intTypePromotion=1

Luận văn tốt nghiệp: Đồ án nền móng

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

2
4.666
lượt xem
1.579
download

Luận văn tốt nghiệp: Đồ án nền móng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Đồ án nền móng dành cho sinh viên chuyên ngành xây dựng, tài liệu đưa ra các thông số kỹ thuật, các chỉ tiêu vật lý cho việc xây đắp nền móng, các vật liệu cọc, kiểm tra thép trong cọc, điều kiện cấu lắp,...để có nền tảng xây dựng một nền móng vững chắc trong việc xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Đồ án nền móng

 1. ĐỀ TÀI: Đồ án nền móng
 2. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG I-THOÁNG KEÂ CAÙC CHÆ TIEÂU VAÄT LYÙ LÔÙP 2 DUNG TROÏNG TÖÏ NHIEÂN ÖÔÙT γ(KN/m3) Soá hieäu Ghi STT γ(KN/m3) γi-γtb (γi-γtb)2 maãu chuù 1 1-1 14.23 -0.209 0.0437 nhaän 2 1-3 14.11 -0.329 0.1082 nhaän 3 1-5 14.22 -0.219 0.048 nhaän 4 1-7 14.39 -0.049 0.0024 nhaän 5 1-9 14.58 0.141 0.0199 nhaän 6 1-11 14.75 0.311 0.0967 nhaän 7 2-1 14.23 -0.209 0.0437 nhaän 8 2-3 14.1 -0.339 0.1149 nhaän 9 2-5 14.46 0.021 0.0004 nhaän 10 2-7 14.8 0.361 0.1303 nhaän 11 2-9 14.54 0.101 0.0102 nhaän 12 2-11 14.86 0.421 0.1772 nhaän γtb=14.439 σcm= 0.26 υσcm= 0.6656 v=σcm/γtb= 0.018 v= 0.018
 3. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 6 1-11 8.1 0.4 0.16 nhaän 7 2-1 7.53 -0.17 0.0289 nhaän 8 2-3 7.24 -0.46 0.2116 nhaän 9 2-5 7.74 0.04 0.0016 nhaän 10 2-7 8.07 0.37 0.1369 nhaän 11 2-9 7.62 -0.08 0.0064 nhaän 12 2-11 8.19 0.49 0.2401 nhaän γtb= 7.7 σcm= 0.34421 υσcm= 0.881 v=σcm/γtb = 0.0447 v= 0.0447
 4. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO ÑOÄ AÃM w(%) Soá hieäu Ghi STT w(%) wi-wtb (wi-wtb)2 maãu chuù 1 1-1 90.5 2.175 4.7306 nhaän 2 1-3 96.3 7.975 63.601 nhaän 3 1-5 92.7 4.375 19.141 nhaän 4 1-7 82.7 -5.625 31.641 nhaän 5 1-9 89.4 1.075 1.1556 nhaän 6 1-11 82.1 -6.225 38.751 nhaän 7 2-1 89 0.675 0.4556 nhaän 8 2-3 94.7 6.375 40.641 nhaän 9 2-5 86.8 -1.525 2.3256 nhaän 10 2-7 83.4 -4.925 24.256 nhaän 11 2-9 90.8 2.475 6.1256 nhaän 12 2-11 81.5 -6.825 46.581 nhaän wtb= 88.325 σcm= 4.8253 υσcm= 12.1597 v=σcm/wtb= 0.05463 v= 0.05463
 5. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO etb= 2.384 σcm=0.14815 υσcm= 0.3733 v=σcm/etb= 0.06214 v= 0.06214
 6. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 5 1-9 0.097 0.005 3E-05 nhaän 6 1-11 0.097 0.005 3E-05 nhaän 7 2-1 0.091 -0.001 1E-06 nhaän 8 2-3 0.082 -0.01 1E-04 nhaän 9 2-5 0.088 -0.004 2E-05 nhaän 10 2-7 0.099 0.007 5E-05 nhaän 11 2-9 0.093 0.001 1E-06 nhaän 12 2-11 0.103 0.011 0.0001 nhaän τtb= 0.082 σcm= 0.00751 υσcm= 0.018925 v=σcm/τtb= 0.0916 v= 0.0916
 7. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO THOÁNG KEÂ c VAØ ϕ CHO LÔÙP ÑAÁT 2 τ σ 0.081 0.1 0.06375 0.0791 0.074 0.1 0.01547 0.0033 0.079 0.1 0.33323 0.0076 0.093 0.1 16.9924 34 0.091 0.1 0.00098 0.002 0.09 0.1 0.085 0.1 0.077 0.1 0.082 0.1 0.092 0.1 0.087 0.1 0.095 0.1 0.087 0.2 0.079 0.2 0.084 0.2 0.101 0.2 0.097 0.2 0.097 0.2 0.091 0.2 0.082 0.2 0.088 0.2 0.099 0.2 0.093 0.2 0.103 0.2 0.093 0.3 0.085 0.3 0.09 0.3 0.108 0.3 0.104 0.3 0.104 0.3 0.098 0.3 0.088 0.3 0.094 0.3 SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG -6- MSSV:80002157
 8. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 0.106 0.3 0.099 0.3 0.11 0.3 LÔÙP 3A DUNG TROÏNG TÖÏ NHIEÂN ÖÔÙT γ(KN/m3) Soá hieäu Ghi STT maãu γ(KN/m3) γi-γtb (γi-γtb)2 chuù 1 1-17 18.86 0.11 0.0121 nhaän 2 1-19 18.62 -0.13 0.0169 nhaän 3 1-23 18.47 -0.28 0.0784 nhaän 4 1-25 18.58 -0.17 0.0289 nhaän 5 2-17 19 0.25 0.0625 nhaän 6 2-19 18.95 0.2 0.04 nhaän 7 2-23 18.73 -0.02 0.0004 nhaän 8 2-25 18.79 0.04 0.0016 nhaän γtb= 18.75 σcm= 0.17349 υσcm= 0.0.3939 v=σcm/γtb= 0.0093 v=0.0093
 9. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 6 2-19 14.44 0.0912 0.0083 Nhaän 7 2-23 14.3 -0.049 0.0024 Nhaän 8 2-25 14.51 0.1612 0.026 Nhaän γtb= 14.349 σcm= 0.16556 υσcm= 0.3758 v=σcm/γtb= 0.01154 v= 0.01154
 10. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 5 2-17 30.7 0.025 0.0006 nhaän 6 2-19 31.2 0.525 0.2756 nhaän 7 2-23 31 0.325 0.1056 nhaän 8 2-25 29.5 -1.175 1.3806 nhaän wtb= 30.675 σcm= 0.82878 υσcm= 1.88 v=σcm/wtb= 0.027 v= 0.027
 11. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 6 2-19 0.418 0.0227 0.0005 nhaän 7 2-23 0.373 -0.022 0.0005 nhaän 8 2-25 0.398 0.0027 7E-06 nhaän τtb= 0.3953 σcm= 0.02292 υσcm= 0.052 v=σcm/τtb= 0.058 v= 0.058
 12. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO τtb= 0.8571 σcm= 0.0288 υσcm= 0.0628 v=σcm/τtb= 0.034 v= 0.034
 13. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO STT Soá hieäu maãu γ(KN/m3) 1 1-21 18.14 2 2-21 18.21 γtb= 18.175 Giaù trò tieâu chuaån γtc=γtb= 18.175 LÔÙP 3B DUNG TROÏNG TÖÏ NHIEÂN KHOÂ γ(KN/m3) STT Soá hieäu maãu γ(KN/m3) 1 1-21 13.34 2 2-21 13.46 γtb=13.4 Giaù trò tieâu chuaån γtc=γtb=13.4 LÔÙP 3B DUNG TROÏNG ÑAÅY NOÅI γ(KN/m3) STT Soá hieäu maãu γ(KN/m3) 1 1-21 8.36 2 2-21 8.43 γtb=8.395 Giaù trò tieâu chuaån γtc=γtb=8.395 LÔÙP 3B ÑOÄ AÃM w(%) STT Soá hieäu maãu w(%) 1 1-21 36 2 2-21 35.3 wtb=35.65 Giaù trò tieâu chuaån wtc=wtb=35.65 LÔÙP 3B HEÄ SOÁ ROÃNG e STT Soá hieäu maãu e 1 1-21 1.007 2 2-21 0.99 SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG - 12 - MSSV:80002157
 14. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO etb = 0.9985 Giaù trò tieâu chuaån etc= etb =0.9985 LÔÙP 4 DUNG TROÏNG TÖÏ NHIEÂN ÖÔÙT γ(KN/m3) STT Soá hieäu maãu γ(KN/m3) 1 1-27 18.98 2 1-29 19.36 3 2-27 19.18 4 2-29 19.34 γtb= 19.215 Giaù trò tieâu chuaån γtc=γtb= 19.215 LÔÙP 4 DUNG TROÏNG TÖÏ NHIEÂN KHOÂ γ(KN/m3) STT Soá hieäu maãu γ(KN/m3) 1 1-27 15.38 2 1-29 16.05 3 2-27 15.62 4 2-29 16 γtb= 15.763 Giaù trò tieâu chuaån γtc=γtb= 15.763 LÔÙP 4 DUNG TROÏNG ÑAÅY NOÅIÂ γ(KN/m3) STT Soá hieäu maãu γ(KN/m3) 1 1-27 9.6 2 1-29 10.02 3 2-27 9.75 4 2-29 9.99 γtb= 9.84 Giaù trò tieâu chuaån γtc=γtb= 9.84 SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG - 13 - MSSV:80002157
 15. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO LÔÙP 4 ÑOÄ AÃM w(%) STT Soá hieäu maãu w(%) 1 1-27 23.4 2 1-29 20.6 3 2-27 22.8 4 2-29 20.9 wtb= 21.925 Giaù trò tieâu chuaån wtc=wtb= 21.925 LÔÙP 4 HEÄ SOÁ ROÃNG e STT Soá hieäu maãu e 1 1-27 0.731 2 1-29 0.659 3 2-27 0.705 4 2-29 0.664 etb = 0.69 Giaù trò tieâu chuaån etc= etb = 0.69 LÔÙP 4 ÖÙNG SUAÀT τ ÖÙNG VÔÙI LÖÏC CAÉT σ=1 (KG/cm2) STT Soá hieäu maãu τ 1 1-27 0.582 2 1-29 0.62 3 2-27 0.596 4 2-29 0.609 τtb= 0.602 Giaù trò tieâu chuaån τtc=τtb= 0.602 SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG - 14 - MSSV:80002157
 16. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO LÔÙP 4 ÖÙNG SUAÀT τ ÖÙNG VÔÙI LÖÏC CAÉT σ= 2(KG/cm2) STT Soá hieäu maãu τ 1 1-27 1.137 2 1-29 1.209 3 2-27 1.162 4 2-29 1.187 τtb= 1.194 Giaù trò tieâu chuaån τtc=τtb= 1.194 LÔÙP 4 ÖÙNG SUAÀT τ ÖÙNG VÔÙI LÖÏC CAÉT σ= 3(KG/cm2) STT Soá hieäu maãu τ 1 1-27 1.691 2 1-29 1.798 3 2-27 1.727 4 2-29 1.764 τtb= 1.745 Giaù trò tieâu chuaån τtc=τtb= 1.745 THOÁNG KEÂ c VAØ ϕ CHO LÔÙP ÑAÁT 4 τ σ 0.582 1 0.57163 0.03025 0.62 1 0.01125 0.02430383 0.596 1 0.99614 0.03182118 0.609 1 2581.55 10 1.137 2 2.61404 0.01012588 1.209 2 1.162 2 1.187 2 SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG - 15 - MSSV:80002157
 17. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 1.691 3 1.798 3 1.727 3 1.764 3 BAÛNG THOÁNG KEÂ CAÙC CHÆ TIEÂU VAÄT LYÙ CUOÁI CUØNG CUÛA CAÙC LÔÙP ÑAÁT Ñoä aãm Dung troïng γ(g/cm3) Heä soá Caét nhanh tröïc w(%) roãng e tieáp MOÂ TAÛ ÑAÁT tc Öôùt γw Khoâ γk Ñaåy C ϕtc noåi γdn (kg/cm2) LÔÙP ÑAÁT SOÁ 2 Buøn seùt laãn höûu cô vaân caùt buïi maøu xaùmñen ñeán xaùm 88.325 1.4439 0.77 0.4738 2.384 0.0791 30380 xanh, Ñoä deûo cao. -Traïng thaùi raát meàm LÔÙP ÑAÁT SOÁ 3A Seùt laãn boät vaø ít caùt,maøu xaùm nhaït öûng vaøngñeán xaùm 30.675 1.875 1.4349 0.8995 0.868 0.165 130 xanh vaân naâu ñoû ñoä deûo cao -Traïng thaùi deûo cöùng LÔÙP ÑAÁT SOÁ 3B 35.65 1.8175 1.34 0.8395 0.9985 0.115 90 -Traïng thaùi meàm LÔÙP ÑAÁT SOÁ 4 Caùt vöøa ñeán mòn laãn boat vaø ít soûi nhoû maøu xaùm 21.925 1.9215 1.5763 0.984 0.69 0.03025 290450 traéng ñoám vaøng nhaït -Traïng thaùi chaët vöøa. SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG - 16 - MSSV:80002157
 18. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO II-TÍNH TOAÙN MOÙNG BAÊNG - Choïn lôùp ñaát soá 4 laøm beà maët ñeå tính toaùn vaø thieát keá moùng baêng.Vôùi: + Ctc=0â.03025 kg/cm2= 3.025 KN/m2 + ϕtc =29o 450 => A = 1.13 ; B =5.51; D = 7.88. + γñn =0.984g/cm3 = 9.84 KN/m3 + w=21.925 1- XAÙC ÑÒNH SÔ BOÄ KÍCH THÖÔÙC MOÙNG -Choïn doä saâu ñaët moùng laø: Df=1.5m -Choïn beà roäng moùng laø: b=2.5m -Choïn chieàu cao moùng laø: h=0.8m -Chieàu daøi moùng: L=∑Li+a1+a2 Vôùi Li laø khoaûng caùch giöõa caùc coät a1,a2 laø khoaûng caùch caùc ñaàu thöøa a1=1m a2=1m L=4+5+5+3+1*2=19 m a.Taûi troïng taùc duïng leân moùng baêng Giaù trò tính toaùn: Ntt=96+110+129+137+52= 524(T) Htt=7.6+8.7+10.2-10.9 -4=11.6(T) Mtt= -30.68 (Tm) Giaù trò tieâu chuaån: Ntt 524 Ntc= = =455.65(T) 1.15 1.15 Htt 11.6 Htc= = = 10.09(T) 1.15 1.15 Mtt 30.68 Mtc= = =26.68(Tm) 1.15 1.15 Mtt 30.68 Ñoä leäch taâm e= = =0.058(m) Ntt 524 2-KIEÅM TRA ÑOÄ OÅN ÑÒNH VAØ LUÙN CUÛA ÑAÁT NEÀN a-Kieåm tra ñoä oån ñònh cuûa neàn: Kieåm tra ñoä oån ñònh cuûa neàn vôùi 3 ñieàu kieän: SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG - 17 - MSSV:80002157
 19. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO Rtc=m(A*b*γ +B*Df*γ +D*c) =1(1.13*2.5*9.84+5.51*1.5*9.84+7.88*3.025) = 132.96(KN/m2) Ntc 6e 4556.5 6 * 0.058 pmax= [1+ ]+γtb*Df= [1+ ]+22*1.5 F L 19 * 2.5 19 =130.68(KN/m2) Ntc 6e 4556.5 6 * 0.063 pmin= [1- ]+γtb*Df= [1- ]+22*1.5 F L 19 * 2.5 19 =127.18(KN/m2) p max + p min 130.68 + 127.18 ptb= = =128.925(KN/m2) 2 2 Ntc 4556.5 ptc= +γtb*Df= +22*1.5 =128.93(KN/m2) F 19 * 2.5 Ta thaáy pmax=130.68(KN/m2) 0 ptb < Rtc Vaäy neàn thoaû ñieàu kieän oån ñònh. Hay neàn oån ñònh vaø laøm vieäc nhö moät vaät lieäu ñaøn hoài b-Kieåm tra ñoä luùn cuûa moùng baêng: AÙp löïc gaây luùn taïi taâm ñaùy moùng pgl=ptc-γ*Df =128.93-19.215*1.5=100.12(KN/m2) Chia neàn thaønh caùc lôùp daøy 0.4m vaø laäp baûng tính: Z σz σbt Lôùp Ñieåm z/b Ko p1i p2i e1i e2i Si (m) (KN/m2) (KN/m2) 0 0 0 1 100.12 28.8225 32.665 130.76 0.717 0.662 1 1 0.4 0.16 0.95968 96.0831 36.5085 5 7 19 08 0.01284 SVTH:HOÀ MAÃU NGOÏC THAÉNG - 18 - MSSV:80002157
 20. ÑOÀ AÙN NEÀN-MOÙNG GVHD: HOAØNG THEÁ THAO 6 40.351 133.24 0.707 0.661 2 89.7055 5 6 35 36 0.01077 2 0.8 0.32 0.89598 2 44.1945 48.037 133.04 0.697 0.661 3 80.3182 5 9 51 42 0.00851 3 1.2 0.48 0.80222 7 51.8805 55.723 131.66 0.692 0.661 4 71.5617 5 4 25 82 0.00719 4 1.6 0.64 0.71476 7 59.5665 63.409 130.63 0.688 0.662 5 62.8953 5 8 56 11 0.00627 5 2 0.8 0.6282 8 67.2525 71.095 129.65 0.684 0.662 6 5 8 87 40 0.00534 6 2.4 0.96 0.54164 54.229 74.9385 78.781 130.08 0.681 0.662 7 48.3739 5 3 18 28 0.0045 7 2.8 1.12 0.48316 8 82.6245 86.467 132.38 0.677 0.661 8 43.4560 5 3 5 61 0.00379 8 3.2 1.28 0.43404 8 90.3105 94.153 135.15 0.673 0.660 9 38.5381 5 1 81 81 0.00311 9 3.6 1.44 0.38492 9 97.9965 101.83 138.52 0.670 0.659 10 34.8317 95 4 47 83 0.00255 10 4 1.6 0.3479 5 105.683 109.52 142.86 0.668 0.658 11 31.8521 55 7 24 57 0.00232 11 4.4 1.76 0.31814 8 113.369 117.21 147.57 0.666 0.657 12 28.8726 15 4 01 20 0.00211 12 4.8 1.92 0.28838 1 121.055 124.89 152.66 0.663 0.655 13 26.6659 75 7 78 73 0.00194 13 5.2 2.08 0.26634 6 128.741 132.58 158.53 0.661 0.654 14 25.2322 35 3 55 03 0.00181 14 5.6 2.24 0.25202 4 136.427 140.26 164.78 0.659 0.652 15 23.7985 95 5 32 21 0.00171 15 6 2.4 0.2377 2 144.113 ÑOÂ LUÙN S =0.075(m)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2