qu ng cáo và ti p th , t p trung vào phân khúc th trư ng nh t nh mà công ty nh m n. Foci i vào ph c v i tư ng tr , và kênh ti p th c a Foci cũng ch t p trung vào phân khúc này. iv i Foci, hàng d t may c a công ty phân ph i qua ch ch chi m 5%, còn l i ư c phân ph i qua h th ng như ng quy n (60 c a hàng), cho các i lý kinh doanh và phân ph i hàng d t may c a công ty. D ki n n h t năm 2008, Foci s nhân lên 100 c a hi u trên toàn qu c. V i m i c a hàng, không ch m t b ng, cách trang trí ư c th ng nh t theo tiêu chí c a Foci mà nh ng k năng, quy chu n qu n lý, bán hàng cũng ư c hu n luy n cho nhân viên c a các i lý như ng quy n này .M c tiêu lâu dài c a Foci là xây d ng m t thương hi u th i trang ng c p qu c t và ưa Foci ra th gi i b ng con ư ng franchise mà m c tiêu trư c m t là Australia và th trư ng châu Âu. Các i th tr c ti p c a công ty hi n nay có th k ra như NinoMaxx, B-Blue, PT2000… Trong ó NinoMaxx là nhãn hàng ư c ch n benchmarking do có l ch s hình thành và phát tri n tương t như Foci. So v i NinoMaxx, phân khúc khách hàng m c tiêu c a Foci tương i th p hơn, bao g m nh ng khách hàng có thu nh p t m c trung bình tr lên, giá s n ph m Foci th p hơn NinoMaxx trung bình t 30-40%. V i nh ng m c tiêu, t m nhìn và chi n lư c như th , ch t lư ng s n ph m và d ch v t i các c a hàng óng m t vai trò h t s c quan tr ng i v i công ty, và vi c ánh giá c m nh n c a khách hàng có th giúp công ty nh n bi t và c i thi n ho t ng kinh doanh t hi u qu cao hơn. Trang 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2